Váci Hirlap, 1925 (39. évfolyam, 1-94. szám)

1925-09-30 / 71. szám

Ára 2000 korona. 39-ik évfolyam. 71. szám. Vác, 1925 szeptember 30. VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, megjelenik hetenkint kétszer szerdán és vasárnap Előfizetési ár: I I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Helyben egy hóra 15000 K Felelős szerkesztő és laptulajdonos j Csáky-ut 4 sz. (Iparudvar). Telefon 17. EgyíSesnzámyáíír! .' .’ 2£SSo K DERCSÉNYS DEZSŐ Hirdetések és nyilttér milliméter soronkint Előfizetéseket csak egy hónapra fogadunk el | | díjszabás szerint Mi is ünnepelhetjük a száz éves vasutat Vasárnap, szeptember 27-én kezdődött az angliai Dariingíonban a railway centenary, vagyis a vasút száz éves jubileumának megünneplése. Kigördült múzeumi otthoná­ból a Locomotion, Stephenson György legen­dás mozdonya s újonnan készített, de korhű kocsikkal, korhű jelmezbe öltözött utasok­kal megindult Darlingtonból Stokholmba, mint akkor, amidőn csak 1825 szeptember 27-ét írtak az emberek. Ez az ünnepség, a melyet maga a yorki herceg nyitott meg, méltán emlékezteti az egész világot a kul- tur történelem egyik legnagyobb dátumára. Magyarország csak húsz évre rá, 1846-ban jutott az első vasúthoz, mely Budapesttől Vácig vezetett. Az egykori újság igy ir az első vonatunk­ról : — A civilizáció legújabb fejleménye — Hunnia fővárosának is nyújtá azon élve­zetet, melynek majd minden európai fő­város már egy idő óta örvend és kikocsi- káztatá egy csodaszerű gözelőfogattal a meghívottak százait, egyszerre a pamlagok kényes ölén, villámi, azaz vasúti sebesseg­gel, t. i. ötven és néhány perc alatt Vác városába, hova eddig a pestiek csak egyen- kint, vagy párosán, vakító homokfelhökön keresztül és a legszilajabb magyar ló fél­napi megizzasztásával, gyönyör nélküli és unalom teljes utazással érhetének. 1846 évi julius 15 én délutáni 3 órakor rendkívüli mozgás támadt Pest városában. A nép ezernyi csoportjai a pályaudvar felé nyomultak, hol sorkatonaság és a^pol- gári őrsereg díszes egyenruhában tisztel­gett: a fönemesség és a királyi hivatalno­kok fényes hinlóikban, az uracsok sebes tilburykban vágtatva érkeztek: mert négy órára volt kílűzve az első magyar gőz- mozdonyos vasút ünnepélyes inauguratioja, mely annyiszor hirdetve volt, de most egy­szer teljesedésbe ment. Alig szemlélték meg a csinos és legnagyobb kényelemhez alkalmazott, nagyszerű, 58 személyt befo­gadó vagonokat és a legfényesebb dísszel bútorozott .udvari kocsit, alig rázták meg kezeiket az ország minden részéből össze- sereglett vendégek, megérkezett a fenséges nádor is főhercegi családjával, mire a meg­hívottak helyet foglaltak . . . azután virá­gokkal koszorúzott és zászlókkal diszitetl gőzmozdony. „Buda és Pest“ egyel nyerite, vagy sivita és megindult a sokaság bámu­latára, a mely alig kiálthatott egy két éljent örömében, annyira meg volt a látvány saját­szerű rendi.ivülisége által lepetve ... és 25 percnyi utazás után a dunakeszii álló- máson megálltunk, hol fával a tenderek és vízzel a kallanok láltatnak el, mire ismét elindulunk és Göd melleit elröpülvén, 24 percnyi utazás után a mozsarak ropogása közölt Vácon leszálltunk. — (itt a lap el­mondja, hogy Vácon éppen tűzvész volt.) Kossuth lapja a megnyitó ünnep nagy jelentősége mellett is mond a rendezésről némi kritikát: „A meghivójegyek eléggé rossz magyarsággal voltak Írva s kifordított magyar címerrel voltak ellátva, de legalább mégis magyarok voltak ... A ki nem tud németül, nem igen juthatna a vasúthoz, mert az odavivő társaskocsikon egyedül német felírás olvasható. A vasúttársaság nemcsak semmit sem rendezett vendégei számára Vácon, hanem még pénzért sem lehetett valamit kapni." Nyolcvan évvel ezelőtt tehát Budapest és Vác között az utat „ötvenegynéhány" perc alatt lehetett megtenni! Hová jutottunk a jubileumra ? Ma Vác Budapesthez „hetvenegynéhány“ percnyire esik! Húsz éves érettségi találkozó Főgimnáziumunk 1904/905 tanévében vég­zett növendékei múlt vasárnap érettségi találkozóra jöttek össze. Igen nagy szám­ban jelentek meg. Ott voltak : Batta Endre uíászszázad^s, Berg Lajos községi jegyző, Csaszlulik Imre gazdálkodó, Fajcsek József irgalmasrendi főgyógysze­rész, Helc Iván méneskari őrnagy, Horváth Eiemér szemináriumi igazgató, Kacskovics Jenő dr. törvényszéki bíró, Kacskovics Sándor ib. főszolgabíró, Kalmár Gyula köz­ségi főjegyző, Kálmán Nándor dr. ügyvéd, Karácsonyi József plébános, Kisparti János dr. k. r. gimn. igazgató, Kovács Vince dr. hitoktató, Kökény Ferenc gimn. tanár, Ku- csera Géza földbirtokos, Per tik Béla dr. szföv. tanácsjegyző, Petrányi Rezső dr. ügyvéd, Piacsek Rezső kir. s. tanfelügyelő, Rézler Gyula gimn. tanár, Stahl Károly áll. szakiskolai gondnok, Szaniszló Ferenc plé­bános, Tárkány Ferenc k. r. tanár, Tóíh- Zsiga György p. és t. főtiszt, Vargha Géza közs. jegyző, Vágó János dr irgalmasrendi kórházi főorvos. Először templomba mentek, a hói Kis­parti János dr. mondotta a hálaadó misét, Horváth Elemér és Tárkányi Ferenc az el­hunyt iskolatársakért mutatlak be áldozatot. A prédikációt Kovács Vince dr. mondotta, a ki a reménységről és a szereletröl szólt. Ezután az iskola rajztermében gyülekeztek a volt diákok, kiknek nevében Horváth Ele­mér hálás szavakkal köszöntötte a piarista rendet. Gombos Antal igazgató meleg ér­zéssel teli beszédben válaszolt. Majd levo­nullak testületileg az alsó temetőbe és volt tanáraik: Mariin Péter, Hévizy János és Rády József sirhanljára koszorúkat helyez­tek. Délben a napysörházban társasebéd volt, melyen részt vett Gombos igazgató, a Vácon élő tanáraik közül Király Lajos, Ha­ris Béla és Andor Károly. Kedves vissza­emlékezésekben, felköszöntökben, termé­szetesen nem volt hiány. Latkóczyt — Szegedre helyezték Latkóczy Pált a váci állomás vaskezű, köztiszteletben álló egykori főnökét Buda- pesí-nyugatira vitték, hogy páratlan munká­jával rendet teremtsen a végleg lezüllöít pályaudvaron. Alig néhány hónapja volt ott, tisztaság és rend mindenütt, a személyzet előzékeny és ment minden, mint a karikacsapás. A nyugati megközelítette már a békebeli nyu­gatit és — Latkóczyt áthelyezték Szegedre. Délben még nem tudott róla, estére kezében volt a rendelkezés. Sikerült megtudnunk a titkot, miért? Váci tisztelői seregének elmondjuk: Latkóczy Pál szokás szerint fogadta a vonatot. Szétnézett a perronon: mindenki a helyén, pontosság és tisztaság. A vonat megái), elegáns úr száll le és hanyagul eldobja cigareítájáí. — Pardon, mondja Latkóczy — itt rend van, ne adjon példát a rendellenségre egy első osztályú utas. Az előkelő úr valamit felelhetett, az állomásfőnök is mondhatott olyasfélét, hogy most már vegye fel a „szemetet," aztán kiürült a pályaudvar. Uj vonatok jöttek, uj vonatok mentek és Latkóczy Pál éber szemmel felvigyázott, hogy minden úgy menjen, a hogy elrendelte. Estére pedig jött az irás, hogy Latkóczy Pál foglalja el a szegedi állomás főnökséget. Tanulság: Mert el lehet csúszni egy szivar­csutakon is, ha azt egy előkelő úr dobja el. Cházár-vacsora A magyar siketnémaoktatás úttörőjének emlékét minden évben megüli a váci anya- inlézet. Szombaton az ország mindegyik sjketnémaintézetéból érkeztek tanárok a váci intézetbe, a ho! ünnepi lakoma volt. A Cházár-serleggel kezében Valter Ferenc, a leányfoglalkoztató igazgatója mondotta az est egyetlen beszédjét a nagy ember­barát emlékére. Sk váci Emerikána jótevői Vácia, az Emerikána váci korporációja, azzal a kérelemmel fordult Preszly főispán­hoz, hogy a vármegye gondozása alatt álló Adalberlinumban tizennégy szegény sorsú váci főiskolai hallgató részére ebédet biz­tosítson. A főispán most értesítette Rusztek Lajos priort, hogy mind a tizennégy váci fiút felvették közbenjárására és a mostani tanévben ellátásukról gondoskodnak. ICét volt váci diák palást-ünnepe A budapesti ref. teológia főiskolán szerdán avatták segédlelkészekké Molnár Lajost és Sárközy Jánost. Sárközy vidékre került, mig Molnárt püspöke a fővárosi leányisko­lához hitoktatónak nevezte ki. A két volt váci diáknak november elsején nyújtja ál Ravasz László püspök a lelkészi palástot. Az ünnepélyre Vácról is sokan készülnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom