Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-07 / 2. szám

SZILVESZTERÉVEL csonka Magyarországon 1922—1923 Az Ó-év: (Munkától megtört férfi elnyűtt ruhában vánszorog a színre.) Miért rémüldöztök, mért féltek úgy tőlem, Mint hideg szobától zivataros télen ? Agg és beteg vagyok, rongy takarja testem S mig idáig értem, oh hányszor elestem! Nem emelt felt senki. Vergődve otthagytak. Éreztem dermesztő csontkezét a fagynak... De mégis eljöttem. Úgy vonszolt valami, Úgy vágytam vigaszul pár jószót hallani Itt, hol egy év előtt oly epedve vártak, Az égig emeltek, a szivekbe zártak. Vágytam fényárt látni, ünneplő arcokat, Új nagy lángra gyúlvafolyíatniharcomat... S oly hűvös e terem, mintha kripta lenne, S ez a sok-sok nép itt mind engem temetne Rideg nagy pompával, rezgő könnyek nélkül, Melyek harmatától test, lélek megbékül. Mit vétettem néktek ? Mért e borús szemek ? Pislogó fényüknél minden tagom remeg ... Mintha vádlott volnék s itt mindenki birám, Rettenetes börtönt, halált mondva ki rám ! — Hordtam a romokat, hurcoltam a követ. Azt hittem, munkámban minden magyar követ ; S mit nappal felraktam, éjjel szerteszórták. Alapod sincs még kész szegény csonka ország! Fájt, mikor ezt láttam s újból elől kezdtem; Példám volt a tűrő Krisztus a kereszten. Dolgoztam egy évig bsurgó verejtékkel; Egy nap alatt Rómát sem építették fel. S vártam : — a munkára kedve támad többnek, A segitőkarok milljószámra jönnek. Nyúltak is a karok; — de nem segítségre — A koldus hazától előre bért kérve ! — S az a kevés, bátor, igaz szívű magyar, Ki a haza sorsán segíteni akar, Együtt robotolta velem le a munkát, Melynek szenvedését soha meg nem unták, izom szakadt, pára gyöngyözött le rajtuk, De panaszra soha nem nyílott az ajkuk. Elül voltak mindig, sosem néztek hátra, Olyik a csákányát a sarkamba vágta . . . S törtettem előr"', percre sem pihenve, Mintha mögöttem a népek ezre lenne. Milliók közönye nem fogott ki rajtunk, A szétdúlt romokból sok követ felraktunk. — Elfogyott az erőm... Izmaim meredtek ... Karom, lábam, ruhám cafatokká leitek... S mig a tetterősök fáradtan pihennek; Én érzem: vége van az én szerepemnek. Rendeltetésemet, Uram, én betöltém, S munkámban szétmállott rongyomat fel­ölt vén Sáfárkodásomról beszámolni jöttem . . . Nagy jóságod szerint Ítélj majd fölöttem! Testem sirbahajló, de erős a lelkem, S örvendez, mert igaz követőkre leltem. Megkezdett munkájuk áldásod kísérje S a nagy feltámadást mindegyik megérje ! — Csak az fáj, szent atyám, hűséges szol­gádnak, Szeretteim hólnap már hiába várnak; Nem lesz, ki előttük vidám arcot öltsön. Az el csüggedlökbe újult erőt öntsön . . . Végső lehelettel térdrehullva kérlek: Ne hagyd el bajában ezt a szegény népet! (A végső szavaknál éjfélt kong az óra s az Ó-év kim érültén ■ összeom li k.) 2 ____________________________________ VÁCI HÍRLA P Az Uj-év: I (Angyalok jönnek. Rongyait leszedik s az Ó-év az Űr kegyeiméből uj életre ébred.) Mondjátok, mi történt ? Én vagyok, ki voltam ? Agg, törődött, fáradt, leroskadva holtan ? Ugy-e csak álom volt, verejtékes álom ? — Most a nap feljöttét oly epedve várom ! I Izmaim duzzadnak, tetterős a lelkem, I Sírom éjjeléből uj életre keltem, j Elnyerte jutalmát nagy hitem az Úrba; | Félbehagyott munkám folytathatom, újra! í Rázzon fel a szavam minden magyar lelket; I Feldúlt szép hazánkat építeni jertek! | Szűnjön a széthúzás, ez a régi átok, | Haldokló anyánknak szüksége van rátok ! Ne lássunk egymásban csak szenvedő j testvért, j j ti mindenki bűnös, itt mindenki megtért! ! I Ki hazánk boldogabb jövőjét akarja, I Duzzadjon a keble, feszüljön a karja ! | Ne legyen itt nappal, ne legyen itt éjjel, j | Mig minden romokoan hever szerteszéjjel; Ne legyen dáridó, duslakodás, pompa, Hordjunk minden kincset össze egy ha- j lomba! j Nem veszett el semmi, mit a honnak adtunk, j S mit ér a kincs, hogyha a föld ég alattunk ? j S Te, irgalmas Isten, szánd meg ezt a népet, j Amely ezer éve emelt óltárt Néked! Ellenség dühétől öt darabra válva Oltárunk szent köve roskadozva áll ma. Tégy nagy csodát velünk : Gyógyítsd meg a lelkünk, Hogy egymásban ismét testvérekre leljünk: S akkor Magyarország nagy és szép lesz újra: Minden régi rögét magyar eke túrja, Magyar daltól hangzik a Kárpátok bérce, Oltárod díszíti Erdély aranyérce, Magyar zászlót tükröz az Adria habja, S népünk elrabolni többé sose hagyja! Hazánk szebb jövője lelkünk előtt ragyog! Honmentő munkára utánam magyarok! Andor Károly. i ISáimm jEaiaBomjáiék Szombaton a Vigyen el az ördögben sok tapsot, ajándékot kapod Kertész Oszkár. O talán nem is tudja, mennyi előnyös vál­tozáson merit keresztül, amióta Vácon ját­szik. Ha rászokik arra, hogy szerepét ren­desen megtanulja, jövőre mint kitűnő bon- vivání üdvözölhetjük. Fáskerli Maca két év óta nagyon megváltozott: visszavonultan él, nem jár társaságba és valószínűleg ez az oka annak, hogy idei juíaiornjáíéka külső siker tekintetében meg sem közelítette a tavaiyelőlül. Aránylag keveset is szerepeit, pedig a közönség szerette a sokoldalú, temperamentumos szubreííeí. A legjobban sikerüli Bíró Sári jutalomjátéka. Az idén van először színpadon : törekvő és ügyes lány, a kinek csak megfelelő rutinra van még szüksége. Az előadás külön látványos­sága volt az a sok ajándék, a mit a kis ünnepelt kapott. M, Petőfi ©Sí; koasgyaiSése A „Váci Petöfi-asztalíársaság“ január 7-én (vasárnap) este 5 órakor Preier-vendéglÖ í külön helyiségében évi közgyűlést tarl, melyre tagjait ez utón is meghívja az el­nökség. Találtuk a Konstaníin-íéren és a Budapesli-főufon | 50—50 koronás bankjegyei, a vasulállo- máson egy pár világos szürke férfi boka­védői. Igazolt tulajdonos a rendőrséghez forduljon. M a§0®££8iij susásesdíük ciklsasas 22 els© HÜ-éire sa Wárosi Mo&íhűém Mindnyájunkét közelről érdeklő előadás­sal veszi kezdetét a líceum előadás má­sodik hatalmas sorozata. Scardelli Oszkár őrnagy ad e!ö „A mi hadseregünkről“ ér­dekes vetített képekkel, esetleg filmmel fűszerezetten. Ez az előadás pénteken, ja­nuár 12-én d. u. ö.í órakor lesz a Városi Mozgóban, a következő előadások ismét keddre vannak kijelölve, ugyancsak a Vá­rosi Mozgóban s a legtöbbször 2—2 elő­adóval. A második sorozat is, ha végig fu­tunk az előadók névsorán, nívósnak, válto­zatosnak ígérkezik, a melyen a fővárosiak közül ott látjuk Cholnoky, Komis és Pröhle egyetemi professzorokat, Csányi iparmöv. isk. igazgatót, Gáspár Ferencet, Jugovics, Füzessy és Mayer főiskolai tanárokat, Oroszlán Zoltán muzeumőrí, Tóth Zoltán szakintézeti igazgatót. A helybeliek közül tudomásunk szerint Bán Márton, Képessy Béla, K. Pikéihy Tibor, Szenígyörgyi Gusz­táv, Woiköber János, Zeller Tibor szere­pelnek többek között, a mely névsor azon­ban még nem végleges. Az előadássorozat részletes programja most hagyja el a sajtót, a melyből a közönség megtudhatja kik, mikor s mily témával szerepeinek. A pro­gramme! árusítani fogják, a fennmaradó jövedelem a líceum kiadásait fedezi. A táncos fiatalságnak meg azt sugjuk meg, hogy lesz líceumi táncmulatság is, még pedig farsangzáróul: február 10-én. & Skiswáci pássioirjáfékwaik olyan sikere volt, a milyen ilyen gyermek- előadásoknak csak lehet. Fiuk, lányok já­téka biztos, kedves és természetes volt, az iskola tantestülete pedig érdemes és ön­zetlen munkájáért sok elismerésben ré­szesült. Ahányszor a darabor adták, a tan­terem mindig tömve volt. A kicsinyek elő­adáséi nagyban emelte P. Bende Szaniszló ferencrendi alva, Szinyérv József min. szám- tiszt es Pfeiffermann István joghallgató mű­vészi értékű zenekisérete. A feltűnést kel­tett dallamokat a mindig szerényen bujkáló Woiköber János zenetanár szerzetté. Az anyagi siker is figyelemre méltó. A teijes bevétel hatvanöíezernyoicszázhetven ko­rona. A kiadások nem haladják túl a tíz­ezer koronát, a tiszla jövedelmet pedigjan- szerek vételére fordítják. Feíülfizeííek : Brun­ner í. 500, Kedves Nővérek. N. N. 300, Völgyi I., Sáfár Gy., Tonigold A.. Ottó J., N. N. 200 — 200, Nagy G., Húszak D. 150, Novak A., dr. Uray í., Király N., Höllerbach F., Ma- jer F., Prohászka E., Juhász N., Cservenák L., N. N., N. N. 100—100, Orbán S., Balogh G., Gölíner M. 50—50, Szaniszló í. 40 ko­ronát. A pásztorjátékot sokait kívánságára még egyszer és pedig szombaton, Vizke- reszt ünnepén d. u. 5 órakor adják eic. 8Jj B»e5udoi,£el£Í8gyellö Csiky Sándor rendőrfelügyelő helyébe a belügyminiszter ifj. Fridler Mihály rendőr- felügyelőt Rákoscsabáról Vácra helyezte át. TissivÉseBők tSiftaSioaKŐ gyűlése a va- @uti kedvezmény ko8»lá$aseása miatt A váci köztisztviselők felszámolás alatt álló beszerzési csoportjának elnöke dr. Pintér Ernő kir. jérásbiró felhívja a város és környékének tisztviselőit, hogy az uta­zási kedvezmény korlátozása tárgyában ki­adott rendelet elleni tiltakozásuk kifejezése végett f. hó 7. napján d. e. 11 órakor Vá­con, a városháza nagytermében tartandó monstre gyűlésenmegjelenni szíveskedjenek

Next

/
Oldalképek
Tartalom