Prágai Magyar Hirlap, 1932. november (11. évfolyam, 249-273 / 3062-3086. szám)

1932-11-01 / 249. (3062.) szám

Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Ké; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 K& A képes melléklettel havonként 2.50 Kő-val több Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.—Ki. A szlovenszkói és ruszinszköi ellenzéki pártok politikai napilapja Szerkesztőség: Prága ÍI„ Panská ulice 12, 11. emelet, — Telefon: 30311. — Kiadóhivatal; Prága IL, Panská ulice 12. 111. emelet, Telefon: 34184, SŰRGÖNYCIM: H l R L A P, PRRHfl Malypetr kormánya Prága, október 31. Az Udrzsal-kormány azért bukott meg, mórt nem, tudta egyensúly­ba ho^ni az állam kiadásait és bevételeit. A bevételeket a gazdasági válság jóval kurtább­ra szabta s ezért a kiadásokai is ugyanennyi­vel kurtábbra kellett volna szabni. Traplban azonban nem volt ennyi államböosesség s a bevételeket a gazdasági válság dacára uj adókkal, adóemelésekkel és főleg exekválá- sokkal akarta a régi nivén tartani, a kiadá­sokat pedig az uj költségvetésben redukálás helyett megtoldotta egy milliárddal. És ezt kikiáltották. „takarékosságnak". Ebbe a pénz­ügyi paradoxonba bukott bele Udrzsal s ugyanezzel a paradox pénzügyi tervvel jön nőst az uj kormány, melyben a pénzügymi- liszteri észt ugyanaz a Trapl képviseli, aki [Morzsáit megbuktatta és Udrzsallal együtt mkott meg. Az uj kormány első intrádára takarékossá­got Ígér, de a tárgyi megtakarítások helyett, nelyek legalább 900—1000 milliót telhetné­lek ki, destruktív természetű takarékos kó­láéba kezd: fizetésleszállilással kezdi. A étezermilliós nemzetvédelmi költségvetés árgyi kiadásai s a külügy bizalmas jellegű öltekezései, a magas bürokrácia jóljövedel- aezjő kiszállásai és bejárásai továbbra tabuk maradnak s az uj kormány takarékosságának lső áldozataiul a tisztviselőket és nyugdija- okat szemelte ki. Ez az az uj vivmány, mellyel Malyipebr jön. Megtalálták a szenve- ő alanyokat, akiknek bőrére a 600 milliót legtakarithiatiják. Már az Udrzsal kormány- ak megmondotta az egész közvélemény, ogy ilyen takarékosságból nem kérünk, :ert az, hogy a 9000—15.000 koronás évi fi- ítéssel biró félprolelár családok egzisztenciá- s novóját 8—10 százalékkal lejebb szorit- ik, a za köznek nem jelent semmi hasznot, téri egyrészt a gazdasági élet vérkeringésé- ek további egészségtelen lekötését fogja redményezni, másrészt az első szignált fogja tegadni a bérek általános csökkentésére, magát proretárpártnak valló szociáldemok- ita párt azzal, hogy a 9000 koronás egzisz- uciák fizetésének leszállitásáboz megadta >zzájáralását, valójában a megindítójává Ilik a bérredukciés törekvéseknek s ezzel árulásával nemcsak az állami alkalma­ztak, hanem a munkásság egyetemének az etstandard'ját is lejebb taszítja a lejtőn. A alypetr-kormány programjának a tisztvise- kre vonatkozó részét, mint nemzetgazdasá- lag céltalan s amellett abszolúte antiszociá- 5 intézkedést az egész közvélemény egyön- tüen helyteleníti és elutasítja. Még súlyosabb kérdés Trapl programjának ásik fele. A fizetésleszállitással elérendő 0 milliós ,,megtakarítás" mellett további 0 milliót akar előteremteni az állami jövő­dni ek fokozásával. Az előbbi 600 milliót a szív iselők,bői préselik ki: ezt a másik 600 illiót az adózókból akarják kipréselni uj ókkal és adóemelésekkel. Uj adók és adó- lelésék most, 1932-ben, a válság mélypont- a, az adórepülőbizottságok, az adóvégre- jtások évadján? Uj adóteher most, amikor mezőgazda előállítási áron alul termel, likőr Szlovénszkó és Ruszinszkó a vámihá- •ru blokádjában elvesztette külső jövode- nforrásait? Az ember azt hinné, hogy tré- I, aki ma ilyen tervvel jön elő és ez még- m tréfa. Ma, mikor emberöltők emlékezete 3 nem volt a Kárpátok alatt, annyi behajtás végrehajtás, most még újabb 600 milliót lyezni az adóalanyok roskadó vállára? Merjük állítani, hogy Szlovenszkón és Ru- nszkón nincs egyetlenegy józan godotkozá- állampolgár, aki ilyen ötletet lehetségesnek az állam szempontjából szükségesnek és raveze tőnek Ítélne. Merjük állítani azt, Angliában folytatódnak a tsilyot éhtégiavargáfcü Közelharc a londoni Trafalgar-Squareon — Lancfcashíre&en 260.SS9 sz@¥$munkás sztrájkol London, október 31. Vasárnap újra nagy munkanélküli tüntetések voltak London szivé­ben, a Trafalgar Square-n. A munkanélküliek fölvonulása a legnagyobb rendben folyt le. A menetet gyalogos és lovas rendőrök kisérték. A szakadó eső ellenére a Trafalgar Square-hoz vezető uccákban sok ezer kiváncsi gyűlt össze és várakozott a felvonulókra. Amikor a rend­őrök az éhségdemonstránsok elvonuló osztagai számára utat akartak vágni a mellékuccákban, a Trafalgar Square közelében több helyen ösz- szeütköztek a járókelők közé vegyült munka- nélküliekkel. A tömeg kövekkel harcolt a rend­őrök ellen. Harminc rendőrt a munkanélküliek bekerítettek, úgyhogy a rendőrök kénytelenek voltak sípjelekkel erősítést kérni, s azután gu­mibotokkal szétkergetni a tömeget. Egyelőre nem tudni, hogy az összeütközésnél hány em­ber sebesült meg, de egyes jelentések szerint az uccai harcnak két halottja és tizenöt sebesültje van. KitOrt a szOvGmunfeások sztrájkja London, október 31. A lanchashirei szövő­gyárak munkásainak szakszervezeti delegátusai szombaton gyűlést tartottak és 84 szavazattal 38 ellenében visszautasították az uj bérszerző­dést Az elutasító határozat után a szövőgyá­rakban ma nem dolgoznak többé. Nem valószí­nű, hogy a konfliktust a hét végén megtartandó szövő-kongresszus előtt sikerüljön kiküszöbölni, de még álékor is kérdéses, vájjon a közeljövő­ben sikerül-e megfelelő bázist találni a munka­adók és a munkások kibékitésére. A jelen pil­lanatban körülbelül kétszázezer szövőmunkás sztrájkol. Hafpetr kormánya teletta a fogadalmat és átvette az álamügyek vezetését A koalíció megegyezett az állami tisztviselők fizetése leszállításának kérdésé- lsen — Uj adók előtérben — Az agrárpárt ás a német szociáldemokrata párt országos kongresszusai az eddigi koalíciós rendszer mellett foglaltak állást Prága, október 31. Miután a koaliciős pár­tok a tisztviselők fiztésében megegyeztek, Masaryk elnök még szombat este tiz órakor kinevezete az uj kormányt, amely vasárnap délelőtt az elnök kezébe letette a fogadalmat és hétfőn délelőtt az egyes miniszterek át­vették tárcájuk vezetését. A koalíció megegyezése A koalíciós pártok megegyenek abban, hogy az állami tisztviselők fizetését fokoza­tos arányban csökkenteni fogják, ellenben a nyugdijjáruléktöbblet egyöntetűen két szá­zalékos lesz, a rokkantsági járadék válto­zatlanul megmarad. A fizetéscsökkentés 9000 koronás évi jövedelemnél kezdődik. 9000 koronától 15.000 koronáig a csökken­tés százalékaránya még további koalíciós tárgyalások anyagát képezi. 15 000 koronán felül az alapfizetés 10 százalékával lesz egyenlő a csökkentés. A fizetés les zállitás ja­nuár elsején lép érvénybe és egyelőre két évig fennmarad. A fizetésre vízióról szóló javaslatot az állami költségvetéssel egyidejűleg terjeszti be a kormány a parlamentnek- Malypetr miniszter­elnök arra törekszik, hogy a költségvetést az óv végéig a nemzetgyűlés mindkét háza el­intézze. Ha ez nem sikerülne, akkor költség­vetési provizóriumot is be fog nyújtani a kormány. A szociális kérdéseket egyelőre nem vették föl a munkaprogramba. Ebben ugyanis a koalíciós pártok nem tudtak megegyezni. Megegyeztek abban, hogy a közélelmezési minisztérium likvidálására a miniszterelnök kapjon megbízatásit a köz- társasági elnöktől. A miniszterelnök a likvidálást a kormány po­litikai kollégiumának bevonásával fogja vég4 rehajtani. Miután a koalíció a fizetésleszállri tás kérdésében nem fogadta el teljes terje­delmében Trapl eredeti tervét, ezért a még fönforgó öt-hatszáz millió koronás hiányt egyes adók emelésével fog kelleni fedezni s ezen adóemelésekre vonatkozólag a koaTi- dónak mégez év végéig meg kell egyeznie* A köztársaság tizenkettedik kormánya Malypetr János kormánya a köztársaság j 14-től 1919 július 8-ig működött. Ezután kö< tizenkettedik kormánya. Az első kormány, vetkezett Tusár két kormánya 1919 julius melynek élén Kramár állott, 1918 november I 8-tél 1920 szeptember 15-ig. Az első hivatal­hogy a lakosság pártkülönbség nélkül ke­reken elutasítja, hogy a Trapl-féle „takaré­kosság" áldozataiként a végkép kisajtolt adó­zókat is odaállitság a tisztviselők mellé. A közvélemény pártkülönbség nélkül a legtel­jesebb bizalmatlansággal fogadja azt a Traplt, aki az adórepülőbizottságok és az adóvégrehajtás soha nem tapasztalt módsze­reit meghonosította Szlovenszkón és Ruszin- szkon, aki a szlovenszkói gazdasági Ínséget nem ismerve oly könnyen állította ki a rossz ,,bizonyítványt" a kárpát-alja adófizetőkről. Még teljesebb a bizalmatlanságunk akkor, amikor Trapl nem az eddigi terhek behajtá­sával szerencséltet bennünket, hanem még újabb terhekkel akar boldogítani. Mi a takarékosságot egész másképpen kép­zeljük el. Áldozatok nélkül. Úgy, hogy annak a takarékosságnak se a tisztviselők, se az adózók ne legyenek a szenvedő áldozatai. A válság takarékosságot parancsol? Tessék a költségvetésben takarékoskodni! Egy mil­liárd és kétszáz millió lesz a hiány? Tes­sék ennyit törölni a tárgyi kiadásokból. Ez az egy milliárd és kétszáz millió az egész költségvetésnék a 10—12 százalékát teszi. Nem kell a tisztviselőktől elvenni a 10 száza­lékos fizetéslevonást, nem kell az adózókat uj terhekkel sújtani, tessék a költségvetést redukálni tiz százalékkal! A közvélemény igy érti a takarékosságot s minden mást bizal­matlanul néz és elvet. A közvélemény már azt is tudja, hogy a kormánytöbbség hiába búvik Trapl palástja mögé, a végrehajtás adópolitikája, melyet Trapl vezetett be és Trapl képvisel: az egész kormánytöbbségé. Trapl csak végrehajtója a kormánypártoknak-, Bizalmatlanságunk teháín emcsak Traplnak szól, hanem az egész kormányzati rendszer­nek. Szilárd meggyőződésünk, hogy ez á minden bölcsességtől mentes „takarékossá­gi" politika nem sokáig tarthatja magát. Az élet vaskényszerü törvényei be fogják bizo­nyítani céltalanságát és tarthatatlanságát, de akkor vele fog bukni nemcsak az uj kor­mány, de az egész kormány koalíció is. Min­den öntudatos polgárnak igyekeznie kell ar­ra, hogy ez a bukás mielőbb bekövetkezhes­sék. S ez csak akkor történhetik meg, ha az ellenzék mellé áll, amelynek most döntő küzdelemre kell indulnia az adóalany rombo- ló adópolitika és azt követő kormanytöbbség ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom