Új Szó, 2005. október (58. évfolyam, 227-252. szám)

2005-10-27 / 249. szám, csütörtök

ÚJ SZÓ 2005. OKTÓBER 27. VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR 7 TALLÓZÓ THE WASHINGTON POST A Fehér Ház mentesítené az amerikai őrizetben lévő fog­lyokkal való kegyetlen és megalázó bánásmód tilalmá­ról a szenátusban elfogadott törvény hatálya alól a Köz­ponti Hírszerző Ügynökséget (CIA). Az indítvány értelmé­ben a törvény nem vonatkoz­na a külföldi terrorizmuselle­nes műveletekre vagy a CIA műveleteire, ha az Egyesült Államok elnöke alapvető fon­tosságúnak minősíti őket az országnak és állampolgárai­nak terrortámadásoktól való megoltalmazása szempontjá­ból. Az amerikai hírszerzés számára kiemelten értékes személyeket a CIA tartja fog­va külföldön, titkos helyeken. Kedden a katolikus egyháznak ítélték a katedrálist, de az ügyész fellebbezik, így folytatódik a tulajdonvita Kié a Szent Vitus-székesegyház? Kié legyen a prágai Hra- dzsin egyik építészeti gyöngyszeme, a történelmi értékű gótikus remekmű, a Szent Vitus-székesegyház: a katolikus egyházé vagy a cseh nemzeté, tehát az ál­lamé? KOKES JÁNOS Erről főijük a vita váltakozó he­vességgel Csehországban már 1992 óta, amikor a rendszerváltás után a katolikus egyház hivatalo­san is bejelentette tulajdonosi igé­nyét. A közvélemény indulatait és érzelmeit felkavaró ügy mind a mai napig eldöntetlen, s 13 év után a per - miközben megjárta már az alkotmánybíróságot is - is­mét visszakerült az elejére. Ked­den egy prágai kerületi bíróság ugyan az egyháznak ítélte a ka­tedrálist, de az államügyész azon­nal jelezte, hogy a döntéssel nem ért egyet, s fellebbezni fog. A pe­rek sorozata tehát folytatódik, s megfigyelők szerint az sem kizárt, hogy az ügy végül is a strasbourgi emberi jogi bíróságon köt ki. A katolikus egyház azt állítja, hogy csak a korábbi vagyoni ál­lapotokat szeretné visszaállítani, mert szerinte a katedrális, amely a száztornyú Moldva-parti metro­polis egyik világszerte ismert szimbóluma, eredetileg az egyhá­zé volt, s csak 1954-ben került ál­lami tulajdonba. A legújabb bíró­sági döntés szerint viszont az 1954-es döntés nagyon zavaros, nem tartalmaz semmiféle konkré­tumot, így eleve nem is volt alkal­mas a tulajdonosi helyzet megvál­toztatására. Az államügyész azon­ban ezt másképp látja. Az ellentábor szerint a székes- egyház sosem volt a katolikus egyház tulajdona, az csak ke­zelője volt a legendás templom­nak. Az ötvenes évek elején napvi­lágot látott, ma is hatályban lévő törvényt ugyan a kommunista rendszer hozta, de az lényegében állítólag csak szentesítette azt az állapotot, hogy a székesegyház a cseh nemzet tulajdona. A tulajdonjogi viták abból in­dulnak ki, hogy mindenki más­képpen értelmezi IV. Károly né­met-római császár és cseh király alapító oklevelét, amely salamoni módon a XIV. század közepén úgy fogalmazódott, hogy a székesegy­ház tulajdonosa a székesegyház. A katolikus egyház ezen önmagát érti, a másik tábor a székesegyház tényleges használóit, tehát a né­pet. Másrészt a „népi vagyon” hí­vei azzal érvelnek, a Habsburg- ház már a XVIII. század végén úgy rendelkezett, hogy az egyház nem tulajdonosa, csupán kezelője az egyes, egyházinak tekintett va- gyonoknak. Az ügyben hozott első bírósági döntés 1994 decemberében helyt adott a katolikus egyház kérésé­nek, s neki ítélte a katedrális és tíz másik várbeli épületet. Az új döntés ezt gyakorlatilag megismételte. Kezdődik tehát minden elölről. A 11 évvel ezelőtti ítélethirdetés után számos ellenakció indult, mert a csehek többsége nemzeti műkincs­nek tartja a székesegyházat. A la­kosság nagyobb része ezért annak híve, hogy továbbra is maradjon ál­lami kézben, nevezetesen az állam­elnöki hivatal gondozásában. A mostani döntésre már nem olyan hevesek a reakciók, de újabb viták­ra kell számítani. A cseh katolikus egyház feje, Miroslav Vlk prágai érsek a dön­téssel elégedett. Korábban azon­ban nem titkolta: ha a klérus nem nyer, nem zárja ki annak lehetősé­gét, hogy a cseh római katolikus egyház végül is az ügyben a stras­bourgi emberi jogi bírósághoz for­dul jogorvoslásért. A Szent Vitus-székesegyházat, amely az adott helyen már a har­madik templom, IV. Károly kezd­te építtetni 1344-ben a francia Narbonne dómjának mintájára. A nagyszabású építkezés azon­ban csak 1929-ben, Szent Vencel halálának ezredik évfordulóján fejeződött be véglegesen. A le­gendás székesegyháznak több magyar vonatkozású emléke is van. A Zsigmond-kápolnában van eltemetve Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem; 1856. szep­tember 28-án ebben a székesegy­házban vezényelte Liszt Ferenc Esztergomi miséjét. A neogót csi­galépcsőház felett, amely a szentély mellett található, egy 1929-ben készült ablakfestmény Szent Istvánt ábrázolja. Az egyháznak ítélték. Meg is kapja? (ŰTK-felvétel) JEGYZET Reggeli pánik KOCUR LÁSZLÓ Tegnap reggel, miközben haza­felé tartottam egy túl jól sikerült házibuliról, megálltam az egyik multinacionális üzletlánc belvá­rosi szupermarketjében, hogy va­lami reggelit, de legalább egy pa­lack ásványvizet vegyek magam­nak. S ha már úgyis ott jártam, néhány akciós terméket is bepa­koltam a kosaramba. Elvégre jobb ilyenkor vásárolni, mikor a pol­cok között bámészkodóra nem tolják rá a bevásárlókosarukat az agresszív nagymamák, nyugod­tan lehet válogatni a gyümölcsös standnál - mert ugyebár előzetes vizsgálat nélkül csak a sörösüve­get teszi be a férfiember a kosará­ba -, s nem kell folyton azt hall­gatni, hogy: „Elnézést!”, „Bocs!”, „Megengedi, fiatalember?!” Igaz, reggel volt, ennek el­lenére a pénztáraknál elég sokan várakoztak. Még a gyorspénztá­raknál is, ahol csak a „kosarasok” fizethetnek, a bevásárlókocsis, megalomániás akcióvadászok nem. Különös, gondoltam ma­gamban, mindenki ilyenkor vásá­rol be a hétvégére, vagy mi van. Kisvártatva megreccsent a han­gosbemondó, és egy erősen nazá­lis (náthás?), kellemeden férfi­hang a vásárlók elnézését kérte, amiért az akciós termékek vonal­kódját nem tudja leolvasni a vo­nalkód-leolvasó. Ebben a pilla­natban az alagsori élelmiszer­részleg felbolydult méhkassá vál­tozott, a félálomban sorakozó reggeli vásárlók rögvest felébred­tek. - Mi van? - kérdezgették mindenfelé az emberek a mellet­tük állóktól. A pénztáros hölgyek kicsit rémült tekintettel, kicsit unottan és nagyon tanácstalanul ülve várták, hogy mi fog történni, miközben a vevők egyre idege­sebben toporogtak. Végül az egyik feltalálta magát:- A nem akciós termékeket le­olvassa ám! - mondta. Akik valóban siettek, dühösen pakolták ki kosarukból - ki hova tudta: a hűtőpultra, a kassza előtt elhelyezett rágógumis állványra, a földre - az akciós termékeket. Mellettem egy idősebb úr úgy si­mogatta szemével a padlóhoz koppanó akciós sört, mintha kö­zeli, elhunyt hozzátartozó volna. Mivel nekem sem volt kedvem ki­várni a műszaki hiba elhárítását, gyorsan bepakoltam a közeli jég­krémek közé a kosaramban levő akciós árut, aztán a maradékot ki­fizetve távoztam. A helyzet mindenesetre ab­szurd. Az embereknek ott a pénz­tárcájukban a pénz, kosarukban az áru, és mégsem tudják elvinni, mivel talán az egyik rendszergaz­da az éjszakai műszakban a szo­kásosnál is több pomófilmet töl­tött le, vagy valami egyéb, ostoba műszaki hiba folytán megbénult a rendszer. Hol van már az a bol­dog idő, mikor még a lakótelepi kisboltban Kati néni ceruzával adta össze a számlát... Hol van már a lakótelepi kisbolt... KOMMENTÁR Koszovói kérdőjelek MAUNÁK ISTVÁN Téves volt a nemzetközi közösség eddigi Koszovó-politikája. Ez a burkolt beismerés kellett ahhoz, hogy megszülethessen a hétfői BT- határozat, amely engedélyezte a tárgyalások megkezdését az 1999 óta ENSZ-igazgatás (UNMIK) alatt álló dél-szerbiai tartomány jövőjéről. Egy korábbi ENSZ-határozat ugyanis bizonyos feltétel- rendszer teljesüléséhez kötötte a státustárgyalásokat. Márpedig a hétfői BT-szavazás előtt Sörén Jessen-Petersen UNMIK-vezető és Kai Eide, az ENSZ-főtitkár különmegbízottja is azt állapította meg tájé­koztatójában, a normakövetelmények közül egyik sem teljesült (csak részeredmények vannak), de akkor sem javulna a helyzet, ha az ENSZ tovább halogatná a státustárgyalásokat. Eide szerint soha nejön el a megfelelő pillanat, ezért jobb azonnal hozzálátni. Ezzel a koszovói albán vezetés álláspontja győzött, Szerbia ragaszkodott a normarendszer teljesítéséhez. Megfigyelők szerint ezzel Belgrad második nagy politikai vereségét szenvedte el. Hiába van ott a nemzetközi békefenntartó erő (KFOR), Koszovó­ban folytatódnak a (politikai és köztörvényes) gyilkosságok, a ki­sebbségek helyzete teljesen bizonytalan, a szerbek elvándorlásá­nak mértéke még műidig meghaladja a hazatelepülések számát, s az elvárásokkal szemben a szerbek lényegében semmilyen formá­ban nem vesznek részt a hatalmi intézmények működésében. Eide és Jessen-Petersen szerint a pristinai albán meg a belgrádi szerb vezetés álláspontja jottányit se közelített, illuzórikus elvárni, hogy egy asztalhoz üljenek. Az albánok számára csak Koszovó teljes füg- gedensége fogadható el. Szerbia szerint a határok megváltoztatása sértené a nemzetközi jogot (az ENSZ egyik alapelvét), további pre­cedenst teremtene a térségben, és a maximum, ameddig hajlandó elmenni Koszovó státusát illetően, az a „több műit autonómia, de kevesebb a függeüenségnél” elve. Talán senki sem tudja, hogy ez konkrétan mit jelent. De nemcsak Szerbia, hanem -jelentős albán kisebbsége miatt - Macedónia is tart attól, hogy a térségben lénye­gében két „úszta” albán állam létezne, ami felborítaná az egyensú­lyokat a Balkánon; számukra a rémkép egy Nagy-Albánia megte­remtése. Belgrad nagy nemzetközi nyomásnak van kitéve. Számára siker, hogy megkezdheti a tárgyalásokat az EU-val a társulási szerződésről. De éreznie kell: a színfalak mögött a nyugati világ in­kább a koszovói albánok függetlensége felé hajlik. Több nemzetközi szakértői csoport terve is ezzel számol, ezt támogatja Richard Holb­rooke, a daytoni béke atyja, s az amerikai illetékesek többször emlí­tették a népakarat teljesülésének fontosságát. Létezik egy elképzelés - és valószínűleg majd megpróbálják ebbe az hányba nyomni Szer­biát -, amely szerint Koszovónak bizonyos időre „feltételes függet­lenséged’ adnának, ezalatt az EU protektorátusa lenne. És műit ilyen, tíz év alatt, négy fázisban Szerbia-Montenegróval együtt in­tegrálódna az unióba, ahol egyfajta megosztott szuverenitással ren­delkezne. Ez is egy elméleti megoldás. Tehát: tárgyalások kezdődnek, de csak kérdőjelek vannak, válasz semmüe nincs. Még arra az alapvető kérdésre sem, hogy mely eset idézhetne elő na­gyobb valószínűséggel újabb háborút. Az, ha Koszovó függetlenné válik, vagy az, ha Szerbia része marad? FIGYELŐ Ciánper helyett csődöt mond Nem vesz részt a budapesti ci­ánperben a tiszai ciánszennye­zést okozó Aurai vállalat jog­utódja, a Transgold Rt., miután egy magyar búóság úgy döntött, a magyar állam által beperelt nagybányai társaság nem növel­heti kapacitása 15 százaléka fölé a termelést - írta a Krónika. Az erdélyi magyar nyelvű közéleti napilap értesülései szerint rövid időn belül indul a csődeljárás a Transgold Rt.-nél, miután e hét elején a Fővárosi Búóság úgy döntött, a 2000. januári tiszai ci­ánszennyezés miatt a nagybá­nyai társaság továbbra sem fo­kozhatja termelését. Az alperes a továbbiakban nem hajlandó részt venni a ciánperben, mivel kérése ellenére a budapesti bí­rónő nem helyezte hatályon kí­vül a legfeljebb 15 százalékos kapacitáskihasználtságra vonat­kozó korábbi döntését. Májai László, a Transgold Rt. romániai ügyvédje elmondta: a nagybá­nyai vállalat igazgatótanácsa várhatóan még a héten dönt a csődeljárási folyamat beindítá­sáról. Ebbe a helyzetbe azt kö­vetően került az Aurai jogutód­ja, hogy a magyar búóság kapa­citáskorlátozó áprilisi döntése nyomán a külföldi bankok már nem hajlandók finanszírozni a vállalatot. „Fennáll a veszélye, hogy a műszaki folyamat esetle­ges leállításával bekövetkezhet az, amitől a magyar állam fél, vagyis egy újabb üzemi baleset. Remélem, a budapesti bírónő mérlegelte döntése következmé­nyeit” - nyilatkozta Májai. A Transgold jogi képviselői azzal vádolják a budapesti búóságot, hogy nem vette figyelembe a bu­karesti környezetvédelmi mi­nisztérium júliusban kibocsátott rendeletét, amellyel úgyneve­zett gátbiztonsági szempontból engedélyezte a nagybányai cég 37 hektáros zagytározójának működését - írta a lap. Májai el­mondta: „A román szaktárca többéves monitoring és a gát­szabványok alapján hozta ezt a döntést, ám a budapesti búóság ezt nem tartotta relevánsnak.” Különben a budapesti búósági meghallgatáson egy prominens magyar szakember is úgy véle­kedett, hogy a nagybányai léte­sítménynél megvalósul a kör­nyezetvédelmi jogban használt „robusztus biztonság”, és a ter­melés fokozása nem járna a kör­nyezeti biztonság csökkenésé­vel. A Krónika szerint a tárgyalás után loan Hudrea, a Transgold ügyvezető igazgatója elmondta: a búóság nemcsak akkor, hanem most is „betömte a száját”, mert nem engedte, hogy bizonyíté­kokkal álljon elő. (m) (Ľubomír Kotrha rajza)- Új arcot vágok a választási kampányban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom