Prágai Magyar Hirlap, 1932. október (11. évfolyam, 224-248 / 3037-3061. szám)

1932-10-01 / 224. (3037.) szám

Na: RÁDIÓNELLÉKLET 224. (3037) szám ■ Szombat • 1932 október 1 Előfizetési ér: évente 300, félévre 150, negyed- évre 76, havonta 26 K£; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké. R képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több Egyes szám ára 1.20 K£, vasárnap 2.—Kő. A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok politikai napilapja Szerkesztőség: Prága H„ Panská ulice 12, II. emelet. — Telefon: 30311, — Kiadóhivatal; Prága II., Panská ulice 12. 111. emelet, Telefon: 34184. SÜRGÖNYCIM: HÍRLAP, PRflHfl A sovinizmus uj rohama a magyar iskolák ellen üombarobbanás a béig: tiszti kaszinóban Két halott, sok sebes&lt — Macedón komitácsik munkája? Belgrád, szeptember 30. A belgrádi tiszti kaszinó előcsarnokában ma reggel hét óra­kor pokolgép robbant fel. A kora reggeli órákban az élénk Milán király uccában fek­vő kaszinóban hordár jelent meg és csoma­got akart átadni a kaszinó igazgatóságának. Még nála volt a csomag, amikor az fölrob­bant. A hordár vértől borítva összeesett s a közelében dolgozó takarítónő ugyancsak sú­lyosan megsebesült. Távolabb néhány kato­na dolgozott, akik közül négyen könnyeb­ben megsebesültek. A tiszti kaszinó elő­csarnoka megrongálódott. Mielőtt a hordár elvesztette eszméletét, kijelentette, hogy a csomagot egy elegáns fiatalember adta át neki a Sabinas templomban azzal az utasí­tással, hogy vigye a tiszti kaszinóba- Útköz­ben néhány percig elbeszélgetett egy isme­rősével s ez a néhány perces késedelem az életébe került A hordár és a takarítónő a kórházba való beszállításuk után meghal­tak. Az általános vélemény szerint a bomba- merényletet macedón komitácsik követték el. Hivatalosan egyelőre még nem nyilat­koztak a merényletről. Henderson közvetítő javaslatot tett a németek kibékitésére, de Neur hajthatatlan maradt A lefegyverzési konferencia sorsa — A német külügyminiszter nyilatkozata — Benes és Polítis közvetít Irta: Kristöff Sándor, a magyar nemzeti párt igazgatója Tizennegyedik éve, hogy a szlovenszkói ma­gyar nemzeti kíiisibbség (kálváriáé útját járjuk s azóta szakadatlan küzdelemben állunk a ma­gyar iskolát fenyegető soviniszta törekvések­kel. A magyar iskolák, de különösen a bizo­nyos autonóm jogokat gyakorló felekezeti Is­kolák, állandó célpontjai a soviniszta körök támadásának. Színtiszta miagyar vidékek is­kolái esnek áldozatul évrőtt-évre a szlávositó törekvéseknek s gyakran egészen alárendelt közi igazgatási, vagy tanügyi tényező egyéni akciója is elegendő a magyar iskola jogainak megd ön téséfhez. Emlékezzünk csak vissza a nemrégiben Losoncon lefolyt megdöbbentő eseményekre. Itt az történt, hogy a tanügyi hatóság rászo­rította a római katolikus magyar iskolaszé­ket, hogy a tanulók nagy számára tekintet­tel épdttesen még két tantermet. És amiikor a magyar szülők a tantermeket felépítették, a t anfelügyelőség egyszerűen elvette a magyar gyermekektől a tantermeket és átadta a szlo­vák gyermekeknek, bár ezeknek a szülei egy fillérrel sem járultak hozzá az iskola építé­séihez és fenntartásához. Hogy a magyar Is­kola elókkupálásánáíl nemzetiségpolitikai szempontok érvényesültek, azt mi sem bizo­nyítja jobban, miiint az a tény, hogy az isko­la ilymódon való megszerzése után nyomban Losoncra invitálták Hlinka Andrást és nagy gaudiumimal vezették az elfoglalt magyar is­koláiba betelepített szlovák iskola ünnepélyes megtekintésére. Pár nappal később pedig a losonci kerületi főnök Pozsonyban a Sloven- ská Liga központi vezetőségének az ülésén élénk te!szétnyílvánitások közben jelentette be a legújabb hódítást. A magyar iskolák ellen felvonuló akció, úgy látszik, újabb taktikai módszert igyek­szik meghonosítani. Most már nem elégszik meg a magyar iskolák jogainak megcsorbítá­sával, hanem továbbmegy egy merész lépés­sel. A magyar vidékeken lét esitett szlovák iskolákat ugyanis most már felép itt ed ni is magyar pénzen igyekszik. A losonci eseten kívül ezt a feltevésünket igazolja a színtisz­ta magyar Mucsény községbeli eset is. Itt a Slovenská Liga exponensei azt követelték a magyar iskolaszéktől, hogy az építendő ma­gyar iskolával együtt építtesse fel az iskola­szék a telepesek gyermekei részére alapi!ott szlovák iskolát is. És mert az iskolaszék nem volt hajlandó a szlovák iskola építését vál­lalni, a liga tényezői csendőröket küldtek az iskolaszéki tagokhoz, hogy „áHannellenes“ magatartás címén felelősségre vonják őket. Nehéz elhinni, hogy ezekről a magyar is­kolák kárára elkövetett soviniszta kilengé­sekről nem volna tudomása az iskolaügyi miniszternek. Hiszen csak bele kell tekinte­nie a napái apókba- A magyar újságokból megismerheti a magyarságot ért megdöb­bentő sérelmeket és tudomást szerezhet azok­ról a végsőkig felkorbácsolt érzelmekről, amelyek a jogellenes cselekmények nyomán támadnak a magyar lelkekben. Viszont a csehszlovák lapokból tájékozódíhatik a sovi­niszta körök hangos örömujjongásairól, va­lahányszor azoknak a magyar kulturális jo­gokból újabb zsákmányt sikerüli elköny­velniük. A miniszter urnák éreznie kell, hogy ez a játék már messze átcsapott azon a korláton, amelyen belül az érdeimszerző, feltünnivágyó soviniszták tulbuzgalmát eltűrni, vagy meg­bocsátani lehet Az elemi oktatás korlát azá­Páris, szeptember 30. Mielőtt Henderson Londonba utazott volna, az Echo de Paris ér­tesülése szerint a nagyhatalmak képviselői­nek nyilatkozattervezetét nyújtott át, amelyet október 10-én be akar mutatni a lefegyver­zési konferencia válászmlányának tanácskozá­sán. Ettől a nyilatkozattól Henderson azt vár­ja, hogy hatása alatt Németország visszatér a lefegyverzési konferenciára. A szöveg rend­kívül rövid és Sir John Simon angol külügy­miniszter máris elfogadta azt. A nyilatkozat mindössze három pontból áll, amelyek a kö­vetkezőik : 1. Németország nem fegyverkezik föl. 2. Az erős hadseregek energikusan redu­kálják állományukat és a Reichswehr és a francia hadsereg között különbséget a lehető legnagyobb miértekben igyekeznek eltüntetni. 3. Az egyenrangúság elvét elfogadják. A lefegyverzési konvenció mind a három pontot fölvenné. Ezzel a legyőzött államokat érintő szociális rendelkezések eltűnnének, mert a lefegyverzési konvenciót a nagyhatal­mak általános érvényű és mindenkire nézve kötelező egységes szerződésnek tekintenék. isa, a gyermekek vallásos nevetésének meg­nehezítése s az an y anyel) v jogainak megcsor­bítása már az egyetemes emberi kultúra kér­dését érinti s ezekre a veszedelmes jelensé­gekre már felfigyel a civilizált világ lelkiis- merete. A humánus gondotikozáisu embert megdöbbenti az az igazságtalanság, hogy a magyar gyermekeket kiszorítják a szülőik ál­dozatkészségéből emel! iskolából s a peda­gógia és a higiénia követelményeinek megcsú­folásával összezsúfolják őket a nem elegendő számú tantermekben, miig a szlovák gyerme­keket az egészség és a kényelem kívánalmai­nak megfelelően helyezik el a magyar szülők pénzén emelt tantermekben. Ez az a soka! emlegetett kuiturdemokráeia: Pertinax szerint Franciaország neon fogad­hatja el minden további nélkül az angol köz­vetítő javaslatot. Illetékes körök szerint Henderson elnök a német külügyminiszter elutazása előtt bemu­tatta Neurath bárónak közvetítő javaslatát. Ha a nagyhatalmaik elfogadják azt, akkor ok­tóber 10-én a konferencia sem emel kifogá­sokat; ellene. A javaslat Hendersontól és Sir John Simon angol külügyminisztertől ered. A német külügyminiszter állítólag tartózko­dóan fogadta az angol tervet s a franciák sem mutatnak túlzott lelkesedést elfogadásá­ra. Mindazonáltal a megegyezés útjában nem állnak túlzott akadályok. Herriot tegnapi be­szédében egyetlen szóval sem emlékezett meg a közvetítő kísérletekről s ezt is min­denki jó előjelnek tekinti. Különösen az ame- rikaiaik optimisták, akik úgy vélik, hogy a németek a lefegyverzési konferencia októ­ber 10-i'ki ülésén okvetlenül megjelennek. Neurath Berlinben Neurath német külügyminiszter ma délelőtt fogadta a sajtó munkatársait és részletesen ■■■■■■■■BaBaBgB—■WHMIBIIHIIII'mi 111 IWIMian a piciny, ártallau gyermeki elkelt .nevelését a nemzetiségi politika eszközévé alaci&onyrtani? Találhat-e erre magyarázatot az áiskólaügyi miniszter ur? Kétségtelen, hogy miniket magyarokat is mulasztás terhel abban, hogy idáig engedtük elfajulni a dolgot. Talán csak azt hozhatjuk fel mentségünkre, hogy a gazdasági válság vészterhes napjaiban elterelődöt! a figyel­münk a kulturális javainkat fenyegető ve­szedelmekről. De amíg a kiéleződött osztály- ellentétek miatt gazdasági értekeinket nem tudtuk megmenteni, most, amikor mindnyá­junk közös szent kincséről van szó, édes anyanyelvűnk, hitvallásunk oltalmáról, gyer­mekeink vallásos és nemzeti szelemben való, tájékozitata őket genfi utazásának eredmé­nyéről és a kormány külpolitikai terveiről. A miniszter különösen a lefegyverzési tárgyalá­sokról nyilatkozott kimerítően. A legközeleb­bi ülésen a lefegyverzési konferencia okvet­lenül dönteni fog a német kérdésben. Neurath Genfben tárgyalt az angol külügyminiszterrel, a lefegyverzési konferencia elnökével, az olasz delegátusokkal és a kisebb hatalmak képviselőivel és tájékoztatta őket Németor­szág jogi álláspontjáról, egyúttal arról is, hogy a birodalom nem fogadhatja el az an­gol és a francia válaszjegyzék érvelését. Az egyenrangúság biztosítása nélkül Németor­szág nem vehet részt a lefegyverzési konfe­rencia további munkájában. Neurath ezután részletesen ismertette Henderson és Simon közvetítő javaslatát, amellyel szemben Né­metország ugyancsak megőrzi objektivitását. Németországnak nem az a törekvése, hogy felfegyverkezzen, hanem az, hogy a többi ha­talmak mintájára szuverénül gondoskodhas- sék nemzetvédelméről és biztonságáról. Ez a kívánság minden szuverén népnek elemi jo­ga s akik nem ismerik el, különbségeket tesz­nek nép és nép között, zavarják az európai neveltetésének biztosításáról, minden önérze­tes és becsületesen gondolkodó magyar em­bernek egyakaraton kell lennie­Felhívjuk törvényhozóink és tartománygyü- lést képviselőinknek figyelmét a magyar is­kolákat fenyegető és egyre vakmerőbbé váló támadásokra. Felhívjuk a felekezeti iskolák sorsát szivükön viselő egyházi és világi fak­torainkat, hogy egyházi kapcsolataik felhasz- , Hálásával irányítsák a civilizált vitáig figyel­mét a veszedelembe került magyar iskolák­ra. Ilyen hathatós támogatásokkal bizonyára a siker minden reményével vívhatjuk meg szeptcélu önvédelmi harcunkat a magyar iskoláért

Next

/
Oldalképek
Tartalom