5. oldal, 417 találat (0,161 másodperc)

Találatok

201. 1925-06-26 / 142. (885.) szám
[...] idegenebbek rovására ÍIMK Szerkesztőségünkből Gál István a Prágai Magyar Hírlap felelős [...] Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon Bethlen István miniszterelnök álla­potában örvendetes javulás állott [...] pusztuláoio a szerntté avatás há­romszoros kérése instantér instantiuis te­stűn tissime S [...]
202. 1994-01-31 / 24. szám, hétfő
[...] Petőfi József Attila Rad­nóti Gyurcsó István verseivel lépett föl Eredendő intellektua­lizmusa [...] díjas Medgyesi Mária vagy az István király Pelsőczi László mellett a [...] minisztérium fel újságokban biztosan megtalálható kérése De tekintettel arra hogy les [...]
203. 1995-08-18 / 192. szám, péntek
[...] a falu nagy szülöttének Katona István tör­ténetírónak az emlékművéhez vonulnak ahol [...] ki akadályozta meg hogy Dubčeket kérése ellenére átszál­lítsák egy bolognai kórházba [...] riportok a sztárvendég pedig Bubik Ist­ván 14 óra 15 perckor kapcsol­juk [...]
204. 1979-07-01 / 26. szám
[...] Borsicky Imre Andics Imre Csémi István Morva Tibor Gulyás Imre vezetőikkel [...] feltöltését jelenti Mi­után az autós kérése telje­sült tele tankkal elindul s [...]
205. 1938-11-05 / 252. (4695.) szám
[...] boldogságot kérjen magyar nem­zete számára Kérése ime teljesült Rima­szombat városa s [...] tanács újonnan kinevezett veze­tője Danihel István képviselő dr Csacsko István főtitkár helyébe Jakubik József mérnököt [...]
206. 2017-09-16 / 213. szám, szombat
[...] Szól a nagy semmi KOLLAI ISTVÁN K épzeld el hogy nincsenek [...] hasznos tevékenység tette hozzá Erdogan kérése ellenére Törökor­szágban néhány létesítmény az [...]
207. 1972-03-29 / 75. szám, szerda
[...] érdeklődés másrészt az iskola igazgatósá­gának kérése késztetett a gim­náziumi osztályok népi [...] Ár megegyezés szerint Cím Takács István Kosihy nad lplom 63 okr [...]
208. 2004-11-30 / 276. szám, kedd
[...] Ezt megelőzendő az öregurat Dobó Istvánnal együtt el­fogták és bezárták a [...] aki a Habsburgokkal felvo­nult Báthori István erdélyi fejede­lem ellen 1872 őt [...] fizetés is jár de a kérése sehogy sem talált meghallgattatásra és [...] a Wesselényi Ferencé aki Bát­hori Istvánnak Balassi nagy pártfo­gójának az erdélyi [...]
209. 2008-04-02 / 77. szám, szerda
[...] alkalmazni Az imaházban lévőknek két ké­rése volt hogy hagyják őket békén [...] György Kossuth díjas író Csukás István 1936 író A Mirr Murr [...]
210. 1993-01-13 / 9. szám, szerda
[...] a Mittel Európa fős­zerkesztője Nemeskürty István és Ru­dolf Chmel kapták Az [...] 130 kirendeltségünkön igyekszünk az ügyfelek kérése és a bank érdekei illetve [...]
211. 1931-02-03 / 27. (2544.) szám
[...] még nem határozott a szovjet ké­rése felett A Mi Lapunk reorganizálása [...] a talaj címmel Bájos Móra Ist­ván verse kis húgához A Fakadó [...] Ká­roly műkereskedő és társa Beoskei István valamint Kovács Sámuel festőművész közöl­ték [...]
212. 1998-10-15 / 238. szám, csütörtök
[...] EBESZ nek Az Egyesült Államok kérése Izraelhez Önálló palesztin állam MTI [...] kaphatott Ma­gyarország ilyen biztosítékot Csurka István a MIÉP vezetője azt mondta [...]
213. 1937-12-02 / 275. (4421.) szám
[...] ahol néhány évvel ezelőtt Bognár Istvánt akasztották föl Most a törmeléken [...] Id a kereskedők grémiumának azon kérése hogy szerdán délben a kereskedők [...] Inéi Glavies Lajos és Bozsik István ját­szották Nagy sikert arattak a [...] Erna A darab betanítását Bory István felsőszeli református tanító a rendezést [...]
214. 1997-09-25 / 220. szám, csütörtök
[...] KULTURA Színházi Nyitra 97 Dusza István beszélgetése Silvia Hroncová teatro­lógussal kritikussal [...] esetében nem indokolt a bizonylat kérése Példaként az autóalkatrészeket hozta fel [...]
215. 2000-10-05 / 229. szám, csütörtök
[...] kerülő ünnepségre je­lezte részvételét Harna István a Szlovák Köztársaság építésügyi minisztere [...] éh­ségsztrájkját és addig folytatja amíg kérése meghallgatásra nem talál Közben továbbra [...]
216. 1993-11-28 / 47. szám
[...] ki a kisfiút szeretné látni Kérése süket fülekre talált Nem adhatta [...] Alsó sor Tánczos Tamás Kiss István Őszi Károly Bakos Olivér Vontszemű [...]
217. 1997-06-20 / 141. szám, péntek
[...] bizonyítványt osztanak ki A szülők kérése kötelez másrészt az alkotmány értelmé­ben [...] Torna Kassa környéki járás Pogány István a helyi magyar alapiskola igazgatója [...]
218. 2010-07-12 / 158. szám, hétfő
[...] ismét parlamenti párt lehet VERES ISTVÁN Dunaszerdahely Berényi Jó­zsef az MKP [...] Őry Pétert támogassák Mint mond­ta kérése nem Kvarda József el­len irányul [...]
219. 1927-12-25 / 293. (1623.) szám
[...] határt Ott várt bennünket Forgáeh István és László grófok veze­tésével az [...] minden pompája ott ragyogott és István gróf diszmagyarban ősének Forgáeh Simon [...] Csonka Abauj főispánsácrát Bethlen gróf kérése elől nem térhettem ki 1928 [...]
220. 1925-07-01 / 145. (888.) szám
[...] u lat után a visszaváltoztatás ké­rése nélkül újból fölvette Ezzel azonban [...] legjobbak xx Gyermekkocsikat csak Kovács István üzletéből RimavSká Sobota z Gemer [...] belvá­rosi cég följelentése szerint Bethlen István gróf miniszterelnök titkárának adta ki [...]
221. 1930-06-05 / 127. (2348.) szám
[...] lelkész A filozófia köréből Szőke Ist­ván retf lelkész Agyagási Sándor dr [...] lelkész Kenessey Kálmán dr Suttka István dr A judicium Salamon Ferenc [...] sebességgel vezette a kocsit és kérése dacára nem volt hajlandó mérsékelni [...]
222. 1958-07-25 / 204. szám, péntek
[...] korszerű gyár felépítésére A vállalat kérése indo­kolt mert a külföldi rendelések [...] gabonát arat le kévekötőgéppel Deák István a Zsigárdi Állami Gazdaságból jelentkezik [...] az ország keleti csücskében Zahari István a nagykaposi járásban levő Bes [...]
223. 1950-07-14 / 159. szám, péntek
[...] és gyárak követhessék pél­dájukat G István Nem egészen értjük a maga [...] forduljon a Nemzeti B zottsághoz kérése biztosan meg­hallgatásra talál R Olga [...] ha legközelebb újra jelent­kezne Polák István Olvastuk kéz­iratát amelyet ön tartalmánál [...]
224. 1975-03-17 / 64. szám, hétfő
[...] volt a kislánynak egy szerény kéré­se Tavasszal történt amikor a porlepte [...] rez­A Gyerkőcök című sorozatból Könözsi István felvétele Ú 1 VERSEK ZIRIG [...]
225. 2008-07-16 / 164. szám, szerda
[...] adta át Brod aki Kafka kérése ellenére nem égette el az [...] Grünwald Béla palettájának és Réti István enteriőrfestészeté­nek ismerete ez utóbbiról éppen [...]
226. 2014-04-24 / 94. szám, csütörtök
[...] főnök aki­nek lemondását tegnap saját kérésé a kormány is elfogadta a [...] Sok ténymegállapítás nulla javaslat VERES ISTVÁN Pozsony Nem tesz említést a [...]
227. 1998-05-30 / 123. szám, szombat
[...] kihívta a rendőröket Dr Tóth István a rendőrség komáromi körzeti szakosztályának [...] beindítása folyamat­ban van a kancellár kérése elle­nére sem adtam utasítást annak [...]
228. 2015-05-23 / 117. szám, szombat
[...] a szakmaiság elve aminek számon kérése igazából abszurd a továbbiak­ban mégis [...] rovására is így válik Fábri István szo­ciológus szavait idézve a leg­fontosabb [...]
229. 2016-10-07 / 233. szám, péntek
[...] vagy csak a másik KOLLAI ISTVÁN M ásnapos ország ez­zel a [...] tengerszint emelkedésével lé­tükben fenyegetett szigetállamok kérése volt amit több mint száz [...]
230. 2005-04-09 / 81. szám, szombat
[...] 35 éve hunyt el Kozma István birkózó Sorra nyerte Európa és [...] az iszlám vallás felé és kérése ellenére is ott­hagyta amerikai iskoláját [...]
231. 1951-08-19 / 194. szám, vasárnap
[...] Aratódal 6 Muradeli A kolhoz kérése f Dunajevszkij Virágzik a rózsa [...] Desliu elbeszélő költe­ménye Fordította Kormos Ist­ván Bemutató a román nemzeti ünnep [...]
232. 2008-02-12 / 36. szám, kedd
[...] gondol az álta­la elmondottakról Csupor István felvétele hogy Érsekújvárból 1944 júniusá­ban [...] Bálint Angelika megjegyezte decemberben kifejezett kérése el­lenére sem vehetett részt a [...]
233. 1959-01-04 / 1. szám
[...] Budapesten a zeneakadémia zongoraszakán Thomán István és a zeneszerzésben Koessler János [...] Béla iránt s reméli hogy kérése nem kelt megütközést Batka azonnal [...]
234. 1992-11-16 / 270. szám, hétfő
[...] is Az utóbbi kapcsán Csurka István ne­vének említése nélkül szólt arról [...] annyira hal­latszott a hátrább ülők kérése Néhány perccel 7 óra előtt [...]
235. 1922-07-16 / 37. szám
[...] városnak ez tulajdonképpen nem is kérése hanem jogos követelése mert az [...] Ágost dr megyés püspök Hartsár István nagyprépost Konrád La­jos mesterkanonok és [...] Sándor János volt belügymi­niszter Tisza István gróf sógora bárom napja tüdőgyulladában [...]
236. 1926-03-06 / 54. (1092.) szám
[...] Dzurányi László Felelős szerkesztő Gál István Szerkesztőség Prága II Panská ulice [...] első tanácstagsági ténykedése Ausztria csatlakozásának kérése lesz amihez határo­zottan joga van [...]
237. 2008-03-19 / 67. szám, szerda
[...] össze a legjel­lemzőbb tudnivalókat Kiss István tanácsadó szakpszichológus Rá­adásul az alulterheltség [...] újra egyenesbejönnek Bizonyítsa be hogy kérése jogos Érvekkel konkrét példákkal adatokkal [...]
238. 2007-04-19 / 90. szám, csütörtök
[...] ha tudok segítek A segítség kérése és igény­lésének jelzése nélkül az [...] Éva Nagy Klaudia és Száraz István alkotta csapat Bagita Judit felkészítő [...]
239. 1998-07-28 / 173. szám, kedd
[...] férfiaknál a Kacsina Miklós Pusztai István ka­jak páros végzett az első [...] megint A kínai lány egyetlen kérése az operációt követően az volt [...]
240. 1997-10-28 / 248. szám, kedd
[...] Új kül­ső új szerelem­Tímár Péter kérése volt hogy ilyen legyek Műkörmöket [...] sokatmondóan Szeretettel várok mindenkit Dusza István Garaj Lajos új könyve Pozsony [...]
241. 2003-08-16 / 189. szám, szombat
[...] felvidéki magyar hívőknek az a ké­rése hogy legyen magyar ajkú püs­pökük [...] kellenének Gúta Lapunk megkeresésére Elek István gútai esperes plébános a komáromi [...]
242. 2004-04-20 / 91. szám, kedd
[...] Sándor est Komárom A Széchenyi István Polgári Társulás a Köl­tészet Napja [...] tagozat Nagykér A magyar szülők kérése ellenére nem ismét­lik meg a [...]
243. 1959-06-13 / 162. szám, szombat
[...] lesznek játékközpontjaink Kelet­re a Munk István rendezte Figaro házasságával megy a [...] helyen várnak A közönség kí­vánsága kérése számunkra nemcsak parancsot de sikeres [...]
244. 1928-06-27 / 146. (1773.) szám
[...] Pál grófot Takács Zol­tánt Csekey Istvánt és másokat Jelentős tár­sadalmi eseménynek [...] csehszlovák Vdröskeresztegyesiület érsekujvári fiókjának azon kérése hogy a volt magyar vöröskereszt [...] gazdasági tanácsba rendes tagoknak Korecz István és Hrosso Ferenc gazdákat póttagoknak [...]
245. 2005-08-27 / 200. szám, szombat
[...] hirdet Erdélyi Géza püspök Miklós István esperes Tóth László lel­kipásztor 14 [...] Trebula ugyanis az ellen­zék határozott kérése ellenére nem sorolta az ülés [...]
246. 1986-07-04 / 27. szám
[...] edzőnek csak az volt a kérése mindenki a maximumot nyújtsa és [...] Kiss József helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetó János Szerkesztőség 815 [...]
247. 1994-05-24 / 119. szám, kedd
[...] bizottság elé tudtuk meg Zámbó Istvántól az iskola igazga­tóhelyettesétől A negyedikesek [...] Álmaim netovábbja a győri Széchenyi István Műszaki Főiskola Villamosmérnöki Kara de [...] zavart tétovázással adta elő kérését Kérése nyomán egy megdöbbentő és megrendítő [...]
248. 1986-04-18 / 16. szám
[...] kevés a látogató ám Szilinszky István a klub titkára meg mindenese [...] tolmácsoltam a főorvosnö szavait s kérése nélkül is tudtam autóba ülünk [...]
249. 1985-04-15 / 88. szám, hétfő
[...] fele­ségre édesanyára és nagyanyára Hencz Istvánná Kovács ilonára Nyárasd Topol niky [...] Svájcban Spa­nyolországban és Portugáliában Rendőrség kérése Az SZSZK Bel­ügyminisztériumá­nak bűnügyi osztá­lya [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetó János szerkesztőség 815 [...]
250. 1926-03-28 / 73. (1111.) szám
[...] szabadon mérlegel­het Utána még Rakovszky István beszélt Majd a Ház megszavazta [...] fejedelmek végkielé­gítése kérdésében a népszavazás kérése be­bizonyította hogy az ország hangulata [...]