Prágai Magyar Hirlap, 1928. július (7. évfolyam, 149-172 / 1776-1799. szám)

1928-07-22 / 165. (1792.) szám

7 1028 Július 22, vasárnap. „A magyar kisiparos jó mesterember, de jó kereskedő is — mondja K&ezor Gyula képviselő — A kisiparos helyes megvüágiűásban —1 A iőídreSorm Igazi arca: a ma­gyar vidékek vegyessé tétele Komárom, jnlius közepe. A kisiparos-kérdés ma széles magyar töme­gek kérdése. A koldusbotra juttatott magyar kis­iparosság élet-halálharca olyan látvány, amelyet nem szabad szótlanul nézni. Koczor Gyula magyar j nemzeti párti nemzetgyűlési képviselőt, aki e kér­désnek alapos ismerőse, Komáromban jártunkkor felkerestük, hogy a kisiparos-kérdésről érdeklőd­jünk nála. Az agilis, a maga utján törthetetlen ki­tartással haladó képviselő nyilatkozatának külön súlyt ad az a felfogás, hogy a kisiparosságnak a modern élettempóba való beilleszkedését követeli és aa önsegély elvét tiisi ki Qléiiik. A kisiparra, majd az e vidéken a maga nyerse­ségében megdöbbentő földreformra vonatkozó kér­déseinkre Koczor Gyula az alábbiakban válaszolt: Hisszük, hogy a magyar kisiparosok körében a komoly nyilatkozat jelentősége élénk visszhan­got és követőket talál. A kisipar kérdése — Ez nálunk a legsúlyosabb kérdések egyike. — kezdte nyilatkozatát a képviselő. — A kisipar a tömegtermelésre való áttérés folytán az egész világon nagy nehézségekkel küzd, de a kisipar válsága sem a történelmi országok- ben, sem pedig a nagyipari államokban nem oly nagyértékü, mint nálunk. Sajnos tagadhatatlan, hogy Szlovenszkó kisiparos­sága az elproletárosodás felé sodródik. — Ennek egyik legfőbb oka, hogy az állam­alakulás után az ország sorsának egyes intézői az akkori marxista levegőnek megfelelően felesle­gesnek, sőt felfogásuk szerint talán károsnak is tartották a kisiparról való gondoskodást. Amig másutt mindenütt gondoskodni igyekeztek arról, hogy a harctérről hazatérő iparos uj életet kezd­hessen, s a háború alatt a család szorult helyzete folytán esetleg eladott szerszámokat pótolhassa és nyersanyagot vásárolhasson, addig nálunk ez irányban semmi sem történt, sőt azt mondhatnék, hogy • ellenségesen viselkedtek a kisiparral szem­ben. A következő évék nagy nyersanyag Hiánya, a ka­tasztrofális áremelkedés, mely miatt soha sem tu­dott az iparos olyan magas áron eladni, hogy a kapott pénzen az eladottnak megfelelő mennyi­ségű anyagot vásárolhasson, — majd a bekövetke­zett áresés és a könyörtelen adópolitika, — mely nem nézte, hogy nyomorultan míkép tengeti vala­ki életét, hanem egy közepes jólétben élő ember szükségletét szabta meg adóalapnak, egyszerűen azzal az indokkal, hogy miből él, ha nem keres ennyit, — juttatta ide az azelőtt egyszerű, de tisz­tes égés polgári életet élő kisiparosságot. — Nagy károsodás éri a szloveaszkói, de fő­kép a magyar kisiparosságot azáltal is, hogy az állami szállításokból teljesen kizárják. Ez természetesen katasztrofális a 3ZÍovenszkói gyáriparra is. Semmikép sem állapítható meg, hogy a milliár- dokat kitevő közszállitásokban mennyiben része­sül Szlovenszkó ipara, 'z azonban azt hiszem a legjobb bizonyítéka annak, hogy iparunk részese­dése megközelítőieg sem éri el, sem a lakosság, sem pedig az adózás szerint bennünket megillető mértéket. — Azt szokták mondani, hogy a kisipar helyzetét legjobban az építési tevé­kenység határozza meg, s ha e tevékenység élénk, akkor a kisiparnak is van munkája s igy keresete, mert az építkezés a kisipar legtöbb ágát foglalkoztatja. E tekintetben is nagyon szomorú volt a helyzetünk. Az építke­zést előmozdító törvény hatálya alatt, Sztodola Kornél a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint, — amit föltétlenül hitelesnek kell elfogadni — a történelmi országokban 3.562,460.546 koro­na költséggel 48.391 lakás, Szlovenszkóban pedig 819.375.000 korona költséggel csak 6.555 lakás épült, s ezekből jóformán semmi sem esik a magyar vidékekre. Ha tehát az épitkezé.si tevékenység határozza meg az ipar jólétét, úgy különösen a magyar iparos csak nélkülözésről beszélhet. — Ez a kép ma sem igen változott. Minden­nek dacára nem tudom azoknak a sötéten látók­nak nézetét osztani, akik a kisipar kimúlásáról és a gyáriparban való teljes felszívódásról beszélnek. Meggyőződésem, hogy a kisipar beláthatatlan időkig fog élni és sok-sok ezer embernek ad tisztességes kenye­ret. Az biztos, hogy több iparág megszűnik, ez azonban igy volt a múltban is, helyettük azonban állandóan uj iparágak támadnak ugyancsak kis­ipari jelleggel. Eszközök a feSsipar megsejtéséire — Erre a kérdésre egy interjú szűk kereté­ben lehetetlen válaszolni. A főbb lehetőségekkel fogok tehát foglalkozni, előre bocsátom azonban, hogy nem várok mindent, sőt nagyon keveset, a folyton hangoztatott állami támogatásoktól, mert a kisipar megerősödése és mai szomorú hely­zetéből való kiemelése elsősorban a kisipa­rosság akaratán és munkáján múlik. — Legfontosabb és a kisiparra legnagyobb jelentőségű volna, — amit a kormányzattól joggal ! el is várhatnánk, — a kisiparnak méltányos adó­törvények alapján, ugyanilyen módon való keze­lése. Sajnos ezeket a méltányos rendelkezéseket az 1927. évi adótörvényben sem tudtuk elérni, amiért a többséghez tartozó iparospártok a leg­nagyobb megrovást érdemlik. Nem vonom kétség­be az adótörvénynek a fixfizetésüekkel és a mun­kásokkal szembeni kedvezményes intézkedések helyességét és szükségességét, de ugyanekkor jog­gal elvárhattuk volna, hogy legalább a segéd nélkül dolgozó kisiparosok is hasonló elbánásban részesüljenek. Ez sajnos nmn történt meg s igy ma az a helyzet, hogy a kereseti és jövedelmi adót fizető kisiparos sokkal nagyobb adót fizet, mint egy ugyan­olyan jövedelmű, fixfizetésü alkalmazott. A fixfizetésü emberről betegsége esetére gondos­kodva van, öregkorára, megélhetését biztositó nyugdijat kap s igy helyzete sokkal kedvezőbb, mint annak a kisiparosnak, akinek minderről magának kell gondoskodni. "A mai viszonyok kö­zött pedig nem igen találunk.-áz egyedül, vagy ta- nonccal dolgozó kisiparosok között olyant, aki öregségére magának tűrhető életmódot tudna biz­tosítani. ellenben azt látjuk, hogy a legtöbb ilyen kis ember, munkaképességében megrokkanva, nyomorogva, kínlódva, haláláig kénytelen dolgoz­ni s jó ha még könyöradományokra nem szorul. Ezért méltányos és igazságos lett volna, az ilyen segédek nélkül dolgozó kisiparosoknak kedvez­ményes elbánásban való részesítése. Nagyobb súlyt kellene fektetni az állam­nak a fanoncoktatás állami támogatására is, mert ha már a községek ezt a terhet viselik, he­lyénvaló volna, hogy az állam a tanonciskolák felszerelését és az oktatást megkönnyítő és elő­segítő taneszközök beszerzését, melyre a községek saját anyagi erejükből képtelenek, lehetőve te­gye. Ugyancsak megfelelő módon gondoskodni kellene a segédek és az önálló iparosok továbbkép­zéséről is; mely téren az állam részéről alig történik vala­mi. A gépberendezés megkönnyítését szolgáló akciót jobban ki kellene bőviteni. — Legfontosabbnak és a kisiparosság szem­pontjából legeredményesebbnek tartanám azon­ban, ha a kisiparosság önmagában találná a se­gély forrását. Ha őszinte akarok lenni, nyíltan meg kell mon­danom, hogy az iparosság nem akar tudomást venni a termelési viszonyok, szükségletek és igé­nyek gyökeres megváltozásáról, s mindig a régi idők visszatérését sóhajtja, amikor a tanoncidő alatt tanultak egy éltre ele­gendők voltak. Ez az idő azonban nem tér többé vissza. A kisiparos korunkban csak több tudással, soha nem pihenő állandó tanulással, és az ipari és ke­reskedelmi élet minden követelményeinek megfe­lelő ismeretekkel állhatja meg a helyét. A ma­gyar iparosságnak is rá kell szokni arra, hogy szakkönyveket olvasson, szaklapot járasson, ami­nek szükségességét ma még kevesen akarják meg­érteni, holott, hogy ne menjünk messze, pl. Cseh­országban is nagy számban jelennek meg ilyen könyvek, melyeket meg is vesznek és tízezres példányszámokban jelennek meg szaklapok, me­lyeket az iparosok állandóan olvasnak. Ma már nem elegendő ,hogy valaki jól megta­nulta a mesterségét, ma alkalmazkodni kell az igények és szokások állandó változásához, ma egyúttal jó kereskedőnek is kell lenni, mert elmúltak azok az idők, amikor műhelyében keresték fel az iparost s örült ha a rendelésnek eleget tudott tenni. Mindezekkel számolnunk kell s ezen felül minden irányban tunulnunk kell, so­kat kell tanulnunk! Az iparosság csak igy érheti el sorsa jobbra fordulását s én remélem, hogy rá fog erre az útra térni. . A földbirtok-reform kérdése A földbirtokreformről semmi újat nem mond­hatok. A magyarság szempontjából annak célja és végrehajtási módja semmit sem változott. A cél ma is az, ami ellen már annyiszor felemeltük til­takozó szavunkat: a magyar kezekben levő föl­deknek csehszlovák tulajdonba való átvitele s ez­zel a magyarság erejének gyengítése, másrészt pedig a magyar vidékeken való telepítés által, ezeknek vegyesekké tétele. — Hivatolos részről a birtokreformot mindig mint a demokrácia nagy vívmányát tüntetik fel, mely nagy rétegek gazdasági és szociális helyzetéi van hivatva megjavítani. Ez azonban nem egészen igy van. A birtok- reform elkerülhetetlen szükségesség volt, amit maguk az érdekeltek is elismernek. Gazdasági és szociális szempontból végre­hajtva föltétlenül nagy jelentőségű lett volna a íöídhözjutottakra. Nálunk azonban nem ezek, hanem nemzeti szempontok irányítják a reform végrehajtását. A földre mint megélhetési forrásra utalt magyar földművelő nem kap földet, s azt idegenből hozott telepeseknek adják, s a magyar birtokos csak egy maximálisan megszabott birtokot tarthat meg, de csehszlovák nemzetiségüeknek ennél nagyobb területeket is adnak tulajdonba. Ezek a tények mindennél tisztábban mutatják, hogy itt nem földbirtokreformról van szó, mert hiszen akkor a magyar vidékeken kizárólag a termelési és éghajlati viszonyokkal ismerős, a felosztott birto­kokon kérése ít vesztő gazdasági cselédséget és munkásságot, valamint a törpebirtokosokat kel­lene földhöz juttatni, hogy egyrészt azok megél­hetése ne veszélyeztessék, sőt biztositassék, más­részt pedig, hogy egy egészséges kisgazda réteg kifejlődése lehetővé tétessék. A birtokosokat illetőleg pedig, ha a reform végrehajtói szerint szükség van nagyobb középbirtokokra, — az a körülmény pedig, hogy az elvett birtokokból ilyen nagyobb birtokokat nagy számban létesíte­nek, arra mutat, hogy ezt szükségesnek Ítélik, — úgy gazdasági szempontból semmi értelme sincs annak, hogy az eddigi tulajdonosnak ne hagyjanak meg nagyobb terjedelmű birtokot, s azt uj birtokosnak adják, mert hiszen a régi tulajdonos azt tapasztalatainál és berendezkedésénél fogva sokkal megfelelőbben tudná kezelni és a termelés folytonosságát bizto­sítani. Amikor tehát a magyar tulajdonostól ki­hasított nagyobb birtokrészt egy csehszlováknak adják, ezzel csak azt a célt követik, hogyaz a föld ne magyar kézen legyen. — A bivlokreformnak ily módon való végre­hajtása a magyarságot létalapjában veszélyezteti. A magyarlakta területeken van a legtöbb mező- gazdasági nagybirtok, ennek természetes követ­kezménye pedig az, hegy itt van a legtöbb mező- gazdasági cseléd és munkás, valamint hogy eze­! i 'T!,n.vwmir«,"'smmvirv«rw6tvrnrvmrm-*rucnuxmi.-rvr’tw.nv»w."?nrn r:r»rtr/imrn.aririrnTrTEarrT:urar:TF»THrvBaixnrwornTTmOTTwrrrewmrcevwJTr.rxr:r:;.t?-jwp't;j [j Brockway teherautók, autóbuszok a legtökéletesebbek — Kérjen ajánlatokat MOTOR IMPORT, Bratislava, Royko-u. 2/a. ken a vidékeken van nagyszámú törpebirtokos, akik szintén ezeken a birtokon végzett munká­val keresték meg kenyerűit. A birtokok felosz­tása és ezen rétegeknek a földosztásból való kizárása ennek a sok ezer magyar embernek a kenyérkeresti lehetőségtől való megfosztását je­lenti tehát. Ez a módszer egyidejűleg lehetetlenné teszi egy egészséges kisgazda réteg kifejlődését is, mert hiszen a földszerzés lehetőségét elzárja előlük. A birtokreformmal igy a magyarság törzse van megtámadva. A cél a magyarság gaz­dasági meggyöngitése s ezzel ellenálló erejének és nemzetéhez való ragaszkodásának megtörése. Védekezés e törekvésekkel szemben — Ezzel a helyzettél szemben ma úgyszólván tehetetlenek vagyunk, bízunk azonban a magyar nép megtörhetetlen, szívós életerejében és ter­melő munkaképességében, bízunk igazságunk győzelmében, melynek eléréséért nem csüggedő akarattal és eréllyel folytatjuk a küzdelmet. Ha a reánk nehezedő nyomás az utóbbi időben fokozódott is, az nem változtat magatartásunkon, sőt megacélozza erőnket, fokozza tevékeny­ségünket. Az ellenünk irányuló szándékkal, év­századok rettenetes küzdelmeiben belénk edző­dött élni akarásunkat helyezzük szembe. Hisszük, hogy küzdelmünk nem hiábavaló, hiszünk az élet­hez való jogunkban, hiszünk a magyar nép rendeltetésében s tudjuk, hogy ez a hitünk meg­hozza a mi igazságunk napját. Gyfiry Dezső. Nagy István törvényszéki bíró ügyit ©któterben tárgyalják Budapest, julius 21. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) A budapesti ki­rályi Ítélőtábla ma végleg döntött a megvesz­tegetéssel vádolt Nagy István volt törvény- széki biró fogvatartásáről. Az ügy iratai ezzel visszakerülnek a törvényszékhez, amely a főtárgyalást minden valószínűség szerint ez év októberében fogja megtartani. A tárgya­lás hosszabb időt fog igénybe venni, ameny- nyiben több, mint száz tanút idéznek be ki­hallgatásra. Szenét vesztette a sw- PiMa égésénél megsebesült tűzoltó Budapest, julius 21. (Budapesti szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) Az államvasutak Andrássy-uti igazgatósági palotájának égé­sénél megsebesült Kaszáry István tűzoltó szemét ma a kórházban kioperálták. A tüz­eset alkalmával Kaszáry volt az egyetlen, aki hivatásának kötelességszerü teljesítés ében komolyabban megsérült, úgyhogy szemevilá- gát elvesztette. A derék tűzoltó iránt általá­nos részvét nyilvánul meg. „Van-e alapja a református lelkészek ügyében benyújtott keresztényszocialisía in­terpellációnak?" A pozsonyi A Reggel azo­nosítván magát a csehszlovák agrárpárti Slo- vensky Dennik „információd“-val, ily című cikkében igyekszik lekritizálni Grosschmid Géza dr. országos keresztényszocialistapárti szenátornak és társainak a református lelké­szek 1919. és 1920. évi ki nem utalt kongruá- ja ügyében benyújtott interpellációját s azt úgy állítja be, mintha az a keresztényszocia­lista párt részéről a magyar nemzeti párttal szemben taktikai sakkhuzás lett volna, és mintha azzal a keresztényszocialista párt a református lelkészeknek rossz szolgálatot tett volna, mert „pellengérre állította a rende­zetlen állampolgárságú lelkészeket". Az A Reggel slovenskydennikes okoskodásával szemben egyszerűen leszögezzük azt a tényt, hogy az interpellációt az országos keresz­tényszocialista párt és a magyar nemzeti párt szenátorai közösen nyújtották be és rá­mutatunk arra, hogy úgy a szlovenszkói és rusainszkói egyetemes református egyház­nak, mint az" egész magyar kisebbségnek egyik legsúlyosabb sérelme éppen ez, hogy a működési helyeiken élethossziglani hatály- lyal megválasztott lelkészek egész soránál, minden eddigi joggyakorlattal ellentétesen, még mindig nem ismerték el a csehszlovák állampolgárságot. Ez olyan életbevágó kérdé­se az érdekelt lelkészeknek, hogy épp akkor tennénk rossz szolgálatot nekik, ha ezt tuda­tosan elhaJílgatnók. S amilyen kétségtelen joguk van a Szlovenszkón és Ruszinszkóban működő lelkészeknek a csehszlovák állam- polgárságra, épp oly kétségtelen joguk van az 1919. és 1920. évi kongruáju.kra is, mi­után az államváltozással az uj államra szál­lott át a régi államnak minden kötelezettsége visszamenőleg is. Ez olyan, minden kétségen felül álló, érvényes jogszabály, amelynek alapján a magyarság pártjainak és törvény­hozóinál: igenis legelemibb kötélességük mindaddig ..pellengérre állítani" lelkészeink sérelmeit, amíg azok kielégítő orvoslást nem találnak. Speciális M %a liagi egyszerit és mfttrágyassórövál kombináK felvitelben Első Magyar Gazdasági Gépgyár rt., Budapest gyártmányú acélkeretes, kettössorú önbeálló svéd golyóscsapágyas cséplőgé­peket, teljes maiomberendezéseket és egyesgépeket, fmúsofnTraktorokat Legújabb tipusú FORD személy és teherautókat legolcsóbb árban és kedvező fizetési feltételek mellett szadit a Losonci fföliaiisill Slüiii5 r.-f. Ivimm (Slovenské) >’ttre'---rr-vT--1,r^-T.vw|renrryrT3vr\™r"jrv»rr/Trere.r/rp?m^-vn^v.irrre.T,r*ra^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom