Váczi Hirlap, 1889 (3. évfolyam, 1-77. szám)

1889-08-25 / 59. szám

j fejezhetjük ki e nagy férfiú előtt hálánkat'mél- ► jtóbban, mintha a tápintézet, ezentúl ő méltósága I tiszteletére ,, István intézet“ legyen. Kivánja még, ! Jhogy egyesületünk nagy meczenása élje meg azt, miszerint a tápintézet számára megszerzendő há- i- zon, melybe a tápintézeten kívül majdan tanító­képző is létesittetnék, arany belükkel legyen a két íj szó felírva: „István intézet.“ Felköszöntőt mcn- á dott még: Begyáts Lenárd esperes, Bobori János t monori és Jászay Ferencz tápió-szent-mártoni í tanítók. A kellemesen eltöltött ebéd után, midőn már ■ ő méltósága szívélyes búcsút vett a társaságtól, a J tanítók a városi faiskolát tekintették meg. Irén. Virág-vasárnapján történt, nagyon jól emléke- s zem reá! Ebéd után végig dűltem a divánon s cigaret- íjjtem bodor füstjét bámultam. Gyönyörű, verőfényes n.nap volt; a tavaszi napok legragyogóbbika. Nyitott ablakomon felhangzott hozzám a járó-kelők zsivaja, xía fogatok gyors robogása. Még kicsiny csíz ma­daram is, egyetlen jó barátom elhagyott: kibá- ritmult az arra hullámzó tömegre. Szegény madaram ! i< úgy-e bánt most a fogság ? Szeretnéd a természet £ szabad ölén elzengeni áldó imádat ? Elhiszem. Hi- P szén olyan szép a szabadság! Szép nagyon szép, de szebb a lemondás. Maradj csak velem; deríts >1 kedvre víg danáddal, hiszen úgy sincs az emberek d között egy is, aki vigasztalni akarna. Mind bánt, omind kacag. Én gyűlölöm az embereket! Mintha észre vette volna a szegény állat, hogy 'irégi bajom ismét erőt akar rajtam venni: oly kedvesen kezdett csicseregni, amily kedvesen, ma­dár csak csicsereghet. Nem bírtam nyugodni to- vvább, hozzá mentem. Bohókásan, mint a gyerek, kezdettem neki csevegni a múltról, amikor még én üs boldog voltam; a virágról, a mely nékem nyi- FQott s amelyet azóta szeretek; a hajfürtről, a le- rrtmondásról, a hervadt ibolyáról és sok más miden- i#ől. Az a kis csizike pedig reám vetette okos sze­meit s midőn én már belefáradtam a sok cseve­gésbe: ő kezdett el csicseregni, mintha megértett /olna. Néhány könnycsepp jelent meg pillámon, fé­nyes követeként egy még fényesebb visszaemléke- s zésnek. Halkan kopogtattak ajtómon; összerezzentem. Gyorsan letörlém könyüimet s siettem az ajtó felé, hogy az érkező előtt feltárjam azt. Rég nem látott jó barátom, Feri, állott előttem, halotthalványan, révedező tekintettel, összezilált arcvonásokkal. — „Mi bajod az Istenért?!“ kiáltottam föl. — „Semmi, egyáltalán semmi. Tudod, egészsé­gem nem a legjobb s rögtön elfúlok, ha lépcsőkön kell járnom. Pedig míg hozzád fölér az ember, ugyancsak szedje össze magát.“ Erősen néztem szemei közé. 0 hirtelen lesüté azokat. Megragadtam kezét s egész bizalmasan szól­tam hozzá: „Feri barátom! téged valami ért, amit előt­tem titkolni akarsz. Légy a régi, én az vagyok!“ Jó ideig merően nézett maga elé: úgy látszott, erős harcot vívott önmagával. Végre ezt mondá: „Ám legyen, tudj meg tehát mindent. Jöjj. vonj e8T széket igy közelembe; nehezemre esik a hangos beszéd. Emlékezel-e a szép Bartay Irénre, gyer­mekkori játszótársunkra ?„ — „Arra az aranyos kis teremtésre, aki ábrán­dos kék szemeivel téged annyira megigézett; a ki pajkos élénkségével mindnyájunk figyelmét ma­gára vonta? Emlékezem.“ — „Akkor tudod azt is, hogy a gyermekévek eltűntével vonzódásom nemhogy meghűlt volna, sőt fokozódott irányában. Megszerettem öt. Elhatároz­tam, hogy tanulmányaim végeztével nőül veszem ; de ezt vele soha sem közöltem. Örömöt akartam neki e meglepetéssel szerezni. Anyja meghalt, atyja kártyás, tivornyázó lett. Elverte mindenét, leányát pedig elűzte hazulról. Irén elment és azóta senki sem hallotta hírét. Ezeket én csak jó sokára tud­tam meg s meg lehetsz róla győződve, hogy tűvé tettem az egész országot, hogy fölleljem. Flaszta- lanul; nyoma veszett. A sok utazással járó izgalom, meghűlés: ágyhoz szegezett. Ez körül-belül két év­vel ez előtt történt. Már kezdettem kibékülni a gondolattal, hogy örökre elveszítettem őt, a midőn ma — jó- vagy balvégzetem következtében — a fővárosba jöttem. Elmélázva sétáltam az Andrássy- uton, nem törődve senkivel, midőn egyszerre vala­kibe ütköztem. „Pardon“ lebbent el ajkamon. Rá néztem, ő én reám, szótlanul, megmeredve Irén volt. Mire szóhoz jutottam, már eltűnt. Mint az őrült futkostam fel s alá, de hiába . . . hiába. Fia baráti vonzalmad még a régi, jöjj, légy segítségemre, hogy megleljük őt! Szótlanul követtem Feri barátomat. FIárom napi szorgos keresés után megtaláltuk ott, ahol én legkevésbbé gondoltam, hogy nyomára akadunk. És ez a botor fiú nem törődött mindezzel; néhány hét múlva férj és feleség lettek. Mind a kettő boldognak látszott. Feri, mert megtalálta szive választottját; Irén, mert gond nél­kül élhetett. Feri gazdag, nagyon gazdag volt. A mézes-heteket a fővárosban töltötték, aztán falura mentek, a férj birtokára. Hogy elváltunk annak egy éve lehet. És mi minden nem történt ezen rövid idő alatt!? Ferit a boldogság rohamos élvezete korán sírba döntötte. Csak hét hónapig viselte a házasság rózsáit, s aztán elment oda, ahol már semmi sem fáj. S mit tett a szép özvegy? Gyászruhába öltözött, de csak azért, mert így sokkal „fessebb“ volt. Legalább ezt hallotta úton- útfélen. S ez tetszett neki. Talán örökre hordotta volna ezt a ruhát, ha a végzet másként nem ren­deli, vagy ha ő másként nem akarja. Alig egy pár hónapja temették el a legjobb férjet, a legpáratla­nabb barátot, a legőszintébb embert s Irén már . . . őt, talán jobban, mint életemet s minden zokszó, minden ellenvetés nélkül követtem. A mézes-hetek még erősebb lánczczal fűztek hozzá. Miért is nem tartottak ezek örökké ?! Miért, hogy olyan hamar elröpültek édes álmaimmal együtt?! De magam va­gyok az oka. Fia le tudtam őt bilincselni házassá­gunk első hónapjaiban, miért nem tudom most, • alig egy év után?! Akkor el nem hagyott volna egy órára sem s ma? — hetekig alig látom. Pedig jobban szeretem őt, mint valaha s tudom, érzem, í hogy már jobban nem is szerethetem. És ő, ő ta­lán már nem is szeret! Hangos sóhajtásba tört ki s majdnem öntudat­lanul rogyott le a közel álló karosszékbe. A szobaleány Laczi grófot jelentette be. — Ilyen késő órában senkit sem fogadok. Mondja meg, válaszolá Erna, hogy férjem nincs I itthon. Mig a szobacziczus az előszobába távozott, a szép asszony iparkodott rendbe hozni kedély hang- , .gulatát; iparkodott jó kedvet mutatni. — A gróf úrnak fontos közlendői vannak, szólt a visszajött leány, okvetetlenül beszélni óhajt mél­tóságoddal. — Vezesse a szalónba, mondá Erna egész , akaratlanul. Akaratlanul, mondom, mert alig, hogy .3 szavakat kiejtette, már is megbánta. Elpirult. Szerette volna visszavonni parancsát; de már ké- őn! Laczi gyorsabb volt, mintsem Frna gondolta. A gróf megállt a szalon közepén » mélyen neghajolva üdvözlé az érkezőt. — Férjem nincs itthon, valószínűleg dolgai után lát, kezdé a menyeske s a leülésre helyet mutatott Laczinak. — Tudom, hogy jelenleg nincs itthon, vála­szolá a gróf, épen azért jöttem most! Erna nem tudta elnyomni csodálkozását. Nem tudta elképzelni, mi lehet az oka annak, hogy Laczi ilyen időben hozzá bevetődni merészel. Ezer gondolat czikázott át agyán, de a megfejtésre, szerinte, egyik sem volt alkalmas. Zavarodtan ült helyén. A gróf éles tekintettel figyelte az iruló- piruló szép aszonyt s úgy látszott: kedvét lelte a nő zavarában ; mert rövid, alig egy másodperczig tartó mosoly vonult el ajkán. Végre megszánta a szép asszonyt. — Csodálkozik nemde, az előbb adott válaszo­mon ? Ha időt enged, megmagyarázom. — Plisz.en épen a választ várom. Nagyon le­kötelez vele. — Nem fogom ig'énybe venni türelmét. A be­vezetés, a mellékes részletek elhagyásával magát a dolgot kezdem. Pár pillanatig megállott, hogy lélekzetet ve­gyen; megfogta Erna kezét, erősen szemei közé nézett s érhetően mondá: „Én szeretem magát!“ A szép asszonynyal kezdett forogni a világ. Elsápadt; ajka görcsösen mozogott, szemei meg- üvesedtek; de egy pillanat múlva eltűnt a halál­sápadtság arczárói; szemeiből a nemes harag vil­láma czikkázott; királynői termete kiegyenesedett jegyes lett, s rövid idő múlva újra feleség! Fele­sége lett annak az embernek, aki miatt Feri any- nyit szenvedett, s a ki őt, atyja halála után, min­denétől megfosztotta. Ez pedig nem volt más, mint Ferinek és Irén atyjának kikeresztelkedett dúsgaz­dag zsidó-uzsorása! Ilja, ilyenek a nők! Ma, virág-vasárnapján, önkéntelenül eszembe jutott ez az egyszerű történet. Ott láttam sétálni a váczi-utczán azt az aranyos fiatal asszonyt, annak a vén, mogorva uzsorásnak a karján. Az asszony mosolygott; a vén ember pedig büszkén csoszogott mellette. Én szemközt találkoztam velük. Irén aj­káról eltűnt a mosoly, elpirult Megilletődve néz­tem e szerencsétlen párt. Nem a férfit sajnáltam, hanem a nőt mert eszembe jutott a kérdés: ugyan hol fogja végezni ez a hiú, bűnös nő az életét? Most még jobban gyűlölöm az embereket! Flaza mentem, s az én csízikém víg csicsergése között mintha azt a különös és örökös refraint hal­lottam volna visszhangzani: kerüld a nőt! Megfogadtam. Azóta csak madaramnak s virágaimnak élek s olyan jól érzem magamat közöttük, mintha örök időktől együtt lettünk volna. Pedig nagyon rövid ideje annak, hogy én ezeket szeretem. Mióta elha­gyott mindenki. Legalább van, aki megosztja ve­lem búját, bánatát. Flej, sokkal jobbak ezek, mint az emberek ! Mák virág* * *. Helyi és vidéki hírek. * Csarnok czimü rovatunkban eddig közölt párisi ut leírásának folytatása a mai számunkból térszüke miatt kiszorult. Jövőre folytatjuk. * Személyi hirek. Dr. Vutkovich Sándor, kir. akadémiai ny. rendes tanár, a „Pozsony- megyei Közlöny“ felelős szerkesztője és a “Toldy- kör“ elnöke csütörtökön városunkba érkezett s itt több napot szándékozik tölteni. Üdvözöljük a jeles tollú irót és tanárt, a kipróbált hűségű hazafit vá­rosunk falai között s kívánjuk szivünk mélyéből, hogy érezze magát köztünk otthonosnak. — Dr. Kazaly Imre, theologiai tanár és kitűnő egyház­jog iró a napokban lőrinczi plébánossá nevezte­tett ki. Szivünkből gratulálunk az igazán meg- érdemlett kitüntetéshez! — Füzy Szaniszló, kir. tanácsos, Ferencz József-rend lovagja, az irgalma- sok tartományi főnöke szombaton, az az tegnap városunkba érkezett. * Iskola értesítés. A váczi kegyes-tanitórendi főgymnasiumban a beiratások aug. 29, 30 és 31-ik napjain lesznek délelőtt 8 12 óráig; ugyanezen napok délutánjain tartatnak a pótló, javító és ma­gán vizsgálatok. Az iskolai év szept. 1-én óra­kor ünnepies „Veni sancte“-val nyittatik meg ; 2-án kezdődnek a rendes előadások. Minthogy az I. osz­tályba felsőbb rendeletnél fogva 60 tanulónál több föl nem vehető, igyekezzenek a helybeli hath, szü­lők gyermekeiket annak idején beíratni, nehogy kiszoruljanak. Az igazgatóság. s jobbjával az ajtó felé mutatva csak ennyit mondott: — Takarodjék! Ig-en ám! csakhogy a menyecske nem számított a gróf vakmerőséggel páros szemtelenségére. Laczi meg sem mozdult. Karjait mellén keresztbe fonta s át­ható tekintettel nézett a még- mindig haragos Ernára. — Hallgasson meg, mondá némi szünet után. Háborithatatlanul beszélhetünk, mert magunk va­gyunk. Férje, Alfréd, ma éjjel nem jön haza. Türtőztesse haragját, a mely semmi esetre sem áll jól magának. Gondolkodjék higgadtan azon, amit mondok. Alig egy éve férjezett s ma már oly el­hanyagolásban részesül, amilyenben még ezüst­lakodalmat túléltek sem részesítik egymást. Maga szép, fiatal, tele élet-kedvei; arra van teremtve hogy szerettessék. S talán azt hiszi, hogy szeret­tetik? Csalódik. Ha az a barna kis tánezosnő nem lenne : talán igen ; de igy nem! Ha férje irányá­ban nem volna olyan elfogult, már régen tapasz­talhatta volna azt, hogy Alfréd mindenkit mást inkább szeret, mint magát. A báróné a csengetyű-zsinor után nyúlt, a szobacziczus megjent az ajtóban. — Világítson a gróf úrnak, távozni akar, — mondá s be sem várva a gróf bucsúzóját, magát meghajtva, lakóosztályába vonult. Laczi zavarodottan kereste felöltőjét és ka- lagját s gondolatokba mélyedve, mint ki rosszul végzi dolgát, távozott. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom