Prágai Magyar Hirlap, 1928. július (7. évfolyam, 149-172 / 1776-1799. szám)

1928-07-01 / 149. (1776.) szám

I gégi iFSáiism , Pillául Irta Flaehharth Ernő dr II. „ Pmga, junius 30. Az 1926. évi 152. számú törvény meg- alkofásakor kimondották azt az elvet, hogy a csehszlovák állampolgárságira nincs igé­nyijük azoiknak, akik „a hüségeskü letételét megtagadták és ennek folytán őket szolgá­lati állásukban meg nem hagyták, sem abba őket később fél nem vették". Ez az elv ugyan ellenkezik a békeszerződéssel', amely ilyen megszo/ritásoikat nem ismer, de hát a törvény törvény és a közigazgatási hatóságoknak kö­telességük magukat szigorúan a törvényhez tartani. De az már nem kötelessége a ható­ságoknak, sőt kötél feszégbe ütközik, ha olya­nokat is elutasítanak, akik a hüségesküt meg nem tagadták. Sok esetről van tudomásunk, amikor oly egyéneknek a lex Dérer alapján {benyújtott állampolgársági fotyaimiodváoyát lökte vissza a belügyminikaférium, akiket a hüsőgesfcü letételére soha fél nem szó­lítottak, tehát azt nem iis tagadhatták meg, Vagy a'kük az esküt lletették, de később a Vasutasok és postások sztrájkjában résztvet- tek, avagy pedig állásúikat más okból vesztet­itek el, jóllehet szabályszerűen hűséget es- Jküdtek az uj államnak. Milyen jogon foszt­ják meg ezekét az állampolgárságtól ? Széttöri az úszó jégsziget: Lundborgék sorsa reménytelen Kérdés, meg tadjáh-e várni a lég biztosabb megmentöt: az orosz Kraszin hajó megérkezését ~ A repülők egyelőre nem startolhatnak megmenté­sükre a szél és köd miaíi ~ Lundhorgot századossá léptették elő Véleményűink szerint iörvéhytelen a belügyminisztériumnak az a gyakorlata is, Amellyel a volt tényleges Mseteket, altfozte- fkeít és csendőröket elmlég kizárja az ál­lampolgárságnak a lex Dérer alapjáé le­endő megszerzéséből. A1 minisztérium szarvas okoskodás a szerint ezek azért nem (kaphatnak állampolgárságot, mert a törvény értelmében az, aki 1906 január 1-től 1910 ja­nuár 1-ig valamely szlovenszkói, vagy ru- Ézinszkói községben lakott, csak akkor igé­ny elheiti az állampolgári jogokat, 'ha a köz­ség ez idő alatt nem érvények ítélte ellene az 1886:XXII. t.-c.-ben felsorolt kifogásokat. (A települő 'bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt vád alá vtan helyez­ve, vagy elitéivé, a község megterhelése nél­kül magát 'fönntartani nem tudja: legutóbbi tartózkodási helyétől kielégítő erkölcsi bizo­nyítványt fel nem mutathat.) Már pedig — amondjá a beliügyminiszérium — a község csak 'azok ellen emelhet kifogálst, akik ha­tósága alá tartoztak. Ámde a (község hatósá­gi nem terjedt ki a hadiseregnek, hadi tenge­részeinek és honvédségnek tényleges szolgá­latban álló tagjaira^ így tehát ezek nem is j kaphatnak állampolgárságot. Ez az érvelés azonban téves. TéveSi először is azért, mert ha a törvény a volt tényleges tiszteket, al­tiszteket és csendőröket ki akarta volna zár­ni az állampolgárságból, azt kifejezetten ki­mondta volna. Különben is a tényleges ka- tanájkra csak a ha tornai szolgálathoz s a kato­nai biróiság hatásköréhez tartozó ügyekben nem terjedt ki a község, hatósága, egyéb­ként azonban igen. Végezetül pedig meg kell jegyezni, hogy az 1886:XXII. törvénycikk a csendőröket nem veszi ki a község hatóságá­ból ék igy az, hogy nekik egy nem is létező törvényes rendelkezésre való hivatkozással nem adják meg az álllampolgárságoit, /miég különösebb, mint a tényleges katonatisztek és altisztek következetes elutas itása. * Ha valaki mégis olyan szerencsés, hogy ; mindezeket a veszélyes szinteket kiikerül- J i ve végre megpillantjá a csehszlovák állam-i polgárság Kánaánját, meglepetés még min- j i <** érheti. Ezt a meglepetést úgy hívják, Prága, juniius 30. Mint valami izgalmas amerikai filmregény idegfeszitő jelenetei, úgy izgatják a szorongó szívvel figyelő világ érdeklődését napról-napra a Nobile-expedi- ció megmentésére irányuló emberfölötti küzdelmek. Mennél közelebb a megmene­külés reménye és a segítség, annál izgatóbb, annál kétségbeejtőbb á megmentendők sor­sa. A délkeletre sodródó jégsziget a tenger- z&jlásban egyre jobban szétmorzsolódik, úgy hogy a rajta úszó hősöknek már a puszta élete is minden érában kockán forog, óriási örömet jelent a hir, hogy a Kraszin cirkáló- jégtörő a ma apón már befut Virgo-Rayba s így a jégtörő, ez a legbiztosabb segítség, úgyszólván már a veszélyzóna környékén van s igazán csak néhány nap választ el at­tól, hogy a hajótörötteket a f&íéJzetére ve­hesse, de ugyanakkor az előbbi vésznir úgy­szólván kétségessé teszi, hogy a Viglieri- Lnndborg-csoport életben tud-e maradni a szerteziuzódó jégtömbön a segély megérkez­téig. A sürgető helyzetre való tekintettel új­ból a repülőgépeken való mentés gondolata nyomul előtérbe, de e szempontból viszont alighanem bekövetkezett az a tragédia, hogy Lundborg háromszáz méter hosszú start­helye a jégtömb szétdarabolódása következ­tében szintén megsemmisült g igy ezzel együtt eltűnt a remény is, hogy a jégsziget­re repülőgépek ereszkedhessenek le. A tra­gikus helyzetet tetézi az, hogy a szélvihar és a nagy köd még mindig lehetetlenné repülőgépek uitrak elését. Az egész világot lázban tartó északi dráma legutolsó részleteiről alábbi távira­taink számolnak be. A Kraszin Virgo- éri? Oslo, junius 30. A Kraszin jégtörő cirká­ló péntek este befutott Green Harbour kikö­tőbe. Itt kutyaszánokat vett föl födélzetére s most újból teljes gőzzel Yirgo-bay felé fut. A hajó előhaladását nagyban akadályozzák a jégtorlaszok, melyek időközben ellepték a Spitzbergáktól nyugatra eső tengerszakaszt, ahol a Gitta di Milano aránylag még minden nagyobb nehézség nélkül hatolhatott előre. A Kraszin óránként csak öt mérföldet tud megtenni, de szombaton megérkezik Yirgo- bayba. — A Virgo-bayban Nobile tábornok részvételével az olasz és az orosz mentőexpe- dició vezetői együttes tanácskozást tartanak s itt döntik el a mentési akció befejező részé­nek programját. Az oroszok azt ajánlják, hogy a Kraszin a Leigh Smiths-fokig hatol­jon s onnan délre és keletre kutasson az el­tűnt olasz csoport és Amundsen után. Azok a jelentések, hogy a norvég fókavadászok állí­tólag látták Amundsent a Medve-szigetektől északnyugatra, természetesen döntően fogja befolyásolni az orosz hajó mentési program­ját, mert minden energiáját az olasz eltün-1 tek fölkeresésére összpontosíthatja. A Medve­szigetek tájékán három francia hadihajó és egy norvég cirkáló kutatja át a Norvégia és a Spitzbergák között elterülő tengert. Lundborg SOS-kiáltása Róma, junius 30. A Citta di Milano jelen­tette rádión: A Viglieri csoporttal való rádió­összekötés újból helyreállt. A hajótöröttek este befutott jelentése szerint a hajótöröttek úszó jégszigete jelenleg az északi szélesség 80-ik foka és 20 perce, s a keleti hosszúság 28-ik foka és 21-ik perce alatt van. Ez a pont mintegy tiz mérföldnyire van a Leigh Smith- foktól s tizenhárom mérföldnyire úszott el is­mét attól a helytől, ahonnan legutolsó jelen­tésüket küldték. A Braganza gőzös jég közé zártan, még mindig az Eszaki-fok táján vesz­tegel. Heves szél fuj s sürü köd ereszkedik le a tenger felszínére. A Mariano csoportról eddig semmi hir nem érkezett. New-York, junius 30. Kingsbayból rádión jelentik: Lundborg kapitány rádión közölte, hogy a délkeleti irányba sodródó jégsziget szétszakadt s igy most a hajótöröttek helyze­te kétségbeejtő lett. I Babuskin repülő a hajó- 1 töröttek közelében Kopcnbága, junius 30. A hajótöröttek megmentésén jelenleg tizenkilenc hajó és ti- zenhárom repülőgép fáradozik. Babuskin ( orosz repülő a XII. Károly szigetig repült. A r szigeten szerencsésen leszállt és állandó bá- * zist biztosított magának, ahonnan kényelme- ■ sen kiszállhat a Viglieri-csoport tartózkodási | helyéig s az Italia maradványaival elragadt . csoport után is kutathat. A Kraszin hajó ka­pitányának jelentése szerint a Kraszin átvizs- ’ gálta a Barent tenger azon szakaszát, mely a norvég partoktól a Spitzbergákig terjed, Az orosz jégtörő munkája teljesen eredmény­telenül végződött. Nobile repülőuton? Mifymó, junius 30. Nobile tábornok a Citta di Milánóra való megérkezése után nyomban kifejezte kívánságát, hogy szemé­lyesen részt akar venni a társainak megmen­téséire irányuló vállaikozásokban. Egészségi állapota miatt azonban a Citta di Milánó or- 1 voisa és parancsnoka nem teljesíthette a tá­bornok; kívánságát. Legújabb jelentős sze­rint Nobile állapota annyira javult, hogy az ő aktiv részvétele megengedhető a munkálatok­ban s valószinüleg vagy Maddalena őrnagy- gyal vagy Penzo kapitánnyal repülőgépen fel fog szállni az Italiával eltűnt csoport föl­kutatására. A gép indulása csupán attól függ, mikor áll meg a tomboló vihar. Nem lehet startolni Róma, junius 30. A legújabb jelentések szerint a Viglieri parancsnoksága alatt álló Nobile-csoportot a szél és vizáramlat ismét 15 kilométerrel keletebbre sodorta. Jelenlegi helyzetük 16 kilométernyire van a Leigh Smith-foktól keletre eső Nagy-szigettől. Az úszó jégszigeten napról-napra súlyosabb a helyzet. A szántalpas fiinn repülőgép az első lehető alkalmat fel fogja használni, mihelyt Viglieri jelentése szerint az idő és a jégszi- get állapota meg fogja engedni, hogy a jég- szigeten kikössön és elszállítsa a hajótörötte­ket. Az időjárás még mindig rendkívül: ked­vezőtlen. Egy kis svéd gép, mely a Hinlope- I szorosból startolt, a nagy köd miatt ered-; hogy állampolgársági illetőik. A hatósági cse­lekményekért járó illeték maximuma a vo­natkozó törvény értelmében 5Ó.OOO korona, amiből az következnék, hogy ötvenezer ko­ronát csak Rothschá'ld, dagy Pett.schek tar­toznék fizetni, ha ugyan ezeknek az urak­nak a lex Dérer alapján kellene kémiők az állampolgárságot Nekünk azonban tudomá­sunk ivan arról, hogy egy kié vidéki nagy­községiben míüködő fiskálistól, (akinek ösz- szes vagyona egy nyolcvanezer korona ér­tékű házból áll és akinek jövedelme havi 4—5000 koronáit (tesz ki, 45.000 korona Ille­téket követeltek. Egy ruszimtszkói kiskeres­kedőtől pedig, akinek vagyona 100.000 ko-_ rónára tehető, amelyből hét ellátatlan gyer­mekről kell gondoskodnia, 25.000 koronát követeltek. Azt mondhatná valaki, hogy a belügyminisztérium azért szab ki ilyen hor­ribilis illétékeket, hogy elrettentse az em­bereket az állampolgárság végleges megszer­zésétől. Ez azonban valótlan ráifogás. A ha­tóságok ugyanis végrehajtás utján hajtják be az illet ékéket azoktól, akik az árat tulmagas- aKak találják és az utolsó pillanatban szeret­nének meglépni az állampolgársági frigy elől. Ezek után merje még valaki azft mon­dani, hogy a csehszlovák állam nem erőszak­kal fogdofesa polgárait! i * ) A1 csehszlovákiai állam|polgáírs(ági és illetőségi probléma rendezetlensége egész Európa figyelmét felköltötte. Még Scétus Viator is szükségesnek tartja e rendkívül tkoimoly kérdők mielőbbi megoldását. A kor­mány azonban úgy ítész, mintha a lex Déirer- rel minden kiválna lóimnak eleget tett volna. Előbbi fejtegetéseink azonban megmutatták, hogy a közigazgatási hatóságok miképpen lalkaílmazzáfc ezt a különben sem kielégítő törvényt. Ne hivatkozzék senki arra, hogy a közigazgatási bíróság előreláthatólag jóvá fogja tenni a törvénytelenségeket, mert e bíróság munkatultérlhelése miatt évek tel­hetnek el addig, amig a belügyminiszteri határozatok feiMltvizsggílatára sor kerülhet. Addig várjáinak-e a szerencsétlen hontala­nok és legyenek kitéve a kiutasítás veszé­lyének s ne kapjanak emberhez méltó nyug­dijat és ne folytathassák hivatásukat? Kö­nyörüljön már meg végire a kormány és a nemzetgyül'ék ezeken a jogtalan pártákon és fogadja el1 a magyar képviselők kezdemé­nyező javaslatát, mert különben legnagyobb /sajnálatunkra isimiét kénytelenek leszünk kimenni Genfbe, hogy ott kérjünk segítséget a szenvedők számára, Kai szémunl* cSOal Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, A SzloVCTlSzkÓi és rUSZÍnSzkÓi ellenzéki pártok Szerkesztőség: Prága lU Paní.i a nlice évente 450, félévre 226, negyedévre 114, FösxaiesxtO: politikai napilapja fídelössKt&szlS: hivatal: Prága II.. Panská ni 12/111. - Te­havonta 38 Ké. Egyes szám ára 1-20 Ke DZUHVW LÁSZLÓ6Í.Z4 lefon:30311.-Sürgonycim: Hírlap, Praha

Next

/
Oldalképek
Tartalom