Váci Hirlap, 1913 (27. évfolyam, 1-99. szám)

1913-11-16 / 88. szám

3 — Érdekes bemutatkozások. A váci és vácvidéki magyar védőegyesület kultur- zongorája részjegyeinek beváltására jövő vasárnap, e hó 23-án nagyszabású hang­versenyt rendez, melynek egyes számaiban közérdeklődési keltő zenei bemutatkozá­sok lesznek. így mindjárt az első számban hallani fogjuk Gács Rezsőné zongora-, Gács Rezső harmónium-jáíékát. Dr. Lázár Ottóval Reinhardt Trióját fogják játszani. Utánuk Lévay Ilonka mutatkozik be három énekszámmal, majd Vendéghegyi Géza fog mint szerző három zongoraszámjávai sze­repelni. Borbély Sándorné és Lázár Ottó művészi kettőse után, a nagy tehetségű Kökény László „Kis marquis“ melodrámá­ját (zenéje Vendéghegyilől) fogja szavalni Schneller Olga. Majd pedig Szép József és Gács Rezső Schubert és Schuman-da- Iokat fognak előadni. Lázár, Hangai Rupert és Gács Wagner Mesterdalnok operájából egy hatásos részt fognak bemutatni, végül a váci dalegyesüleí énekszáma fejezi be majd az érdekesnek Ígérkező hangversenyt. — Megpeticion&ljáR a Presziy= választást? Munkapárti oldalról hallottuk több helyen emlegetni, hogy Preszly Elemér megyebizottsági tagválasziásáí megsemmi­síteni kérik. Legilletékesebb helyhez, dr. Forgó Kálmánhoz fordultunk, ki a követ­kező felvilágosítást adta: — Én is hallottam róla Nagy Sándortól és Hubert. Józseftől. Hat-féle okot tudnak felsorolni, melyeknek alapján a megyebi- zoítsági tagságot megsemmisíteni kérik. Első, hogy a választási elnökök esküt nem tettek, második, hogy valami Józsa Pál leszavazott egy halott helyett, a harma­dik, hogy egy választó, Leier Pál, mert a kisváci névjegyzékbe nem volt felvéve, nem szavazhatott, negyedik, hogy a város kiküldöttje nem volt jelen a szavazás egész tartania alatt, ötödik, mert az eredményt tévesen hirdette ki az elnök és azt nem helyesbítette a szavazólapok újabb össze­olvasása után s végül hatodik, hogy Bár­dos elnök nem óvta meg a választás tit­kosságát, mert a szavazólapokat, hogy meggyőződjék, nem két, vagy három lapot adnak-e be, szétnyitotta s ezzel meggyő­ződhetett arról, hogy ki hova szavazott. Ezen az alapon peticiónálnak, de meg­jegyzem, hogy én abban részt nem vészéin — Vívás a sportban. A sporlegyesii- letben megkezdődött a vivószezon s heten- kiní háromszor vannak a vívó órák Vizí János főgimnáziumi tornatanár vezetése alatt. A kik a víváson részt akarnak venni, a vivóórák alatt felvilágosításokat nyer­hetnek. — Megszöktek a gyermekeiktől. Eddig még csak az volt szokásban, hogy modern gyermekek világot próbáltak és búcsúcsók nélkül ott hagyták a szülői ott­hont, most azonban már akadtak modern szülők is, a kik megszöktek a gyerekek­től s őket a jó emberek gondozására se bízták. A múlt napokban jelentették a ren­dőrségen, hogy Szedlacsek János és fele­sége, a kik a Kobrákban dolgoztak, Erzsé- bet-utcai lakásukról eltűntek. Hova lettek, nem tudják. A baj csak tetéződik azzal, hogy egy öt és egy tiz éves gyermeküket ott hagyták a lakásban és a gyerekek sem tudnak felvilágosítást adni, hogy szüleik hova lettek. A város akart már az apátián, anyátlan gyermekekről gondoskodni, midőn jelentkeztek a nagyszülők és magukhoz vették őket addig, mig Szedlacsek János és felesége megkerül. — Nincs pályázó. Ivánka főszolgabíró pályázatot hirdetett Váchartyánba segéd­jegyzői állásra. A választást tegnap délu­tánra tűzte ki, de a választás elmaradt, mert egyetlen egy pályázó sem akadt. — Az anya és leánya tragédiája. Néhány év előtt hangos szereplő tagja volt főleg a férfitársaságnak Vácon Fehér Sán­dor máv. főraktáros. Jó összeköttetései alapján innen Kisetlekre helyeztette magát, eladta Petőfi-utcai házát s feleségével, Maca leányával végleg elköltözött. Azóta Fehér­ről hir se jött, most egy estilap azonban hasábos cikkben ir a férj és apa kegyet­lenkedéséről és hozzátartozói üldözéséről. Fehér Sándor ugyanis éjszakának idején kiűzte a lakásából feleségét és leányát. Ezzel azonban nem elégedett meg, hanem azóta a két nőt, a hol csak szerét ejtheti, állandóan üldözi. Az utcán botrányokat csi­nál (leányát egyszer a kocsiról rántotta le,) a hol meghúzódik a két nő, névtelen le­veleket irogat a szomszédoknak s addig nincs nyugt \ mig onnan is ki nem üldözi őket, hogy újból kezdje kegyetlen mun­káját. A válóper megindult, de Fehér, hogy ne kelljen a feleségének pénzt adni, az összes fórumokon végigvitte azt s most, mikor tartásdij fizetésére a Kúria is köte­lezte, perújítással élt. A kél nő legnagyobb nyomorban most Újpesten él s az újság szerint azzal fenyegelődznek, hogyha a ke­gyetlen Fehér nem hagy fel üldözésükkel, öngyilkosságban keresnek menedéket a férj és apa brutalitásai elől. — Feltörik a szőlősgunyhókat. A váci tél elkövetkezéséí a gunyhófeltörések mutatják. A rendőrségen e hét folyamán két szőlősgunyhó feltöréséről adtak hirt. A Nyúlásokon Kocsis Márton, az alsó ha­tárban, a Tudósdombon Krakker Kálmán dr. szőlősgunyhójáí törték fel, természete­sen ismeretlen tettesek. AAindkéí helyen igen sok gazdasági eszközt loptak el a tolvajok. — lazultál! vadászok. Andrássy Béla és Lengyel Ernő feljelentést tettek a rend­őrségen, hogy a midőn a váci határban vadásztak, egy gazda, mert a földjén men­tek keresztül, reprodukálhatatlan szavak­kal támadt reájuk. A rendőrség szükséges­nek tartja kijelenteni lapunk utján, hogy a vadászok a szőlővel beültetett területek ki­vételével az egész bérelt területen vadász­hatnak és átjárhatnak s a ki meggátolja őket, büntetés éri kihágás miatt. — Állaidijaxás Nógrádon. A Nóg- rádvármegyei Gazdasági Egyesület Nógrá­don állaídijazást tartott, hol állami tehén- dijat nyertek: Lengyel Ferenc Nagyoroszi 60 kor. — Szegner János Szendehely 50 kor. — Klucsik AAihály Nógrád 40 kor. — Hirling János Berkenye 20 kor. Egyesületi tehéndijaí nyertek: Acskádi Károly Nagyo­roszi 40 kor. — Gergely József Borsos- berény 30 kor. Állami 'üsződijat nyertek: Fábián Anzelm Patak 60 kor. — Szegner Jakab Szendehely 50 kor. — Szegner Mátyás Szendehely 40 kor. — Kiss János Romhány 30 kor. — ífj. Lengyel Ferenc Nagyoroszi 20 kor. Egyesületi üsződijat nyertek: Mészáros Nándor Nagyoroszi 40 kor. -- Koren Kovács András Nógrád 20 koronát. — A váci hengermalom részvény- társaság lisztárai 50 kgként. Buzaőr= leniény: Asztali dara AB szám 17 K 20 fill. — Asztali dara C szám 16 K 80 fill. — Király liszt 0 sz. 17 K — fill. — Lángliszt 1. sz. 16 K 60 fill. — Elsőrendű zsemlye­VÁCI HÍRLAP liszt 2. sz. 16 K 20 fill. — Zsemlyeliszt 3. sz. 15 K 80 fill. — Elsőrendű kenyérliszt 4. sz. 15 K 30 fill. — Középkenyérliszt 5. sz. 14 K 90 fill. — Kenyér liszt 6. sz. 14 K 30 fill. — Barnakenyérliszt 7. sz. 13 K — fill. — 772 sz. 11 K 90 fill. — 73A 10 K — fül. — Takarmányliszt 8. sz. 6 K 70 fill. — F. sz. 5 K 10 fill. G. sz. 6 K 80 f. — Ocsú 5 K 00 fill. 50 kilogramként. Nyiltíér. Nyilatkozat. A „Pestmegye, Vác és környékéinek cikkírója a lap 17-ik számában megjelent és reánk vonatkozó kijelentéseiben „szem­telenül hazudott.“ Vác, 1913. novembqr 14-én. Bajkó Vilmos Bárdos Ernő városgazda. városi tanácsos. Borbély István m. k. anyakönyvvezető. Születés—házasság—halál. 1913. okt. 1 -töl okt. 15-ig. Születtek: Molnár Katalin házi cseléd leánya Ilona, Kámilla ág. h. ev. —, Szaniszló József asz­talosmester fia Lajos rk. —, Noguia István máv. kocsirendező leánya Teréz rk. —, Ba- razutti Ede kőfaragó fia Ferenc, József rk. —, Marincsák Pál csizmadiamester fia Fe­renc gkat. —, Dúdi Tóth Ferenc földmi- ves leánya Anna rk.. —, Prohászka István fuvaros ikrei Anna és Irma rk. —■, Spitzer István kocsis leánya Erzsébet rk. —, Ga- lánthai Gáspár Géza kosárfonómesterleánya Gizella, Hilda rk. —, Molnár Lajos ács leánya Julianna ref. —, Balogh István máv. pályaőr fia Miklós rk. —, Herman Ignác rőföskereskedő ikrei Éva és Dávid izr. —, Kolman Sándor vegyeskereskedő leánya Eszter, Franciska izr. —, Müller Antal bor- bélvmesíer leánya Erzsébet rk. —, Králik Pál földműves fia Mihály rk. —, Kocsis Jó­zsef kisbirtokos-leánya Teréz rk. —, Mezei Mária leánya Ilona rk. —, Dobsonyi Sán­dor kőműves leánya Mária rk. —, Buris Lajos máv. kocsifényező leánya Erzsébet rk. —, Burai Sándor urasági tehenes fia Sándor rk. —, Kalecz István ács fia István rk. —, Prizamí Salamon cipészmester leánya Helén izr. Meghaltak: Udvardy József, Ernő 16 hónapos, rk. (gyomor- és bélhurut) —, Szabó Ilona há­rom éves, ref. (tüdőlob)—, Szabados Mária 18 napos, rk. (veleszületett gyengeség) —, Kolozsvári Mária négy éves, rk. (agyháríya- lob) —, Nagy Ferenc kocsis 23 éves rk. (tüdőgümőkór) —, Brand írnia két hóna­pos, rk. (tüdőlob) —, Kövesdi József föld­mi vés 17 éves ref. (tüdőlob) —-, Varga Jó­zsef föfdmives 16 éves rk. (agyonlővés) Józsa Pál faszámadó, 30 éves ref. (tüdő­gümőkór) —, Pápay Ferenc nyolc éves rk. (ránggörcsök) —, Hribal Ferenc kovács­mester 57 éves rk. (véres agyguta) —, Schaffer Anna 13 éves izr. (vörheny) —, Gerey Antal napszámos 29 éves rk. (általá­nos gümőkór) —, Petényi Margit két éves rk. (fiiitőmirigylob) —, Erdélyi Ágoston nyug. főfegyőr rk. 57 éves (tüdővész) —, Törzsök István nyug. sz. főv. rendőrellenőr 64 éves rk. (szivhűdés) —, Szedlacsek András hat éves rk. (vörheny) —, Matusics Antal vincellér fegyenc 23 éves rk. (tüdő- vész) —, Fehér Rósya négy éves ref. (vör­heny) —, Zab Rozália hat éves rk. . (vör­heny) —, Zsíros Mária két éves rk. (torok­gyík) —, Pál Sándor öthónapos ref. (gör­csök) —, Paszinger Perenc hét hónapos rk, (gyomor- és bélhurut). Házasságot kötöttek: Pásztor Dezső pénzügymin. számtiszt rk és Zsidek Mária rk. —, Virsinger Mátyás kőműves rk. és Zsemberi Gizella rk. —, Szép József siketnémaintézeti tanár rk. és Schroth Irén ág. h. ev. —. Horváth Lajos ipartestületi titkár rk. és Mellényi Mária rk. —, Valahi István (elvált) honv. min. iroda­tiszt rk. és Lucsits Mária (özv.) rk. Községeknek mellékelve 10729/1913. kig, rendelet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom