Váci Hirlap, 1913 (27. évfolyam, 1-99. szám)

1913-02-05 / 10. szám

V A C 1 HI R L A F A közönség minden egyes számot viha­ros tapssal honorálta. Jól esett látni, hogy zeneértő és szerető közönség teljes néma­ságban hallgatta a művészi eseményt s elismerésének az egyes számok végén örömmel adott kifejezést. A táncról csak annyit, hogy volt elég táncos. A négyesre azonban már kevesen állottak fel, vagy jobban mondva: nem oly sokan mint más években. A mulatság haj­nalig tartott. Jelenvoltak. Asszonyok: Bainlner Ernőné, Borbély Sándorné, Csányi lsívánné, dr. Csányi Lászlóné, Csorba Józsefné, Dercsényi De- zsőné, özv. Dobó Istvánné, Éder Ernőné, Earkas Ferencné, Fóti Gyuláné, özv. dr. Freysinger Lajosné, özv. Gyulay Ferencné, Gyuriss Jánosné, özv. Heidfeld Lajosné, özv. Horváth Jánosné, dr. Hőrl Péterné, Hübschl Kálmánná, Ivánka Pálné, Kacsko- vics Jenőné, Kegler Ferencné, dr. Kozma Margit (Marosvásárhely) Knoblauch Gézá- né, özv. Krakker Kálmánné, Lukácsi Gyorgy- né, v. Majer Adolfné, Németh Emilné, No­votny Cornélné, özv. Paál Lajosné, dr. Rap- csák Imréné, Rappensber-ger Andorné, Schumacher Jenőné Szabó Edéné, Szeré- nyi Árpádné, Szlachányi Béláné, Sipos Mi- hályné, özv. Ursziny Arnoldné, Váczy Amb- rusné. Leányok: CsányiMargií és Ilona, Csorba Bella és Irén, Dobó Kató, Farkas Márta és Jucika, Fóti Emmi, Freysinger Pancsi, Gyulai Sári, Gyuriss Kamilla, Fíörl Gabi és Liza, Kacskovics Eszti és Ilona, Lukácsi Irma, Rappensberger Emmy, Schwoy Ma­liid, Szabó Toncsika, Török Leonka és Weöreös Juliska. Felülfizettek: Tragor János 20 K, Ivánka Pál 14 K, Marx János, dr. Galcsek György, Biel József, dr. Huber József, Perlusz Márton, Schandl Miklós, Szabó Ede, Sza­rnék testvérek, Szerényi Árpád 10 K, Mura Fülöp, dr. Preszly Elemér, Váró Károly 7 K, N. N.6 K, Fóti Gyula, özv. Haidfeld La­josné, Hornung Béla, dr. Hőrl Péter, Mill- mann Aladár, Schumacher Jenő, S. D. Gosz- tonyi Miklós, Jung János,Kemény Bertalan 5 K, Balás Gyula, Dercsényi Dezső, Péteri Já­nos, dr. Rapcsáklmre, Solty Gusztáv, Szánd Leó 4 K, Edömér Ilonka, özv. Horváth Já­nosné, K. F. 3 K, Fodor Ferenc, Horváth Kálmán, Lepey Emil, Schmidt Tibor, Sze- kendy Dezső 2 K. A legényegylet mulatsága. Farsang vasárnap tartotta a legényegylet tré­fás előadásokkal egybekötött mulatságát a Kúria nagytermében. A nem hálózunk szálló­ige nem volt hatással a legényegyletre, mert volt nagyszámú közönségük, volt jókedv, hangverseny és kellemes tánc. A vegyes énekkar kitelt magáért ; Furdanich Aladár egyleti karnagy vezetése mellett több nép­dalt énekeltek szép sikerrel. A vegyeskar­ban huszonkét szép leány vendégszere­peit, akik a legényegyletnek szorgalmas és buzgó műkedvelői. Borovi .Jenő és Kö­zel Lujza magánjeleneteket adtak elő a közönségei sűrűn megnevettetve és mulat­tatva. Páros jelenet keltő volt: Törzsök dona és Takács Lajos, majd Márik. Ilona és Csemniczky József értek el nagy hatást, kaptak sok tapsot. A műsor értékét emelte Érti Gábor karnagy és Wolkóber János zenetanár közreműködése. Mindketten te­hetségük javát produkálták: Szőllősi F. Sándor cimbalmon játszott volna, csakhogy Hamburgba kapott sürgős meghívást, miért is cimbalom-szóló helyett Érti Gábor és Wolkóber János duettje töltötte ki a szá­mot. Egyes számokat pedig Raucsik Nán­dor vezette be ügyes és szellemes kon-, ferálásával, Raucsik már máskor is fényes sikereket ért el a pódiumon, de most ele­mében volt, sziporkázó tréfálkozásból szinte kifogyhatatlan volt. A közönség nagyon megkedvelte, lelkesen tapsolta, szellemes észrevételeit élénk helyesléssel kisérte. Tréfás előadások után tánc következett, a mely eltartott egészen reggelig. A sok fia­tal táncos egészen megtöltötte a Kúria nagy termét a francianégyest 56 pár tán­colta. A KeresKedöifjaK Kabaréja. A kereskedőifjak egyesületének Kossuth- téri otthona vasárnap este zsúfolásig meg­telt. Az egylet kabaré-délutánjai már a múlt évben népszerűek voltak, az idén meg anyagi hasznot is hozott. A vasárnapi pe­dig páratlanul és váratlanul nagy sikert teremtett az egyesületnek, mely most hamar népszerűvé váló uj műkedvelőt is fedezett fel Sápy Béla sze'mélyében. Dalokat és táncokat adott elő, a közönség elragadta­tással fogadta. Bunyaía Hedvig, Raucsik Nándor, Furdaniís Aladár, Sztankovich La­jos Sztach István, Bunyata József, Schmiedí Tibor, Hochmayer Béla és Schmiedí Ká­roly voltak a kabaré szereplői, a kiknek minden egyes számát lelkes taps kö­szöntötte. Ezután tánc következett. Jellemző a far­sang végére, hogy a kereskedőifjaknak idegenből kellett cigányt hozniok, mert a váciak mind le voltak foglalva. Az ipartársulat bálja. A főutcái ipartársulati ház az a hely, a honnan a jókedvet semmiféle európai rossz konstelláció ki nem veri. Régen, egy né­hány év óta ott hagyták a Kúriát s áttették farsangi mulatságuk színhelyéi az- iparíár- sulati otthonba s mintha azóta a jókedv is visszajött volna. Az iparíársulat most vál- lalkozhaíik mulatságok rendezésére : a si­ker biztos. így voltak a farsangzárással is és hétfőn ugyancsak zajos és jókedvű mulatságot rendeztek Program egy volt: a tánc, de azután az jó is, hosszú is volt, mert reggelig tartott. A mulatságon jelen voltak: Asszonyok: Zemanovits Józsefné, Nyári Pálné, Kiss Gyuláné, Bauer Lajosné, Póts Sándorné, Hornyiczky Istvánné, Ivanovics Jánosné, Dunay Jánosné, Kovács Ferencné, Stibrik Kálmánné, Schvorcz Pálné, Takács Ferencné, Havasi Jánosné, Ribar Györgyné, Neisz Jánosné, Könye Dánielné, Junak Vinczéné (Bpest.), Duzsak Lajosné (Bény), Schmidt Ferencné, Párti Jánosné, Hanák N.-né, Jenes Józsefné, Greff Józsefné, Ha- tala Istvánné, Krach Józsefné, Szaniszló Józsefné, Börzsey Jánosné, Bajer Józsefné. Leányok: Hunka Mariska, Sujánszki Mariska, Bajer Mariska, Nyári Rózsika, Gornyiczki Annuska. Havas Mariska, Ta­kács Ilonka, Stibrik Erzsiké és Etel, Simon Ilonka és Annuska, Hanák Erzsiké és Ilona, Kiss Idus, Sipos Izabella. Felül fizettek/. Dr. Forgó Kálmán, Milíényi Aurél 10—10 K, Preszly Elemér 9 K, Iva­novics János, Jung János, Schmidt Ferenc, N. N. 5—5 K, Roller Gusztáv, Obermajer Géza, Bauer Lajos, Póts Sándor, Takács 3 Ferenc, Hanák Lajos, Kálmán József, Preier József, Fodor Ferenc, Góts J. Viktor, N. N„ Bárdos Ernő 2 ---2 K, Zsigmond Lajos, Nyári Pálné, Vajda László, Schmirk Ferenc, Du­nay János, Kovács Ferenc, Stibrik Kálmán, Schvorcz Pál, Ribár György, Semniczki Jó­zsef, Neisz János, Rubánöczky Márton, Petrásovics István, P. F. Hatala István, Z. J., Ferencsik János, Kohl Ferenc, Paulik .János, N. N., Szaniszló József, dr. Franyó István, Koncsiczky Gyula, ifj. Csuka János, N. N. 1 — 1 K. A gazdaKör mulatsága. A vác-városi kát. gazdakör kedden este rendezte mulatságát a Kúrián. Múlt évben színdarabot adtak, az idén csak táncestélyt. És a siker most sem hagyta el az agilis vezetőséget, mely igen nagy társaságot gyűjtött össze ezen az estén. Főleg Kisvác volt nagy számban képviselve, de eljöttek a mulatságra kör pártoló tagjai is, hogy együttérzésüket megmutassák. Mért búsulsz Karnevál ? /I kispesti evang. templom javára 1913. február 1-én a Magyar Király szállóban rendezett művészhanverseny prológusa. Irta: Kökény László. O hercegünk, vig Karnevál, mért vagy oly mogorva ? Talán hogy félsz, mert ránk mered száz ágyú rémes torka ? Hozhatnál inkább vig derűt s rejtnéd el rettegésed! Hiszen életünk máskor is gyarló, múlandó élet! Hiszen ha nincs is ellenünk, küzdnünk kell nappal, éjjel. S megyünk, mert káplárunk, a Lét, örök csatát vezényel. S csattannak mindig schrapnellek s robbannak mindig bombák s pusztulnak mindig emberek, ha útjuk befutották. S vigadunk, bár nincs sok okunk, de bánatunk takarja, ergo, amig mulathatunk rajta! . . . s fülünk nem hallja; hogy mig a banda húrjain vidám keringők szállnak, egy bús sóhaja röppen el egy itthagyott kislánynak . . . s amig a fényes bálokon nagy vígan lejt a boston, hogy valahol jéggé fagyott egy katona künn a poszton . . . — A Kaszinó Közgyűlése. Borbély Sándor igazgató a kaszinó tagjait közgyű­lésre hívta egybe. A közgyűlés napja e hó ió-ika. A tárgysorozat ez lesz; 1. Közgyű­lési elnök választása. 2. Két jegyzőkönyv- hitelesítő kijelölése. 3. Az igazgató évi je leníése. 4. Az évi számadások és a leltár előterjesztése; a számvizsgáló-bizottság jelentése alapján a felmentvény megadása vagy megtagadása. 5. A folyó évi költség- vetés megállapítása. 6. Az indítványok tár­gyalása. 7. Elnök-, igazgató- és aligazgató­választás. 8. A megüresedett választmányi tagsági helyek betöltése és 3 számvizsgá­lónak egy évre szóló megválasztása. — A huszártiszten búcsúja ezre- desüKtől. Március elsején szűnik meg a váci 6. honvédhuszárezred elnevezés. Attól

Next

/
Oldalképek
Tartalom