Új Ifjúság, 1967 (16. évfolyam, 1-50. szám)

1967-10-03 / 40. szám

1889 október 3-án szüle­tett Kari Ossietzkv Nóbel- dí.ias publicista. 1897 október 3-án szüle­tett Louis Aragon, neves francia költő. 1431 október 4-én szüle­tett Francois Villon, a leg­nagyobb francia középkori költő. . • 1669október 4-én halt meg Rembrandt Harmenz van Ri.in. a híres holland festő. ' 1713 október 5-én szüle­tett Denis Diderot francia materialista gondolkodó. 1880 október 5-én halt meg Jacques Offenbach né­met zeneszerző. 1882 október 6-án szüle­tett Karol Szymanowski ne­ves lengyel zeneszerző. 1947 október 6-án halt, meg Otakar Wünsch cseh újságíró. 1849 október 7-én halt meg Edgar Allan Poe, ha­ladó amerikai író. 1949 októberedén kiáltot­ták ki a Német Demokrati­kus Köztársaságot. 1803 október 8-án halt meg Alfieri Vittorio olasz klasszikus zeneszerző. •1942 október 8-án végez­ték ki Schönherz Zoltánt Budapesten. 1547 október 9-én szüle­tett Miguel de Cervantes Saavedra, a legnagyobb spa­nyol író a Don Quijote szerzője. 1918 október 9-én kiál­totta ki Karl Liebknecht a Német Szocialista Köztársa­ságot. Örök fiatalok A CSISZ komáromi Járási Bizottsága kiértékelte és megjutalmazta a járás if­júsági szervezeteinek leg­aktívabb tagjait. Kamocsay László a CSISZ Járási Bi­zottságának elnöke- azoknak a tagoknak adta a magas kitüntetést, akik már több •mint 18 éve dolgoenak az ifjúság körében ■ esetleg résztvettek a CSISZ más akcióin is, — mint például ifjúsági építkezéseken — és ákik még ma is kiveszik részüket az új generáció neveléséből. Fučík ielvény- nvel tüntették ki Zala Mi­hályt és Kiciskjí Mihályt a CSISZ qútai szervezetének régi tagjait. Kiciskv Mi­hály habár már rég átlép­te az ifjúkor határát még ma is a qútai városi CSISZ bizottság elnöke. Fučík jel­vénnyel jutalmazták meg Matašovsky Pált. a ba.icsi Állami Gazdaság igazgatóját az ifjúság körében kifejtett munkájáért. Csörgei Ilona 8 évig képviselte járásunk fiatalságát a CSISZ Szlová­kiai Központi Bizottságában. Nagy érdemei vannak a ko­máromi Állami Gazdaság CSISZ szervezetének sike­reiben is. őt szintén Fu­čík jelvénnyel tüntették-ki. Jilemnický jelvényt ka­pott Nagy Tibor, az ógyal- lai tanonciskola CSISZ szervezetében kifejtett lel­kes munkájáért. A kedves ünnepély után a kitüntetettek barátságo­san elbeszélgettek a CSISZ komáromi Járási Bizottsá­gának dolgozóival. Bende István # Hétfőn, szeptember 25-én. kevéssel az esti hírek után láng csapott ki A. P. prievidzai lakos televízió­készülékéből. A helyszínre érkezett tűzoltóknak sike­rült eloltani a tüzet. A la­kásban okozott kár 2000 korona értékű. # Az esküvői ünnepi va­csora ulán T. K. traktoros Juhárból (losonci járás) felajánlotta barátjának, hogy hazaviszi traktorán. Igaz, hogy nem volt engedélye erre a „szolgálati" útra. de erősnek érezte magát. Egy meredekebb útemelkedésnél fadarab került a traktor sebességváltójának fogan­tyúja alá és farolni kezdett, felfordult, és maga alá te­mette T. K. barátját, Koška Jánost, aki a helyszínen mpghalt. # Hétfőn, szeptember 25-én kevéssel éjfél előtt | a 32 éves Gog István szál- I lító-kocsiján megállt barát- i ja, Nagv László háza előtt. Utazni készültek valahová de Gog ittas állapotban volt és csak nagy megerőltetés­sel tudta a kocsit vezetni. Meg akart fordulni és nem vette észre, hogy barátja a kocsi kerekei alá került. Nagy László súlyos sérülé­seibe belehalt. # A négyéves M. Gyurit Kassáról szülei felügyelet nélkül hagyták otthon. A kisfiú kiszökött a házból és j át akart szaladni az úton. : Az arra száguldó teherautó i vezetője későn vette észre ! a kis Gyurit, és kocsijával átgázolt rajta. A kisfiú út­közben a kórház felé bele­halt sérüléseibe. # Pruské és Tuchyňa között motorkerékpárján tiltott sebességgel szágul­dott a 23 éves J. Š. Bele­hajtott a ČSAD várótermé­be. Kórházba szállítása köz­ben sérüléseibe belehalt. A lejtőn nagyon, nehéz. megállni. Lehet, de oasqka- rat kell hozzá. S ez általá­ban... A kocsmában ülsz ve­lük. Ök, akiket bará­taidnak nevezel, elmaradha- tatlanok a kocsmából. így fizetésnapon mindig össze­ültök, megvitatjátok az ese­ményeket, természetesén egy pohár sör mellett, a- melyből azután kettő, majd három lesz és mindig több. A barátaidat kissé lenéz­ted Valami azt súgta ne­ked. te más vagy, mint ök, akik a sört konyakkal keve­rik. Azonban négy—öt kör után már semmiben sem különbözöl tőlük. De vala­miben mégis. Mikor leitat­tak, megváltozott a szere­ped. Eddig te játszattad a nagyot, s most ók röhög­nek rajtad. Te ezt nem lát­tad. Viszont ők ezt nagyon jól tudják. A pénzt, amit rád költöttek, tízszeresen behajtották rajtad. Az egész mindig valahogy így kezdődött: Letettétek a szerszámot, megmosakodta­tok, majd felvettétek a fi­zetést. S ekkor megjelent a három ember. A . vége ter­mészetesen az lett, hogy be­ültetek a kocsmába, s ott ittál velük éjfélig. Az 1400 koronás fizetésednek csu­pán a felét vitted haza. A mikor leültetek a szokott helyetekre, Pista elővette kopott, piszkos kártyáit, s már kevert is. Azt hiszem, csupán ezt csodáltad ben­ne, ördögi ügyességgel ke­vert. De tudod-e, kik a te „ba­rátaid" ? Pontosan nem, Csupán Pis­ta, Laci és Öcsi néven szó­lítod őket, ők . viszonzásul ,főnöknek“ téged, ki pár év­vel idősebb vagy náluk. Pista sofőr az üzemben. Remekül kártyázik, s te sok­szor megcsodálod ördögi keverését, de azt nem tu­dod, hogy a világ legna­gyobb szélhámosa Laci és Öcsi testvérek Mindketten autószerelők, úgy mint te. A kabát, koffer, táska és a cipő Porlen-ből készült. Most már nyugodtan hosszabb útra is indulhatunk, mert a Porlen-ből készült használati cikkek könnyen tisztán tarthatók, tartó­sak, szépek és mutatósak. KARCOLAT — Lejtő Jól ismered őket, .hisz már a gyermekéveidet is velük töltötted. Emlékszel? Mikor odaköltöztetek abba a bér­házba, ők már oft laktak. Jóbarátok lettetek, a korkü­lönbség . nem jelentett aka­dályt. Akkor még iskolába jártatok. Te viszont már é- rettségiztél. Főiskolára ké­szültél. de nem vettek jel. Imádtad az autókat. Ekkor lettél autószerelő, talán a- zért, mert nem úgy sike­rült, ahogy te szeretted vol­na. Kitanultál, s remekül végezted a munkádat. A munkahelyeden dicsértek. Ekkor még rendes fiú vol-, tál. Múltak a hónapok, majd az évek. A két testvér is átlépte a második „X“ ka­puját. Szóval jelcseperedtek, mint a mai fiatalok, uállu kon a gyermekévek csínyte- véseivel és hosszú hajukkal élték a világukat, ahogy ók mondják, partit alapítottak — s mit ér' az Lányok nél­kül? Ancsi és Kati iS meg­szokták a könnyű életet, s esténként ök sem hiányoz­hattak a meghitt társaság­ból. Volt a kocsmában egy fiatal pincérlány, akit szin­tén maguk közzé vettek. Ha te megkívántad, ők „elintéz­ték", hisz haverok voltatok. S ők mindent megtettek ér­ted. Ezután egy olyan időszak keletkezett, mikor nélkülöz­ni voltak kénytelenek. Meg­nősültél. Csinos, fiatal fele­séged után sokan megfor­dultak az utcán, s erre te büszke voltál. Szakítottál velük, s az ivással is. De ez nem tartott sokáig. Von­zott az előbbi élet. Kísér­tett. Barátaid „anyámasz- szony katonájának" nevez­tek, ki gyáva s csupán az asszony szoknyáján ül. Nem tudom, de talán nem téve­dek, ha azt állítom, hogy bizonyítani szerettél volna. Hát ez Sikerült is remekül! S kezdődött újra az egész. A kártya, a sör, a kocsma. Minden úgy, mint a „szép időkben". Egyszer névnapja volt Lacinak, majd születés­napja Pityunak, s ez így ment hónapokon keresztül. Az egész életed egy körfor­gás volt. melyből nem volt kivezető út, amelyre rálép­hettél volna. Elittad kerese ted felit, aminek feleséged nem nagyon örült. Éjfélkor mikor részegen hazabotor­káltál, kiabált veled. Meg akartad ütni, de helyette a tűzhelybe verted bele a fe­jed. Másnap esküdöztél, hogy felhagysz a barátaiddal, az ivással, de szavadat csupán a következő fizetésig tar­tottad meg. Csábítottak, s te nem tudtál lemondani a sörről, amit „ők fizettek". Mert mindig így volt. Az első köröket ők fizették. U- tána jöttél■ te. Még a következő fizetés előtt fiad született. Ügy látszott, megváltozol. Fel­hagysz ezzel az élettel. De nem így történt. Ekkor új­ra hívtak a barátaid. A fő­nöknek fia született, ezt meg keltett ünnepelni, s te nem tudtál ellentmondani. Hát igen. A lejtőn nagyon nehéz megállni. Lehet, csak vasakarat kell hozzá. Múltak a hónapok. Már kétszer váltotta egymást az ősz. A fiad felcseperedett. Már nagyon szépen beszél, s járni is tudott. Az ö vi­lága még a játékkocka, egy darab papír és a cukorka­bolt. Nagyon büszke voltál egyetlen fiadra. Elhalmoztad mindennel, mert két fizetés között nagyon rendes voltál, törődtél a családoddal. De mindig jött a fizetésnap. Egyszer, amikor a szokásos állapotban tértéi haza s kia­báltál a feleségeddel, a kicsi sírni kezdett. Meghúzta fe­leséged kötényét, megkér­dezte: Anyuka, mondd, miért kiabál most apuci? De te ezt nem hallottad, mert már félholt váltál. Tönkretett az alkohol. Utá­na kis mellékkeresethez ju­tottál, ezt hazaadtad. A fe­leséged örült, s te is elé­gedett voltál. De már kö­zeledett az újabb fizetés. A feleséged félt, reszketett. Az idegei már-már lelmond ták a szolgálatot Reggel mint mindig, elmentél ha zulról. Egész nap dolgoztál. Délután felvetted a fizeté­sedet és indultál barátaid­dal a kocsmába. Leültettek a szokott helyre. Pista már keverte is a zsíros, koszos kártyalapokat. Ma p-émiu- mot is kaptál, ezért le ji zetted az első kört. Ko­nyakot rendeltél a jobbik bál. Az első partit megnyer ted, mint máskor Látszó lag minden úgy festett, mint máskor. Pedig ez nevezetes nap lett a számodra. Már a negyedik körnél tartotta­tok, mikor egy pöttömnyi emberke megszólalt a hátad mögött: a fiad volt: — Apuci, miért nem jössz haza, mama sír - Még o lélegzeted is elállt. Lesö­pörted az asztalról az ösz- szes poharat, kártyát, apró­pénzt s mindent. Felkap/ad a fiadat s mint egy örült csókolgattad s kirohantál vele a kocsmából, ő volt, a fiad, aki eljött érted, hogy hazavigyen. Kiszabadítson e bűvös körből, melynek é- vekig foglya voltál s csupán a zár kulcsát nem találtad, hogy megnyílt volna előtted, hogy kilépj belőle s újra szabad levegőt szívhass. A „barátok" nélkül. A felesé­ged kint várt az utcán, ö hozta el a kicsit, hogy vég­re belásd: ez így nem me­het tovább, ez nem élet. A nyakába borultál és könnyes szemmel kértél bocsánatot. Megfogadtad, hogy soha többé...^ Együtt mentetek a békés családi otthon felé, karodon a kisfiáddal, de ez más volt, mint eddig, mert ma fize­tés volt... A lejtőn nagyon nehéz megállni, Lehet, de vasaka­rat kell hozzá, s te meg­mutattad, hogy képes vagy rá! Obergesell László új ifjúság Pavol Plesnivý-vel, a Hyd- rostav n. v. tanoncintézeté­nek vezetőjével — Tekintettel-az új gaz­dasági irányítási rendszer meghonosítására történtek- e minőségi változások az i- pari tanulók felvételével kapcsolatban? — Mindenekelőtt meg kel! jegyeznem, de különöskép­pen a villanyszerelőkkel és az üzemi lakatosokkal kap­csolatban. akiknek kiképzé­se igényes munkát követel, mind elméleti, mind gya­korlati szempontból — csaknem megközelíti az i- pari iskolák színvonalát — hogy ezekre a szakmákra csakis olyan fiatalokat vá­lasztottunk ki. akik elvé­gezték az ÁKI kilencedik osztályát, de az évvégi bi­zonyítványuk az átlagos kettesnél nem lehetett rosz- szahb. De más szakmáknál például a kőműveseknél és az ácsoknál is megköve­teltük a kilencedik osztály elvégzését ám kivételes e- setben eltekintettünk et­től. — Milyen szakmát vá­laszthatnak a fiatalok a*z ö- nök intézetében? — Nálunk elsősorban is kőműves- és ácsszakmát ta­nulhatnak Az első és máso­dik évfolyamosoknak in­gven lakást és telies ellá­tást, biztosítunk. A har­madévesek viszont már az első’három hónapban meg­kereshetik a havi 600 ko­ronát, 3-6 hónapig már a nvolcszázat és az ügyeseb­bek a fennmaradó többi hó­napban már elérhetik az 1000 koronás havi kerese­tet. Az említett szakmákon kívül villanyszerelőnek, ü- zemi lakatosnak és szerelő­nek képezhetik ki magukat nálunk a fiatalok. — Miiven volt az elmúl» tanévben az ipari tanulók átlagos előmenetele? Az első évfolyam átla­gos színvonala 2.5 a máso­dik évfolyamé 2.0. a har­madik évfolyamé 2,3 volt. tehát az átlag 2,26 volt — Milyen színvonalat ér­tek el azok a tanulók a- kik megkezdték az új tan­évet? — Ezeknél a kezdőknél a színvonal nem haladta meg a 3,0-as átlagot. — Hol helyezkedtek el a- zok az ipari tanulók akik elvégezték a harmadik tan­évet? — Az elmúlt tanévben 23 végzősünk volt. többségük megmaradt nálunk vagv más testvérvállalatunknál. Saj­nos. naqv részük bevonult, amikor elérte katonaköteles korét. — Hogy a katonai szolgá­lat letelte utál) ezek közül a fiatalok közül hányán jönnek vissza hozzánk, e- gyelőre még nem tudjuk. Beszélgetett: Sárkány Árpád

Next

/
Oldalképek
Tartalom