Prágai Magyar Hirlap, 1932. november (11. évfolyam, 249-273 / 3062-3086. szám)

1932-11-13 / 259. (3072.) szám

Ü933 november 13, vasárnap. _______________________17- lSp ori^ , A Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség munkácsi igazgató-tanácsi ülésének határozatai «— Hivatalos közlemény. — A Csszl. M. T. Sz. igazgatótanácsának ülésén a munkácsi kaszinóban Révay István elnököl. Napirend előtt Székely Gy. Levente tanácstag kegyeletes szavakkal indítványozza, hogy az elnöknek apósa, Szokolyi Alajos, az első ma­gyar kajnokatléta elhunyta alkalmából részvé­tét fejezze ki a tanács, amelynek tagjai állva hallgatják meg az indítványt és egyhangúan magukévá teszik. Az elnök hasonló indítványt tesz a pozsonyi Némák Titusz dr. kiváló sport­ember halála alkalmából. Az elnöki bejelentésből örömmel értesülünk, hogy a Csehszlovákiai Magyar Altétikai Szö­vetség ügye az e havi prágai főszövetségi ülé­sen véglegesen rendeződik és tavasszal végre megindulhat a rendszere^ munka. Az asztali-tennisz szövetség tekintetében a főszövetség elnöke kilátásba helyezte a szlová­koknak már megadott autonómiát. 1933-ban remélhetőleg a Csehszlovák-Magyar Asztali- tennisz Szövetség ügye ie tető alá jut­Uszó szövetségünk ügye a német kisebbségi szövetséggel együttesen szintén megoldást nyer. A jéghokki szövetség e hó 4-én. Kassán tar­tott választmányi ülésén kisorsolták a Szent- iványi Farkas vándordíj 1933. évi mérkőzéseit. A három hónappal ezelőtt megtartott birkózó szövetségi ülés óta nem történhettek további lépések, mert a kassai megalakulás után az egyesületek még nem küldték be a felterjesz­téshez szükséges mellékleteket. A központi ökölvívó szövetség kezdeménye­zésére mostanában indult mozgalom egy szlo- venszkói alszöveteég megalakítására nemzeti­ségekre való tekintet nélkül. Ebben az ügyben még az ősz folyamán megbeszélés lesz Érsek­újváron. A külön szövetség megalakulásáig az MTSz keretében működő ökölvívó szakbizott­ság fogja intézni a box-ügyeket. Evezés tekintetében az a felfogás, hogy csu­pán Pozsony és Komárom miatt nem érdemes szövetséget alakítani. A vezetést szakbizottság fogja ellátni. Az MTSz evezős vándordijat ado­mányoz, amelyet Kétszer egymásután, vagy négyszer sorrenden,kívül kell megnyerni. — Egyébként a szabályzat kidolgozását és alapí­tólevél megszerkesztését a szakbizottság mu­tassa be a tavaszi igazgatótanácsi ülésen. A torna szövetséget egyelőre szintén felesle­gesnek mondják ki- A szakbizottság a tavalyi­hoz hasonlóan meg fogja rendezni a csehszlo­vákiai magyar tornászbajnokságokat Karácsony táján, Pozsonyban, vagy Érsekújváron a prá­gai főiskolások részvételével. Az MTSz érmek­ről gondoskodik és egy külön tiszteletdijat ad az egyéni győztesnek. A kassai Sport Klub beadványban kéri a ke­rékpáros szövetség megalakítását. Megkérdezik az egyesületeket és amennyiben tiz klub kíván­ja, megteszi az elnökség a kezdeményező lépé­seket Blúzok és jumperek Vasárnapi divatlevél A nyáron annyira népszerűvé vált bluz- szoknya-összeállitás viselése átjön az őszi és a téli divatba is. A kettőjük közötti különb­ség természetesen elég nagy. Ez a középko- riasan romantikussá vált fazonokon kívüli még a feldolgozott anyagokban is megnyilvá­nul. Nehezebb gyapjú crepeket, bársonyt és trikószöveíeket alkalmaznak. Selymekből a flamizolt az egyenlőtlen felületű, ráncolt cre- pe Bilitist, estére a crepe Satint és a fém­szálakkal átszőtt Iámét. Trikóban a jersey dominál továbbra is, diszkrét szinösszeállítá­sú csíkozással és a bouklé, hosszú, fehér an- góra szálakkal beszövött mintával. Legtöbb esetben a díszítés lényegét a sima és mintás anyagok kombinálása alkotja. A csikós jer­seyt sima trikószövet vállakkal s húzott felső ujjakkal készítik, vagy megfordítva. Nagy sze­repet játszanak továbbra is a különböző fém­gombok, ugyancsak a keskeny fémlemezek­kel kivert széles antilop- vagy bársony övék. Selyemblúzokon a bársony aplikációs rádol- gozások és a madeira hímzések. Maga a blúzok szabása egyszerű. Testhez állóan dolgozottak, a nyakkivágásuk négy- szögletes, vagy kissé ovális formát mutat. Oldalra megkötött, drapirozott gallér a leg­gyakoribb. Minden fantázia az ujjakra össz­pontosul, melyek á la 1932-es őszi divat, — meglepően sok és szokatlan variációkban srze- repelnok. Többnyire a nagyanyáink „sonka- ujjá“-nak édestestvér-változata. Az ujjak bő felsőrészét vállbán három-négyszeresen be­húzzák és a vállhoz ügyesen hozzávarrott organdin segítségével magasítva dolgozzák. Könyöknél ujrabe.huzott keskeny alsóujja- részben folytatódik. Termesztésen szokatlan Pállfy Andor nagytapolcsányi birtokos példa nélkül álló hatalmas vándorserleget adományo­zott az elmúlt évben. Eredetileg mükoresoiyá- zásra szánta. Az elnök közbenjárására készség­gel beleegyezett, hogy a valóban reprezentáns dij egy népesebb sportágnak, a csehszlovákiai magyar atlétikának fellendítésére szolgáljon. Az atlétikai csapatbajnokság örökös vándordíja lesz. A CSAF magyar labdarugó bajnokságra ala­pított Prágai Magyar Hírlap serleget a pozsonyi Ligeti SC végleg megnyerte, s igy ez a vándor­díj megszűnt. A tanács kéri az elnökséget, hogy igyekezzék sportmecénást szerezni egy hasonló célú dij adományozására. Salamon Ferenc dr. somorjai közjegyző és Luzsica Ferenc, a pozsonyi Vasasok vezetőségi tagjának indítványára kimondja a tanácsülés, hogy az MTSz arany-, ezest-, illetőleg bronzpla­kettjét adományozza kitüntetésképpen arra ér­demes sportembernek. Arany plakettel tüntetik ki Somody István dr.-t, a Kolozsvári AC alel­nökit, aki a Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövetség erdélyi útját megszervezte éö példás odaadással lebonyolította. Kerezsy Endre dr. a budapesti Testnevelési Főiskola tanársegéde, a Pozsonyban megtartott oktató tanfolyam ön­zetlen amatőr vezetője ée Salamon Ferenc dr. ugyancsak ezt a kitüntetést kapták. A po­zsonyi Brüll Gyula dr., a CSAF—MLSZ és BT jubileumi évkönyvének megszerkesztéséért, Tán- ezos József dr. Kassa a munkás szakbizottság elnöki minőségében szerzett érdemeiért része­sült aranyérem-kitüntetésben. Luzsica Ferencnek ezüst érmet, a Rozsnyói SC Arányi nevű birkózójának, aki a budapesti magyar bajnokságokon harmadik helyezést ért el, bronz plakettet szavaznak meg külön elis­merésként. A Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövetség megalakítása, az alapszabályok és a Révay ser­leg alapítása és szabályzatának kidolgozása kö­rüli érdemek elismeréseképpen 1929-ben arany plakett kitüntetést kaptak Révay István, Fe­kete Béla és Székely Gy. Levente. Szintén arany plakettet kapott Szabó Károly a bereg­szászi csapatnak a Révay serleg első évében nyújtott várakozáson felüli szép szerepléséért és a BFTC megszervezéséért Fekete igazga­tót utasítja a gyűlés, hogy a művészi okleve­lek elkészülésééig valamennyi kátüntetéttnek külön Írásbeli értesítést küldjön és a kitünteté­sekről törzskönyvet vezessen. Az elnök bejelenti, hogy a júniusi főiskolai évzáró prágai tornaünnepély fényesen sikerült. Plaketteket az MTSz adományozott a győzte­seknek. Kopper Miksa prágai központi megbízott je­lentésben számol be a főiskolások tevékenysé­géről, amely Szporni Anikó és Szépe Imre ér­deme. Szpomi Anikó sajnos végleg eltávozott Prágából. Utóda Kiss Erzsébet lett A megindított ötkoronás gyűjtések nem jár­benyomást keltenek, de mint minden újdon­ság, hívőre találnak. Azonkívül puha szöve­tekből, lágyan omló selymekből jót is mutat­nak. Dekorálnak, a vállakat szélesebbnek tüntetik fel, magát az alakot pedig keskenyi- tik. Ellentétük, a kedveltségben Ikonkurrens ujjváltozat, ahol viszont megfordítva a felső kar sima és az alsó ujjarész bővül ki szokat­lan szélességűre, a mesebeli hercegnők bő ujjaihoz hasonlóan. A kibővülést madeira, hímzés, csipkebedolgozások, bársony apliká- ciók díszítik, nem ritkaság azonban, hogy prém, húzott, keskeny fodrokkal vagy strucc- tollal szegélyzik. Ezeket természetesen nem összefogva, de nyitottan, bőven aláhuilva vi­selik. Arany középut-megoldás is van a két vég­let között. Akik a kibővülések között egyi­ket sem találják előnyösnek alakjuhoz, azok a középkori lovagokhoz vasonlóan a könyök­részt diszitik, bevágásokon keresztül áthúzott színes és elütő anyagokkal. Hátra vannak még a kettős ujjak, epoulet- tek, pelerinek számtalan variációi. Kimonó és bő raglánvállak. Minden szabad és meg­engedett. A tavasztól folyton növekedő ujjak most őszre elérték a lehetőségek maximumát, nincs egy becsületesen sima ujjal dolgozott kabát, kosztüm, ruha vagy blúz sem. Ők ké­pezik az öltözék leglényegesebb pontját. Hogy meddig tart ez az éra? Divatnál nem szokás ilyen szőrszálhasogató kérdésekkel foglalkozni. Szerencse, hogy a szoknyákban sok válto­zás nem történt. Magasított derekú füzőszok- nya megtartotta a tavasszal népszerűvé vált szerepét, melyhez az az előnye segítette hoz­zá, hogy karcsúsít Már pedig ez, Éva anyánk leányai szemében, akár rászorultak, akáT nem, nagy pluszt jelent s ionén van az, hogy tak eddig a remélt eredménnyel, mindössze 1800 korona gyűlt össze. Kelcz Jenő 500 ko­ronát, Schubert Tódor 650 koronát gyűjtött. A Munkácsi SE, a Királyházai AC., a Peleőci SC. és a perediek jártak elől jó példával. A gyűj­tést folytatni fogják. Thomesz András dr. a Losonci AFC nevében írásbeli indítványt tesz, hog yvalamennyi egye­sület rendezéseiből a bruttó bevétel 1 százalé­ka az MTSZ-t illesse. Véleményezés céljából kiadják a szakszövetségeknek. Abból az alkalomból, hogy Thomesz András dr.-nak régi ügye végétért, örömmel üdvözli az ülés a LÁFC kiváló főtitkárát. A megszavazott, de ki nem fizetett tizenhá­romezer korona segélyből az év folyamán há- romezret kifizetett a szövetség pénztára: A Csehszlovák Magyar Tennisz Szövetségnek 1000 koronát, az Eperjesi TVE-nek 1000 koro­nát, a Tardoskeddi és a Tiszaujlaki SE-nek 500-—500 koronát. Tizenegyezerkétszázkilencven korona a szö­vetség tagdijhátraléka. Általában a szövetség anyagi helyzete nehéz, a szlovenszkói tartományi segély kiutalása ké­sik, az államsegélyt a Vsesportovni vybor pár- tolólag véleményezte. A kárpátaljai segély ügyében Pinta dr. egészségügyi referens rágal­mazó nyilatkozatára Kopper Miksa központi megbízott a Prágai Magyar Hírlap hasábjain válaszolt. Az elég tételszerzés más utón is fo­lyamatban van. A járások sorában diceéretreméltó a somorjai járás, amely évi 1000 korona segélyt szavazott meg. A kékkői járás 200 koronát adományo­zott. A többi járásoknál szintén igyekszik az MTSZ segélyt kieszközölni. A tagdíj elengedéséért benyújtott kérvénye­ket egy régebbi döntésre való hivatkozással el­utasítják, csupán részletfizetést engedélyeznek. A beérkezett segélykérvényeket csak a már előbb beérkezettek után az érkezés sorrendjé­ben fogja tárgyalni a tavaszi közgyűlés. Tánczos dr. a munkás-szakbizottság elnöke Írásban jelenti, hogy a külön munkás labda­rugó bajnokságot az UMTE elfoglaltsága és egyéb okok miatt nem tarthatták meg. Az MTSz e célra a „Oaszilj MTSz munkás ván- dordája“ felírással ezüst vándorserleget alapit. Ugyancsak serleget adományoznak a kárpát­aljai kerület keleti kis egyleteinek labdarugó szakosztályai részére. Tánczos József dr-nak a munkás-szakbizott­ság elnökségéről való lemondását nem veszik tudomásul, hanem egyhangúlag maradásra ké­rik a köztiszteletben álló kiváló eportférfiut. Brüll Emil (Pozsony) lemondását az igazgató­tanács tagságáról elfogadják. A munkácsi Spartacus kilépett és az újon­nan alakult proletár szövetségbe lépett be. Tudomásul veszik. PeMe olimpiai tornászbajn ok vendégszerep­lésének megvalósítását az érdekelt egyesüle­tekre bízzák. Helyeslik Salamon Ferenc dr. indítványát, amely szakelőadások megtartását célozzák, de az eddigi gyakorlat szerint a közönség nem mutat ilyen irányban kellő érdeklődést. Az egészségügyi minisztérium felszólítja a szövetségen keresztül az egyesületieket, hogy az 1933- éviben rendezni szándékolt nagyobb sporteseményeket idegenforgalmi nézőpont­ból jelentsék be. zonon keresztül diadalmasan halad a negye­dik felé. A magasítás legmegszokottabb módja, hogy a szoknya anyagából készült széles övre dol­gozzák. Az övei, hogy feszesen tartson, hal­csonttal, kemény vászonnal bélelik és vagy kereszteződő pántokra dolgozzák, vagy a blúzhoz gombolják. Ezek nélkül ráncolnak és viselőnőjük kiteszi amgát annak a veszély­nek, hogy a magasított szoknya elcsúszik. A szoknyákat szöveteken kívül bársonyból és selymekből készítik, nem ritkán alul prém­mel szegetten. A blúzzal kiegészítve dél­utáni, sőt estélyi ruhát pótolnak. A mai divatmelléklet divatos blúzokat és trikóanyagokból készített jumpereket mutat. Jobbról, a szélső ülő ábrán egy sima borsó­zöld és kétféle sötétebb zölddel csíkozott jer­sey blúz látható. A felső része és a húzott felsőujja sima, a folytatása csíkozott anya­gúak. Elől összetűzéssel zárul. A második ábra délutáni blúz. Halvány barackszinü kreppelt selyemből előnyös. Nyakkivágása drapirozott. Az ujjal sűrűn ráncoltak, a váll­bán organdinra dolgozva. Könyök alatt man- zsetta fogja össze. Baloldalt kristálygombok­kal zárul, az elől spicbe szabott öve hátul csokorba kötött. A harmadik szintén délutáni blúz-modell halványkék Crepe Sabi.n anyagú. Divatos azsur hímzés díszíti a felső részét sugarak alakjában. A divatos ujját, mint az övét, szalagcsokrok diszitik. Váltaknál csukó­dik apró gombokkal. A két kisebb ábrák egyike sima barna s barna-sárga csikós trikó szövet összeállitásu. A sima barna, boleró- szerüen bedolgozott. Elől megkötött álló gal­lér. Az utolsó modell piros jersey anyagú, angolos összedolgozással. Kettős steppelés, szürke diszgombok, szürke tiftin fazon, kihaj­tó és széles öv diszitik, Radványi Magda. SÍRKÖVEKÉI minden, Vénemben ér Uivdelbexz gyári ótotx KÖIPARG^iRTBLBFS mmmAWYmmm kintetében az elnökség közben fog járni. A' Komáromi SE evezős szakosztályának azon kérését, hogy átvonuló evezősök részére be­rendezendő szállás létesítéséhez az MTSz öt darab vaságyait adományozzon, teljesítik. Végül köszönetét mondanak a Munkácsi SE-nek a szövetség tiszteletére rendezett színházi díszelőadásáért." Három órakor zárul a bő tárgysorozatu ülés, ahonnan egyenesen az MSE gyönyörű, uj Rákóczi ligeti pályájára mennek a vendé­gek, akik a legnagyobb elragadtatással nyi­latkoznak a legjobban kiépített kárpátaljai sporttelepről. Négy órakor újra továbbrobog az autó Be­regszász felé. Már sötétedik, amikor a fürdő- kerti teniszpályákat és a BFTC szépen remd- behozott pályáját mutatja meg Szabó Károly, a fáradhatatlan beregszászi elnök, aki uzson­na-vacsorára látja vendégszerető házában á csehszlovákiai magyar sportélet irányítóit. Még egy látogatás Vajda dr .-ménéi, aki aí BFTC minden mérkőzésén ott van és a csa­patot idegembe is elkíséri. Az izraelita nő­egylet teájára is ellátogat a társaság, ahol Kertész dr.-mé, a BFTC díszein ölke fogadja nagy örömmel a1 vendégeket. Egynegyed kilenckor már újra Munkácson áll meg az autó a városi színház előtt, ahol az MSE tartja előadását a Csl. MTSz tisztele­tére. Lintner elnök,- Péter dr. ügyvezető ál­éin ök és Fischer alelnök fogadják és kalau­zolják a proseénium páholyba a vendégeket. A függöny előtt megjelenik Péter dr., a fá­radhatatlan és utolérhetetlen klubvezér, aki formás üdvözlő beszédével kitűnő szónoki ké­pességéről is tanúbizonyságot tesz. Fedeles szerkesztő kellemesen konferál, a bájos mű­kedvelő görlöik tánca, a kedves kis darabok, Pintér Böske kárpátalji magyar primadonnái és Nádas hi vatásos művészek és a kiváló mű­kedvelők felejthetetlen estét szereztek, mely­nek lelke Mandák Sándor, a kiváló táncos és. műkedvelő-rendező volt. Felhívás a szlovenszkói magyar közönséghez A szlovenszkói és ruszinszkói magyar fő­iskolások diákjóléti intézményeinek létesí­tés.© terén egy . további lépést tesz a diák­jóléti nagybizottság akkor, amikor a brünni Makkba és Corviniába tömörült magyar fő­iskolás ifjúság részére, a pozsonyi és prágai mintára, egy otthont létesített- Az erre szükséges helyiséget sikerült már biztosíta­ni, most a berendezés volna hátra. Ezen otthonoknak az a célja, hogy a fő­iskolás ifjúság napközben ezekben tartóz- kodhassék, ott tanulhasson, ifjúsági tovább­képző munkájukat ott bonyolítsák le és üres óráikban ez a magyar ház a távoli szülőiföld és család hiányát pótolja részükre. A mai nehéz gazdasági viszonyok között azonban a Brünnben e óéira kibérelt helyi­ségeknek megfelelő berendezése csak ak­ként eszközölhető, ha a berendezési tárgyak akár természetben, akár pénzbeli önkéntes adományok révén megszerezhetőkké vál­nak. Azzal a kérelemmel fordulok tehát Szlo- venszkó és Ruszinszkó magyar lakosságá­hoz, méltóztassanak ezeket a törekvéseket támogatni és ezen uj diákotthon mielőbbi berendezését lehetővé tenni. Szükséges volna egy-két Íróasztal, egy két könyvszekrény, egy egyszerűbb garnitúra, szlovenszkói és ruszinszkói vonatkozási! képek és egyéb apróbb berendezési tár­gyak (pl. írókészlet, iróasztallámpa, tü­kör, falióra, fogasok, hamutartók stb.)- A netaláni önkéntes adományok iránti kész­séget tartalmazó értesítést kérem Janeon Jenő tanár ur, a pozsonyi diákotthon veze­tője címére (Bratislava-Pozsony, Safarik-tér 4- szám, I. 6.) küldeni, aki a tárgyak átvéte­léről és továbbításáról gondoskodni fog. Az esetleges pénzadományokat pedig, a cél megjelölésével, méltóztassanak a Ma­gyar Mensa Academica Egyesület folyószám­lájára a Pozsonyi I. Takarékbankhoz, Ló­ri nckapu-u. 1. alá küldeni. Grossohmid Géza dr. szenátor mint a diákjóléti nagybizottság és a Magjai Mensa Academica Egyesület elnöke­A Peredi TE pályakisajátitási kérése te­a füzőszoknya viselése immár harmadik s®e-

Next

/
Oldalképek
Tartalom