Prágai Magyar Hirlap, 1935. március (14. évfolyam, 51-77 / 3603-3629. szám)

1935-03-07 / 56. (3608.) szám

4 1935 márdtn 7, csütörtök. A nagyszabású királyhelmeci ét kisgéreti népgyülé- sekkel ért véget a magyar nemzeti párt vezéreinek keletszlovenszkői körútja A lelkes sikerű gyűléseken Jaross Andor, Füssy Kálmán, Kristóf! Sándor és Helyei Gyula fejtették ki ellenzéki politikánk télkitűzéseit Királyhelmec, március 6. (Kiküldött mun­katársunktól.) A magyar nemzeti párt ve­zérei a nagysikerű keletszlovenszkői körutat vasárnap fejezték be Királyhelmecen és a szomszédos Kisgéres községben, ahol a párt rendkívül népes népgyüléseket tartott. Mind a két népgyülésen résztvettek Jaross Andor tartománygyülési képviselő, a párt országos ügyvezető elnöke, Füssy Kálmán szenátor, Kristóff Sándor kerületi pártigazgató, Helyei Gyula alelnök és Kiss Géza Lajos királyhelmeci körzeti titkár. A lelkes hangulatú királyhelmeci népgyü- lés vasárnap délben féltizenkettőkor kezdő­dött a Katolikus Kör helyiségében, melyet a párt tagjai teljesen megtöltöttek. A gyű­lést Kulcsár István, a helyi szervezet el­nöke nyitotta meg és utána Jaross Andor emelkedett szólásra. Beszédét azzal kezdte, hogy a nyugat- szlovenszkói magyarság erős magyar nem­zeti párti szervezeteinek testvéri üdvözle­tét hozta keletre. A magyar kisebbség érett arra, — folytatta — hogy saját pártkeretei között fejtse ki politikai életét. Nekünk osztályküzdelmeken felül- álló, az egész itteni kisebbségi magyar­ság összefogására irányuló célkitűzéseink vannak. Az idő az elmúlt másfél évtizedben sok po­litikai idea bukását hozta meg, megbukott a marxizmus, amely osztályharcot hirdetett és Moszkvát állította oda a dolgozók példa­képéül. Éppen úgy nem azonosíthatjuk ma­gunkat a csehszlovák agrárpárt és csehszlo­vák iparospárt politikai elgondolásával sem, amely a kisebbségi magyarság köré­ben nem találhat talajra, már csak azért sem, mert az agrárpárt a csehszlovák agrárvezérek politikai kommandója alá szeretné he­lyezni a kisebbségi magyarságot. A maga szempontjából céltudatos munkát végez az agrárpárt, amikor bennünket is az ő érdekei szolgálatába szeretne állítani. Ezeknek a tőlünk távolálló pártpolitikai érdekeknek a szolgálatára elsősorban a „négyszemközti" magyarok voltak kap­hatók, akik nem merik nyiltan vállalni a magyarságukat. A csehszlovák pártpolitika a kisebbségi ma­gyarság tömegeinek semmit sem hozott, csupán a kormánypárti magyar vezéreknek juttatott maradékbirtokokat és egyéb elő­nyöket. Mi azonban nem vagyunk hajlandók egyéni előnyökért és jutalmakért eladni a kisebbségi magyarság érdekeit, mert bennünket nem tévesztenek meg csillogó gyöngyök, mi azért harcolunk, hogy itt, a köztársaságban, az egész kisebbségi magyarság helyzete feljavuljon. Mi, a magunk részéről tiszteletben tartjuk a csehszlovák népnek és a vezéreinek mun­káját, de ahogy mi nem megyünk el pél­dául Pardubicba, vagy Kolinba, hogy ott megalakítsuk a magyarság pártjainak szer­vezeteit, éppen úgy joggal követelhetjük, hogy a mi népünket se akarják a csehszlovák táborba beszer­vezni a csehszlovák pártok és vezéreik. Kisebbségi politikánk útját önmagunk szab­juk meg. Jaross Andor ezután kitért a Slovenská Liga munkájára is, melyet a szlovák nép ér­dekeinek szemszögéből ítélve, szintén tisz­teletreméltónak jelölt meg. Azonban van egy határ, melyen túl már tiltakozni kell a Slovenská Liga törekvései ellen. A Sloven­ská Liga ugyanis szinmagyar községekben is felállít szlo­vák iskolákat. Mi őszintén megbecsüljük a szlovákság kul- turmunkáját, de ugyanakkor megköveteljük, hogy szlovák részről is megbecsüljék a mi kulturmunkánkat és tiszteletben tartsák kul­turális jogainkat. Jaross Andor nagyhatású beszédét való­ságos tapsorkán fogadta, majd az ováció elmúltával Füssy Kálmán szenátor szólalt fel. Történelmi időket élünk, — mondotta — melyekben biztosítanunk kell boldogulásun­kat. Az elmúlt másfél évtized megmutatta, hogy a kisebbségi magyarságnak milyen utat kell követnie önvédelmi harcában. Osztálykülönbség nélkül kell felsorakoz­nia minden kisebbségi magyarnak a nem­zetmentő munka frontján. Füssy Kálmán lelkes beszéde után Kris­tóff Sándor kerületi pártigazgató szólalt fel, ismertette a kassai kerület választmányi ülésének lefolyását és megindokolta, miért kell a magyarságnak továbbra is kitar­tania az ellenzéki álláspont mellett. Erős kritikában részesítette az agrárpárti korte­sek agitációját, foglalkozott a gabonamono­póliummal, a készülő állatmonopóliummal és a gazdaadósságok rendezésének ügyé­vel, amely valószinüleg még ebben az esz­tendőben megoldásra kerül. A felszólalások sorát Helyei Gyula be-« széde zárta be, aki az iparosok sérelmeivel foglalkozott és ismertette az országos ipar- tanácsban végzett munkáját. Főként ki-* emelte azt a méltánytalanságot, amely éppen a csehszlovák kereskedő- és ipa­rospárt jóvoltából a kisiparosság anyagi felsegitése körül következett be. A magyar ember öntudatosan kell, hogy szolgálja a kisebbségi magyar érdekeket és ezért csak a magyarság pártjaiban helyez- kedhetik el. A gyűlés után a pártvezérek a Rigó-ven­déglőben szükebbkörü ebéden vettek részt, majd délután a szomszédos Kisgéres közsé­get látogatták meg. Itt Rácz András helyi elnök és Kovács István vezetésével a köz­ség népe nagy szeretettel fogadta vendégeit, akik a szövetkezet épületébe vonultak. A szövetkezeti épület udvarán folyt le nagy hallgatóság jelenlétében a lelkes hangulatú gyűlés. Kisgéresen is Jaross Andor, Füssy Kálmán, Kristóff Sándor és Helyei Gyula ismertették a politikai helyzetet, és megje­lölték az utat, amelyen a kisebbségi ma­gyarságnak a saját érdekében haladnia kell. Az esti órákban ért véget a gyűlés, a párt­vezérek ezután Rácz András helyi elnök vendégszerető házát látogatták meg, majd a község népének szeretetteljes búcsúja után távoztak Kisgéresről. A kassai kerület helyesli a magyar nemzeti párt ellenzéki politikáiét Kassa, március 6. (Kassai szerkesztősé­günktől.) A magyar nemzeti párt kassai ke­rületének választmánya, — amelyben kép­viselve vannak a kassai, szepsi, nagymi- hályi, gálszécsi, tőketerebesi, nagykaposi és királyhelmeci járások, -— a kassai pártiroda 1 helyiségében igen nagy érdeklődés mellett' lefolyt ülést tartott. A választmányi ülésen 1 megjelentek dr. Törköly József nemzetgyü- lési képviselő, a párt országos politikai el­nöke, Jaross Andor tartománygyülési kép­viselő, országos ügyvezető elnök és Füssy Kálmán szenátor. Münster Tivadar elnök megnyitó beszéde után előbb dr. Törköly József, azután Ja­ross Andor hosszabb beszédekben ismertet­ték az általános politikai helyzetet és a ma­gyar nemzeti párt viszonyát a mai belpoli­tikai helyzethez. A nagy érdeklődéssel hall­gatott politikai helyzetjelentések után Kris­tóff Sándor kerületi pártigazgató az alábbi határozati javaslatot nyújtotta be : 1. A kassai kerületi választmány helyesli a párt ellenzéki magatartását a parlament­ben és a tartománygyülésbcn, mert meg­győződése szerint csak az önérzetesen ki­tartó nemzeti politika lehet felelősséget vál­laló a magyarsággal szemben és eredmé­nyes a kormánytöbbséggel szemben. 2. A kassai kerületi választmány, mint a modern haladás hive, nem ellenzője a terv- gazdálkodás gondolatának. Nem tartja azonban célravezetőnek a tervgazdálkodás erőszakolását akkor, amikor egyszerű kül­kereskedelmi szerződésekkel nemcsak bé­késebb légkört, de egyben azonos eredmé­nyeket lehet elérni. 3. A kerületi választmány múlhatatlanul szükségesnek tartja az adófizető lakosság közterheinek csökkentését, a gazdaadóssá­gok rendezését ama javaslat értelmében, amelyet a magyar nemzeti párt törvény­hozói 1934 júniusában a parlamentnek be­nyújtottak. 4. Végül a kerületi választmány helyesli a párt azon célkitűzését, melyet országos agitációval igyekszik elérni: a csehszlová­kiai magyar nemzeti kisebbség osztálytalan testvéri egységét. A beterjesztett határozati javaslatot a nagyszámban megjelent kerületi választ­mányi tagok egyhangúlag elfogadták. (40) — Egész életemben hálás leszek, Juanita. És megígérem, hogy nem lesz olyan kérése, olyan parancsa, amit ne teljesítenék. Ha a leglehetetlenebfb doilgot kívánná, azt is meg­teszem. — Vigyázzon, mert könnyen lehet, hogy szaván fogom, — viszonozta mosolyogva a lány. — És most ne beszéljen, pihenjen csen­desen. — Végigsimitotta fin homlokát. — Egy kis sebláza van, de hamorosan kiheveri, fis amint lábra áll, azonnal jöjjön utánam Revaiisba. Az Imperialban veszek szobát, azt hiszem, maga is megszállhat ott. — Hamarább ott leszek, mintsem gondolja, — suttogta Műnekendorf és fáradt szemei lecsukódtak. XXIX. Wikenasban gyakran támadt lelkiismeret furdal ás Edit miatt. Amikor megismerkedett vele, könnyelmű, kalandvágyé asszonynak hitte. Hogy is lehetett volna máskép? Egy magasrangu katonatiszt felesége megismer­kedik egy bártáncossal és mindjárt az isme­retség első napján együtt vacsorázik vele, azután éjszakának idején meghivja otthoná­ba. Másnap au toki rándulásra megy vele és az erdei sétányon önfeledten a karjaiba borul. Hiszen, igaz, némileg enyhítő körülménynek tekinthető az a fiatalkori kaland ott a cseh­országi fürdőhelyen és sokat meg is magya­ráz, végső eredményben azonban nem változ­tatón; a megítélés mértékén. De amint egyre jobban megismerte az asszonyt, amint egyre világosabban tárult fel előtte egy szerelmes asszonya lélek minden rejtélye, annál inkább megsajnálta őt és szégyenkeznie kellett ön­maga miatt. Hiszen más férfi álarcában lo- pózott hozzája, egy régi, nagy szerelem re­miniszcenciáival élt vissza s eljárása még megbocsátható lett volna, ha szereti az asz- szonyt! De némi vonzalmon és részvéten kí­vül semmi egyebet nem érez iránta. Ellen­ben ratul kihasználja az asszony önfeledt szerelmét és váratlanul fellobbant szenvedé­lyét. Mint egy betörő, a legkisebb alkalmat is arra használja fel, hogy céljához közel jusson, asztalfiókokat nyitogat, iratokat lopkod, titko­kat másol és ki tudja, miit yen szerencsétlen­ségbe sodorja ezt a szegény teremtést, aki hittel és bizalommal csüng rajta és nem törő­dik most semmi mással, mint a szivében fellobbant nagy szenvedéllyel. Megismerkedésük után mindennap talál­koztak. Wikenas minden szabad idejét az asszonnyal töltötte. Lemondott a fele gázsijá­ról, csakhogy az éjjeli parkett-tánc alól men­tesüljön és amikor müsorszámát befejezte az A lb ámbrábán, autóba vágta magát, a Margo- teán-villába sietett, hová az asszony minden­féle rejtett módon vezette és ott volt a hajnali órákig. Amikor egy pillanatra magára ma­radt, azt már a kutatásra használta fel. Szisztematikusan vizsgált át mindent. Kezdte az íróasztal fiókjain. Teletömte zsebét ira­tokkal, másnap reggel azokat mind átolvasta, az érdekesebbeket lemásolta és nyomban Prallerhez juttatta. Este aztán visszavitte az előző nap elhozott anyagot és ujjal tömte meg a zsebét. Amikor az Íróasztalt már át­kutatta, a könyvtárszekrényre került a sor, de abban semmit sem talált. Közben roha­mosan teltek, múltak a napok és bár jómaga nagyon meg volt elégedve az elért eredmény­nyel, mert igen fontos katonai titkokhoz sike­rült hozzáférkőznie, tulajdonképpeni céljától éppen olyan távol volt a tizedik napon, mint az elsőn, a katonai szerződésnek nem tudott nyomára jutni. Április tizediké volt. Odakünn ragyogó tavaszi napsugár áradt szét a délelőtti forga­lomtól nyüzsgő ucoákon, Wikenas pedig szo­bájában pihent, a k ere ve tan feküdt és agya lázasan dolgozott. A tegnap éjszakára gondolt, az asszony kétségPoeesésére, aki üzenetet ka­pott, hogy féxje április tizenkettesükén reggel érkezik. Zokogva borult a fiú nyakába és százszor meg százszor sóhajtott fel: — Vége van már ennek a gyönyörű tündér­mesének! A ma éjszakán kívül még csak két­szer találkozhatunk s akkor el kell válnunk ismét. Ki tudja, mikor láthatlak? De meg­ígéred, ugy-e, hogy gondolsz rám és néha hirt is adsz magadról. És amig Wikenas jeskiiddzött és igyekezett a helyzethez mént fájdalmas arcot ölteni, azalatt magában arra gondolt, hogy még csak két éjszakája van. Ha ezalatt nem sikerül az okmányt megszereznie, akkor dolga végezet­lenül kell távoznia. Mert tovább nem is maradhat, anélkül, hogy szabadságát vakmerőén ne kockáztatná. Praller doktor utján minden váratlan fordu­latról értesült. Idejében megkapta Parpiras ezredes üzenetét, hogy gyorsan dolgozzon, mért Juanita és az igazi Munckendorf meg­szökött Robinhood szanatóriumából. A szökés sikerült és azok valószinüleg Revaisba vették uljukat Április tizediké, tizenkettedike táján oda érkezhetnek és váratlan felbukkanásuk nagy zavarokat okozhat, esetleg veszélybe is döntheti őket. Meglepte az az értesítés, hogy Juanita való­színűleg egy veszedelmes nemzetközi kém, akitől jó lesz különösen óvakodnia. Nagyon tetszett neki a leány és különösképpen most, hogy Edittel annyiszor volt együtt, kellett mindig visszagondolnia a spanyol táncosnő elragadó szépségére, üde fiatalságára. Olyan hangulatban is volt, hogy szinte holdikóros állapotban ült le íróasztalához és verset fir- kantott maga elé képzelt ideáljához, szóra­kozottságában pedig azt sem vette észre, hogy a versnek nem is marad nyoma a papiroson, mert tollát szórakozottságból abba a vegyi tintába mártotta, amivel jelentését szokta megírni. Most pedig számolnia kell azzal, hogy Juanita mint ellenfél kerül vele szem­ben, hogy harcolnia kell vele és igazán nem lehet tudni, hogy ebben a harcban ki kereke­dik felül. Ha a leány tényleg Suami szolgá­latában áll, akkor bizonyosan elárulja őt és akkor nem használ semmiféle "ügyesség, nem használ a vakmerőség sem, menthetetlenül elveszett. Parpiras értesítése szerint Juanita úgy tizediké táján kerülhet Revaisba, tehát eset­leg már meg is érkezett. Semmiképpen nincs több ideje két napnál. Sőt még ezt a két napot is vállalni veszedelmes. Április tizenkettedi­kén már itthon lesz Margoteán ezredes is, akkor már nincs is célja további tartózkodá­sának. Tehát április tizenegyedikén éjszaka... Ez lesz a döntő pillanat. Még egyszer alaposan körülnéz Margoteán szobájában, még egyszer rejtekhely után kutat. Aztán... akár siker* rel végződött munkája, akár nem, útra kél, (Folytatása következik.^ J milWft BI07HTI WiLLIAM CROOKE KÉMREGÉNYE 1 UU11IU MAMIM

Next

/
Oldalképek
Tartalom