Prágai Magyar Hirlap, 1932. október (11. évfolyam, 224-248 / 3037-3061. szám)

1932-10-19 / 239. (3052.) szám

«prx<^Ma<Aarhírlap i MILYEN IDŐ A skandináviai depresszió nyúlványai bűvös, szeles és esés időjárást idéznek elő. Javulás egyelőre nem várható, mert Nyugateurópa felett viharuk uralkodnak. — Idő prognózis: Délnyugati széllel hűvösebb, esőre hajló. — Házkutatások az érsekujvári Sarlósoknál. Érsek újvárról jelentik: A Szovjetunió Bará­tainak Egyesülete prágai központjának betiltá­sával kapcsolatban a rendőrség és csendőnség Ér&ekujvárott ie házkutatásokat eszközölt a szervezet ottani exponenseinél s az ottani fiók- szervezetet szintén feloszlatta. Házkutatás volt többek között a Sarló diákszervezet ismert ve­zetőinél, Horváth Ferenc és Jócsik Lajos egye­temi hallgatóknál, ahol a a hatósági közegek nemcsak a feloszlatott szervezet kiadványait és iratait, hanem egyéb könyveket is elkoboz­tak. így a diákmozgalomból ismert „Vetés" röpiratokat, Marx 1848-as kiáltványát s Farkas Gyula dr. „Forrofagó lelkek" című ifjúsági re­gényét is elkobozták. Mintegy 400 könyvet, fo­lyóiratot, egyesületi és magánlevelet vittek el. Horváth Ferenc, akinek magánkönyvtárát és magánlevelezését is lefoglalták, nem tartózko­dik Érsekujvárott. — Súlyos baleset egy prívigyei építkezésnél. Nyitirai tudós Hónk jelenti: A napokban baleset történt egy privigye! házépítésnél. Polónyi István és Su'haj Antal festőnnunkások néhány méter ma­gasban dolgoztak. Polónyi egyensúlyát vesztve lezulhant és magával rántotta Suhajt is. Mindketten többrendbeli csonttörést szenvedtek. A kórházba szállították őket. — Indulás: DrezdS via Bodenbach... Ko­máromi tudósítóink jelenti: A Duna partján, a csiosói pénzügyőrök iga zenit attak egy fiatal biciklista diákot, akinek azonban semmi iga­zoló irata nem volt s igy letartóztatták. Jár- őrről-járőrre, rendes bürokratikus utón Ko­máromba került, ahol a járási főnökségre vit­ték. A fináncok által történt kihallgatása al­kalmával kiderült, hogy egy drezdai előkelő nevelőintézetből megszökött realista, Fritsdhe Werner s három szekundája miatt szökött meg egy kirándulás alkalmával. Észrevétlenül s minden igazolóirat nélkül, egy hátizsákkal biciklizett át Bodenbachnál s napi 100—120 kilométert megtéve, zsebében négy márkával sikerült lejutnia a Dunához. Innen délnek akart menni, de maga sem tudta hová. Átjá­rót 'keresett Magyarország felé, amikor elfog­ták. A feltűnően intelligens és előadása sze­rint nagyon jó családbél való diákot a kór­házba vitték, mert a szúnyogok lázasra csíp­ték a testét és értesítették a szüleit s a drez­dai rendőrséget. — Két urifiu betört egy pozsonyi magántiszt­viselő lakásába. Pozsonyi szerkesztőségünk tele­fonálja: A napokban betörök jártak Hoflfmann Búbért villamossági műszáki tisztviselő Csulen- u&ea 2. szám alatt lévő lakásán, ahonnan 3000 korona értékű női- és férfi-ruhaneműt loptak el. A rendőri nyomozás szenzációs eredménnyel járt. A rendőrök ugyanis kinyomozták a tetteseket egy 14 éves és egy 17 éves pozsonyi urifiu személyé­ben. A kiskorú gyermekek szülei jómódú pozsonyi polgárok. A betörésből eredő pénzt a két fiú cukorkára ée mozira költötte. A rendőrség az ügyet a fiatalkorúak bíróságához tette át. A két gyermekbetörő szülei az okozott kárt megtérí­tették. xx Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalan­ságnál, szorulásnál, fölfuvódásnál, gyomorégés­nél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc József" keserüviz alaposan kitisztítja az eméeztőutakat. — Kihúzták a 200.000 koronás főnyereményt a 27. osztálysorsjáték V osztályának mai húzásán. Nyerő a 28.534. szamai sorsjegy volt. Egyéb nagyobb nyeremények voltak: 20.000 korona: 35764. 10.C00 korona: 2.2645 30667, 5.000 korona: 2947 2051 17535 23623 25030 33318 59625 69327 72425 78718 86802 94823 99377, 2.000 korona: 701 813 3118 4953 5049 7848 8736 10855 10948 11486 11967 12464 13847 14956 16366 19434 20064 22137 22206 23752 24532 28050 33747 35588 36606 38425 45847 46996 50524 54792 55727 59047 62486 63191 63886 65715 66713 67959 68619 70849 74111 74279 75148 76070 77090 78490 79481 80274 80924 81153 81969 88401 88890 94706 96009 101883. , — A féltékenység és a virtus áldozatai. Galgóci tudósítónk írja: A Lipótvár melletti Beregszeg községben táncmulatságot rende­zett a fiatalság. A mulatság végével Pikna József megleste szerelmi vetélytársát, Cho- ván Jánost, akire már régen féltékeny volt. Pikna késsel támadt vetélytársára és úgy ösz- szeszurkáita, hogy áldozata most a nagyszom­bati kórházban a halállal vívódik. — A Gal- góc melletti Szentpéter községben is vér folyt egy mulatságon. Két bolgár kertész összeszó­lalkozott Halász Ferenc szentpétervári gaz­dával. A verekedésbe beleavatkozott Janász István munkás is, akit Halász a késével nya- könszurt. Az életveszélyesen sérült munkást Herczog dr. galgóci orvos részesítette első segélyben, majd a nagyszombati kórházba küldte. Felépüléséihez kevés a remény. — Újabb nagy tűzvész Galgócon. Galgóci ■tudósítónk jelenti: A Kovács uocában, ahol nemrégen öt ház leégett, tegnap újból tűz­vész pusztított, amelynek öt gazdálkodó és Braun kereskedő háza esett áldozatául. A tűz­kár meghaladja a 150.000 koronát. A tűz ke­letkezési okát még nem tudták megállapí­tani. Nyolchónapi börtönre Ítéltek egy csaló tisztviselői, aki hamisított érettségi és műegyetemi átlamvizsgabizonyitvánnyal került a pozsonyi országos hivatal szolgálatába Pozsony, október 18. (Pozsonyi szerkesztő­ségünk telafonjelemtéee.) A pozsonyi kerületi bíróság Fiby-tanácsa ma délelőtt tárgyalta Ha­noié József 33 éves volt országos hivatali tiszt­viselőnek csalási é6 okirathamisitási bünperét. Az ügyészség Hanus Józsefet azzal vádolta, hogy érettségi bizonyítványát és a briinni műegye­temi államvizsgáról szóló bizonyítványát ha* misitotta, ezekről a hamisítványokról hiteles másolatokat szerzett, s a másolatok alapján 1930. év augusztusában a pozsonyi országos hivatal technikai ügyosztályán tisztviselői minőségben alkalmazták. 1931. márciusáig teljesített szolgálatot, amikor ■leleplezték. A hamis bizonyítványok alapján 6.658 koronával több fizetést vett fel, mint amennyi megillette volna és ezért csalással is vádolta az államügyészség. Hanust annakide­jén megbízták a nagylégi országút építésénél való felügyelettel ég ebben a minőségben 800 koronát elsikkasztott- A csaló tisztviselőt lelep­lezése után le is tartóztatták, de később sza­badlábra helyezték. A mai tárgyaláson Hanus nem jelent meg, hanem Csehországból levelet intézett a kerü­leti bíróság elnökéhez, amelyben bejelenti, hogy beteg és ezért nem tud Pozsonyba utazni. Matos államügyész indítványára a bíróság a vádlott távollétében tárgyalta le az ügyet és Hanus Józsefet nyolc hónapi börtönre Ítélte. ^4 Három csecsemő haláláért egy berlini gyermekorvost is bíróság elé állít a lübecki államügyészség Harmincnégy megmentett gyermekélet a mérleg egyik serpe­nyőjében, három haláleset a másik serpenyőben — Újból összecsapnak az orvosszakérlőh Lübeck, október 18. A még emlékezőte-s Lübecki csecseimé-tömaghaMl bűn,pőrének utófejlemónyeként a lübecki állaimügyész vádiratot adott ki Gemter dr. berlini gyermekgyógyász ellen gondatlanságból okozott emberölés cimén. Gemter dr. volt az a berlini szakorvos, akit a lübecki szülők a katasztrofális következ­ményekkel járó oltások után Lübeckbe hív­tak. Az ottani kórházban harminchét beoltott gyerek gyógyítását bízták rá a berlini or­vosra, csupa olyan betegét, akiknek élet- bemmaradá&ái a lübecki orvosok már fel­adták. Genter dr.nnak sikerült a lehetetlen: a harminchét gyermek közül harminc­négynek az életét megmentette, három ápoltján azonban nem lehetett segíteni. A lübecki áMamügyészeég most emiatt a há­rom haláleset miatt emelt vádat a berlini orvos ellen. A vádiratban azt állítják, hogy Genter dr., amikor antipthisin-injekeiókat adott betegeinek, három esetben műhibát követett el, amennyiben az injekciós tüt nem sterilizálta, valamint elmulasztotta az injekció helyéül kijelölt testrész alapos dezinficiálását. Ezeknek tulajdonítja az államügyészség, hogy a befecskendezés helyén aibszceoszusok keletkeztek, amelyék a beteg gyermekek elhalálozását siettették. A lübecki állam- ügyész tanúként nevezi meg Schürmann tanár berlini anatómust, úgyszintén a Galmette- perben vádlottként szerepelt Klotz dr. egyetemi tanár asszisztensét. A tárgyalást előreláthatólag november fo­lyamán tartják meg a Lübecki törvényszék nagy tárgyalótermiében. Genter da\ védője öt szakértő kihallgatá­sát kéri, olyan orvosokét, akik tudták, hogy a gyer­mekek milyen állapotban kerültek az 6 gyógykezelése alá. — Rálőtt az apósára, mert ki akarta lakoltatni. Nyitnád tudósítónk jelenti: Tegnapelőtt este gyil­kos merényiéi tét kistéréit meg euz apósa eted Santa János komjáúi iparos. Néhány lépés távolságiról revolverével célba vette apósát. Fog&ras Yavrót és rásütötte e fegyvert. A golyó Fogaras füle mellett süvített el. Fogtaras futásban keresett menedéket és a sötétben eltűnt Ranta szeme elöl. Azonnali ér­tesítették a rendőrséget, mely vailatóra fogta Ber­tát, aiki rövid tagadás után beismerte, hogy szán­dékában volt apósát eltenni láb alól, mert az ki akarta őt lakoitatui. Az utóbbi időben ugyanis több esetiben fordult elő veszekedés közöttük, mire apósa minden kérése dacára felmondta neki a la­kást s mivel ellenkezett, kilátod tatáéi eljárást indí­tott ellene. Utalt arra hogy apósa több esetben agyonveréssel fenyegette meg. Bantát a cseodőreég letartóztatta és a bíróságnak adta át. — Válópörének tárgyalásán öngyilkossági kísér­letet követett el egy budapesti színész. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: A törvényszék ma délelőtt tárgyalta Koanpóthy Gyula színész, az is­mert bonviván válóperét. Kompótthy a tárgyalás elnapolása miatt elkeseredésében zsebkést rántott elő, kezén felvágta ereit s az ahlakon akart kiug- rani, de lefogták. A mentők Kompétíhyt eszmélet­len állapotban szállították a Rókus-kórházba. Hogyha igazán jó arckrémet óhajt, akkor tegyen próbát Juno orémmel, amelytől arca pár napi hasz­nálat után megszépül Rendelje meg Dr Flittner ■Jenő gyógyszertárából. Egy tégely ára Kő 10.—, hozzávaló szappan Kő 6.— Baüská Bystrica. vegytisztító és festogyár SnSnn Baüská Bystrica Garderobját olcsón — gyorsan, szakszerűen rendbehozza. — Aki a hatóságra botot emel... Rimaszom­bati tudósítónk jelenti: Részletesen beszámol­tunk annakidején arról a véres adóvégrehajtás­ról, amelynek során a feledi csendőrök id. Pszotka Márton szutori szlovák telepest agyon­lőtték. Az agyonlőtt öreg telepes után tiz tagú család maradt hátra a legnagyobb nyomorban s a család most egy régiibbkeletil hatóság el­leni erőszak bűntettével vádolva megint a bí­róság elé került a napokban. Még jóval a vé­res adóvégrehajtás előtt, május 13-án történt, hogy az Öreg Pszotka Márton nevű fiával együtt a rimaszombati vásárba jött be kocsi­ján, az egyik uocakereszteződésnél több szekér közé jutott és a szolgálatot teljesítő Basa Szil­veszter rendőrinspektor felszólította, hogy ne akadályozza a forgalmat. Az öreg telepes go­rombán leintette a rendőrt, mire az felírta ko­csiszámát és igazolásra szólította fel. Id. Pszot­ka Márton éktelen haragra lobbant ée hallat­lanul durva káromkodások közben igyekezett kocsijával a rendőr közeléből megszabadulni, a rendőrőrszem azonban most már az őrezobá- ra akarta előállítani a gorombáskodó gazdát. Az öreg Pszotka botot emelt a rendőrre, majd megragadta kabátjánál fogva és a rendőrsipot •leszakította a melléről. A dulakodás láttára a fiatalabbik Pszotka is leugrott a szekérről és ugyancsak nekiment a rendőrnek, hogy apját kiszabadítsa, úgyhogy a rendőr szorongatott helyzetében kénytelen volt társai segítségét igénybevenni. Nagynehezen a rendőrbiztosságra kisérték a két Pszotkát. Hatóság elleni erőszak büntette cimén mindkettőjük ellen eljárás in­dult, közben azonban a családfő elleni eljárást a vádihatóság beszüntette, amennyiben id. Pszotka Pál az emlékezetes julius 15-i végre­hajtás alkalmával halálát lelte. Fia ellen azon­ban tovább folyt a hivatalos eljárás és a ri­maszombati kerületi biróság Foukal tanácsa a napokban megtartott fő tárgyal ásón a vádibeli bűncselekmény elkövetése miatt ifj. Pszotka Mártont jogerősen egy hónapi fogházra és 100 korona pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet végre­hajtásának felfüggesztését neon mondotta ki a biróság. Nézzen gyönyörű aranyszőke hajamra! Szabadságom uitón. észrevettem, hogy hajam ki­fakadt e ez nagyon 'bántott engem. Barátnőm a maiiltkoriban a SYS óhampoot ajánlotta nekem, melyet nagyon dicsért. Vettem egy csomaggal és senki sem hinné, hogy egyszerű ebampooml mi­lyen nagyszerű eredményeket értem el. Hajam, mintha fedujult volna. Egész tiszta lett és gyönyö­rű arany színekben játszik. Mindenki megcsodál engem. Most minden szombaton SYS shamupooval ápolom hajamat és ezt minden szőkének a legme­legebben ajánlhatom. Figyelmeztetés: SYS szőke leányokat keres film­hez. Közelebbi a SYS filmprospektusából tudható meg, amely minden parfümériában kapható. — Felmentett a komáromi esküdtszék egy csecsemögyiikossággal rádolt anyát. Komáro­mi tudósítónk jelenti: A komáromi kerületi biróság ee'küdt&zéki tárgyalásán hétfőn Ka­tinka Istvánná tizenkilenc esztendős fiatal- asszony bünpörét tárgyalták Kronoroff dr. kerületi bírósági tanácsos elnöklete alatt. Ka- ilinkánét azzal vádolta az ügyészség, hogy há­zasságon kivül fogamzott gyermekét szándé­kosan megölte s a trágyadombban elásta. A. hullára később akadt rá a tanya gazdája. A tárgyalás során az asszony azt hangoztatta, hogy nem tudott teherbeeséséről, csak nagy fájdalmakat érzett. A kérdéses napon Baka­bányán jártak, majd visszafelé menet Dísz- nős pusztán szálltak meg éjjelre, itt érték utói a fájdalmak. A gyermeket a félreeső helyen megszülte, de semmire sem emlékszik azután. Az orvosszakértők a gyermeket életképesnek találták. Az asszony anyja sem tudott köze­lebbit az esetről s az esküdtszék igazmondása alapján a bíróság a vád és következményei alól felmentette Kalinka Istvánnét, aki azóta férjhez ment. Az államügyész semmiségi pa­naszt jelentett be. — Egész Sz obránc-fürdőt fel akarták gyúj­tani lelketlen gyujtogatók. Szobraiméról irjá tudósítónk: Jelentettük, hogy a Szobránc-für- dői Napoleon-villa tűzvész martaléka lett. A csendőrség hamarosan megállapította, hogy a 'tűzvészt gyújtogató okozta, de nemsokára a® is kiderült, hogy az ismeretlen gyujtogatók az egész fürdőtelepet el akarták pusztítani. A nyomozás során ugyanis a József-villa pad­lásán hét a kastélyban 11 helyen 'találták szét­locsolt petróleum nyomait és tövig égett gyer­tyákat. A gyujtogatók elszámitották magukat, mert a gyertyák lángjától nem lobbant lángra a petróleum, amit a padlás földje időközben 'beivott. Ha tervük sikerült volna, úgy a für- dőtelep menthetetlenül elpusztul. — Kralovány mellett a vonat halálra gázolt egy aggastyánt. Zsolnáiról jelentik: Az elmúlt nap délután öt óra tájiban Kralovány közelében a ezemélyvonat elütött egy szekeret, amelyen Koibi- nyi nagybirtokos 'alkalmazottja, a 71 éves Jurák Jáno6 ült leányával, Zsuzsannával. Az aggastyán halálát lelte a vomt kerekei alett, leányának azonban semmi baja sem történt. A hivatalos vizs­gálat során megállapították, hogy a hibát maga Jurák követte el, amikor a vonat közeledtére a lovak közé csapott, hogy gyorsan átjusson a vas­úti pályatesten. A mozdonyvezető hirtelen féke­zett, de az összeütközést már nem tondta megaka­dályozni. xx Párisi magyar Divatszalon, Prága, Smi- chOY, Zborovská 64. Készít angol és francia kosztümöket, francia ruhákat, gyermekruhá­kat. Egészen mérsékelt árak. Legújabb pá­risi modellek. — Kétévi fegyházra Ítéltek egy galgóci betö­rőt. Nyitrai tudósítónk jelenti: A múlt év augusz­tusában Pauzul Sándonnié galgóci asszony lakásá­ban betörő járt, aki feltörte a szekrényt és 3300 koronát emelt el. Az egyik szomszéd, Luka Anna, észrevette, hogy valaki jár Pauzul né lakásában, az ajtóihoz ment és bekiáltott, hogy ki jár ott. Eb­ben a pillanatban lépett ki a lakásból a betörő, kezében egy baltát tartva, mire L/uka Anna meg­ijedt és segítségért kiabálva futásnak eredt. A betörőt rövid hajsza után sikerűit elfogni Marko- vics József odavaló fiatalember személyében. A nyitrai kerületi biróság hétfőn ítélkezett felette. Markovics beismerő vallomást tett ée azzal véde­kezett, hogy nagy nyomóra késztette a betörésre. A tanuk terhelő vallomása alapján kétévi fegy­házbüntetéssel sújtották. Az Ítélet ellen úgy az ügyész, mint a vádlott fellebbezést jelentett be. * VÍZUMOT Magyarországba, Romániába. Lengyelor­szágba még ugyanaznap megszerez a „Prá­gai Magyar Hírlap" pozsonyi kiadóhivatala, Lőrinckapu ucca 17„ II (Central passage.) Ilyen útlevelek meghosszabbítását is vállal­juk. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága IL, Pauská ul. 12., III. em. eszközli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom