Prágai Magyar Hirlap, 1938. szeptember (17. évfolyam, 199-223 / 4642-4666. szám)

1938-09-18 / 214. (4657.) szám

*c>Rs<aiMA^^Hnaigg 7 1933 szeptember 18, vasárnap. A kilencszáz esztendős erdélyi katolicizmus — A nagy múlt és a küzdelmes jelen — Az életindulás Szent István király nevé­hez fűződik, ö alapítja a kolozsvári püs­pökséget, bár egyes történészek László ki­rály nevéhez fűzik az erdélyi püspökség alapítását. (Várad, 1091). Kilencszázesz- tendős forduló sok-sok fájdalmas és öröm­teli jubileumhoz hozza közelebb Erdély ka­tolikus népét. Mielőtt a mához érkeznénk, járjuk végig a legendás nagy időket mér- földes lépésekkel... Az Episcopatus Ultratransylvanicus első ismert püspöke Simon (1103—12). A püs­pökök sofában ott van Pál (1175—81), akit sokan Béla király névtelen jegyzőjé­nek hisznek, ott van a muhi ütközet hősi halottja: Rajnáid; Lépes György, Hunyadi János meghitt barátja és fegyvertársa; ve­ronai Gábor, Mátyás király kancellárja; a reformáció korának, Erdély különválása idejének két nevezetes alakja, Gerendi Miklós és Bornemissza Pál; a későbbi idő nagy tudósa: gróf Batthyány Ignác, a róla elnevezett gyulafehérvári hire.s könyvtár alapitója; majd a Mária Terézia által elvett autonómia visszaszerzésének vezérei: Ko­vács Miklós és Fogarassy Mihály sorában érkezünk a jelenhez, amikor a nemrég nyu­galomba vonult gróf Majláth Gusztáv Ká­roly helyét — aki az impériumváltozás adta uj helyzetben tett elsorolhatatlan nagy szolgálatot az . erdélyi katolicizmusnak — Vorbuchner Adolf, a közelmúlt napokban tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal főpap, foglalta el. Az elárvult püspöki szék most uj gazdáját várja. A Státus Az erdélyi katolicizmus — ezen elneve­zés alatt a gyulafehérvári püspökséghez tartozó egyházi területeket éretem — éle­tének ütőerén az úgynevezett Státus tar­totta a kezét, mely a vallásszabadsági har­cok, az autonóm egyházkormányzatért foly­tatott egzisztenciális küzdelem igazi bázisa volt és amelynek kimúlása az erdélyi kato­licizmus legnagyobb vesztesége. Itt újra né­hány sorban történeti visszapillantást kell végeznünk, hogy megértsük a Státus meg­szűnésének jelentőségét. A Státus tulajdonképpeni eredete össze­esik Erdély reformációjával* Abban az egyházi autonómiát sürgető el­gondolásban, melynek magvait a protestan­tizmus vetette el széles e világon s mely magvetés a tordai országgyűlésen az egész világot megelőző (!) határozat gyümölcsét érlelte, hogy tudniillik „kinek-kinek a relí- gió ömaga dolga", az erdélyi katolicizmus is megtalálta autonómiájának alapját: a hí­vek maguk gondoskodnak a vallási, iskolai, valamint egyházvagyoni ügyek intézése fe­lől. Abban a vallási türelemben, mely Erdély protestáns fejedelmeit mindenkor jelle- | mezte, az erdélyi katolicizmus gátlásnál- !] kül fejlődhetett és soha olyan széleskörű '| önkormányazata nem volt, mint a pro­testáns erdélyi fejedelmek idejében* Mihelyt az erdélyi fejedelemség Hábsburg- ttralom alá került, amikor tehát egészen lo­gikusan a katolicizmus felvirágozására le­hetett volna következtetni, éppen ellenkező történt: Mária Terézia megszünteti a Sta­tus Romano-Catholicus Transilvanicus szervezetét és 1767-ben a királyi kormány­szék keretében egy katolikus bizottságot — catholica commissio — szervezett, melynek hatáskörébe tartozott ezután az addig füg­getlen erdélyi katolicizmus minden egyházi és iskolai ügye. A Státus — mely tulajdon­képpeni nevét onnan vette, hogy az erdélyi katolikus hívek iskolai és egyházi ügyek Intézésére gyűléseket tartottak minden kor­látozás nélkül és az igy összegyűlt hívek és Ma s N AGY JÓZSEF (Déva) papok összességét nevezték statusnak — hatásköre teljesen megszűnt. És — magyar sors —' a státusgyüléseken ezután csak a státus autonómiáját korlátozó királyi ren­delkezések megszüntetése iránti lépések megtétele fölött tanácskoztak. Hiábavaló volt az erdélyi országyülés —■ melyen nem a katolicizmus, csak a transilvánizmus (me­lyet a protestánsok ápoltak inkább) volt túlsúlyban — egyöntetű kérése a királyhoz: adja vissza a Státus-autonómiáját. Csak ki­lencven esztendővel ezelőtt, 1848 augusztus 31-én jutott lélegzethez, de ez a lélegzet olyan „rövid lélegzetű" volt, mint a szabad­ságharc, melyben született, mig végül 1867 szeptember 12-én közli Eötvös val­lásügyi miniszter az erdélyi katolicizmus­sal, hogy a catolica commissio megszűnt és a státusgyülések hatásköre visszaállít­tatott. A Státus uj élete 1868-ban, Fogarassy Mi­hály püspöksége idején indul meg és egé­szen 1932-ig tart, mely az erdélyi katoli­cizmus autonómiája kérdésében nagy vál­tozást hozott. A konkordátum A konkordátum, mely az Apostoli Szent­szék és Románia között 1932-ben létrejött, újra megszünteti az erdélyi katolicizmus autonómiáját, megszünteti a Státust mint közjogi intézményt, a státusból egyházmegye lesz, mely egé­szen más hatáskörrel képviseli ezentúl az erdélyi katolicizmust kifelé és befelé. Ez a konkordátum főbb vonásaiban a kö­vetkezőket tartalmazza: Megszűnik a Státus, az erdélyi katoli­cizmus életét a. gyulafehérvári püspöki egy­házmegye kormányozza, az eddigi alapok birtokában maradnak, de az állam a va­gyonkezelés felett ellenőrző jogot gyakorol. Az egyházmegyei tanács intézkedései csak akkor érvényesek, ha ehhez a gyulafehér­vári latin szertartásu ordinárius hozzájá­rul, viszont az ordinárius kötve van az egyházi vagyon kezelésében az egyházme­gyei tanácshoz. Ez az egyházmegyei tanács a közgyűlés és az igazgatótanács által gya­korolja jogait. Elnöke a püspök, világi rész­ről a hat évre választott világi elnök, jelenleg az erdélyi katolicizmus és a magyarság egyik vezéralakja, dr. Gyárfás Elemér volt szenátor. Tagjai egyházi és világi képvise­lők speciális szervezeti szabályzat alapján, melynek ismertetésére itt nem térhetünk ki. Az erdélyi katolikus egyházmegye lélek- száma a legutolsó statisztikai adat sze­ÉRSEKUJVÁR. — Péntek délután tar­totta az érsekujVári városi képviselőtestü­let költségvetési ülését. Dr. Holota János városbiró a költségvetés ismertetése előtt expozét tartott s ebben ismertette az uj költ­ségvetés összeállításának irányvonalait. A városbiró hangsúlyozta, hogy a város anyagi helyzete lényegesen javult, vala­mennyi adóbevétele emelkedett, azonban a jelen viszonyok miatt oly sok rendkí­vüli kiadás terheli a várost, hogy a vá­rosfejlesztés nem érezheti a javulást. Kü­lönösen megterhelték a várost a légvéde­lemmel és egyebekkel összefüggő kiadá­sok. A rendes költségvetés hiánya 2,495.766 ko­rona, amelyre pótadófedezet 1,655.613 ko­rona. Ebből a 200 százalékos házbéradóra 659.923 korona esik, mig a 350 százalékos pótadóra 995.690 korona. A fedezetlen hiány 840.153 korona, amelyet az országos rint 385.271 lélek. Ebből1 mintegy 20.000 németajkú. A Romániában élő katolikusok tömegesen élnek a határmenti területeken, melyek az impériumváltozás után bekövetkezett uj helyzetben a Fiedler István és dr. Pacha Ágoston püspökök vezetése alatt álló szal­máé—nagyváradi és a temesvári püspöksé­gek területein tömörül. A váradi püspökséget 1091-ben Szent László alapította. A hatalomváltozás után 170.000 lelket számláló híveiből 70.000 lé­lek maradt az uj Biharban. A Csanádi egy­házmegye a hatalomváltozás után három részre szakadt. A Romániához eső résznek 160 plébániája van 450.000 hivővei. A szatmári egyházmegyéből Romániában 44 plébánia maradt 75.000 hívővel. Katolikus magyar iskolák Az iskolák fenntartási gondja képezi az erdé­lyi katolicizmus legnagyobb feladatát. Itt va­lóban az önerő az, ami az autonómiát pótolja. Mint Romániában minden kisebbségi felekezet- nek, úgy a katolikus egyháznak is minden álla­mi támogatás nélkül — és ellenőrzés mellett — kell gondoskodnia arról, hogy iskolái és benne a magyar katolikus szellem fenntartassanak. Az erdélyi egyházmegyének nyolc fiú- és tizenkét leány-középiskolája van. Ez utóbbiak közül is kiemelkedik a kolozsvári, a Marianum, mely a legutóbbi érettségi vizsgá­lat alkalmával a Kormánybiztos dicséretét is ki­érdemelte, A középiskolákban 132 féjrfi- és 150 nő-tanár tanit, a fiúiskolákban a legutolsó sta­tisztika szerint 1528, a leányiskolákban 1592 tanu’ó tanult. Egyszáznyolcvanhárom elemi iskola van, ti­zenegy óvoda, ahol 421 tanító működik és 15.518 gyermek tanul. «/ Rendkívül jelentős és a mai helyzettel számo­ló lépése volt az erdélyi katolikus Státusnak az a lépése, mellyel Radnóton és Kézdivásárhelyen földműves-iskolát létesített. A radnóti földmü- ves-isko’át 1933-ban alapították. Tavaly 76 ta­nuló járt az iskola két osztályába. Ezek közül 71 az iskola internátusában lakott. Az iskolákba valláskülönbség nélkül felveszik a növendékeket. Rendkívül nevezetes ama intézkedés is, mely az ujmisés papokat teoló­giai tanárok vezetése alatt kiküldi a gazdasági iskolákba, — a falusi lelkész számára nélkü­lözhetetlen gazdasági ismeretek elsajátítása érdekében. A kézdivásárhelyi földműves-iskolában az el­múlt évben 26 katolikus és 18 református tanuló járt. Ezek a számok az igazi Erdélyt mutatják, az erdélyi szellemet, mely a Bocskay-örökség- ből „Tiszteld azt, ami a másé, de ami a tied, azt ne hagyd elveszni" — táplálkozik. Egyéb hivataltól segély formájában kér a város. A rendkívüli költségvetés hiánya 8,259.452 ko­rona, amelyet — megfelelő időpontban — kölcsönként vesz fel a város. A megindult vitában Buzek Vencel (szo­ciáldemokrata), Bláha Károly helyettesvá- rosbiró (cseh nemzeti szoc.) elfogadták a költségvetést, de Buzek a tűzoltóság mo­dern felszerelését is sürgette. Turchányi egyesültpárti szenátor az adott körülmények mellett kedvezőnek nevezte a költségvetést, mig Prohászka (kommunista) a szociális terhek felemelését sürgette. A megejtett szavazásnál — a két kom­munista kivételével — a képviselőtestületi tagok megszavazták a költségvetést. A csehszlovák pártok és a magyar katoli­kus csoport is éveken keresztül a költség- vetés ellen szavazott, igy mostani magatar­tásuk az érsekujvári várospolitika meg­nyugvását bizonyítja. Megszavazták az érsekujvári költségvetést ként a református egyházkerület csombordi gazdasági iskolában is az arányszám ezt a szel­lemet bizonyítja és igazoltja. Egy igazi népszövetség Kulturális és társadalmi téren néhány sorban az egyesületekről és a sajtóról kell szólanunk. Az első országos jellegű megmozdulás hozza létre 1921-ben az Erdélyi Római Katolikus N épszövetséget, melynek első közlönye a „Katolikus Világ" volt. j Jelenlegi közlönye az „Apostol", mig a „Katoli- i kus Világ" a Szentkereszt Hadsereg hivata’os lapja. Ez a Népszövetség nem tehetetlen és I nem csak keret, hanem életteljes alakulat, mely­nek egyik legimpozánsabb megnyilvánulása a . brassói nagygyűlés vo't, ahol | Erdély katolikus népe tett hitvallást a „ke­resztényi világnézet és a szociális igazságos­ság" mellett. A Népszövetség tagozatainak száma 257. (Ta­Í ozat megalakítható minden egyházközségben, hol lega’ább húsz rendes tag jelentkezik felvé­gre.) Tagjainak száma 21.550. Keretében mü- ödik 76 városi és falusi legényegylet, 36 dalár- a, 11 zenekar, 6 olvasókör, 2 napközi otthon, 0 sportegyesület, 1 szegénygondozó, 1 peda- ógiai, 1 orvosi, 1 főiskolai, 1 kulturális és egy . sajtószakosztá’y. A nők szociális munkája A női tábor beszervezése is 1921-ben in- { dúl meg. Ennek a munkának az élén — mely a Szociális Testvérek Romániai Or- I szágos Szervezete nevet viseli — az erdélyi j magyarság, a volt Magyar Párt református ■ (!) elnökének felesége, gróf Bethlen Györgyné áll, aki a nemrég elhalálozott Ko­vács Dezsőnével (a kolozsvári református (!) gimnázium iró-igazgatójának feleségé­vel) valóban szociális tartalommal töltette meg ezt a keretet. Leányait a gyakorlati életre neveli, leszállítja az illúziókból a j földre és a hétköznapok közé — a munka mezejére —- irányítja. Vége van az álmok­nak és az ábrándozásoknak, a partiknak és a gondtalan feleségréletnek. Az álom és a valóság nagyon messze van egymástól és aki közöttük jár, az menthe­tetlenül felőrlődik. j Ez a két pompásszemü, áldottszivü asszonr innen, ebből a „köz"~ből akarja kiszabadí­tani a leánylelkekct és nem úgy akarja val­lásossá tenni őket, hogy elszakítja a földtől és ájtatos imádságokra tanítja csupán, ha­nem ájtatos imádságaikkal együtt állítja be a mindennapi életbe, hogy a „hétköznapok" és a „vasárnap" között meg legyen a meg­felelő harmónia. Pompás folyóirata a moz­galomnak a Nap, mely címében hordozza a vezetők elgondolását: a női léleknek vilá­gítania és melegítenie kell! Erdély területén ma 42 szociális szerve­zet, 48 leányklub és 45 leányegyesület működik. Tudomány, saftó A tudományosságot az Erdélyi Katolikus Akadémia képviseli, melyet 1928-ban ala­pítottak. Az Erdélyben élő katolikus tudó­sok és irók javát tömöríti. Igazgatója dr. György Lajos, aki a kolozsvári Lyceum könyvtár megszerzésével is Erdély tudomá­nyos életének egyik legmunkásabb apostola. Nevezetes sajtótermék —- az elsoroltakon kívül — a „Hírnök", az „Erdélyi Iskola", a „Vasárnap", az ifjúság lapja, a „Jó Barát" és katolikus szellemű napilapnak nevezhető a Nagyváradon, Paál Gábor szerkesztésé­ben megjelenő „Magyar Lapok" cimü napi­lap is. * A tovarohanó időben csak néhány pilla­natfelvétel ez, amit szavakba rögzítettünk. Legalább ennyit azonban tudnunk kell egy­másról. Ez a néhány adat, néhány szám, néhány név, néhány cim: a ma történelme és kisebbségi sorsot takar. Testvéri kéz- nyujtás ez a határokon túlról. Old England női szabóság Kosice Stefánik-u. 48. Telefon 33-06 Sfastny László szücsszalon Kosice Stefánik-u 48. Telefon 33-06 HOTEL FLÓRA 300 modern szoba. — GARAGE PRAGA - FOCHOVA 121

Next

/
Oldalképek
Tartalom