Prágai Magyar Hirlap, 1938. szeptember (17. évfolyam, 199-223 / 4642-4666. szám)

1938-09-01 / 199. (4642.) szám

| XVII. évf. 199 (4642) szám ■ Csütörtök ■ 1938 szeptember 1 Előfizetési ir: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Kt, külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • fl képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. Bgyes sxám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.- Ki. A szlovákiai és kárpátaljai magyarság politikai napilapja Szerkesztőség: Prága II., Panská u 1 i c e 12, 1L emelet 0 Kiadóhivatal: Prága II., Panská ulice 12, III. emelet. • • TELEFON: 303-1 1. • • SÜRGÖNYCIM: HÍRLAP, P R fl H fl. Szeptember Irta: Mészáros Gyula Egy nemzeti kisebbség életében az iskola sokkal fontosabb tényező, mint az uralkodó nemzetnél. Ebből logikusan az következik, hogy nekünk sokkal többet kell törődnünk az iskoláinkkal és ezzel kapcsolatban gyer­mekeink nevelésével. E tekintetben kevés, ne annál tiszteletreméltóbb kivételtől elte­kintve, sok mulasztás terhel bennünket. Nem is az egész magyar társadalomnak szól ez a szemrehányás, amelynek száz és száz más kötelezettsége és gondja is van, hanem inkább a szülőknek és a kultúra hi­vatott ápolóinak. A szülők jórésze — engedelmet kérek az őszinteségért a szeptembert főképpen azért várja, hogy megszabaduljon odahaza h gyermekneveléssel járó gondtól és fele­lősségtől - ha ez a felelősségérzet megvan egyáltalában — s a gyermeket rábízza az iskolára, a tanítóra.- Hogy azután az iskolaév folyamán el­menjen a szülő érdeklődni a gyermek ta­nulmányi előmenetele, magaviseleté felől, ■utánanézzen, elvégzi-e a kötelességeit, el­lenőrizze a gyermekét, mit olvas, kikkel barátkozik, hol- jár, — ez bizony kevés szülőnek jut eszébe. Pedig ezeken felül ott yannak még az igazi nagy kérdések, a gyermek nemzeti és valláserkölcsi nevelése, amelyet az iskola a kisebbségekhez tartozó gyermekeknek csak igen korlátolt mérték­ben tud megadni. Nem kell ezt bővebben magyarázni. Világosan látó ember megérti anélkül is. A családi nevelés, amelynek pedig — különösen nálunk —- az iskolai nevelést kel­lene kiegészítenie, igen hiányos, s szomorú jelenségekkel találkozunk nap-nap után. Vannak esetek, ahol szerencsétlen családi körülmények akadályozzák a gyermekek fölötti felügyeletet. Ezek sajnálatos kivéte­lek, amelyeknél azonban a jól szervezett társadalom segitőleg közbe tud lépni. De most azokra akarok rámutatni — s ilyenek éppen a jobbmódu középosztályban fordulnak elő, *— amikor a szülők anyagi helyzete és műveltségi foka megengedi, sőt kötelességükké teszi a gyermekeik sorsával való törődést és vétkes mulasztásokat fi- gyelhetünk meg. Nemzeti szellemű, valláserkölcsi, szociá­lis nevelés, — milyen kevés családban be­szélnek erről és folytatnak ilyen irányú, céltudatos nevelő munkát. Esténként együtt csavargó fiukat és leá­nyokat feltűnő gyakran látunk városaink­ban s amelyik középiskolai igazgató vagy tanár ezt kifogásolni meri, azt a szülők ma- radisággal, túlzott szemérmetességgel vá­dolják meg. Igen sok leánynál a Színházi Élet az egyetlen komoly házi olvasmány és a fiatalok téli összejövetelei léháskodásban, kacérkodásban merülnek ki. A felügyelet valahogyan egész kiment a divatból s a fel­világosodott mamák egész természetesnek találják, ha 15—16 éves leányuk éjfél után egyedül jön haza s hogy ne zavarja őket nyugalmukban, kapukulcsot adnak neki. Milyen jóleső érzéssel olvastam az egyik fővárosi egyetemi hallgatónők részére szol­gáló internátus prospektusában, hogy este fél nyolckor minden lakónak odahaza kell lennie és azontúl csak engedéllyel szabad kimaradn.ok. . A kisebbségi élet alapja a családban van. Qtí kell elsősorban magyar, keresztény és Két izgalmas nap után NYUGALOM LONDONBAN Henderson uj utasításokkal visszarepiiit Berlinbe - Anglia a szidítanémet választ várja - tincs döntés Hürnbergig? Kentein találkozik Hitlerrel? LONDON. — A keddi nap lázas tevékeny­sége után szerdán Londonban lényegesen alább­hagyott a feszültség. A veszély ugyan nem eny­hült, de tisztázódtak a nézetek és Anglia tudja, hányadán van. Anglia Franciaországgal közös irányelveket dolgozott ki és az elkövetkező ese­mények között a két nagyhatalom mindig közö­sen óhajt cselekedni. London és Paris vala­mennyi lehetőséggel számok A két fővárosban most meg akarják várni, hogy a lehetőségek kö­zül melyik következik be s aszerint cseleksze­nek. Henderson berlini nagykövet a szerdai nap folyamán visszarepült Berlinbe. Ha a német kormány az eljövendő napokban kiváncsi lesz arra, hogy Anglia milyen magatartást követ, ak­kor Henderson mindenre határozott választ ad­hat, mert megfelelő utasításokat kapott kor­mányától. A keddi angol minisztertanács a leg­nagyobb határozottsággal szögezte le Anglia álláspontját s ebből most már nem enged. Az angol lapok szerint Henderson a következő né­zetet fogja képviselni Berlinben: „Ha Csehszlo­vákiát megtámadják, akkor ez a konfliktus fel­tétlenül általános háborúhoz vezet és Anglia, akár akar, akár nem, kénytelen lesz beavatkoz­ni ebbe a háborúba/* Ugyanakkor a nagykövet le fogja szögezni Berlinben azt is, hogy Anglia az uj prágai javaslatokat kielégítő alapnak tartja, amelyek alkalmasak a tárgyalások foly­tatására. London most elsősorban a szudétanémet párt válaszát várja azokra a tervekre, amelyeket Be- nes köztársasági elnök kedden Kundtnak és Sebekovskynak tett. A javaslatok nyilvános- ságrahozatalát Londonban örömmel üdvözöl­nék, Ha a németek nem fogadják el Hodza ter­vét, akkor ez rossz benyomást keltene Angliá- b.Tn» A News Chronicle berlini munkatársa szerint Hitler meghívta Henleint, hogy a hét végén tájékoztassa a prágai tárgyalások mene­téről. Az általános vélemény szerint a szudéta­német párt döntését elhalasztja a nürnbergi pártnapig, azaz a választ tulajdonképpen csak Hitler fogja megadni. Angol vélemény szerint angol részről minden megtörtént, hogy Németországot két dologról meggyőzzék: 1. Az angol világ a jelenlegi csehszlovákiai ja­vaslatokat kielégitőnek tartja, 2. Az intervenció és Csehszlovákia megtá­madása nem maradhat elszigetelt akció a mai világban. Lengyelország semlegessége PARIS. — Bonnet francia külügyminiszter kedden értesítette Berlint, hogy Franciaország minden körülmények között teljesiti kötelezett­ségeit. A varsói és a bukaresti brit követ tájé­koztatta Lengyelországot, ilflletve Romániát a várható angol magatartásról. Bukarestben Com- nen külügyminiszter kijelentette az angol és a francia diplomatáknak, hogy Románia teljesíte­ni fogja azokat a kötelezettségeket, amelyek a Csehszlovákiával kötött szerződésből folynak. Varsóban Norton angol ügyvivő személyesen figyelmeztette Beck ezredest, hogy Anglia sem­miféle más lengyel magatartást nem értene meg, csak azt, amely legalább is teljes semlegességet követne az esetleges konfliktusban. Corbin lon­doni francia nagykövet kedden visszatért az an­gol fővárosba. Szerdán konferenciát tartott Ha­lifax külügyminiszterrel. Grandi olasz nagykö­vet kedden szintén sietve visszaérkezett az an­gol fővárosba és illetékes körök valószínűinek tartják, hogy Grandi is tájékozódni fog az uj angol politikáról. A Times: Áldozatokat kell hozni mindkét részen LONDON. — A Times mai vezércikke 1 tudósításoktól, amelyeket a Prágában levő ismét állást foglal a csehszlovák kérdéshez. I fiatal1 angol újságírók küldözgetnek lapjaik- Ez a cikk lényegesen különbözik azoktól ajnak. A Times állásfoglalása komoly publi­szociális szellemben nevelni a magyar gyer­meket — fiút és leányt egyaránt. A mai komoly és nehéz időkben mindenkire kettős hivatás vár: az egyik önmagával, a másik nemzetével szemben. A mulasztásért és a káros következmé­nyekért nem lehet csak az iskolát és a taní­tói, tanári kart hibáztatni, akiknek munkája minden törekvésük mellett is csak akkor le­het eredményes, ha azt a szülők támogat­ják, s a családi nevelés kiegészíti. A szülő és az iskola közötti szerves együttműködésre és állandó kapcsolatra meg van adva a lehetőség az úgynevezett Szülői Társulatok utján. Ez az iskola mellett működő intézmény, amelynek megszervezését az 1930. év má­jus 19-én kelt 15-16. számú kormányrende­let szabályozza, fontos feladatokat végez­het, ha a szülők és tantestületek részéről megvan a jószándék és készség. Itt van megadva a lehetőség, hogy a szülők és a tantestület «— úgy a nép-, mint a közép­fokú iskolákban — együttesen beszéljék meg az iskola ügyeit, az iskola mellett jóléti intézményeket létesítsenek, az iskola hiá­nyait pótolják, a jó gyermekeket jutalmaz­zák, a gondozásra szorulókat segítsék. A német és cseh iskolákban a Szülői Tár­sulatok százai alakultak meg és végeznek értékes munkát az iskola, a gyermekek ér­dekében. Nálunk ez az intézmény mindezideig nem tudott gyökeret verni. Száz és száz iskola van, ahol eddig nem szervezték meg a Szülői Társulatot, részint a szülők közönye, részint a tanférfiak nemtörődömsége miatt. Felhívásokat, határozati javaslatokat, in­dítványokat lépten-nyomon olvasunk, ame­lyekben a magyar iskolák sorsával foglal­koznak, de nem látjuk a készséget, hogy ki­használjuk a megadott lehetőséget s kiépít­sük a Szülői Társulatok intézményét, amelyben éppen a legközvetlenebbül érde­kelt réteget, a szülőket lehetne megszervez­ni s áldozatkészségre, az iskolaügyekkel váló állandó foglalkozásra ránevelni. Pedig oly egyszerű a dolog. Csak két-három em­ber vegye kezébe minden faluban, városban és alakítsa meg a tantestülettel karöltve s foglalkozzon vele állandóan. Egy-két éven belül azután a helyi szervezetek százaiból könnyedén meg lehet alakítani egy országos szervezetet. Ezt a nevelő munkát alulról kell elindí­tani, amire annál is inkább szükség van, mert az iskolai önkormányzatot remélhető­leg előbb-utóbb megkapjuk. Ehhez azonban mindenekelőtt emberekre lesz szükség. Mindenki tudja, hogy iskolai téren sok követelésünk van, de sok feladat vár mi­rhánk’ is, ami áldozatok nélkül ném me­gyen. Az állam által megadott uj lehetősé­gek között iskoláinkat az óvodáktól kezdve a legfelső fokig nekünk kell berendeznünk, nekünk kell kiharcolnunk. Ez nem lehet csu­pán egyesek feladata, hanem az egész ma­gyar társadalom kötelessége. Minden nemzeti kisebbség kulturális fel­adata legelsősorban gyermekei anyanyeiven történő oktatásának biztosítása, iskoláinak és kultúrintézményeinek kiépítése és meg­felelő berendezése, alkalmas tanerőkkel való ellátása. ■ Ez á kulturális önkormányzat lényege is. Amikor most szeptemberben megnyílnak a magyar iskolák kapui és gyermekek tíz­ezrei lépik át küszöbeiket, akkor ne búcsúz­zunk el tőlük tíz hónapra, hanem kisérjük el őket oda s maradjunk velük lélekben, elha­tározásban, tevékenységben, áldozatkészség­ben. Nyújtsunk segitőkezet a tantestületeknek, szervezzük meg a Szülői Társulatokat s hozzunk meg minden áldozatot a magyar is­koláért, a magyar gyermekért, — a magyar jövőért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom