Váczi Közlöny, 1893 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1893-11-12 / 46. szám

és a tárgyak átvételére nézve tartalmaznak még fontos intézkedéseket (a szállítandó czikkek ára, minősége és mennyiségének kimutatása), az országos iparegyesület helyiségében (uj-utcza 4. sz.) a délelőtti órákban meg­tekinthetők. Uj intézkedés a hadügyminiszternek az engedélye, hogy minden olyan városból, melyből több kisiparos nyert megbízást, egy kiküldött mester a czikkek minta­szerű készítését a ruhatárakban tanulmányozhatja s ez alapon a mintaszerű szállításra társait is betaníthatja. Az is uj a pályázat kiírásában, hogy a szállítandó czikkek minimuma és maximuma egy-egy pályázóra nézve nincs megszorítva. 2. Vegyes czikkek szállítása. Az országos iparegyesület hivatalos értesítése sze­rint a hadsereg ruházati és fölszerelési szükségleteinek (hivatalos nyelven: „a szabad versenynek fönntartott czikkek“) részben való fedezésére újabb pályázatot irt a közös hadügyminiszter. A szállítandó czikkek főbb nemei a következők: prémek, prémbélések, csákó (50.000 darab), vadászka­lap, fez rozetták, sas és egyéb fémjelvények, fémszá­mok, fémgombok (mintegy 300.000 tuczat), nyakravalók (245.000 darab), keztyűk (50.000 pár, zsinó- és paszo­mánymunkák, lövészjelvények, főzőedények (S0.000 da­rab), tiszti konyhák, dobok és dobfölszerelések, békék, itatóvedrek, nyergek, csattok, sajkák s ruhadarabok, fejsze, lámpás, kötszövőáruk (82.000 darab ing, 66.000 darab alsó nadrág) stb. Az ajánlatokat ez évi deczember hó elsejéig a közös hadügyminisztériumhoz kell benyújtani. A szállítás és szerződés föltételeit az érdekeltek az orsz. iparegyesület irodájában (uj-utcza 4. sz.) a dél­előtti órákban megtekinthetik. Városi és vidéki hírek. = Dr. Schuszter Konstantin megyés püspö­künk múlt héten Budapesten időzött és a királyi ud­vari ebéden jelen volt. = Hymen. Scheiclier Géza, a „Pesti Könyv­nyomda Részvénytársaság“ korrektora, eljegyezte Kir- ner Ilonka kisasszonyt, Endrey Gyula országgyűlési képviselő unokahugát. Esküvőjük legközelebb fog meg­tartatni Budapesten. = Uj tűzoltóság. A váczi hengermalom rész­vénytársaság harmincz tagú tűzoltóságot szervezett, melynek első sorban a hengermalmot kell védeni, de segélyt a városban is fognak nyújtani. Az uj tűzoltó­ságot megtekintette Szczerbovszky Szaniszló a budapesti tűzoltók főparancsnoka. = Történeti hangverseny. Káldy Gyula, a Kurucz dalok ismertetője és előadója, több művész társaságában körútra indul s legelőször Váczon fognak játszani. A programra következő: 1-ső szakasz. (1822- től 1844-ig.) 1. Béla futása (1822.) Első eredeti magyar opera). Irta Ruzsicska -József. — 1. Magándal sopran hangra és zongora-kísérettel. Előadják Bély Herrnin, Káldy Gyula. — 2. Romance bariton hangra és zon­gora kísérettel. Előadják Walch Vilmos, Káldy Gyula. — II. Bátori Mária (1840.) Irta Erkel Ferencz. Erkel Ferencz első operája.) — 3. Nyitány zongorára, 4 kézre. Előadják: Kuliffay Izabella, Káldy Gyula. — III. Hunyadi) László (1844.) — 4. Nászdal, sopran hangra, zongora-kisérettel. Előadják: W. Bély Herrnin, Káldy Gyula. — „Hattyúdal“ zongorára. Előadja: Kuliffay I. 2-ik szakasz. (1848—1857.) IV. Kunok (1848.) Irta Császár György. — 1. Párdal. Előadják: Bély Herrnin, Walch V., Káldy Gy. V. Ilka (1849.) Irta: Dopler Ferencz. — 2. Pramancze. Előadják: W. Bély FI., Káldy Gy. — 3. Fluszárdal. Előadják: Walch V., Káldy Gy. — 4. Toborzó. Zongorára 4 kézre. Előad­ják: Kuliffay I., Káldy Gy. — VI. Erzsébet (1857.) Irta: Erkel Ferencz. — 5. Magánjelenet. Előadják: W. Bély FL, Káldy Gy. — I-ső szakasz. (1861.) VII. Bánk Bán (1861.) Irta: Erkel Ferencz. — 1. Bevezető zene, zongorára 4 kézre. Előadják : Kuliffay I., Káldy Gy. — 2. Bordal. előadják ; Walch V., Káldy Gy. — 3. Tiszai Jelenet. Sopran hangra. Előadják: W. Bély FL, Walch V., Káldy Gyula. — 4. Palotás táncz. Zongorára. Előadja: Kuliffay I. —2-ik szakasz. 1861- től 1874-ig.) Vili. Szép Ilonka (1861.) Irta: Mosonyi Mihály. — 1. Ilonka haldoklási jelenete. Előadják: W. Bély FL, Walch Vilmos, Káldy Gyula. — IX. Sarolta (1862.) Irta: Erkel Ferencz. — X. Dózsa György (1867.) Irta: Erkel Ferencz. 3 Rbzsa végjelenete, sop­ran hangra, czimbalom és zongorára. Előadják: W. Bély FF, Kuliffay I. és Káldy Gyula. — 2. Preludio. Zongorára. Előadja: Kuliffay I. — XI. Brankovics György (1874.) Irta: Erkel Ferencz. — 3. Monolog. Előadják: Walch W., Káldy Gy. — 3-ik szakasz. (1880—1893.) XI. Névtelen hősök. (1880.) Erkel Fe­rencz. — 1. Magándal. Enekhangra czimbalom és zongorára. Előadják: W., Bély FF, Kuliffay I., Káldy Gy. — XII. István király (1885.) Erkel Ferencz. — 2. Bevonulási induló; zongorára 4 kézre. Előadják: Kuliffay F, Káldy Gy. — Hogy mily műélvezetet meríthet minden ember az előadandó darabokból, azt felesleges magyarázni. A mi, a magyar operáinkat adják elő s ez elegendő, hogy a hazafias czél iránti tekintetből mindenki meghallgassa Káldy és jeles tár­sai hangversenyét, mely különben hét és fél órakor fog kezdődni. = Kinevezés. Klembala ímr'e, a váczi járás- bíróságnál alkalmazásban levő dijnok, a telekönyvi szakvizsga sikeres letétele után a budapesti törvény­székhez betétszerkesztő szakdijnokká lett, kinevezve. = Kinevezés. A kereskedelmi miniszter Dora József váczi középvárosi derék levélhordónkat posta- és távirda altisztté nevezte ki. = Ügyforgalom a városházán. Milyen az ügyforgalom, mit dolgoznak a városházán, látható a következő kimutatásból: Gajáry Géza polgármesternek kiadatott 400 drb, ebből elintézett 347 drbot, Emericli Lajos kapitánynak kiadatott 538 drb, elintézett 521 drbot, Korpás Márton tanácsosnak kiadtak 909 drbot, ebből elintézett 771 drbot, dr. Franyó István tanácsos 182 drbot, melyből 170-et intézett el, dr. Zechmeiszter János főjegyző kapott 699-et s mind el is intézte. Tanács Géza aljegyző kapott 685 drbot, melyből 663-at elintézett. Az árvaszéknél dr. Franyó István 238 drbot kapott és 225 drbot intézett el abból, a rendőrségnél Emericli Lajos 755 drbot kapott és 732-őt intézett el. Az ügyforgalmi kimutatás, mely junius 1-ső napjától szól, mutatja, hogy éleget dolgoznak s a mi fő, a hátrálék kevés. = Prém József uj regénye. Az Athenaeum által megindított olvasó tárban, mely csupa hírneves szerző elbeszélő müveit hozza, megjelent „Félvér“ czimmel Prém József uj regénye. Lapunk olvasói is­ismerik a jeles irót és költőt, kitől e számunkban is közlünk egy szép költeményt. A fővárosi kritika nagy dicséretekkel halmozta el a „Félvér“-t, melyet legkö­zelebb bővebben is fogunk ismertetni. Most csak annyit jegyzőnk meg, hogy ez uj regény méltán sorakozik Prém Józsefnek többi műveihez, mely de közül a „Cse­ress Gábor“-!, e pompás regényt a Kisfaludy Társaság- dicséretével tüntete ki. A Félvér ára kötve 50 kr. (1 korona). — Szerelmi hőmérő. Egy angol női divatlap Írja: Ha tudni akarod, hogy az imádásig szeret-e „ő,“ kérd meg, hogy gombolja be keztyűdet; ha ügyesen s gyorsan gombolja, az nagyon rossz jel; mert azt bizonyítja, hogy már másoknál begyakorolta magát; de ha ügyetlenül végzi, sőt 1—2 gombot leszakít — ennek már jelentősége van ! Ha pedig meg is nyomja kacsodat, biztos jele annak, hogy vergődik. = Az első hó. A tavasz hirdetője a fecske, a tél előhírnöke a hó, a mely utóbbi múlt csütörtökön megjelent. Nemcsak az előszedett télikabátok, hanem a hó is hirdeti a tél elejét. A nógrádi hegyek és a Vértes a mi öreg Naszálunkkal el volt borítva hóval csütörtök reggel, de délfelé már csak a teteje felé fe­hérlett, mert az alján elolvadt. A levegő is erősen meghüsült. = Ä névnap. Egyik váczi szülőtől kaptuk a következő levelet: Az apáczákhoz járó kis leányok szokása, hogy a kedves testvérek névnapjára őt ren­desen egy-két virágcsokorral lepik meg. Flasonló esetre készültek a leánykák most egyik tanítónő névnapjára, azonban a tanítónő kijelentette, mindenki készpénzben harmincz krajczárt hozzon, de a ki legalább ennyit nem hoz, attól nem fogadja el és a noteszében megjeleli a nevét; a mi annyit tesz, hogy év végén tekintettel lesz az osztandó kalkulusra. Már kérem szépen — mondja a levél — mi szülők szívesen adunk a tanítók és tanítónők névnapjára, de úgyszólván ne fenyegessék hasonló esetekben a tanulókat „megkeresztezésekkel“, ha esetleg nem harmincz, hanem húsz krajczárt visz. — Szakács József 1848 9-iki honvédfő- hadnagy. A múlt héten Kovách Ernő ipar s kereske­delmi bank igazgatójának vendége volt az egykori baj­társ Szakács József főhadnagy. Kovách Ernő 1848/9-iki őrnagy régi ismerősét a törődött aggastyánt rendkívül szívélyesen fogadta, ki ezúttal bemutatta Klapka György egykori tábornokának sírján tartott megható beszédjét, melyet itt közlünk: Emlékbeszéd, melyet 1893 nov. 1-én Klapka György sírjánál mondott az 1848|49-ild honvédek nevében Szakács József 1848|49-iki honvéd főhadnagy. Ébredj föl mély és édes álmodból és nézz körül, hány igaz magyar szív jelent meg -szent lelked tisztele­tére, hogy forró imát mondjunk lelki üdvéért, mely a mennybe szállva, mi érettünk is imádkozzék. Nemcsak mi, öreg honvédek, hanem az ifjú nem­zedék is megjelent, melynek szelleme olyan mint a miénk ők is át vannak hatva a Te hazaszereteted lángoló tüzétől és eljöttek, hogy velünk egyetemben róják le irántad, Te nagy hős, a kegyelet adóját. Messze föld­ről siettél haza, hogy abban a földben pihenj, melyet annyira szerettél és melyhez oly hűen ragaszkodtál. Több egy éve, hogy bevégezted e földön fényes pályádat és itt hagytál bennünket, öreg hovédeket, ve­zető és támasz nélkül. Nincs már az a nagy parancsnok, ki hazájért har- czolva, vérét áldozta föl és a ki a béke csendes nap­jaiban annyit tett a szent eszméért és annak har- czosaiért. Itt állunk, élénkbe idézve nagy alakod, hogy abból vigaszt és reményt merítsünk, itt állunk, várva ama perczeket, midőn mi is követhetünk utadon. Mi követni szeretnénk, az ifjúság pedig, a haza büszke reménye, tanulni jött hozzád, mert emlékezetedből me­rit az ifjúság kitartást, lelkesedést, mikép kell a hazát önzetlenül szeretni és annak oltárára utolsó csepp vé­rünket áldozni, és mint kell küzdeni e jelszavakért: „Egyenlőség, testvériség, szabadság!“ Minő rendithetlen nyugalommal intézted minden­kor eszméinket, minő kitartással. Mikor itthon csüggeni láttad híveid külföldön szervezted légiódat, hogy a sza­badság eszméjét diadalra jutottasd. Eszméid diadalra jutottak és midőn czélod megtestesült pihenni tértél és elköltöztél olyan csendes birodalomba, hol senki nem zavar, hol mindenki egyenlő, de azért eszméid diadalai túlélnek bennünket és a nemzet kegyelete örök életet biztosit nagy nevednek. Még egyszer összeteszem az agg kortól remegő kezeim, hogy szent lelked üdvéért rövid imában könyörögjek a Mindenhatóhoz, hogy to­vábbra is pihenj csöndes honodban és hogy tegye könnyűvé e hantot és a nehéz rögöket. íme, mi jelenlevők, minthogy ma van halottak napja, éretted egy forró imát végzünk és úgy hiszszük, hogy ájtatos könynyeink sírodba ereszkednek és te, mint halhatatlan hős, hazánknak egyik legnagyobb fia forró könnyeinkkel és fohászaiddal együtt az egek urá­hoz fogsz jutni, hogy miértünk és szeretett hazánkért egy jobblétre esedezhess, a mint ezt egész életeden át is tevéd, vitézül harczolva annak szabadságáért. Térj vissza, felidézett szellem pihenj! Isten veled! = Befejezett munkálatok. Arany Sándor albiró által megkezdett és Achim Zsigmond albiró ál­tal folytatott betétszerkesztési munkálatok bizottsági eljárását Váczon mull kedden fejezték be. Ugyan azon . a napon vették fel az eljárást befejező jegyzőkönyvet. A bizottság a váczi járásbíróság épületében fogja ezentúl folytatni munkáját s valószínű, hogy az uj betéteket legkésőbb egy év múlva átadják a forgalommal. = Régiségek a Duna mellett. Dr. Fröh­lich Róbert egyetemi tanár múlt héten Váczon időzött és megtekintette a Duna túlsó oldalán fekvő „bolha várat,“ melyről a nép azt hiszi, hogy az a török idők­ből maradt hátra. Fröhlich kiderítette, hogy a romok a régi romaiak egykori őrtornya volt s innnen őrköd­tek a Dunán átkelők biztonsága felett a katonák. A romok, annyira érdekesek, hogy Fröhlich ásatásokat fog itt eszközöltetni.- Uj hizlaló. Wapperjean kőbányai sertéskeres­kedő a vácz-hartyáni út mellett fekvő Rusótzky Antal- féle földeket négyezer forintért megvette, a hol tízezer drb sertésre hizlalót fog felállítani. = Hadkötelesek figyelmébe. Azok a had­kötelesek, a kik 1873^ 1872. és 1871. években szület­tek akár Váczon, akár másutt, kötelesek e hónap fo­lyamán a városi polgármesteri hivatalban jelentkezni, reggeli 9 órától 12-ig, délután 2—5-ig. Most állítják össze ugyanis a hadkötelesek lajstromát, a melynek alapján a márcziusi sorozás történik. A kik elmarad­nak igazolás nélkül 5 frttól 100 frtig terjedhető pénz­bírsággal sújtják. Megjegyzendő, hogy a házhoz idéző­jegyeket nem visznek s igy mindenki köteles személye­sen megjelenni. = Gyilkosság, Nav György és Puskás József régi ellenségei voltak egymásnak. A múlt szerdán he­ves szóváltás kerekedett köztük, melynek az lett á vége, hogy Puskás egy éles kapát felkapott és úgy vágta fejbe Nav Györgyöt, hogy az rögtön meghalt. A gyilkost elfogták. Nav felesége pedig a feletti bána­tában, hogy gyermekeivel árván, kenyérkereső nélkül marad, megőrült. = Vasúti bélyegjegyek. A „Neues Wiener Tagblatt“ egy igen fontos és érdekes újításról tesz említést a vasúti személyszállítás terén, mely hivatva van Magyarországnak a vasúti szállítás reformja terén elfoglalt kiváló poziczióját még jobban emelni. Az uj, eredeti és igen praktikusnak látszó eszme Lukács Béla kereskedelmi miniszteré. Lényege az, hogy az eddigi utazási jegyek helyett vasúti bélyegjegyek hozatnak be, melyek teljesen fölöslegessé teszik, hogy az utas a pénztáraknál tolongjon van várjon, mig jegyet vált­hat. Minden trafikban árusítani fognak űrlapokat, me­lyekre az utazni szándékozó maga Írja rá az elindu­lási és végállomás nevét s aztán ugyancsak a trafik­ban vásárol annyi értékű vasúti bélyegjegyet, a mely megfelel az útvonal hosszának. Az űrlapok fél krjával lesznek kaphatók, a bélyegjegyek pedig 25—75 kraj- czárosok és 1—5 frtosok. Fia valaki például Buda­pestről Bécsbe akar utazni a II. osztályon, a 14. zó­nának megfelelően egy 5 és egy 2 frtos bélyegjegyet i ragaszt az űrlapra s beírja a végállomást. S ezzel a lappal felszerelve, bármely pillanatban, minden lebé­lyegzés, vagy a pénztárnál való időzés nélkül, beszáll­hat a vasúti kocsiba. Az ellenőrzés nagyon egyszerű ; a vasúti bélyegjegyek középen át vannak lyukasztva s az ellenőr, miután meggyőződött róla egy pillantás­sal, hogy a kellő értékű bélyegjegy van az űrlapon, a bélyegjegy egyik felét leszakítja, mig az utas a má­sik felével a végállomásnál kiszáll. Ily módon a vasúti igazgatóság is könnyű áttekintést szerezhet a vissza­származtatott jegyekről. = Henneberg G. (cs. kir. udvariszállitó) se­lyemgyára Zürichben, privát megrendelőknek, közvetlenül szállít: fekete, fehér és színes selyem- szöveteket, méterenként 45 krtól 11 frt 05 krig postabér és vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőség és 2000 külömböző szin s árnyalatban). Min­ták póstafordulóval küldetnek. Svajczba czimzett leve­lekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasz­tandó. (1) A nyitramegyei gazdasági egyesület csikólegelője Negyeden (Tót-Megyer mellett). Előjegyzések ezen nyári csikólegelőre már most elfogad­tatnak. A legeltetési idény tartama 1894-től kezdve május — október hó. A legelőn egy nagy félszer épül melyben a csikók rossz idő esetén menhelyet találnak. A legelő kitűnő minőségű. Az egyesület a csikók gon­dozásáért felelőséget vállal. Egy-egy csikó után egy idényre 15 frt fizetendő. Első sorban azon tenyésztők csikói vétetnek föl, kik már a f. évben tagjai a ny. g. egyesülestnek. A mielőbbi jelentkezések a nyitramegyei gazdasági egyesület titkárához Nyitrára kéretnek. = Jótékonyczélú államsorsjátók. Mint az előző években, ez idén is nagy jótékonyczélú állam­sorsjáték tartatik. — Ezen sorsjáték hozta nyeremé­nyébe következő jótékonyczélú intézmények vesznek részt. A magyar nemzeti színház nyugdíjintézete, a magyar gazdasszonyok országos egyesülete, a gyógyult elmebetegek segélyzőegyesület, a budapesti gyermek­barát-egylet, a m. kir. vagyontalan állami hivatalno­kok özvegyei és árvái részére létesítendő alap, a ko­lozsvári „Mária-Valéria“ árvaház, a szatmármegye, nagy-károlyi nőipariskola, a magyar képzőművészek nyugdíjalapja, a Zágrábban létesítendő Ilorvát-Szlavon országos javitóház stb. A játékterv nagyon kedvező ' esélyekkel kecsegtet, a főnyeremény 60,000 frt, az ősz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom