Új Szó, 1986. április (39. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám, kedd

VYDAVATEĽSTVO PRAVDA Redakcia ÚJ SZÓ A Kelet-szlovákiai kerületben minden mezőgazdasági gép készen áll a tavaszi munkák megkezdésére, és csak az időjárástól függ, mikor vehetik őket igénybe. A mezőgazdasági üzemek már megkezdték a permetező és betakarító gépek javítását, rövidesen sor kerül az arató­cséplő gépek karbantartására is. E téren élen jár a Munka Érdemrenddel kitüntetett Soli Efsz (Vranovi járás), melynek harmincmillió korona értékű gépparkját korszerű javítóműhellyel bővítették. A részleg csaknem száz alkalmazottja közül tizenkilenc karbantartó. A képen: Juraj fíadič (jobbra) és Ľubomír Sochán egy ZT-303 típusú traktor javítása köz­ben. (Svätopluk Písecky felvétele - ČSTK) A Szovjetunió újabb lehetőséget nyújt az USA-nak a felelősségteljes válaszra Mihail Gorbacsov televíziós beszéde (ČSTK) - Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára szombaton beszédet mondott a szovjet televízióban. Televíziós nyilatkozatában a legfelsőbb szovjet vezető az alábbiakat mondotta: SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPQNTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Közös erővel a XVII. kongresszus programjának teljesítéséért Csehszlovákia Kommunista Pártjának március 24. és 28. között megtartott XVII. kongresszusa kitűzte a párt és az egész társadalom elé hazánk sokoldalú továbbfejlesztésének világos és konkrét távlatait. A kongresszus megvitatta a CSKP Központi Bizottságának politikai beszámolóját, amelyet Gustáv Husák elvtárs terjesztett a XVII. kongresszus elé, és az elkövetkező időszakra kötelező politikai irányvonalként jóváhagyta annak tartalmát. Megvitatta és elfogadta a CSSZSZK gazdasági és szociális fejlődésének fő irányai 1986-1990-re és kilátások a 2000-ig terjedő időszakra című dokumentumot, valamint meghallgatta és megvitatta Ľubomír Štrougal elvtárs beszámolóját erről a kér­désről. A CSKP Központi Bizottságának feladatul adta annak biztosítását, hogy a szövetségi kormány 1986 első felének végéig ezzel a dokumentummal összhangban fejezze be a 8. ötéves terv kidolgozását, és az év második felében terjessze a Szövetségi Gyűlés elé. A kongresszus jóváhagyta a CSKP alapszabályzatában java­solt módosításokat és minden pártszervnek, -szervezetnek, valamennyi kommunistának és párttagjelöltnek feladatul adta, ezek teljes égészében történő érvényre juttatását, hogy velük összhangban javítsák a pártmunka minőségét, biztosítsák a pártszervezetek akcióképességének a fokozását. A kongresszus jóváhagyta a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságának tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet Jaroslav Hajn elvtárs terjesztett elő, továbbá a CSKP XVI. kongresszusa határozatainak teljesítéséről szóló jelentést, amelyet írásban küldtek meg a küldötteknek. A vita, amelyben ötven elvtárs felszólalása hangzott el, teljes mértékben támogatta az előterjesztett dokumentumokat, azokat újabb tapasztalatokkal és javaslatokkal gazdagította. A kongresszus megválasztotta a párt űj központi bizottságát és a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bizottságát, s vége­zetül megfelelő határozatokat hozott. Az ötnapos tanácskozás az aktivitás jegyében, alkotó légkör­ben folyt le. A küldöttek felelősségteljesen értékelték a helyzetet - pártban és a társadalomban, gyorsan változó korunkban, objektívan értékelték az elért eredményeket, nyíltan, kommu­nista elvszerüséggel, kritikusan és önkritikusan foglalkoztak a gyenge pontokkal és hiányosságokkal, amelyekre az elkövet­kezőkben a pártnak és a népnek elsőrendű figyelmet kell szentelnie. A kongresszus igazolta pártunk eszmei és politikai egységét, összeforrottságát, rendíthetetlen hűségét a marxizmus-leniniz- mushoz, a nép, a szocializmus és a béke ügyének szolgálatát. A rendkívül mély internacionalista szellem, a háború és imperia­listaellenes küzdelemben résztvevő valamennyi forradalmi és békeerő harcával való teljes azonosulás, a Szovjetunió és az egész szocialista közösség átfogó békekezdeményezéseinek egyértelmű támogatása, az atomháborús veszély elhárításáért, az általános leszerelésért a Földön és a világűrben a tartós béke biztosításáért küzdő békeszerető erők törekvéseinek a támoga­tása volt a jellemző. A kongresszus eseményeit nemcsak a kommunisták, hanem a közvélemény legszélesebb rétegei is rendkívül nagy figyelem­mel kísérték. A megvitatott anyagokat a sajtó teljes terjedelem­ben közölte, és a párt politikai-eszmei munkájában azzal számol, hogy a kongresszus eredményeivel és elhatározásaival megis­merkedik közvéleményünk. A mélyreható tájékozottság, a prob­lémák és feladatok megértése a párt politikai irányvonalával való azonosulás, a legfontosabb és legelengedhetetlenebb alap- feltétele annak a sikeres küzdelemnek, amely most kezdődik a kongresszuson elfogadott program megvalósításáért. A kongresszus ismét megerősítette külpolitikánk pillérét, ez változatlanul a testvéri szocialista országokkal, mindenekelőtt a Szovjetunióval való barátság megszilárdítása, az együttműkö­dés állandó bővítése és elmélyítése. Teljes mértékben tudatá­ban vagyunk annak, hogy mi is felelősséget vállalunk a szocia­lista közösség egységének és összeforrottságának megszilárdí­tásáért, a marxista-leninista ideológia és a szocialista interna­cionalizmus eivei alapján, hogy szintén közös a felelősségünk a további dinamikus fejlődéséért, a szocializmus sikereiért, a kapitalizmussal való békés versenyben. Elsősorban a szocia­lizmus nyújtotta előnyök gyorsabb és sokoldalúbb kihasználá­sáról van szó egyrészt az egyes tagállamokban, másrészt pedig az egész közösséget tekintve. Mindez szükségessé teszi, hogy új, hatékonyabb formákat keressünk az együttműködés vala­mennyi területén - a politikában, a gazdaságban, tudományos­műszaki és ideológiai területen. Ez azt jelenti, hogy a Varsói Szerződés és a KGST keretén belül tökéletesítsük a tevékeny­ség mechanizmusát és módszereit, védelmünk biztosítása, kül­politikánk koordinálása és a szocialista gazdasági integráció sokoldalú fejlesztése érdekében. A CSKP KB politikai beszámolója nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusa határozatait, amelyek termékenyen befo­lyásolták kongresszusunk előkészületeit. A beszámoló a tanácskozást a munka és a béke, a magas fokú erkölcsi és humanizmus, az igényesség és a lenini elvszerűség, az alkotó leninizmus kongresszusának minősítette. „Az SZKP - mondotta Gustáv Husák elvtárs - korunk kulcs- fontosságú kérdéseinek megoldásával kapcsolatos elvi, alkotó és újszerű megközelítésével igazolta, hogy példásan teljesíti történelmi küldetését. Támogatjuk az SZKP XXVII. kongresszu­sának határozatait, elvhű szellemét. Számunkra belőlük az a feladat hárul, hogy még többet kell tanulnunk a szovjet kommunisták lenini pártjának tapasztalataiból, ne elégedjünk (Folytatás a 2. oldalon) YESÜLJETEK! ^ * t ĽIUTH LAVA, fa KEDD 1986. április 1. XXXIX. évfolyam 76. szám Ára 50 fillér Jubiláns köszöntése (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági elnök táv­iratban fejezte ki jókívánságait Vojtech Mihálik nemzeti művész­nek 60. születésnapja alkalmából. Méltatta a jubiláns irodalmi mun­kásságát, melyet a dolgozó nép és a szocialista haza iránt érzett sze­retet hat át, s nagyra értékelte áldozatkész kulturális-politikai te­vékenységét. xxx . Üdvözlő levelet küldött Vojtech Miháliknak Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök is. xxx A jubilánsnak jókívánságait fe­jezték ki a CSKP Központi Bizott­sága Elnökségének tagjai: Jozef Lenárt, az SZLKP Központi Bi­zottságának első titkára és Peter Colotka, a szlovák kormány elnö­ke, továbbá Viliam Šalgovič, az SZLKP Központi Bizottsága El­nökségének tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke is. Meg szeretném önökkel osztani nézeteimet azzal a helyzettel összefüggésben, amely a szovjet nukleáris kísérletekre elrendelt moratórium körül kialakult. Az Egyesült Államok néhány nappal ezelőtt újabb atomrobban­tást hajtott végre. Valamennyiünk számára világos, hogy az időpon­tot nem véletlenül így választották meg. A kísérletre a Szovjetunió által egyoldalúan elrendelt mora­tórium érvényessége lejártának előestéjén került sor. Tegnap be­jelentették, hogy a közeli napok­ban, a legközelebbi időben az Egyesült Államok további nukleá­ris kísérletet szándékszik végre­hajtani. A szovjet emberek a más or­szágokban élő jóakaratú embe­rekhez hasonlóan felháborodással Felmentő ítélet az Antonov-perben (ČSTK) - A római bíróság szombaton bizonyítékok hiányá­ban felmentő ítéletet hozott Szer­gej Antonov bolgár állampolgár és két honfitársa ügyében, akiket alaptalanul a II. János Pál pápa elleni merényletben való részvé­tellel vádoltak. A bíróság azonnal elrendelte Antonov szabadon bo­csátását. Habár Giuseppe Con- solo ügyész úgy nyilatkozott. An­tonov visszautazhat hazájába, legújabb hírek szerint az olasz igazságszolgáltatás szervei aka­dályozzák hazatérését. Mindeddig nem kapott engedélyt a hazaté­résre. Az ANSA olasz hírügynök­ség szerint a római ügyészség képviselői közölték, hogy a fő­ügyész 30 napon belül fellebbezhet az első fokon meghozott döntés ellen. Abban az esetben, ha újabb eljárást rendelnek el, Antonovnak Cflaszországban kell megvárnia ennek eredményét. Az ügyészség (Folytatás a 7. oldalon) fogadták az Egyesült Államoknak ezt a lépését. Erről írnak a párt központi bizottságához intézett le­veleikben és sürgetik, hogy tekint­se át az előállt helyzetet. Azt kér­dezik, hogyan kell minderre tekin­teni Milyen következtetések ered­nek mindebből? Az Egyesült Álla­mok miért szánta rá magát erre a lépésre? Országunk vezetése ilyen helyzetben milyen magatar­tást tanúsít? Kötelességünknek tartjuk, hogy feleljünk ezekre a kérdésekre. Tu­lajdonképpen ezért találkozom ma önökkel. Megmondom nyíltan, hogy az Egyesült Államok kormányzatá­nak - amely a népek sürgetései (Folytatás a 2. oldalon) Jókívánságok Gustáv Husák elvtársnak (ČSTK) - Gustáv Husák elv­társnak, a CSKP Központi Bizott­sága főtitkárává történt megvá­lasztása alkalmából jókívánságai­kat fejezték ki: Todor Zsivkov, a BKP Központi Bizottságának fő­titkára, Kádár János, az MSZMP főtitkára, Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, Vidoje Zsar- kovics, a JKSZ KB Elnökségének elnöke, Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt KB első titkára, Dzsambin Batmönh, a Mongol Népi Forradalmi Párt KB főtitkára, Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, Kim Ir Szén, a Koreai Munkapárt KB főtitkára, Hafez Asszad, a szíriai Baath- párt főtitkára, Babrak Karmai, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt KB főtitkára, valamint Le Du­an, a Vietnami Kommunista Párt KB főtitkára. Üdvözlő távirat (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban üd­vözölte Agata Barbara asz- szonyt, a Máltai Köztársaság el­nökét országa nemzeti ünnepe alkalmából. Munkánkról, terveinkről Vélemények a CSKP KB politikai beszámolójáról (Tudósítóinktól) - A munkahe­lyeken továbbra is A CSKP Köz­ponti Bizottságának politikai be­számolója, valamint hazánk gaz­dasági és szociális fejlődésének fő irányai állnak az érdeklődés hom­lokterében. Ezek a dokumentu­mok megszabják feladatainkat, közvetlenül minden állampolgárt érintenek, ezért természetes, hogy az emberek beszélnek róluk. Az alábbiakban két olvasónk véle­ményét ismertetjük. Molnár István mérnök, a Fru- cona n. v. tőketerebesi (Trebi­šov) üzemének igazgatója:- A pártunk XVII. kongresszu­sán elhangzott politikai beszámo­lóból figyelmemet - munkaköröm­ből eredően - különösen a mező­gazdasági-élelmiszeripari komp­lexummal kapcsolatos kérdések, elemzések, útmutatások, népgaz­daságunk további dinamikus fejlő­dése lehetőségeinek keresése ra­gadta meg. Gustáv Husák elvtárs­nak, a CSKP KB főtitkárának az ésszerű táplálkozással, az élelmi­szerek választékának bővítésével, minőségének javításával, tartós­ságának növelésével összefüggő tennivalókról mondott szavai re­ményeket ébresztettek bennem és az üzem egész kollektívájában, hogy a jövőben - a társadalmi (Folytatás a 7. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom