5. oldal, 416 találat (0,168 másodperc)

Találatok

201. 2005-04-09 / 81. szám, szombat
[...] 35 éve hunyt el Kozma István birkózó Sorra nyerte Európa és [...] az iszlám vallás felé és kérése ellenére is ott­hagyta amerikai iskoláját [...]
202. 1951-08-19 / 194. szám, vasárnap
[...] Aratódal 6 Muradeli A kolhoz kérése f Dunajevszkij Virágzik a rózsa [...] Desliu elbeszélő költe­ménye Fordította Kormos Ist­ván Bemutató a román nemzeti ünnep [...]
203. 1925-04-04 / 77. (820.) szám
[...] könyvkereske­désben és a kiadónál Huszár István könyvkereskedésében Nitrán Csízt 166 brómfttrdd [...] 5 hónapos kislányomhoz Intelligens dajkát kerese B írásbeli ajánlatokat kér Székyné [...]
204. 2008-02-12 / 36. szám, kedd
[...] gondol az álta­la elmondottakról Csupor István felvétele hogy Érsekújvárból 1944 júniusá­ban [...] Bálint Angelika megjegyezte decemberben kifejezett kérése el­lenére sem vehetett részt a [...]
205. 1932-11-29 / 272. (3085.) szám
[...] sok kegyel­met kért Neumann Teréztől Kérése meg­hallgatásra is talált Írja cikkének [...] jók voltak Haffmann Jenő Rák István Be­nedek Lajos Unten berger József [...] közül Kovács László Be­leznay Bán István szerepét alakította Eröskezü öntudatos magya [...]
206. 1931-11-14 / 260. (2777.) szám
[...] rá Budapest november 12 Róna István gép­gyáros felesége megállapodott Lengyel Rein­fuss [...] Ist vánné mint férje Róna István gépgyáros el­len is Igaz ugyan [...] és azért az országos segély kérése elkerülhetetlenné válik A községi választásokból [...] megrendelésre rabolt és gyilkolt Lovrekovios István harmincöt éves szabó­mestert huszonhét rablással [...]
207. 1984-03-13 / 11. szám
[...] úgy gondolom hogy idegi eredetű Ké­rése irreális ha tudnám akkör sem [...] fizikajegye is sokat jelent Zs Istvánná Lucenec Az utóbbi időben egyre [...]
208. 1959-01-04 / 1. szám
[...] Budapesten a zeneakadémia zongoraszakán Thomán István és a zeneszerzésben Koessler János [...] Béla iránt s reméli hogy kérése nem kelt megütközést Batka azonnal [...]
209. 1992-11-16 / 270. szám, hétfő
[...] is Az utóbbi kapcsán Csurka István ne­vének említése nélkül szólt arról [...] annyira hal­latszott a hátrább ülők kérése Néhány perccel 7 óra előtt [...]
210. 1926-03-06 / 54. (1092.) szám
[...] Dzurányi László Felelős szerkesztő Gál István Szerkesztőség Prága II Panská ulice [...] első tanácstagsági ténykedése Ausztria csatlakozásának kérése lesz amihez határo­zottan joga van [...]
211. 1981-05-19 / 116. szám, kedd
[...] llékon kívül nincs igénye elesett ké­résé tkü Iön bűzeiének megtéríté­sére Igény [...] élményt nyújtott minden irodalomkedvelőnek Firtko Istvánná
212. 1936-01-11 / 8. (3857.) szám
[...] Zoltán mérnök Geirő József Havlik István Gafrik Rezső Molnár József Csajka [...] Juventus és a Rimaszombati ME ké­rése ügyében még nem foglalt állást [...] Kerekes Ferenc és dr Leskovits István vezetése alatt álló rende­zőséget A [...] igazoló bizottság tagjai dr Kerekes Istvánná Tomcsányi Béláné Horny Oszkár Szé­kely [...]
213. 1928-06-27 / 146. (1773.) szám
[...] Pál grófot Takács Zol­tánt Csekey Istvánt és másokat Jelentős tár­sadalmi eseménynek [...] csehszlovák Vdröskeresztegyesiület érsekujvári fiókjának azon kérése hogy a volt magyar vöröskereszt [...] gazdasági tanácsba rendes tagoknak Korecz István és Hrosso Ferenc gazdákat póttagoknak [...]
214. 2008-03-19 / 67. szám, szerda
[...] össze a legjel­lemzőbb tudnivalókat Kiss István tanácsadó szakpszichológus Rá­adásul az alulterheltség [...] újra egyenesbejönnek Bizonyítsa be hogy kérése jogos Érvekkel konkrét példákkal adatokkal [...]
215. 2007-04-19 / 90. szám, csütörtök
[...] ha tudok segítek A segítség kérése és igény­lésének jelzése nélkül az [...] Éva Nagy Klaudia és Száraz István alkotta csapat Bagita Judit felkészítő [...]
216. 1998-07-28 / 173. szám, kedd
[...] férfiaknál a Kacsina Miklós Pusztai István ka­jak páros végzett az első [...] megint A kínai lány egyetlen kérése az operációt követően az volt [...]
217. 1926-10-23 / 242. (1280.) szám
[...] Fodor Jenő ügyvezető elnök Szabó István szakosztályi igazgató Kristóíf Sándor ügyvezetőhelyettes [...] magáira öltötte és hozzátartozói­nak minden kérése és könyörgése ellenére teljes katonai [...] Az értekezlet keretén belül Szabó István gazdasági akadémiai tanár előadást tartott [...]
218. 1997-10-28 / 248. szám, kedd
[...] Új kül­ső új szerelem­Tímár Péter kérése volt hogy ilyen legyek Műkörmöket [...] sokatmondóan Szeretettel várok mindenkit Dusza István Garaj Lajos új könyve Pozsony [...]
219. 2003-08-16 / 189. szám, szombat
[...] felvidéki magyar hívőknek az a ké­rése hogy legyen magyar ajkú püs­pökük [...] kellenének Gúta Lapunk megkeresésére Elek István gútai esperes plébános a komáromi [...]
220. 2004-04-20 / 91. szám, kedd
[...] Sándor est Komárom A Széchenyi István Polgári Társulás a Köl­tészet Napja [...] tagozat Nagykér A magyar szülők kérése ellenére nem ismét­lik meg a [...]
221. 1979-08-21 / 196. szám, kedd
[...] készül az új létesítmény Kanizsa István Falumúzeum nyílt A C séma [...] rokkant Mivel alacsony volt a kerese te teljes rokkant járadékát a [...]
222. 1984-01-05 / 4. szám, csütörtök
[...] felülvizsgálata van soron Gépjavítóink Koltay István Pa­vol Albert Ferenc László Ta­más István és a többiek különö­sen ügyelnek [...] maguk kötelesek elvégezni a dolgozók kérése nélkül ČSTK Elutazott tegnap Moszkvából [...]
223. 1959-06-13 / 162. szám, szombat
[...] lesznek játékközpontjaink Kelet­re a Munk István rendezte Figaro házasságával megy a [...] helyen várnak A közönség kí­vánsága kérése számunkra nemcsak parancsot de sikeres [...]
224. 1994-05-24 / 119. szám, kedd
[...] bizottság elé tudtuk meg Zámbó Istvántól az iskola igazga­tóhelyettesétől A negyedikesek [...] Álmaim netovábbja a győri Széchenyi István Műszaki Főiskola Villamosmérnöki Kara de [...] zavart tétovázással adta elő kérését Kérése nyomán egy megdöbbentő és megrendítő [...]
225. 1933-01-17 / 13. (3123.) szám
[...] városi tisztvi­selő előléptetéséire irányú ó kérése szerepelt Zech meieter Ödön városi [...] Neumann Ferenc ke resziényszocialisía Arkauer István magyar nem­zeti párti Jarebek Rezső [...] Iván szociáldemokrata é 3 Renkó István főjegyző fe eeó alásai után [...]
226. 1985-04-15 / 88. szám, hétfő
[...] fele­ségre édesanyára és nagyanyára Hencz Istvánná Kovács ilonára Nyárasd Topol niky [...] Svájcban Spa­nyolországban és Portugáliában Rendőrség kérése Az SZSZK Bel­ügyminisztériumá­nak bűnügyi osztá­lya [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetó János szerkesztőség 815 [...]
227. 1978-07-11 / 189. szám, kedd
[...] szí­nes fényképet tekinthettek meg Kanizsa István A tervnek megfelelően A választási [...] az írásbeli felmondás kézbesítésétől számítva kerese tet adhat be a járásbíróságon [...]
228. 1991-12-06 / 286. szám, péntek
[...] dél előtt nyelvművelő rovatunkban Jakab István kér szót 13 órakor Új [...] kandallókészletek bő választéka KATALÓGUSUNK ALAPJÁN KÉRÉSE SZERINT TERVEZÜNK GYÁRTUNK SZERELÜNK Várjuk [...] telefon 210 4453 Főmunkatársak DUSZA ISTVÁN és TÓTH MIHÁLY Szerkesztőség 819 [...] TUBA LAJOS külpolitikai szerkesztője MALINÁK ISTVÁN sportszerkesztője SZABÓ ZOLTÁN grafikai szerkesztői [...]
229. 1999-07-23 / 168. szám, péntek
[...] miklósítók száma Néhány Štefanból így István lett bizonyítandó azt is hogy [...] Mohács utáni han­gulatot gerjeszteni MALINÁK ISTVÁN Viszont a tanmeséket nem mindig [...] tett látogatása és az a kérése hogy az elnök ne írja [...]
230. 2005-08-27 / 200. szám, szombat
[...] hirdet Erdélyi Géza püspök Miklós István esperes Tóth László lel­kipásztor 14 [...] Trebula ugyanis az ellen­zék határozott kérése ellenére nem sorolta az ülés [...]
231. 1986-07-04 / 27. szám
[...] edzőnek csak az volt a kérése mindenki a maximumot nyújtsa és [...] Kiss József helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetó János Szerkesztőség 815 [...]
232. 1937-02-11 / 34. (4180.) szám
[...] szörnyű rabló­gyilkosság egyik tettese Sedlák István 19 éves munkanélküli a másik [...] Vörösparton levő majorba ahol Sedlák István szüleinél la­kott Sedlák rögtön tudta [...] kis hercegnőt a Jordán vizével kérésé teltek meg amit egyenesen erre [...]
233. 1992-11-14 / 269. szám, szombat
[...] a Mečiar kormánynak az a kérése hogy január közepéig semmilyen politikai [...] Tamás Gáspár Miklóstól és Hegedús Ist­vántól az SZDSZ és a FIDESZ [...] magyar nemzettudatot Ilyet csak Csurka István és társai állítanak de a [...]
234. 1986-04-18 / 16. szám
[...] kevés a látogató ám Szilinszky István a klub titkára meg mindenese [...] tolmácsoltam a főorvosnö szavait s kérése nélkül is tudtam autóba ülünk [...]
235. 1926-03-28 / 73. (1111.) szám
[...] szabadon mérlegel­het Utána még Rakovszky István beszélt Majd a Ház megszavazta [...] fejedelmek végkielé­gítése kérdésében a népszavazás kérése be­bizonyította hogy az ország hangulata [...]
236. 2004-02-28 / 49. szám, szombat
[...] pá­lyaviszonyok és a klubok egyön­tetű kérése miatt elhalasztja az él­vonal hétvégi [...] díjaztak Hosszúéves edző munkájáért Szé­kely István kajak kenus edző ta­nítványaik tavalyi [...]
237. 1929-09-04 / 200. (2125.) szám
[...] A kormányzó ruszinszkói szerkesztőségünk ama kérése elől hogy világítsa meg e [...] dr titkárának öepsének és Fenczik István a ruszinszkói közművelődési tanács elnökének [...] Ottartózkodása alatt történt hogy Fenczik István dr Lembergből átment Ri­gába hogy [...]
238. 1982-12-03 / 48. szám
[...] Sisa Pista eredeti nevén Benkó István Ipolyszalkán született valószínűleg 1847 ben [...] őt Sisának hozzá is volt kérése hozna neki két doboz gombostűt [...]
239. 2008-07-12 / 161. szám, szombat
[...] döntő elnöke Edzőnk Miroslav Svoboda kérése volt hogy a sé­rülések elkerülése [...] illésházi csa­patban a drukkerek Valocsay Istvánt azonban hiába is keres­nék a [...]
240. 1987-03-03 / 51. szám, kedd
[...] Gáloš Li gárt Béla Topor István Gaál Kál­mán Kocsis Pál és [...] fizetetlen szabadságon legyen A munkáltató kérése teljesí­tését csak nehezen tudná elutasíta­ni [...]
241. 1938-01-08 / 5. (4448.) szám
[...] hatóságokhoz fordult se­gélyért s minthogy kérése nem talált meghall­gatásra különböző francia [...] gyilkosokat Káló Rudolf és Lukács István cigányt négynapi hajsza után elfogta [...] és a tűzharc során Lukács István élettelenül rogyott össze Ezután a [...]
242. 1999-09-07 / 206. szám, kedd
[...] 00 Ökölvívás 22 30 Labdarúgás Kérésére ingyen elküldjük színes függönykatalógusunkat amely [...] első EDDA­IFI táborról Majd Ullman István gömöri fafaragóval és alkotásai­val ismerkedhet [...]
243. 1938-01-22 / 17. (4460.) szám
[...] ács y János alelnök Kelemen István titkár jj Kecskés László jegyző [...] is kiterjed A galíciai zsidók kérése az clasz kormányhoz A galaci [...]
244. 1925-06-26 / 142. (885.) szám
[...] idegenebbek rovására ÍIMK Szerkesztőségünkből Gál István a Prágai Magyar Hírlap felelős [...] Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon Bethlen István miniszterelnök álla­potában örvendetes javulás állott [...] pusztuláoio a szerntté avatás há­romszoros kérése instantér instantiuis te­stűn tissime S [...]
245. 1994-01-31 / 24. szám, hétfő
[...] Petőfi József Attila Rad­nóti Gyurcsó István verseivel lépett föl Eredendő intellektua­lizmusa [...] díjas Medgyesi Mária vagy az István király Pelsőczi László mellett a [...] minisztérium fel újságokban biztosan megtalálható kérése De tekintettel arra hogy les [...]
246. 1995-08-18 / 192. szám, péntek
[...] a falu nagy szülöttének Katona István tör­ténetírónak az emlékművéhez vonulnak ahol [...] ki akadályozta meg hogy Dubčeket kérése ellenére átszál­lítsák egy bolognai kórházba [...] riportok a sztárvendég pedig Bubik Ist­ván 14 óra 15 perckor kapcsol­juk [...]
247. 2003-06-30 / 149. szám, hétfő
[...] BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 75 éves Párkai István kar­nagy A Liszt Ferenc Kamara­kórust [...] jelentésében MTI Róma Megtagadott béremelési ké­rése miatt megölte és feldarabolta milliomos [...]
248. 1985-04-20 / 93. szám, szombat
[...] a féllel a biztosítást JAKAB ISTVÁN Minél kevesebb szó A spanyol [...] intés Grácián címünkben is idézett kérése a ma emberének a jelenkor [...]
249. 1938-11-05 / 252. (4695.) szám
[...] boldogságot kérjen magyar nem­zete számára Kérése ime teljesült Rima­szombat városa s [...] tanács újonnan kinevezett veze­tője Danihel István képviselő dr Csacsko István főtitkár helyébe Jakubik József mérnököt [...]
250. 1981-10-06 / 236. szám, kedd
[...] H E Eddig az ön kérése alapján a munkaadó vállalat eleget [...] mellett Ivan Šestina nak Kanizsa István Soltész Bertalan SIKERESEN