Prágai Magyar Hirlap, 1931. november (10. évfolyam, 249-273 / 2766-2790. szám)

1931-11-14 / 260. (2777.) szám

^I^<ai-A\A.GÍ!AR-HIKLM> 1931 november 14, szcmbaA Tátránké Matliáry (Tátra-Matlárháza) klimatikus gyógyhely, 920 m. magasságban 20 százalékos őszi kedvezmény. Pros­pektust kivánatra küld az Igazgatóság A szfovenszkói országos választmány ülése Pozsony, november 13. A szlovenszkói or­szágos választmány tegnap rendes ülést tar­tott Országik József elnöklete alatt. A mun­kanélküliség kérdésében az elnök jelentette, hogy a kormánynál az országos elnökök el­jártak s ő Szlovenszkóra nézve a munkanél­küliség ügyében az eljárást az ország kezé­ben kívánta összpontosítani, ennek azonban törvényes rendelkezések állanak útjában. Több hozzászólás után Blanár Béla dr (ma­gyar nemzeti párti) a legfontosabb teendőnek tartja, hogy a munkanélküliség ügyében egységesen járjanak el, összpontosittassanak a különböző helyekről befolyó segélyek s egységesen, egyforma elvek szerint osztassa­nak azok fel. Elsősorban is munkaalkalmakat kell létesíteni, hogy a megélhetést munka ut­ján lehessen biztosítani. Az egész akciónak egy kézben kell lenni, ezt pedig csak az or­szágos igazgatás utján lehetne megtenni, te­hát mindent el kell követni, hogy minden e célra szolgáló összeg az országos hivatalba folyjon be s az a közérdek és a tényleges vi­szonyoknak megfelelően rendelkezzék vele. Az országos választmány elhatározza, hogy az országos képviselőtestület utján ez irány­ban felterjesztést tesz a kormányhoz. Az alsócsallóközi és csilizközi ármentesitő- társulat 90 millió korona erejéig tervezi mun­kálatait. Ezek közül 20 millió erejéig a ter­vek már jóvá is vannak hagyva a kormány által, sőt az állami hozzájárulás is biztosítta­tott. Blanár Béla dr. feltétlenül szükségesnek tartja, hogy amint az ország hozzájárulását már megszavazta, az állam is biztositsa mi­előbb az összes munkálatokhoz a hozzájáru­lást s a már jóváhagyott 20 millió erejéig a munkák haladéktalanul véghezvitessenek. Alapy Gyula dr. (orsz. ker.-ezoc.-párti) a csal­lóközi lehetetlen állapotokra való tekintettel ja­vasolja, hogy azokon a helyeken, ahol vízben arattak, sürgősen kezdjék meg a munkát, illetve hagyják jóvá a terveket. Az országos választ­mány elhatározza, hogy az országos képviselő- testület elé terjeszti az ügyet és javasolni fogja, hogy járjon az el a segélyek megszavazása és a munkák végrehajtása ügyében. A Szlovenszkói Magyar Kultur Egylet részére 3000 korona kiutalását indítványozza az előadó. Blanár Béla dr. tekintettel arra, hogy az egyesü­letnek száznál több fiók egyesülete van és or­szágos kultur tevékenységet fejt ki, legalább 10.00 korona kiutalását kéri. Alapy Gyula dr. az egyesület működését vázolja és azt fejtegeti, hogy legalább 15,000 korona segély illetné meg az egyesületet. A választmány vita után 5000 koronát szavaz meg. Bors és Fischof „Autó“ címen kiadandó mü­vükhöz hozzájárulást kérnek. Előadó a ,kérelem elutasítását javasolja. Blanár Béla dr. javasla­tára a választmány a kérelmet az iparosztály­hoz teszi át javaslattétel céljából. — A cocktail leleplezése. Tévednek, akik azt hiszik, hogy korunk kedvelt és népszerű báritala, a cocktail. modern ital. Amerikában már száz évvel ezelőtt is ismerték. Marryat kapitány, a népszerű iró, aki 1848-ban halt meg, egyik úti­rajzában megemlékezik a cocktailról, mely már akkor is kedvenc itala volt az amerikai arany- ifjúságnak. Marryat kapitány szerint, ha egy 15 éves ifjú azt akarja, hogy férfinek tartsák, — ami Amerikában egészen természetes — korcs­mába jár. tubákozik, cocktailt iszik, nagyokat köp hozzá és állandóan politikáról beszél. Thak- keray és Ilawthorne regényeiben is szerepel a cocktail. mint népszerű ital. — Az érdekházasság „hazafias dolog“. Egy fran­cia lap körkérdést intézett ofl vasúik ~z. hogy nyilat­kozzanak az érdekházasságról. A legérdekesebb válasz így hangzott: Az érdekházasság hazafias dolog, melynek eredete a hűbériség idejére nyú­lik vissza. A hübéruraik mindig úgy nősültek, hogy örököseiknek érdekeit védelmezzék. Maga a ki­rály is Így gondolkozott s a háza egységét nagy­részt az érdekházasságok hozták létre. A főuraktól átvették ezt a szokást később a polgárok is, akik manapság is azon igyekeznek, hogy házasságuk megoltalmazza érdekeiket. Tapasztalat, szerint az érdekházasságok, ha nem is jobbak, nem sokkal rosszabbak a szerelmi ház," ágoknál. _ A lassúság rekordja. Egy amerikai farmer, Oow by Ralph Sanders, felállította a lassúság rekord­ját. Tanyáján leolt egy ökröt és annak szarvát dí­szesen kifarogva, ajándékul elvitte .Jimmy Walker- nek, Newyork polgármesterének. Sanders gyalog ment tanyájától egészen Newyorkig. hátán cipeive gyönyörű te szokatlan ajándékát. A négyszáz kilo-j méteres utat 2?/i nap alatt tette meg, tehát naponta' még két kilométert sem gyalogolt. Egyre jobban bonyolódik a nyiirai kórház elmeoszlályán történt titokzatos hármas mérgezés bűnügye A gyógyszerészek szerint az injekciós oldatot szállító gyógyszertárban nem történhetett meg a végze tes gyógyszercsere — Különböző szinü üvegekben expediálták a morfium- és a ■ummálnátrium-oldatot Nyitra, november 13. (Saját tudósitónktól.) A nyitrai országos kórház elmeosztályán történt hármas mérgezés ügyében a vizsgálat több ér­dekes mozzanatot emel felszínre s a vizsgálati hatóságok remélik, hogy rövidesen tisztázni fog­ják a felelősség kérdését. A lapok egyrésze túl­zott és valótlan hireket, hozott a halálesetek okáról és körülményeiről, igy például a Öeské Siovo nyitrai tudósítás alapján arról ir, hogy a kórházban még tíz beteg vivődik a halállal, ala­két szintén morfiummal mérgeztek meg. Illeté­kes körök úgy informálnak bennünket, hogy ezek a hirek minden alapot nélkülöznek, épp­úgy túlzottak azok a híresztelések, hogy a mérgezési afférral kapcsolatban letartóztatá­sok történtek és újabb őrizetbevételek állnak küszöbön. A valóság ezzel szemben nem több, mint a-meny- nyit a Prágai Magyar Hirlap hasábjain ismertet­tünk, vagyis hogy az elmeosztály három betege a csillapításra szánt injekció után pár órával meghalt s az a gyanú, hogy halálukat az injekciós folyadék okozta Tegnap kihallgatták az injekciós folyadékot szállító gyógyszerészt, majd gyakornokát is, aki az ő föLügyelete mellett készítette el a gyógy­szereket. Mindketten a Hulmeosik-gyógyszertár alkalmazottai. Szerintük teljesen kizárt eset, hogy a gyógyszertárban gyógyszercsere történt volna és abba az üvegbe, amely a vignetta szerint luminálnát- riumot tartalmazott, morfiumoldat került volna. A könnyebb ellenőrzés érdekében ugyanis a morfiumot állandóan fehéresszöld üvegben szállították a kórház részére, mig a luminál- nátriumoldatot barna üvegbe töltötték. A kórházi recepteket olymódon készítették, hogy az orvosi előírást betüszermt lemásolták a perforált vignettákra, hozzáírva a kórházi be­teg nevét és szobájának számát is, s jelezve az orvosi utasítást. A lemásolás után a vignettákat szétszedték, külön-ikülön készítették el a gyógy­szereket s az elkészítés sorrendjében az üvegekre és do­bozokra rákerült a hozzátartozó vignetta. A kérdéses gyógyszereket a gyakornok készí­tette el, majd bemutatta a munkáját ellenőrző okleveles gyógyszerésznek, aki semmi szabály­talanságot sem talált. A szokásos és retaksálás szempontjából is szükséges ellenőrzés megejtése után kerültek ki a gyógyszerek a Humelosik- féle patikából. Ezek után a gyógyszerészek föl- tii nőnek tartják azt a körülményt, hogy bár a gyógyszertár különböző szinü üvegek­ben szolgáltatta ki a gyógyszereket, a vizs­gálati hatóságok két egyformán zöldesfehér szinü üveget foglaltak le a kórházban. Ez arra mutat, hogy a gyógyszerekkel valami­lyen manipuláció történhetett. Minthogy a vizs­gálatban résztvevő hatóságok még mindig a log- merevebben elzárkóznak a bűnügyre vonat-ke-; ' közelebbi információ nyújtásától, csak a vizs-gi lat befejezése irtán kerülhet nyilvánosságra, k" és milyen mulasztást követtek el a halálos kö­vetkezményekkel járó injekciók körül s he ezekért a mulasztásokért személy szerint k: . vagy kiket terhel a felelősség. iiiiniféllesi van keíeísaovensziiói folyók áradása Kassa, november 13- (Kassai szerkesztő­ségünk telefonjelentése.) A keletszloven- szkói folyók áradása mára kissé megcc«]>- pant. A Hernád áradása Abos és Kassa között és a Kassától lejebb fekvő területen szünöfélben van. Egyedül a Laboré, a La­torca és a Bodrog vízállása emelkedik. A Bodrog vízállása Bodrogszerdahely kör­nyékén már elérte a hat métert és az ára­dás komoly méreteket öltött. Ugyancsak nagy a veszély Gömörben is, ahol a Sajó és a Rima folyók áradnak erősen és már eddig is nagy területeket öntöttek el. A ha­tóságok mindent megtettek az árvizvesze- delem elhárítására. Hagy házi botrány a nyitrai kommunista pártban a ttiróválasziás miatt Nyitra, november 13. (Saját tud ősi tónk­tól.) Mint ismeretes, a nyitrai városbiró- válasz tásnál a polgári és a szocialista blokk egyforma esélyekkel indult és nyilvánvaló volt, hogy a szavazást a kommunisták fogják eldönteni, akik 7 mandátummal bírnak. A polgári pártok paktumot kötöttek a kommu­nistákkal, mely szerint a polgári pánt jelölt­jére, Mojto Ferenc képviselőre fognak sza­vazni annál is inkább, mert a szocialista blokk ellen már régi idő óta heves harcot folytatnak. Meglepetésszámba ment, hogy a kommunisták megszegték a megállapodást és noha még közvetlenül a választás előtt is hangoztatták, hogy a polgári blokkal kötött megállapodás érvényben van, mégis a szo­cialista. blokk jelöltjére, Szilágyi Béla dr.-ra adták szavazatukat. A választások ellen be­nyújtóit fellebbezés — melyről hirt adtunk — említést tett arról, hogy a kommunisták magatartása arra vezethető vissza, hogy a Munkásház javára 30.000 koronás Ígéretet kaptak. Ez ügyben most szenzációs részletek pattantak ki. Kiderült, hogy a kommunista párt képviselőtestületi tagjai a párt akarata ellenére kötötték meg a paktumot a szociá­lis ta blokkal és a párt akarata ellenére ad­ták le szavazatukat a szocialista blokk jelölt­jére. Az eziránybain lefolytatott házi vizsgá­lat során bizonyos olyan tények merültek fel, melyek szükségessé tették, hogy két kommunista párti vezetőségi tagot a párt ar­ra kényszeritett, hogy a pártiban viselt tisztségeiről mondjon le és felszólították őket, hogy a már felvett pénzt szolgáltassák vissza. Ez ezideig csak részibén történt meg. A kommunista párt a jelek szerint szintén fellebbezésit fog beadni a vároisfbiréválasztás ellen és ki fogja zárni azokat a tagjait, akik az ügyben kompromittálva. vaunak. Kide­rült, hogy a pártközpont még a választások előtt levelet irt a nyitrai kommunista helyi- csoport n-ak, melyben azt követelte, hogy semmi körülmények közölt ne szavazzanak a szocialista blokk jelöltjére. Ezt a levelet kellő időben nem közölték a vezetőséggel, hanem visszatartották. A városban a szen­záció erejével hatott e kulisszatitkok kipat­tanása. Élénk érdeklődés előzi meg a kom­munisták vasárnapi gyűlését, amelyre Nyit- rára jön a pozsonyi Steiner és Safranek, a Rudó Právo szerkesztője. Különös por egy portré körűt A gyáros felesége nem vette át a fest­ményt, mert „nem hasonlít rá“ Budapest, november 12. Róna István gép­gyáros felesége, megállapodott Lengyel-Rein­fuss Ede festőművész-tanárral, hogy élet­nagysága portrét fest róla. Az arckép el is készült és a festőművész a képet a Képző­művészeti Társulat téli tárlatán kiállította és a kritika elismeréssel emlékezett meg róla. Annál nagyobb volt a festőművész meglepe­tése, mikor a hölgy, akit a kép ábrázolt, nem vette át és nem fizette ki a kialkudott hono­ráriumot sem. Lengyel-Reinfuss Ede megkí­sérelte- a -békés ki egyenlítést, .mikor azonban ez nem sikerült, pert indított úgy Róna Ist- vánné, mint férje, Róna István gépgyáros el­len is. Igaz ugyan, hogy a férj rendes körül mények között csak a feleség úgynevezett el­sőrendű életszükségleteiért felelős, a hason­ló társadalmi helyzetben lévőknél azonban szokásos az olyan luxuskiadás, amilyen a mű­vészi festésű arckép, igy a feleség arcképren­deléséért a férj is feltétlen felelőssgégel tarto­zik. A per a budapesti központi járásbíróságon Unger dr. járásbiróhoz került, aki előtt Róna Istvánné ügyvédje azzal védekezett, hogy nem tartozik megfizetni a kialkudott konoráriumot, mert a kép, ha művészi tekintetben ellene ki­fogást emelni nem is lehet, a másik fontos kelléknek, a hasonlóságnak, nem felel meg. Endrényi dr. ezzel szemben a kép szinte feltűnő hasonlóságát vitatta és arra kérte a bíróságot, hogy ennek az állításnak igazolá­sára rendeljen el szakértői szemlét A bíróság, minthogy a vitás kérdést más­képpen eldönteni nem tudta, helyt adott en­nek a kérelemnek és Brüll Aladár protrétfes-tőt és hites törvényszéki szakértőt rendelte ki szakértőül, azzal a föladattal, hogy adjon véle­ményt, megfelelő-e a festmény egyfelől mint művészi alkotás, másfelől mint arckép a ha­sonlóság szempontjából. A szakértői szemle Lengyel-Reinfuss Ede műtermében lesz és a bíróság kötelezte Róna Istvánnét, hogy a szakértői szemlén ugyanab­ban a ruhában, ugyanazzal a frizurával jelen­jék meg, mint amilyenben a festőművésznek modellt ült. Ismét letartóztatták Hexner Artúrt Budweis, november 18. A buweisi csend- őrség a napokban letartóztatta Hexner Artuir iszlovenszlk'ói származású vott. (kereskedőt, akit nemcsak Csehszlovákia, hanem Németország, Ausztria, Magyarország, Jugoszlávia és Ro­mánia hatóságai is régóta (köröznek külön­böző csalások és szélhámosságok miatt. Hex­ner Búdweisben Klein Artúr Emil vezérigaz­gatónak adta ki maigát, máshol viszont Wei- ner Eriik mérnökiként vagy pedig Fürst Artúr mér nőkként szerepelt. Azt állította magáról, hogy egy „Transsylvania" cimü erdélyi szái- ilifcócégmek az igazgatója s ezen a címen a szélhámosságok egész sorozatát követte el. Elutasítják az ungvári községi választás ellen beadott fellebbezéseket Ungvár, november 13. (Ruezinezkói szerkesz­tőségünktől.) Az ungvári járás képviselőtestü­lete tegnap tartotta ülését, melyen a járás gaz­dasági ügyei nyertek elintézést. Igen szomorú fényt vet a járás gazdasági helyzetére, hogy a legminimálisabbra redukált 1932-es év költség- vetése is 742 ezer korona deficitet mutat, melyet részint adóból, részint országos segélyből kíván­nak fedezni. Á járási pótadót ezért a maximális 150 százalékra emelik föl, de még ezzel sem lesz fedezhető a deficit és azért az országos segély kérése elkerülhetetlenné válik. A községi választásokból kifolyóan összesen 6 föllebbezés érkezett be a járási hivatalhoz, melyek elintézésére csak ezután fog sor kerülni. E f öli ebbe zésekkel kapcsolatban köztudomásúvá vált, hogy Ungvár főváros községi választása elleni öt föllebbezés elintézését az országos hiva­tal áttétté a járási főnökséghez. Ebben sokan Üngvárnak, mint fővárosnak ledegradálását lát­ják, mivel Ruszinszkó fővárosa nem t-artozhatik egy járási hivatal hatásköre alá. illetékes helyen erre nézve azt az információt adták, hogy az ungvári választás ellen beadott föllebbezéseket azért adta át az országos hiva­tal a járási főnöknek, mivel ő a legképzettebb tisztviselő a közigazgatási szakmában s ezért a döntést az országos elnökség az ő szakvélemé­nyének meghallgatása után fogja meghozni. Hir szerint a fellebbezéseket az országos hivatal ki­vétel nélkül elutasítja. Nagy föltünést és az ős­lakos ma^varság körében kínos megbotránko­zást keltett az a hir, hogy az öt föllebbezés egyi­ke amiatt föllebbezte meg az ungvári választást, mivel azon „nem csehszlovák állam,polgárok is leszavaztak". A megbotránkozás azért volt oly nagy, mivel az is kiszivárgott, hogy a föllebbe- zést egy őslakos irta alá. aki azonban ezt suga-1- mazásra tette. Hosovski dr. járási főnök erre nézve nyilat­kozott is és kijelentette, hogy a föllebbezésnek nem lehetett helyt adni, mivel a megejtett vizs­gálat szerint mindössze néhány nem csehszlovák tállampolgár szavazott le s ez a szám a választás eredményét semmiben sem befolyásolja. xx A jövő esztendei dublini eucharisztikus kongresszus. A katolikus egyházi életében nagyjelentőségű esemény az eucharisztikus kongresszus. A jövő esztendőben junius 21-től junius 26-ig lesz ez a kongresszus Dublinban. A kongresszus programját most kapta meg a P. M. H. utazási "irodája s a kongresszusra társasutazást fog rendezni. Akik a kongresz- szus iránt érdeklődnek már most- lépjenek érintkezésbe utazási irodánkkal, mert az uta­zásban történő részvétel kényelmes havi részlei befizetéssel is biztosítható. — Aki megrendelésre rabolt és gyilkolt. Zágrábból jelentik: A bjetovári csendőrség el­vetemült banditát tett ártalmatlanná, akinek az volt a specialitára, hogy megrendelésre rabolt: és gyilkolt. Lovrekovios István harmincöt éves szabó­mestert; huszonhét, rablással és gyilkossággal vá­dolják. Megfelelő összegért mindenre vállalkozott; ha valaki örökölni akart és már nem tudta ki­várni az örökhagyó halálát, Lovrekovicshoz ment. aki háromezer-ötezer dinárért szívesen válaltn, hogy elteszi láb alól az illetőt; őt keresték fel azok a parasztok is. akik haragban voltak egyik vagy másik szomszédukkal és bosszút akartak állna. Lovrokovics pontosan teljesitette a megren­delést s a pénz átvételétől számítva három napon belül végzett az áldozattal. Lovrokovics ilzelmeire egyik barátnője hívta fel a hatóság figyelmét. A leány bosszúból jelentette fel Lovrekovicsot, mert az elhagytai. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom