Váczi Közlöny, 1890 (12. évfolyam, 1-51. szám)

1890-08-31 / 35. szám

nek ki f. évi deczember hó 31-dike elölt: a közgyűlés kimondotta, hogy a regále-káitalanitási összeg után járó kamatok csak az esedékesség idején lesznek fel­veendők. Befejezésül a közgyűlés jótékony adományokat sza­vazott meg és pedig a Nagy-Károlyban emelendő Kölcsey-emlékszobor létesítésére 15 frtot, — a resicza- bányai magyar ajkéi ev. ref. egyház felsegélyezésére pedig 5 frtot. Interpelláczió. Az elnöklő polgármester a tárgysorozat kimerítése után éppen berekeszteni készült a közgyűlést, de ebben megakadályozta őt Vitt Manó városi képviselő, ki a következő interpellácziót intézte a polgármesterhez: „Van-e a polgármester úrnak tudomása arról, hogy 1887. évi november 27-én tartott közgyűlés al­kalmával indítvány tétetett, a Dunán át úgy személy, mint teherszállítást eszközlendő csavargőzösnek be­szerzése iránt és hogy ezen indítvány a közgyűlés által elvben elfogadtatván, tanulmányozás végett a pénz­ügyi bizottságnak kiadatott? Milyen intézkedés lett e tárgyban téve és mit szándékozik a polgármester úr ez ügyben tenni?“ A polgármester nyomban megfelelt az interpellá- lóriak azzal, hogy a pénzügyi bizottság még nem ter­jesztette be a véleményét és ennélfogva a bizottságot a vélemény beadására fogja felhívni. Erre Dr. Freys inger Lajos, mint a pénzügyi bizottság elnöke szóval terjeszti elő jelentését melynek alapján a közgyűlés következőleg határozott: Tekintettel arra, hogy a dunai rév 6 évre, illetve az esetre, ha a csavargőzös felállítása elhatároztatnék, 3 évre bérbe van adva s a bérlet utóbbi esetben csak 1892. deczember 31-én jár le, ennélfogva ez ügyben az intézkedés még idő előtti és elhalasztatik a városi tanácsnak szóló azon utasítással, miszerint 1892-ik évben a révbérlet lejártát, 3 hónappal megelőzőleg a közgyűlésnek jelentse be. A közgyűlés ezek után '/24 órakor ért véget. Referens. Városi és vidéki hírek. = Bérmaút. Püspökünk ő excziája szept. 3-án indul bérmautjára, s 17-én tér vissza székhelyére. Ez alkalommal az alföld több nagy hitközségében fog bérmálni s főpásztori látogatást végezni, nevezetesen: Csongrádon, Szentesen, Mágocson, Derekegyházán, Szegvárit, Mindszenten és Vásárhelyit. Ő exciáját ez utján Balás Lajos püspöki titkár kiséri. — Személyi hírek. Galsai K o v á c h Ernő fegy- házi nyug. igazgató a hét folyamán visszatért felső­magyarországi körútjáról. — Arany Sándor kir. al- járásbiró szabadságideje beteltével folyó hó 28-án el­foglalta hivatalát. — Lenesó Ferencz a váczi m. kir. orsz. fegyintézethez kinevezett orvos, állomását elfog­lalta. Legyen üdvözölve körünkben! — Fűzy Szaniszló, az irgalmasrendiek tartományi főnöke, a hét folyamán a váczi ház vendége volt. = Kossuth nővére Váczra jön. E hirt vesz- szük Reiser Béla ügyvéd szívességéből, a kihez P o- 1 ó n y i Géza orsz. képviselő a következő sürgősen küldött levelet intézte: „Tisztelt Elvtárs Úr! Ruttkayné, Kossuth Lajos nővére és ápolója, szeptember 6-án, szombaton, a Budapestről délután 2'/2 órakor induló futárvonattal Turin felé való útjában Váczon keresztül utazik. Lehet, hogy utoljára látja hazáját. Amit érte teszünk, Kossuth Lajosért teszszük. Ott lesz-e a váczi környék a pályaudvarban? Szives válaszát kéri tiszte­lője, Polónyi Géza s. k. Budapest, 1890. augusztus 29.“ — E levél folytán Reiser Béla ügyvéd, minta helybeli függetlenségi párt elnöke, érintkezésbe lépett a helybeli összes egyletek- és testületekkel és mindent elkövet, hogy nagy hazánkfia fenkelt szellemű nővére, ki esetleg Váczon kiszáll, minél impozánsabb fogadta­tásban részesüljön. Meg vagyunk győződve, hogy vá­rosunk lelkes és hazafias közönsége, mely azzal dicse­kedhetik, hogy Kossuth Lajost első Ízben választotta meg képviselőjévé, mely Kossuth Lajoshoz 80-ik szü­letésnapjára üdvözlő feliratot intézett és utána egyik legszebb utczáját és terét nevezte el : meg fogja ezúttal is ragadni az alkalmat, hogy f. é. szeptember hó 6-án (szombaton) délután 3 órakor pártkülönbség nélkül gyülekezve fogja üdvözölni nagy hazánkfia nővérét ! — Varázséji Gusztáv, lapunk felelős szer­kesztője és kiadótulajdonosa, mint az „Ipar és keres­kedelmi hitelintézet“ pénztárosa folyó hó 20-án ünne­pelte családi körben hivataloskodásának 20 éve s ju­bileumát. Ez idő szerint ő az intézet legrégibb hiva­talnoka, ki annak alapitásától kezdve folyton az inté­zetnél van, s mindenkor közmegelégedéssel viselte hi­vatalát. = Egyházi ünnep. A kegyesrendiek templomá­ban f. h. 27-én, kalazanti sz. József napján ünnepélyes isteni tisztelet tartatott. A nagymisét Halmi László főgymn. igazgató mondotta fényes segédlettel, a növen­dékek énekkara pedig Pivár ígnácz vezetése alatt szép énekeket zengett. A templom telve volt ájtatos hí­vekkel. Isteni tisztelet végeztével az új növendékek öltöztek be az ujoncznövelde kápolnájában, mely meg­ható szertartásnál Halmi László, Vary Gellért és Pivár ígnácz ténykedtek hivatalosan. = Iskolai beiratások. A róm. kath. elemi népiskolákba szeptember 1., 2. és 3. tartatnak a rendes beiratások. A kereskedelmi- és ipariskolákba pedig azon tanonczokra nézve, kik már ezelőtt is jártak, s fel sza­badultak, szeptember 1-én délután 5 órakor az isko­lában, az újonnan szerződtetett tanonczokra nézve pedig szept. 2-t.ól szept. 11-ig délelőtt 11—12 óráig az igaz­gató lakásán. — Vasúti-megállóhely. G ajáry Géza polgár­mester mozgalmat indított az iránt, bogy a helyi vo­natok városunkban is úgy, miként Nagy-Maroson, több helyen, de legalább is az indóháztól távolabb eső Kis­Váczon tartsanak megállót. A mennyire ismerjük polgár- mesterünk összeköttetéseit, reméljük, hogy városunk ezen méltányos óhaját illetékes helyen ki is fogja esz­közölni. — Miniszteri sürgetés. A bérkocsi ipar gya­korlásáról alkotott városi szabályrendelet felterjesz­tését, melynek sérelmes intézkedései ellen a b.-gyar­matiak tudvalevőleg a kereskedelmi miniszternél keres­tek orvoslást s ehez képest a miniszter tényleg fel is hívta városunkat a szabályrendelet megváltoztatására, megyénk alispánja utján a hét folyamán sürgette meg a miniszter. A polgármester ennek folytán felhívta a pénzügyi bizottságot, hogy a miniszteri utasítás szerint megváltoztatott szabályrendeletet hozzá sürgősen ter- jeszsze be. = Üdvös intézkedés. Gajáry Géza polgár- mester okulva az előző évek tapasztalatain, E m er i eh Lajos rendőrkapitánynyal egyetértőleg az iránt intéz­kedett, hogy a városházán felváltva 2 előfogat álljon készenlétben azon czélból, hogy tűz kiütése esetén a tűzoltók fecskendői azonnal a helyszínére legyenek szállíthatok. A polgármester ezen intézkedésének gya­korlati haszna bebizonyult már a szerdai tűzesetnél is, hol a tűzoltók kellő időben odaérkezett fecskendői még hevenyében elfojtották a végzetessé válható tüzet. — Uj hid, A Neuwirth-féle fatelep mellett levő fahíd helyébe a város kőhidat építtet, melyre Gajáry polgármester a múlt vasárnap tartotta meg az árlejtést. A hid építését Parti János építőmester nyerte el, ki azt a Mária-névnapi búcsúig köteles elkészíttetni. == Az uj házszámokat, melynek előmunkálatait Korpás Márton tanácsnok a közelmúlt héten befejezte a jövő hó közepén tűzik fel hatósági közbenjárással. = Figyelmeztetés. A „Vácz-vidéki egye­temi ifjak köre“ által kitűzött két pályamunka határideje szept. hó 15-én lejár, figyelmeztetem ennél­fogva a tisztelt tagokat, hogy pályamunkáikat a jel­igés- levélkével a határidő letelte előtt czimemre annál inkább küldjék be, mert a később érkezett pálya­munkák tekintetbe nem vétetnek. V e i s z Sándor szig. orvos, titkár. = Tárcza rovatunkat tárgyhalmaz miatt mel­lőznünk kellett, miért is olvasóink szives elnézését kérjük. = A váczi „Ipar és kereskedelmi hitel- intézet“ vezérigazgatója R e i s e r László, betegeske­dése miatt lejárt szabadság idejével az intézet vezetését át nem ‘vehetvén, a vezérigazgató betegségének tarta­mára Reiser László kérelme folytán az intézetnek tegnap tartott igazgatósági ülésében K o v á e h Ernő igazgatósági tag az intézet vezetésére egyhangú hatá­rozattal felkéretett s amennyiben azt ellátni hajlandó­nak nyilatkozott, mint helyettes vezérigazgató működését már f. évi szeptember hó 1-én megkezdendi.- Örvendetes mozgalom hírét veszszük, me­lyet Gajáry Géza polgármester, Tonelli Pál vasúti állomásfőnök és Reiser Béla ügyvéd indítottak meg városunkban. Arról van szó, hogy a kosdi vámháztól kezdve, a hartyáni út mellett fekvő sertés hizlalókig egy lovak által vontatni szándékolt járatú vasúti vá­gány építtessék. Ennek megbeszélése czéljából pénteken (f. hó. 29.) délután 3 órára a polgármester Tonelli Pált, Dr. Freys inger Lajost, Reiser Bélát, Vad- kerty Mihályt, Péts Sándort és Ferenczet, Rost et­ter Keresztélyt, Korpás Józsefet és Siráky Lajost magához értekezletre hívta egybe, ahol a meghívottak megjelenvén a tervezett vicinális vasútra vonatkozólag folytatott eszmecsere és nyert alapos felvilágosítások után Gajáry Géza polgármester felkéretett, hogy egy, úgy a városi polgárok, mint az érdekelt sertéshiz­lalók állal aláírandó kérvényt nyújtson be az osztr.- államvasut igazgatóságához, hogy ez a tervek és a vonatkozó költségvetés elkészítése végett szakközegeit küldené ki s a kérelmezett vicinális vasutat a saját költségére ki is építtetné. Miután a nyert felvilágosí­tások szerint ezen vasúti vágány 10—12 ezer forintba fogna kerülni, felhatalmaztatott a kérvény szerkeszté­sével megbízott polgármester azzal is, hogy biztosítsa a vasúti igazgatóságot arról, miszerint a befektetett tőkének 5°/0 jövedelmeért az érdekeltek 10 évre szava­tosságot vállalnak. Lapunk jövő számában különben bővebben fogjuk ismertetni a mozgalom eredményeit. = K renedits Matild leány-nevelő intézetébe a beiratások szeptember 1. és 2-án fognak megtar­tatni ; az előadások pedig 6-án kezdetnek meg. Kéret­nek a t. ez. szülők ezen időt pontosan megtartani. = ítélet hirdetés. A in. kir. orsz. fegyintézet­ben tegnap délelőtt 10 órakor hirdették ki az ismert fegyenczlázadási ügyben hozol! másodbirósági Ítéletet. A törvényszék következő tagokból állott: Majovszk y Vilmos, tvsz. elnök. Verebélyi Ívsz. biró és Helcz Ferencz jbíró ; ügyész : dr. G s i k y; védők : Reiser Béla és dr. Gsányi János. Ugyanazon alkalommal a törvényszék itt levő tagjai felügyelői bizottsági ülést is tartottak, melyen több fegyeneznek feltételes szabad­ságra való bocsájtása véleményeztetett. = Hirtelen halál. L e i t n e r Sándor, polgár­társunkat, városi képviselőt és takarékpénztári igazgató- sági tagot pénteken délben minden előzetes tünet nél­kül szélhűdés érte, mely után eszméletét elvesztvén, néhány óra alatt kiszenvedett. Halála városszerte meg­döbbenést keltett. Családja gyászjelentést adott ki ha­láláról. melyből azt tudtuk meg, hogy az elhunyt még csak 55 éves volt és hogy temetése ma délután 4 órakor lesz a ref. egyház szertartása szerint. Ny. b.! — Helyreigazítás. A múlt vasárnapi vezér- czikkünkben Medici Katalin helyett Anna, — Gab- b et.li a helyett pedig Gambetta olvasandó. — Lószemle. A bérbe adott honvédlovak fölült évenként tartatni szokott szemle, mely alkalommal a lovak három heti gyakorlatra bevonattak, e hő 28-án ment végbe. A szemlénél városunk részéről Bar toss Ferencz gazdasági biztos, Bocskai Venczel és Friedrich Alajos voltak jelen a polgármester megbízásából. A város lovai úgy Lalijuk, csak megvizsgáltattak, de a gyakorlat alól felmentettek. — Utóállitás tartatott Budapesten, az üllői-uti katonai laktanyában e hó 27-én, melyen városunk ré­széről Gajáry Géza polgármester volt jelen. Temetés. Néhai Korpás Jánosné szül. Ko­csis Zsuzsanna temetése f. h. 24-én ment végbe, belát- hatlan számú közönség részvéte mellett. Az egyházi ténykedést dr. Gzettler Antal prépost-plébános vé­gezte segédlettel. Az engesztelő sz. mise-áldozat f. h. 26-án mutattatott be a felsővárosi plébánia-templomban1 = Tűz. Szerdán délután 2 órakor tűz ütött ki a vasúti indóház mellett levő korcsma-épület fáskama- ráj;íban. A megrémült lakosság tömegesen tódult a vasút felé, mert minkenki azt hitte, hogy a vasúti rak­tár ég. Szerencsére azonban a liir nem bizonyult való­nak és a tűzoltók a nélkül hogy az épületekben kár történt volna, fél óra alatt elfojtották a veszedelmes elemet. — Gyászhir. Özv. Bodendorfer Erzsébet, továbbá Bodendorter Mihály és neje. Bodendorfer Béla és neje, Bodendoríer Berta és EÍise, Hauer József és neje, Prohászka Lipót és neje, Bodendorfer Gyula és Géza, Prohászka Gyula, Imre és Ida fájdalommal tudatják, hogy szeretett rokonuk Bode n d o r f e r Ida, folyó év augusztus 25-én, 49 éves korában, Párisban elhunyt. Temetése a montmartrei plebánia-templomnál történt beszentelés után f. hó 26-án ment végbe Párisban, a Pantin temetőben. Ny. b. = AZ utczasöprés. Egy Ízben már felkértük arra az illetékes hatósági közeget, hogy az utczasöp- rést ne nappal, hanem vagy késő este, vagy kora reggel végeztesse, hogy igy a közönség ne kénysze­rüljön a tengernyi port nyelni. Úgy látszik azonban, hogy kérelmünk eredménytelenül hangzott el. És mit gondol az intézkedésre hivatott hivatalnok úr, hogy mi az ügy fölött napirendre tértünk? Korántsem! ha­nem intézkedünk akként, hogy jogos kérelmünknek foganatja legyen, de annak aztán ő fogja a levél meg­inni ! = Fekete, fehér és színes selyem-da- xnasziot 1 frt 40 krtól 7 frt 75 krig meterenkint (18 minős.) küld egyes ruhákra vagy végszámra vám- és portomentesen Henneberg G. (cs. és kir. udv. száll.) gyári raktára Zűr ich. Minták postafordultával. Levéldij 10 kr. (10) = Csak 70 kr. az ára egy doboznak a gyógy­szertárakban, mely 50 labdacsot tartalmaz a valódi, Brandt Richard gyógyszerész svájezi labdacsaiból. Még mindennapi használatra is elég ennyi egy egész hónapra s igy egy napi kiadásunk alig kerül egy pár krajezárba. E szerint a keserüvizek, gyomorcseppek, sópasztillák, ríczinusolaj és egyéb mindenféle néven ismeretes szerek sokkal többe kerülnek a közönségnek, mint a Brandt Richard-féle valódi svájezi labda­csok, a mellett, hogy kellemes, biztos s ártalmatlan hatásukat tekintve a gyomor-máj és epe-, s aranyeres stb. bajokban egyik sem múlja fölül. De hogy valódi, Brandt Richard gyógyszerész-féle sváczi labdacsokat kaphassunk, mindig óvatosaknak kell lennünk, mert csalódásig hasonlón csomagolt, úgynevezett svájezi labdacsok is vannak forgalomban. Szerkesztői üzenetek.- V. JI. é* ?f. S. utóiknak. Köszönettel vettük a küldött tárczákat. — IS. Gizella úrliölgynek. Szives meg­emlékezéséért fogadja legforróbb köszönetünket. — iVt. Mill* maiiii Sándor segéíllclké« úrnak. Félegyháza. A »Váczi Közlöny« rendesen volt küldve mindenko­ron, sőt pár heti Váczon tartózkodása alatt is a házhoz vitte a 1 a p k i h o r d ó. Ennyi figyelem minthogy lakhely változásának czime velünk tudatva sem volt — azt hiszszük, elégséges a szerkesztőség részéről, melyet másutt aligha fog tapasztalni, így tehát nem érthetjük panaszát, mely szerint másfél hónapon át nem kapta volna keze­ihez a lapot, melyet különben — miután a beküldött összeggel az év végéig lett födözve az előfizetés — pontosan fogunk ezután is küldeni. N y i I t-t é r. IKIöszönet-n37'Il"vá:n.itá.s­Fogadják azon rokonok, jóbarátok és ismerősök, valamint a testületek tagjai, s mindazok, kik felejthe­tetlen nőm, született Kocsis Zsuzsannának f. hó 24-én végbement végtisztessége alkalmával megjelenésükben nyilvánuló részvétükkel igyekeztek enyhíteni szivem fájdalmát, gyermekeim nevében is hálás köszönetemet. Váczon, 1890. aug. hó 25-én. Korpás János. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: Varázséji Gusztáv Árverési hirdetmény. 460/1890. v. számhoz. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közzé teszi, hogy a váczi kir. járásbíróságnak 1890. évi 3493. számú végzéssel Reiser Béla ügyvéd által képviselt gy. Gselötei János mint kiskorú gyermekei gyámja felperes részére Dalmadi István alperes ellen 90 frt követelés és jár. erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 559 frtra becsült ingóságokra a fentidézett kir. járásbirósági 4082/1S90. számú végzéssel az árverés elrendeltetvén, annak felülfoglaítatók részére is, a mennyiben azok árverési jogot nyertek volna, alperes lakásán Fóthon leendő megtartására határidőül 1890. évi szep­tember hó 10. napján d. u. 4 órája kitüzetik, a mikor a bi- róilag lefoglalt ló, kocsi, szecskavágó, gabonanémü. hordók és egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vétel­árából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, a mennyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Váczon, 1890 évi augusztus hó 28. napján. Szaák János, kir. bírósági végrehajtó

Next

/
Oldalképek
Tartalom