Prágai Magyar Hirlap, 1935. augusztus (14. évfolyam, 174-199 / 3726-3751. szám)

1935-08-01 / 174. (3726.) szám

A genfi döntés előtt (*) A lecke, amit most a népszövetség kapott, beillik vizsgatételnek is, s ha meg­felel rá, kiállta a legsúlyosabb próbatételt. A marseillei ügy se volt gyerekjáték, csak­hogy ebben az esetben akármilyen viharos voit is a hangulat, akadtak mellékkörülmé­nyek, amelyek nagy súllyal estek a békés megoldás mellett latba. Először az, hogy a tűzfészek túlságosan közel volt Európa szi­véhez, másodszor pedig az, hogy tulajdon­képpen egyik fél sem volt felkészülve hábo­rúra. Az abesszin konfliktus békés elsimítá­sát azonban megnehezíti, hogy Olaszország túlságosan messze ment el a háborús elő­készületek utján és csak nagyon súlyos ál­dozatok árán tudna visszakozzt csinálni. Annyira, hogy ma már kérdés, mennyivel rejt több veszélyt a fasiszta kormány szá­mára, ha nem csinálja meg a háborút, mintha megcsinálja. A háborús előkészüle­tek már majdnem annyiba kerültek, mint amennyibe maga a háború kerülhet — ha a háborút megcsinálják, és sikerül gyorsan befejezni, akkor Olaszország még megtalál­hatja számítását: kicsikarhatja azokat a gazdasági előnyöket, amiket igy legfeljebb papiroson kaphat meg, megveti lábát Afrika legfontosabb pontján és hazahoz a fasiz­musnak egy olyan babérágat, amit többet nem lehet letépni a homlokáról. Ha nem csi­nálja meg a háborút és elfogadja azokat a feltételeket, amiket Anglia terjeszt elébe, ha beéri gazdasági koncessziókkal és az ual-uali sebre szépségflastromot ragaszt, akkor kockáztatja, hogy hosszú ideig olyan rés marad a költségvetésében, amit még akkor se sikerül eltüntetni, ha Franciaor­szág és Anglia mélyen belenyúl a zsebébe. Pedig erre aligha van kilátás. Az ilyen pénz­ügyi repedéseken keresztül pedig mindig bomlasztó nedvek szoktak beszivárogni még a legerősebb hatalmi organizációba is. Ellentétek támadhatnak a bankárok, a ri­deg gazdaságpolitikusok és a fasizmus kö­zött. Már pedig Olaszországban soha nem játszottak másodrangu szerepet a pénzügyi szempontok. Amikor Mussolini átvette a hatalmat, éppen a forradalom határvonalán támolygott az ország és a plutokrácia ha­talmas eszközeivel segítségére sietett a fa­sizmusnak. Azóta nem egy esetben bizonyí­totta be Mussolini, hogy nem tekinti magát a kapitalisták bábujának és hogy vannak merész, sőt majdnem forradalmi reform­gondolatai a nagytőke mindenható uraival szemben —- csakhogy nagyjában-egészében mégis csak kapitalista ország Itália és ha nagyobb bajok vannak a líra körül, akkor lehetetlen meg nem hallgatni a bankárok és pénzügyi szakértők véleményét. És aztán nemcsak egyedül a bankárok zúgolódásé-- val kellene szembenéznie a fasiszta rend­szernek, ha megcsinálná a visszakozzt — hanem saját tömegei se tűrnék el nyugod­tan, hogy tiz egynéhány éves hadrakészü- lődés után féllépéssel egy győzelemmel ke­csegtető háború küszöbén visszafordulja­nak. Hatalmas kudarc lenne a fasiszta ön­érzetnek, ha most meg kellene hátrálnia puskalövés nélkül, egyedül a brit oroszlán morgása miatt. Persze pofon lenne az is, hogyha háborúba keveredne Olaszország és az abesszin hegyek között kikapna. Csakhogy ez teljesen valószínűtlen. Abesz- szinia legfeljebb guerilla-háboruba kezdhet, ami talán borzalmasabb a hadbanálló kato­nákra nézve, mint a szabályos mérkőzés — de katonai szempontból semmi jelentősége sincs és még csak nem is hátráltatná az olaszok teljes győzelmét. Nevetséges száj­A népszövetség tanácskozik — Olaszország és Abesszínia készül a bábomra Olasz álláspont: „fisnffel, fisat nélkül vagy Gént ellesi" • „Egy miié Abestiiniai tisztogatja fegyvereit"—jelenti a Reuter-ircda MGs-AlieliáNI Népszövetségi fenhatóság ali kerül Abesszínia ? G e n f, julius 31* A népszövetségi tanács va­lamennyi tagja megérkezett mára Genfbe, Ma délelőtt magánmegbeszélések folytak, Edén lord tanácskozásokat folytatott Avenol népszövetségi főtitkárral és Laval francia miniszterelnökkel. Ezután fogadta Abesszínia párisi követét, Aloisi olasz delegátus ugyancsak hosszabb megbeszé­lést folytatott Edén lorddal. A magánbeszélgeté­sek kimenetelétől függ, hogy a mai nap folya­mán összeül-e a népszövetség tanácsa, vagy pe­dig a tanácsülésre csak holnap kerül sor. Az ál­lamférfiak magántermészetű tanácskozásai a dél­után folyamán is tartanak és minthogy hivatalo­san délután öt órára hívták össze a népszövet- sás tanácsát, a délután folyamán el kell dőlni annak, hogy összeül-e ma még a népszövetség tanácsa, vagy sem, A tanácskozáson tizennégy állam képvise­lője vesz részt És pedig Franciaország, Olasz­ország, Anglia, Portugália, Csehszlovákia, Ausztrália, Dánia, Chile, Spanyolország, Len­gyelország, Oroszország, Törökország, Argen­tína és Mexikó, Abesszínia, minthogy nem tagja a népszövetség tanácsának, csak mint érdekelt fél vesz részt a tanácskozásokon, amennyiben meghívják. Vannak azonban olyan hírek is, ame­lyek szerint Abesszínia megbízottja nem vehet közvetlenül részt a népszövetségi tanácskozáso­kon. Abesszíniát Genfben párisi követe Tekle Haworiate és Jeze professzor képviseli. Cseh­szlovákia képviseletében a tanácskozásokon dr. Osusky vesz részt, aki ugyanazzal a gyorssal érkezett Genfbe, amelyik Edent és Láváit is jártatás, hogy ,.Abesszínia meg fogja mu­tatni, hogyan tud utolsó szál emberig har­colni egy nép császára alatt szabadsá- gáért“ — az abesszin nép távolról sem ra­jong túlzottan császáráért, akinek bünlaj- stroma túlságosan nagy és túlságosan köz­ismert, és még ha rajongana érte, sem tudna komolyan ellentállni a hetven év előtti flin­tákkal fölszerelt mezítlábas horda a tökéle­tesen felszerelt és kitünően fegyelmezett olasz hadseregnek. És különben is Abesszí­nia szabadsága, ezt maguk a bennszülöttek is tudják, nemhogy nem szenvedne csorbát, de kimélyülne és demokratikusabbá válna, ha mással nem, hát azzal, hogy az olaszok megszüntetnék a rabszolgakereskedelmet. Amitől Olaszországnak tartania kell, az az angolok fellépése — viszont azontúl, hogy megszállja esetleg a Tana-tó vidékét és saját érdekeit előre biztosítja, Anglia aligha avatkozna bele a háborús konfliktusba. Olaszország tehát aligha tágít hóditó ter­veitől, s az, amit el akar érni, valóban nem több, mint időnyerés, hogy hadikészületeit befejezze. Ez a célja a Mussolini-féle javaslatnak : ötödik döntőbíróság, tovább pepecselni az ual-uali konfliktus négyszer megrágott csontján. Viszont Anglia is jól látja, hogy mi a célja Olaszországnak és ha elfogadja hozta. Nem tartják kizártnak, hogy dr* Benes külügyminiszter a tanácskozások folyamán meg­érkezik Genfbe* Erre valószínűleg csak akkor fog sor kerülni, amennyiben a tanácskozások ki­terjednének a Dima-egyezmény tervére is. Annak ellenére, hogy a tegnap esti előzetes tanácskozásokról nem került semmi nyilvános­ságra, népszövetségi körökben az a vélemény alakult ki, hogy a helyzet nem egészen remény­telen és kilátás Van a megegyezésre. Laval és Edén tegnap éjszaka a genfi gyorson beható ta­nácskozásokat folytatott és Lavalnak állítólag sikerült Edent eltéríteni attól a merev álláspont­tól, amelyet eddig foglalt el az angol kormány. Ez a feltevés annál is inkább lehetséges, mert mint ahogy a Reuter iroda értesül, Edén nem hozott magával Londonból konkrét utasításokat, csupán az irányelvekre nézve egyezett meg az angol kormány. Állítólag Laval befolyására An­glia közeledni fog a tanácskozások során a fran­cia-olasz állásponthoz, amelynek lényege ezzel fejezhető ki: időt nyerni. Erre azonban csak ab­ban az esetben kerülhet sor, amennyiben Olasz­ország is tesz bizonyosfajta koncessziókat az an­gol álláspont javára. Anglia azon a nézeten van, hogy a népszövet­ség tekintélyét minden módon meg kell védel­mezni és érvényt kell szerezni a népszövetség döntésének. A francia álláspont ezzel szemben pedig az, hogy többet ártana a népszövetség­nek, ha Olaszországot megkísérelné rákénysze­ríteni egy olyan álláspont elfogadására, amely Róma érdekeivel homlokegyenest ellenkezik. az olasz javaslatot, csak azzal a feltétellel, hogy Olaszország az uj döntőbírósági tár­gyalás ideje alatt semmiféle háborús előké­születet nem tesz, nem szállít további csa­patokat Keletafrikába és egyáltalán úgy viselkedik, mint aki bízik a békében. Olasz­ország ezt a feltételt nem fogadhatja el, mert hiszen nincs oka többet várni az ötö­dik döntőbírósági tárgyalástól, mint ameny- nyit az első néggyel elért, vagyis semmit. Olaszország rá akarja tenni kezét Abesz- sziniára, ez ellen Abesszínia természetesen védekezni fog — s mert erről van szó és nem másról, nem egy ilyen vagy olyan vi­tának a tisztázásáról, tehát az ötödik, sőt huszonötödik döntőbíróság se hozhat ered­ményt. Eredményt — az olasz álláspont szerint — csak a fegyverek hozhatnak — s most már csak az lehet a gondja a nép- szövetségnek, hogyan menti meg saját presztízsét, hogyan vészeli át két nagyha­talmi érdeknek az összeütközését. Mert Anglia saját gazdasági és gyarmati érde­keit meg tudja védelmezni az olasz győze­lem esetén is, amiért az angolok síkra szállnak, az a nagy gyarmatpolitikai tabu : a presztízs. Angliának oka van ezenkívül még aggódni azért is, mint ahogy tegnap kifejtettük, hogy az olasz—abesszin kon­fliktus ismét felkavarja a letargikus gyár­Olaszország egyelőre nem kíván egyebet, mint újabb döntőbíróság kiküldését és a végleges döntés kitolását. A franciák szerint ennek a kö­vetelésnek teljesítése népszövetségi szempontból mindenesetre indokolt, ha ezzel cl lehet kerülni azt a veszélyt, hogy egy nagyhatalom kivonul­jon a népszövetségből. A franciák ugyanis tisz­tában vannak azzal, hogy Olaszország, ameny- nyiben minimális követelései is elutasításra talál­nának, elhagyja Genfet* Egyezség katonai nyomaték nélkül semmit sem ér Milánó, julius 31, A „Popo!o d‘Italia“ maf számában vezércikket közöl az olasz-abesszin konfliktusról. A lap véleménye szerint az abesz- szin-kérdést csak teljes értékű megoldással lehet egyszer és mindenkorra levenni a napirendről. Olyan egyezség, állapítja meg a lap, amely nem támaszkodik katonai erőre, olyan protektorá­tus, amelynek nincs megfelelő katonai nyomaté- ka, csak negatív jelentőségű lehet és nem hoz­hat más eredményt, mint amit az annak idején* még Menelik császárral megkötött szerződés ho­zott. Olaszország tisztában van azzal, hogy gyarmati biztonságát csak akkor érheti el, ha si­kerül kikapcsolnia Abesszínia állandó fenyegető magatartásit. A módszereket, amelyekkel Olasz­ország ezt a biztonságát el kívánja érni, egye­dül és kizárólag Olaszország határozhatja meg és senki más. Aminthogy veszély esetén sem mati vizeket és a színes népek majd a világ minden táján mozgolódni kezdenek. Anglia hangos szereplésének magyarázata az, hogy most ismét meg akarja mutatni saját gyarmati alattvalóinak, hogy Anglia nem elnyomója a színes népeknek, hanem leg­főbb protektoruk. „Igazatok van, derék arabok, hinduk, négerek és kínaiak, ez a fehér fajzat fel akar falni benneteket — sőt fel is falna, ha nem lenne itt a brit oroszlán, ha nem lennének itt a jámbor, de becsületes Tommyk, akik megvédelmeznek benneteket." így hangzanék, ha elmondaná egyetlen tömör mondatban Hoare, hogy mit akar Anglia ? Amit pedig hozzá gon­dol, ez körülbelül igy fogalmazható meg: Anglia csak egy kis és szegény szigetor­szág, amely még csak Európához se tarto­zik egészen — de a brit világbirodalom, az egy gazdag és hatalmas világ, amelynek sokszor egészen más érdekei vannak, mint a szegény és kicsiny Angliának. Az ango­lok birodalmi politikát folytatnak és nem angol politikát, már pedig a birodalom né­peinek nagyobbik része nem tartozik a fe­hér fajtához. És ezt soha nem tévesztheti szem elől az angol külpolitika. Ezért kép­visel ma Edén „tisztán elvi okokból" olyan álláspontot, amely nem egészen fedi Európa történelmit morális, sőt politikai érdekeit. .JCO'v Ma: Képes melléklet 4 ^ 16 oldal ára Ké 1.20 li rwQ I XIV. évf. 174. (3726) szám • CsÜÉŐE*&&!§t • 1935 augusztus 1 Előfizetést ár: évente 300, félévre 150, negyed* ^ Szerkesztőség: Prága II., Panská évre 76, havonta 26 Ké„ külföldre évente 450, ^4 SzloVeUSzkÓÍ 6S TUSZinSzkÓi TTlCLQüQTsáQ Jllcel2, IL emelet • Kiadóhivatal: félévre 226. negyedévre 114, havonta 38 KC. • _ . . ö Prága II., Panská ulice 12, IIL emelet fl képes melléklettel havonként 2.50 KC-val több, pOlltlKQl TlCLpiLQpJQ • • TELEFON: 303-11. ® » ■gyes szám ára 1.20 KC, vasárnap 2.- KC. 8ÜRGÖNYCIM: HÍRLAP, P R fi H fl,

Next

/
Oldalképek
Tartalom