Új Szó, 1973. november (26. évfolyam, 260-285. szám)

1973-11-01 / 260. szám, csütörtök

Világ proletárjai, egyesüljetekf SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPOMTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1973. november 1. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA XXVI. ÉVFOLYAM 2S0. szám © Ára 50 fillér H. Jablonski, az LNK Államtanácsának elnöke a bratislavai vár­ban találkozott a szlovákiai párt- és közélet vezető képviselőivel. Balról jobbra H. Jablonski, J. Lenárt és O. Klokoč. (Felvétel: I. Dubovský — CSTK) BEFEJEZŐDÖTT a békeerők világkongresszusa Moszkva — Szerdán délelőtt a békeerők moszkvai világkong­resszusának utolsó napján, a békefórum plenáris ülést tar tott. Az ülés első részét a mártír­halált halt afrikai szabadság- harcosok és külön is Amilcar C^ibral, a Bissau-Guinea és a Zöldfoki Szigetek Afrikai Füg­getlenségi Pártja merénylet ál­dozatául esett főtitkára emléké­nek szentelték. A kongresszus résztvevői előtt beszédet mondott Anna Maria Cabral, a PAIGC volt ve­zetőjének özvegye. A küldöttek egyperces néma felállással Kedves vendégek Szlovákia fővárosában Dr. Henryk Jabtonski szívélyes fogadtatása Bratislaváb« Dr. Henryk Jablonski, a Len­gyel Népköztársaság Államtaná­csának elnöke, aki Ludvik Svo­boda hadseregtábornoknak, a CSSZSZK elnökének meghívásá­ra hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban, tegnap feleségével és kíséretével együtt Szlovákiába érkezett. A vendéget Franciszek Szlach- cin, a LEMP KB Politikai Bi­zottságának tagja, a KB titkára, az LNK Államtanácsának tag­ja, Franciszek Kaim, az LNK kormányának alelnöke, Jerzy Zasada, a LEMP poznani kerü­leti bizottságának első titkára, Stanislaw Wronski, az LNK mű­velődés- és művészetügyi mi­nisztere, Edmund Boratynski. az LNK Államtanácsa irodájá­nak vezetője, Henryk Zsebrow- ski, a LEMP KB nemzetközi osz­tályának első vezetőhelyettese, dr. Jerzy Modrzewski dandártá­bornok, a LNK Nemzetvédelmi Minisztériuma tervezési és mű­szaki főfelügyelőjének helyet­tese és Tadeusz Kalinowski, az LNK Külügyminisztériumának diplomáciai protokollfőnöke kí­séri. A vendégeket szlovákiai láto­gatásukon dr. Matej Lúčan, a CSSZSZK kormányának alelnö­ke, felesége és más személyi­ségek kísérik. A kíséret tagjai a két ország nagykövetei — Jan Mušal, Csehszlovákia lengyelországi nagykövete és Lucjan Motyka, Lengyelország csehszlovákiai nagykövete. A zászlódíszbe öltöztetett bratislavai repülőtéren az LNK Államtanácsának elnökét az SZSZK politikai és közéletének vezető személyiségei fogadták: Ondrej Klokoč, a Szlovák Nem­zeti Tanács elnöke, dr. Peter Colotka, az SZSZK kormányá­nak elnöke és felesége, Gejza Šlapka ós Miroslav Válek, az SZLKP KB Elnökségének tagjai, Daniel Futej, az SZLKP KB osz­tályvezetője, Ján Stenel, az SZNT alelnöke, Štefan Lazar, az SZSZK belügyminisztere, Jozef Mjartan, a Szlovák Megújhodás Pártjának elnöke és dr. Michal Zákovič, a Szabadságpárt elnö­ke, Ladislav Martinák Bratisla­va főpolgármestere és más sze­mélyiségek. Az ünnepi fogadáson részt vett Boleslaw Bendek, az LNK bratislavai főkonzulja ós felesé­ge, valamint az LNK bratislavai főkonzulátusának más dolgozói. A kedves vendégel a bratisla­vai konzuláris hivatalok vezetői is üdvözölték. A repülőtéren a bratislavai dolgozók százai, a vállalatok, a hivatalok és az intézmények alkalmazottai, az ifjúság, a ta­/Folytatás a 2. oldalonf A SZÖVETSÉGI GYŰLÉS EGYNAPOS TANÁCSKOZÁSA lóvnhagylók a vízpHUkodási fövényt Megválasztották a Szövetségi Gyűlés új elnökhelyettesét $ Nemzetközi megállapo­dások és törvényerejű rendelkezések jóváhagyása (Parlamenti tudósítónktól) — A Szövetségi Gyűlés kamarái nak egy napra előirányzott ülésszakát tegnap A. Indra, a Szövetségi Gyűlés elnöke nyi­totta meg. Miután üdvözölte a jelenlevőket, köztük V. Biľakot, A. Kapekpt, J. Kempnýt, J. Kor- čákot, L. Štrougalt, a CSKP KB Elnökségének tagjait, M. jakešt, a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságának elnökét, M. Mocot, a CSKP titkárságá­nak tagját, a szövetségi kor­mány tagjait, a párt és a Nam- zeti Front képviselőit, megálla­pította, hogy mindkét kamara határozatképes. A napirendre tűzött első pon­tot, a Szövetségi Gyűlés elnök­helyettesének titkos szavazás útján történő megválasztását követően dr. K. Laco, a CSSZSZK miniszterelnök-helyet­tese a vízgazdálkodási törvény- javaslatot ismertette. — A víz felfogható, elvezethető, gazdál­kodhatunk vele, de nem állítha­tó elő és nem gyarapítható — mondotta. Ezért oly nagy prob­léma az egyre növekvő igé­nyeknek megfelelő vízforrások biztosítása E feladat teljesítése elképzelhetetlen a társadalom minden egyes tagjának fegyel­mezettsége nélkül. A ténynek, hogy a szocialista tervgazdál­kodás megteremti a feltételeket a lehetőségek kihasználására, a fejlett iparral és mezőgazdaság­gal rendelkező Csehszlovákiá­ban rendkívüli jelentőséget tu­lajdonítunk, ahol a folyók — még mielőtt folyammá duzzad­nának — elhagyják az orszá­got. A XIV. pártkongresszus hatá­rozata éppen ezért fordít nagy gondot a lakásépítkezésekkel összefüggő igények biztosításá­ra és a szükséges víztisztító­állomások létesítésére. Ugyan­akkor nem feledkezik meg — az árvízvédelmi intézkedések szem előtt tartásával — főleg a Dunán, a Dyjén és a Mora- ván építendő további vízgátak építéséről sem. A szóban forgó törvényjavas­lat — az eddigi tapasztalatok­ból kiindulva — néhány éves megfigyelések eredménye. Az ötvenes évek második felében hatályba lépett, s ma is érvé­nyes törvény módosítását az időközben megváltozott körül­mények, illetve a fejlődés teszi szükségessé. A javaslat szerint az állami tulajdont képező fo­lyók és medrük feletti felügye­letet a vízgazdálkodási szerve­zetek, illetve azok az állami szervezetek gyakorolják majd, amelyek igénybe veszik a fo­lyók vizét. A javaslat a mezőgazdasági, illetve az erdei célokra szolgá­ló földterületekkel és a halas­tavakkal való megfelelő gazdái kodásra is kitér. A föld alatti források a törvényjavaslat ér­telmében külön nyilvántartás alá esnek és tekintettel ele­nyésző mennyiségükre, a la­kosság ivóvízzel való ellátásán kívül más célokra csak a víz gazdálkodási illetékes szervek­nek engedélyével használhatók fel. Nagy gondot okoz a vizek tisztántartása is, ami a tör­vény értelmében a tisztítóbe rendezések létesítésével és a szennyvízelőírások alapján tör­ténő eltávolításával biztosítha­tó. A legfontosabb tehát meg­akadályozni a víz további szennyeződését és fokozatosan eltávolítani a kedvezőtlen jelen­ségeket — hangsúlyozta a szó nők, majd elmondotta, hogy a törvényjavaslat a gazdasági esz­közök és a megtorló intézkedé­sek érvényesítését lehetővé té­ve abból az elvből indul ki, hogy a szankciók a vízforrások gazdaságos kihasználását is be­folyásolják majd. IFolytatás a 2. oldalon) adóztak Amilcar Cabral emléké n ek. A szerda délelőtti plenáris ülésen ezután előterjesztették a kongresszus 14 bizottságának tevékenységéről szóló beszámo­lókat. Az egyes bizottságok képviselői 10—10 perces be­szédben számoltak be arról a munkáról, amelyet a bizottsá­gokban végeztek. Kora délután tanácskozott a békekongresszus összekötő bi­zottsága, amelynek előző ülése szerdára virradóan fejeződött be. Ezután kezdődött meg szer­dán délután 16 órakor a béke­erők moszkvai világkongresz- szusának ünnepélyes záróülése, amelyet művészi műsor és nagyszabású fogadás követett. (A békekongresszus záróülé séről részletes tudósítást lap­zártáig nem kaptunk). A moszkvai Inturiszt szálló­ban berendezett sajtóközpont­ban nemzetközi sajtóértekezle­ten ismertették a békeerők vi­lágkongresszusa egyes bizottsá­gaiban végzett munka eredmé­nyeit. Klim Csőrbe, a közel-keleti kérdéssel foglalkozó bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a bi­zottság fő következtetésként levonta: a Szovjetunió, a szo­cialista országok, a fejlődő or­szágok, az el nem kötelezett ál­lamok, a nemzeti felszabadító és egyéb haladó mozgalmak határozottan támogatják az arab népek igazságos harcát. A bizottság ülésein megálla­pítást nyert, hogy az újabb iz­raeli támadás az egész világbó- ke ellen irányult. Sokan hang­súlyozták, hogy a közel-keleti válság kiéleződése az egész eny­hülési folyamatot veszélyeztet- ta A bizottság arra a következ­tetésre jutott, hogy küzdeni kell az izraeli csapatok kivonásáért az összes megszállt arab terüle­tekről. Kim Csőrbe kijelentette, hogy Leonyid Brezsnyev pénte­ki beszédének közel-keleti vo­natkozásai nagy benyomást tet­tek a bizottság tagjaira. James Aldridge, a kulturális együttműködéssel foglalkozó bi­zottság elnöke közölte, hogy a testület ülésein három fő kér­déssel foglalkoztak: a nevelés­sel, a kulturális személyiségek szerepével a társadalmi életben és a tömegkommunikációs esz­közökkel. Jevgenyij Fjodorov akadémi­kus, a környezetvédelmi bizott­ság elnöke hangsúlyozta; a kör­nyezetvédelem problémája ál­landóan időszerű. Megalapozot­tak az aggodalmak ebben a kér­désben, nincs azonban arra szükség, hogy visszatartsuk az egész emberiség fejlődését. Mindenesetre a háborúk, a fegy­verkísérletek veszélyeztetik a legjobban az emberi környeze­tet. Be kell szüntetni az atom- kísérleteket, legfőképpen pedig a légköri nukleáris robbantáso­kat — mondotta a sajtóértekez­leten Fjodorov akadémikus. DIPLOMÁCIAI AKTIVITÁS A KÖZEL-KELETI RENDEZÉSÉRT Kuznyecov szovjet külügyminiszter-helyettes Kairóban Egyiptomi és izraeli tisztek harmadik találkozója Az ASZÚ a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatok mellett fog­lalt állást Kairó, Tel Aviv, Washington — A közel-keleti válság tartós rendezése érdekében példátlan méretű diplomáciai aktivitás bontakozott ki. Egymást érik a tárgyalások és szinte futósza­lagon érkeznek a hírek az elő­készületben lévő találkozókról. Kissinger amerikai külügymi­niszter kedden négy órán át tárgyalt Iszmail Fahmival, az LENDÜLETES TARGVAUSOK BECSBEN Bécs — Lendületesen indul tak a bécsi haderőcsökkenlési tárgyalások, — ez a szerda reg­geli osztrák sajtó véleménye, és hasonló benyomás uralkodik a Hofburg sajtóközpontban is, ahová az osztrák főváros másik végén zajló bizalmas tárgyalá­sokról az értesülések befutnak. A 19 részt vevő ország közül 15-nek az általános nyilatkoza­ta már ismert. A kedd délelőtti és délutáni zárt ülésen, ame­lyeknek angol, illetve amerikai elnöke volt, a küldöttségveze­tők az országok angol nevének abc-sorrendjében szólaltak fel. így maradt a szerdai ülésre Tö­rökország, a Szovjetunió, Nagy- Britannia és az Egyesült Álla­mok általános politikai nyilat­kozata. A legnagyobb érdeklődés ter­mészetesen Oleg Hlesztov pro­fesszor, a szovjet küldöttség ve­zetőjének és Tanley R. Resor nagykövetnek, az amerikai dele­gáció vezetőjének beszédét előzi meg. Az 1973 első felében ugyancsak Bécsben megtartott előzetes konzultációkhoz képest a szovjet küldöttség élén nem történt változás, az amerikai küldöttség viszont új vezetőt kapott és Jonathan Deannek, aki a konzultációkon az ame­rikai delegáció élén állt, most be kell érnie a vezető helyette­sének rangjával. „Tárgyalások a közép-európai fegyveres erők és fegyverzet csökkentéséről és az ezzel kap­csolatos intézkedésekről“ — ez a Bécsben megindult megbeszé­lések hivatalos, de korántsem végleges elnevezése; hivatalos rövidítése pedig MURF AAMCE Mutual reduction of forces and armaments and Associated mea­sures in Central Europe.) Jóllehet, néhány nyugati or­szág nyilatkozatában még visz- sza-visszatér a „kölcsönös és kiegyensúlyozott haderőcsök­kentés“ (MBFRJ kifejezés, a „kiegyensúlyozottság“ NATO-ér­telmezésével szemben elhang­zott tiltakozásnak meglett a fo­ganatja: a négy betű mind a bécsi tárgyalásokról, mind azok munkaokmányuiról eltűnt. egyiptomi elnök különmegbí­zott javai, majd a megbeszélés végeztével Nixon Camp David-i nyaralójába sietett, hogy be­kapcsolódjék elnöke és Dobri- nyin washingtoni szovjet nagy­követ eszmecseréjébe. A meg­tépázott tekintélyű Nixon egyébként láthatóan arra törek­/Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom