Váczi Közlöny, 1891 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1891-01-25 / 4. szám

lödés joggal enged következtetnünk annak fényes sikerére. Elég garancziát nyújt maga a negyven tagból álló rendező bizottság. Az egyetemi ifjúság budapesti körei és egyletei legtöbbje küldöttségileg képviselteti ma­gát az estélyen. = Téli mizériák. Máskor télen panaszkodtunk, hogy nincs elég hó, az idén van annyi, hogy fele is sok volna. Maholnap már járni sem lehet utczáinkon a nagy hótömeg miatt, mert némely háztulajdonosok, nem sokat törődve a szabályrendelettel, a havat jár­dáikról kellőleg el nem hordatják. Pedig jó volna ideje­korán gondoskodni mindenkinek hogy ne csak az utczai járdákról, de az udvarokból és lehetőleg a ház­tetőkről is elhordassék a hó, mint azt más városokban meg is követelik, mert czudar állapotok lesznek, ha az olvadás beköszönt. = Az irgalmasrend tartományi főnöke Fűzy Szaniszló, királyi tanácsos, a Ferencz-Józsefrend lovagja, az 1890. év lefolyása alatt a rend összes koródáiban felvett és ápolt betegekről jegyzéket adott ki. A rend által kezelt kórodák vannak Pozsonyban, Egerben, Szepesváralján, Temesvárott, Pápán, Kismártonban, Nagyváradon Pécsett, Szakolczán, Zágrábban, Buda­pesten, Szatmárit és Váczon. A váczi koródában fel­vétetett és ápoltatott az elmúlt évben 320 egyén, 1889. évről maradt 8. Összesen tehát 328 egyén. Ezek közöl meghalt 9, gyógyítva elbocsáttatott 312, ápolás alatt maradt 7. A rend összes kórodéiban ápoltak száma 9303. = A váczi fegyházban elkövetett rablázadási ügyben e hó 21-dikén lett a kúriai ítélet kihirdetve, a mely a kir. tábla Ítéletét helybenhagyta. = Halálozás. Gáli István apostaghi plébános, f. hó 13-án élte 50-ik, áldozó papsága 25-ik évében elhunyt. Ny. b. ! = Jegyzőválasztás. Vácz-Hartyán község jegy­zőjévé, e ho 21-dikén, Rózsai/ József, tótgyörki jegyző lett megválasztva. = Esküvő. Ábrahám Andor, a „Bécsi biztositó társaság“ hivatalnoka, kedden tartá esküvőjét Szalay Irma kisasszonynyal, özvegy Szalay Jánosné leányával. Boldogság frigyökre! = Ajándék. A gyermekmenhely részére legújab­ban Bodendorfer Béláné disznó aprólékot ajándékozott. = Felülfizetósek. A „ Váczi Első Általános Ipartársulat11 által tartott tánczestély alkalmával az elagott és betegsegélyző iparosok segély pénztára gya­rapítására felülfizettek : Majthényi István orsz. képv. 10 frt, dr. Gsányi János 5 frt, Gajáry Géza 5 frt, Reitter István 5 frt, Alberty Kornél 4 frt, Péts Sándor 4 frt, Bezdek János 3 frt, Korpás József 3 frt 20 kr., Nikitits Sándor 3 frt, Palkovits József m. kir. h. h. ezredes 3 frt, Velzer Lajos 3 frt, Blázsovits János 2 frt 50 kr., dr. Pauer Béla 2 frt, dr. Freysinger Lajos 2 frt. Jung János kanonok 2 frt, Korpás János 2 frt, dr. Lovas Jánosné 2 frt, Lőwinger József 2 frt, Megyeri Dezső 2 frt, Porubszky József karkáplán 2 frt, dr. Vir- ter Lajos nagyprépost 2 frt, Villássy István kanonok 2 frt, Újhelyi István kanonok 2 frt, Ürsziny Arnold 2 frt, Almássy János 1 frt 20 kr., Quell Ferencz 1 frt 20 kr,, Tápai János 1 frt 20 kr., Gsekó Apollo 1 frt, Bakó István 1 frt, Cserny József 1 frt, Heinisch Ri- kárd 1 frt, ifj. Intzédy Soma 1 frt, Lencsó Sándor 1 frt, dr. Kovách Ödön 1 frt, Papp Istvánná 1 frt, Si- ráky Lajos 1 frt, Zavaros Ferencz 1 frt, Ottó József 1 frt, N. N. 1 frt, Fleischmann Ede GO kr., dr. Franyó István GO kr., Horecsny Géza 60 kr., Schmiedt Ferencz 60 kr., Péter István 60 kr., Rozsos Arthur, 60 kr., Túri Sándor 50 kr., N. N. 50 kr., Bisztricsánné 40 kr., Tokody Lajos 40 kr., Gsányi Jánosné 20 kr., De- poy György 20 kr., Havlicsek Antal 20 kr., Horváth János 20 kr. Hibsch János 20 kr., Hornung Albert 20 kr., ifj. Korpás Pál 20 kr., Klapka József 20 kr., Lip- ták 20 kr., Almássy József 20 kr., Krach József 20 kr., Frisch Péterné 20 kr., Paulik János 20 kr., Racsek Já­nos 20 kr., Szép Lajos 20 kr., Schlinger Jánosné 20 kr., Székely Zsigmond 20 kr., Sebők Józsefné 20 kr., N. N._ 20 kr., Vilcsek István 20 kr., Németh János 10 kr. Összesen 100 frt Fogadják ezen kegyes jótevők, valamint Racsek Jánosné a rendezőségi jelvényekért a társulatnevében hálás köszönetünket. Reitter Istvánjelnök. = A váczi anyagyilkos. Huber József a váczi anyagyilkos előtt f. hó 21-én hirdette ki a pestvidéki törvényszék a Guria határozatát. Áz uj végtárgyalás határidejéül február hó 9- és 10-ik napját tűzte ki a törvényszék. A végtárgyaláson a vádat Gsiky pestvi- deki kir. ügyész képviseli, a vádlottat Eötvös Károly védi. — Temetés. Faragó Géza, öngyilkossá lett hon­véd-huszár temetése e hó 18-án ment végbe. Jelen voltak az elhunyt szülein kívül a honvéd tisztikar, két szakasz katonaság és nagyszámú közönség. = Korcsolyázás a tüdővósz ellen. Csáky gróf kultuszminiszter egy rendeletet bocsájtott ki, a mely szerént elrendeli, hogy a korcsolyázást, mint testedző, nemes sportot figyelembe vegyék a fiú és leányiskolák tanítói, ezt a miniszter a Kochnál járt orvosok taná­csára tette meg, mert a korcsolyázás edzi a testet, ellen- tállásra erősiti a tüdőt, igy jó és sok levegőt kap a tüdő. Angliában, Franczia- és Németországban már régóta kötelezik az ifjúságot, különösen a nőket, a kik tüdő­bajnak inkább ki vannak téve, ezeket szigorúan köte­lezik a korcsolyázásra, és a szabad levgőben való moz­gásra. Vajha nálunk is fölfognák a nemesen gondol­kozó, praktikus miniszter szándékát. — Tisztviselők felmentése katonai szol­gálat alól. A közös hadsereg és honvédség kötelé­kében álló törvényhatósági és községi tisztviselők közül azok, a kiknek hivatalos állomásaikon való meghagyása a közszolgálat érdekében elkerülhetlenül szükségesnek mutatkozik, háború esetén a belügyminiszter ajánlatára ő felsége a király engedelmével polgári alkalmazásuk­ban meghagyhatók. Hogy tehát az esetleges mozgósí­tás alkalmával ezen szempont alá cső közigazgatási tisztviselőknek állomásaikon való megmaradása iránt a legfelsőbb engedély 1891. évre kieszközölhető legyen: a belügyminiszter felhívta a törvényhatóságokat, hogy i a felmentendő tisztviselőknek nevét jelentsék be. = Mikor volt a honfoglalás? Érdekes dol­got közöl Salamon Ferencz törénetiró most a hon­foglalás évének meghatározásáról. E szerint a honfog- foglalás nem 889—ben, hanem később 891 után volt. Salamon erre úgy jött rá, hogy a honfoglalás évének megállapítása közben egy csillagászati följegyzésre I akadt. A bolgár hadjárat tudvalevőleg közvetlenül a honfoglalás előtt volt, erről pedig Georgius Mona- chus azt írja, hogy annak megkezdésekor „nap- fogyatkozás állott be, úgy hogy éjjel lett a hatodik órában -és a csillagok megjelentek.“ Salamon e föl­jegyzésre még 1883-ban figyelmeztette dr. Lakits Fc- renczet és fölkérte, hogy számítsa ki, mely időben lehetett az említett napfogyatkozás. Lakits 7 évi munka után most közli kutatásainak eredményét a természet- tudományi közlönyben. Lakits a 887. évtől 896-ig elő­fordult huszonegy napfogyatkozást tette megfigyelései tárgyává s azt kereste, hogy melyik volt az a napfogyat­kozás, mely az időben Byzancban a napnak hatodik órá­jában, tehát déli 12 óra körül érte teljességét Ez a fogyat­kozás a számítások szrint 891 augusztus 8-án lehetett, mert ekkor sötétült el a naptányér 90 százaléka éppen déltájban. A többi fogyatkozás részben csak részletes volt Byzanczra nézve, részben pedig ott nem is volt látható. Ez adatok tehát azt mutatják hogy a bolgár háború 891- ben volt s ennél fogva a honfoglalás csak ezután történ­hetett meg az egykorú följegyzések szerint. = Érdekes miniatűr festmény. Lietzen major Sándor festő hazánkfia, ki festményeivel nem­csak belföldön, széles Magyarországon szerzett ma­gának hírneves dicsőséget, hanem mint a müncheni festőakadémia jeles tanára, Münchenben is becsület­tel megállja helyét, nem régiben Münchenből egy igen érdekes, majdnem unikum festményt küldött ajándékul Simor János esztergomi érsek bíboros her- ezegprimásnak. A festmény mogyoró nagyságú hold­világos tájkép. Ezen ajándékot a hírneves festész hazánkfia emlékül küldé a prímásnak ama szi­ves figyelem viszonzásául, hogy a festő családot, ezelőtt nehány hónappal oly szívesen fogadta ven­dégül primási lakában, és napokon át magyaros vendégszeretettel ölelte magához nagy hazánkfiát és nejét. Az említett kisded festmény Seitz Károly né­met festő jeles műve. Litzenmajer levelében azon megjegyzés kíséretében küldé meg az ajándékozott miniatűr festményt, hogy ha már Esztergomban van a világ legnagyobb oltárképe, legyen meg a primási múzeumban (a képtárban) a világ legkisebb festménye is. Mindenesetre érdekes ajándék, mely oly jeles művésztől jött, ki a hírnevével bejárta az egész kon­tinens világát. í í = Báli selyem szöveteket 60 krtól 6 frt 35 krig méterenkint, mintegy 300 különféle rajz és szin szerint, küld — egyes ruhára vagy végszámra, vám- és bérmentesen Henneberg G. (cs. és kir. udv. szállító) gyári raktára Z ü r i c h. Minták postafordul­tával. — Levelekre Svájczba 10 kros bélyeg ragasz­tandó. (3) Közgazdaság. Az aradi magyar állami érem. Irta : &-y ISZároly gróf. II. Az aradi pompás kiállításon tízezrek győződtek rueg arról, hogy Tarnóczy Gusztáv országgyűlési-képviselő, ki­tűnő tgyártmányai nemcsak legjobb tűzoltó-szerei az egész országnak, hanem arról is, hogy azok vételárat a neve­zett gyártulajdonos oly jutányosakra szabta, miszerint az ő gyártmányai sokkal olcsóbbak, mint azon néhány műhely s kisebbszerü gyárféle ódon-rendszerű készít­ményei, a melyek az aradi kiállításon a Tarnóczy-féle pompás tüzoltószerekkel „a legjobb“ dicsőségéért ver­senyeztek. Nemcsak a legolcsóbbak, de a legjobbak is ezen tüzoltószerek; s igy a községek legörömestebben azokat vásárolják: s ez annál érthetőbb, mert a szak­értők azokat még jóval drágábban és szívesebben is megvették volna, mint az eddig kapható alárendelt minőségűeket más gyárakból, ha ezen két árú között kellett volna választaniok. Hát ez bizony nemcsak azt bizonyítja, hogy Tarnóczy Gusztáv igen nagy tőkét, szakértelmet fektetett tüzfecskendőgyárába: hanem azt is, hogy ez ügyet specziális tanulmánya tárgyává téve, azt lelke teljes erejével karolta föl. Nagy örömmel vár­juk a legközelebbi külföldi kiállítást, hol ezen gépei okvetlenül föltünést fognak kelteni hazánk iparának fejlődése iránt. Ezen gyár a vevőknek olcsóbb árakat képes nyúj­tani, mint az összes többi magyarországi tüzfecskendő- műhelyek s gyárfélék; s igy ezen körülmény azt bizo­nyítja, hogy Tarnóczy Gusztáv oly nemes hazafi, a ki a közérdeket ez irányban is buzgón, önzetlenül szol­gálja. Mindezt most megállapítani azért is időszerű: mert a tél ajtónk előtt berzenkedik; az idei termés asztagokba és kazlakba rakva a mezőgazda szérüskert- jében, udvarán fekszik; a legkisebb vigyázatlanság te­hát : égőgyufával, izzó hamuval, füstölgő pipával, - nemcsak az illető község idei termésének nagy részét, sőt talán az egészet, — hanem magát a községet is pusztulással fenyegeti, sújtja. Fokozott mérvben szükséges hát, hogy minden község mielőbb szerezzen be magának jó tűzoltó sze­reket. Már pedig ily bevásárlásnál szükséges, hogy a község-elöljáróság egészen tájékozva legyen a tűzoltó- szerek mostani áráról; s igy oly táblázati kimutatás, mely az ország összes gyártmányainak ez időszerinti árait elénk tárja, bizonyára közérdekű. Mióta a vasutak nálunk is jelentékenyen szapo­rodtak, (kivált a zónajegyek áldásos hatása következ­tében) hónapról-hónapra többen-többen utaznak föl a vidékről Budapestre, hogy bevásárlásaikat személyesen eszközöljék. Az elmúlt karácsonyi ünnepek alkalmából bizonyára tiz—húsz—harminczezer vidéki volt e végett a fővárosban. De másrészről a községek nagy száma most szerezvén be tüzoltószereit, jó szolgálatot teszünk lapunk illető olvasóinak, midőn figyelmeztetjük őket a legkitűnőbb s legolcsóbb tűzifecskendőkre és tűzoltó- szerelvényekre, melyek (a pompásan sikerült aradi ki­állításon, rendezett összehasonlitó-verseny alkalmával az összes kiállítók és versenyzők között a legfőbb díjjal, a nagy állami ezüstéremmel és díszoklevéllel lettek ki­tüntetve) Tarnóczy Gusztáv országgyűlési képviselő tüz- fecskendőgyárában (iroda: váczi-körut 79. sz.) szerez­hetők be. Az országban jelenleg működő nagyobb műhelyek, s gyárak, melyek tüzoltószerek készítésével, illetőleg gyártásával foglalkoznak, legutóbbi árjegyzékeik szerint, árai következők: Tüzoltó-sisak : Walser 5 frt, Geittner 3 frt 95 kr. Seltenhofer 4 frt 50 kr., Tarnóczy 3 frt 90 kr. Bőrsapka: W. 1 frt, G. 1 frt 10 kr., S. 1 frt 20 kr., Tarnóczy 1 frt. Mászóöv: W. 7 frt, G. 7 frt, S. 6 frt, Tarnóczy 5 frt 90 kr. Szivattyus-öv: W. 1 frt 50 kr., G. 1 frt 45 kr., S. 1 frt 50 kr., Tarnóczy 1 frt 35 kr. Mászóbalta táskával: W. 4 frt 25 kr., G. 4 frt 20 kr., S. 4 frt 40 kr., Tarnóczy 3 frt. Szivattyusbalta-táskával: W. 3 frt, G. 3 frt 50 kr., S. 4 frt, Tarnóczy 3 frt. Mászókötél : W. 3 frt 50 kr., G. 3 frt 25 kr., S. 3 frt 60 kr., Tarnóczy 3 frt 10 kr. Kéthapgú-jelző: W. 3 frt 50 kr., G. 2 frt 50 kr., S. 3 frt 50 kr., Tarnóczy 2 frt. Kender-tömlő : W. í frt 10 kr., G. 1 frt 20 kr., S. 1 frt 10 kr., Tarnóczy 85 kr. Tömlő-csavarok: W. 5 frt 50 kr., G. 6 frt 50 kr., S. 6 frt, Tarnóczy 5 frt 50 kr. Dugó-létrák: W. 24 frt, G. 14 frt, S. 30 frt, Tar­nóczy 12 frt. Locomobil fecskendő: W. 70 frt, G. 70 frt, S. 90 frt, Tarnóczy 60 frt. Kétkerekű targoncza-fecskendő (szivómű nélkül) W. 340 frt, (csak 92 mm. s igy nem szabad község­nek vásárolnia,) G. 300 frt (csak 80 mm. s igy nem szabad községnek vásárolnia) S. 500 frt (100 mm.), Tarnóczy (100 mm.) 200 frt (szivóművel.) Kétkerekű mozdony-fecskendő: W. 600 frt, G 675 frt, S. 600 frt, Tarnóczy 500 frt. Négykerekű nagy falusi-fecskendő (2 üléssel) : W. 720 frt, G. 800 frt, S. 675 frt, Tarnóczy (négy üléssel) 600 frt. Négykerekű „városi“ fecskendő: W. 800 frt, G. 800 frt, S. 725 frt, Tarnóczy 700 frt. Vizhordó-kócsi: W. 280 frt, G. 250 frt S. 250 frt, Tarnóczy 220 frt. Ezen összehasonlitó-táblázat kézzel foghat.ólag bi­zonyítja, hogy a mindenütt legjobbnak bizonyult Tar- nóczy-féle gyártmányok egyúttal a legolcsóbbak. Persze ! az szintén kitűnik ezen összehasonlitó-táblázatból, hogy amig a Tarnóczy-féle gyár nem létezett, ilynemű be­vásárlásoknál a vevőket ugyancsak kegyetlenül sar- czolták meg. irodalom. = A „Herkules“ illusztrált sportláp, melyet a Porzsolt testvérek már nyolczadik esztendeje szerkesztenek, a karácsonyi és újévi ünnepek alkalmával rendkivül díszes ünnepi számot adott ki, mely »Írásban és képben« mutatja be a sport és test­gyakorlatok összes nemeit. A »Herkules,« mely hetven sport- egyletnek hivatalos közlönye, s melyet a közoktatási miniszter rendeletileg ajánlott az összes tanintézeteknek, külön rovatokban foglalkozik a testedző sport minden fajával, a vadászat, lovaglás, athletika, torna, korcsolyázás vívás, úszás, labdázás, boxolás, lö­vészet, tourista-sport, veloczipédezés, kocsi-sport, csónakázás, vi­torlázás stb. ismertetésével E lap hét évi fennállása alatt számos sport egyesületet létesített az országban, versenydijakat tűzött ki, két külön szakmunkát adott ki a sport különböző ágairól s in- augurálta a tornatanitás nemzeti irányú reformját. E lap által hét év előtt fölállított s azóta memorandumokban, röpiratban s felolvasásokban proponált reform-programmjából két pontot, már részben létesített a közoktatási kormány : tornaversenyek rende­zését s a korcsolyázás bevitelét az iskolába. De sorban megva- lósitásra kerülnek a »Herkules« programújának többi pontjai is : a tornaképzés reformja, a vívásnak és úszásnak bevitele az isko­lákba, a veszedelmes tornaszerek eltávolítása, a katonai gyakor­latoknak és a czéllövésnek rendszeres tanítása, a tanuló kirándu­lások rendszeresítése, a tornaórák szaporítása, a torna-tanárok fizetésének szabályozása, a testedzésnek az egyetemeken megho­nosítása,, nemzetközi sportkiállitás rendezése stb. stb. A most ki­adott ünnepi szám Kozma Andor »Sport« czimü költeményével kezdődik; utána Jókai Mór ir a labdáról s nemcsak leírja, de egy ábrában le is rajzolja koszorús költőnk, hogy fiatal korában hogyan játszották a longa métát. Beksics Gusztáv egy zergevadá- szatot ir le a Tátrában, Kaas Ivor báró a nemzeti tornáról, Szo- kolay Kornél a magyar athletikáról s Porzsolt Jenő az iskolai szertornázásról. Érdekes czikkek szólnak a király vadászatairól, a budapesti és a vidéki korcsolya egyletek életéről, a boxolásról stb. Közli Felméri Lajos arczképét s azonkívül gyönyörű képeket közöl a sport minden ágáról, a király vadászatairól, a budapesti korcsolyázó egylet jégpályájáról, a budapest-hegyvidéki tourista- egylet terrénumáról stb. Ez ünnepi szám ára 60 kr., de előfizetők ingyen kapják, az előfizetési ár (negyedévre csak 1 frt,) a »Her­kules« kiadóhivatalába (Budapest, Rökk-Szilárd-utcza 4.) küldendő. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Varázséji Gusztáv. JEL I R D E3 r Él S B K, A Flandria gróf ő kir. fensége által alapított Palini pezsgő-gyár a legjobb, legkedveltebb és többszörö­sen kitüntetett hazai pezsgőt szolgál­tatja. Vezérképviselő: Strem József Budapest, Teróz-körut 5. sz. Kapható Váczon kizárólagosan: Weiner Ignác znál. 1--5 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom