Prágai Magyar Hirlap, 1935. augusztus (14. évfolyam, 174-199 / 3726-3751. szám)

1935-08-17 / 187. (3739.) szám

6 1935 augusztus 17, szombat Htdif€k iáé vadadé Az e>gé±i köztársaságban esős, hűvös időjárás uralkodik. A hőmérséklet maximuma 16 fok. — Időjóslat: Nyugatról lassú javulás, nappal mele­gebb, kissé még csapadékrahajló. Strasznoff-fiók garázdálkodik a Vág-völgyében A nagy szélhámos trükkjeivel apró csalásokat köve­tett el Pöstyénhen is — Meghalt dr. Kubicek volt agrár képvi­selő. Dr. Kiuibicek volt agrárpárti képviselő, a párt számos gazdasági vállalatának vezetője az egyik prágai szanatóriumban negyvenhét- éves korában meghalt. Dr. Kubicek aránylag fiatalon vezető helyre került s egy időben komoly pénzügyminiszterjelöltként is emle­gették. De már egy évtized előtt belekever­ték a Bohemia Bank bukásának ügyébe s az úgynevezett Prásek-féle szesz/panamába. S bár Kubicek ártatlanságát a bíróság tiz évig tartó eljárás után 1933-ban tisztázta, a poli­tikai életbe többé már nem tért vissza. A baloldali sajtó a Lidové Novinyval az élén a halott Kubicek ügyeinek fölimelegitésével igyekszik most ütni egyet az agrárpárton. — Nemzetközi hoanöpata ©rvoskongresszus Buda­pesten. Budapestről jelentik: A „Liga Homoeopathi- ca internationalis" Budapesten rendezi X. nem­zetközi kongresszusát, amely augusztus 19-én kez­dődik és 25-ig tart. Magyar résztvevőkön kívül ed­dig 140 külföldi jelentette be érkezését Anglia, Ausztria, Hollandia, Német-, Francia-, Olasz- és Spanyolország, valamint Csehszlovákia, Svájc, Ro­mánia és Jugoszlávia területéről. A tengerentúli államok közüli eddig az Amerikai Egyesült Álla­mok, Argentína, India, Marokkó és Algír orvosi köreiből jelentkeztek. Három indiai kiküldött elő­adást is fog tartani. Budapest központi gyógy- és üdülőhelyi bizottsága meghívta az orvosakat a ma­gyar főváros kiváló fürdőinek tanulmányozására és kirándulások utján a magyar vidék balneologlai értékeit is bemutatják nekik. Részletes fölvilágo- sitást nyújt a kongresszus elnöksége részéről dr. Schimert Gusztáv, a budapesti Erzsébet-kórház fő­orvosa. — Hány milliomos él Csehszlovákiában? Nemrég jelent meg az adófizetés statisztikája. Dr. Grna egyetemi magántanár e statisztikai adatok alapján kiszámította, hogy a köztársaság­ban jelenleg hány milliós jövedelemmel rendel­kező adófizető él. 1930-ban kétszázötvenöt em­ber vallott be egymilliónál nagyobb jövedelmet. Ezek között volt két olyan morvaországi adó­fizető, akik egyenldnt évi kilencvenhétmillió jövedelmet vallottak be. Nyolcvan milliomos al­kalmazottnak (?) jelentette be magát. A cseh­szlovákiai milliomosok megadóztatott jövedel­me 1930-ban 637.2 millió koronát tett ki. Ez az összeg többet tesz ki, a 7—8000 koronás jöve­delemmel rendelkező 91.094 adófizető jövedel­ménél. — Október 7-én kezdődnek a rimaszombati es­küdtszék őszi tárgyalásai. Rimaszombati tudósítónk jelenti: Október 7-én kezdődnek a rimaszombati kerületi bíróságon az esküdtszék őszi tárgyalásai. Az első napon Magyar Lajos 25 éves ezilicei gaz­dasági munkás szándékos emberölési bümpöiét fogják tárgyalni. Magyar Lajos, amint ismeretes, ez ev április 7-én összeszólalkozás hevében megkésel­te Váradi Zoltánt, aki a kapott sebekbe belehalt. xx Áfonya-alma lekvár. Egy kilógtam hámozott almát apró darabokra vágunk és egy liter viz hoz­záadásával felfőzaük. Egy más edényben egy kg. áfonyát főzünk K 1. vízzel 15 percig s ezután egy fanyomóval szétpréseljük. A főtt almát tartalmazó edény tartalmát hozzáöntjük az áfonyához s ezt a keveréket 2 kg. cukor hozzátétele után 10 percig forraljuk. Ezután egy üveg Opekta tartalmát kever­jük a forró gyümölcshöz, az egészet újra felfőzzük és a forró lekvárt azonnal üvegekbe töltjük. xx Uj csillag. A Philips-müvek most egy uij 5 csöves Superhetet hoztak piacra, amelyet a nap­rendszer legnagyobb planétájáról „Jupiternek" neveztek el. Ennek a kiváló készüléknek kitűnő a reprodukciója és teljesítménye, amiért is a legna­gyobb igényű rádióhallgatókat is kielégíti. Az uj Philips-Supeihet „Jupiter" ára 2295 korona. A ké­szüléket minden rádiókereskedésben kötelezett­ség néiküJ készséggel bemutatják. — Corohi, a hírhedt román bandita önként je­lentkezett az ügyésznél. Bukarestből jelentik: A múlt napokban közöltük, hogy Coroiu, a hírhedt román bandita megszökött a vizsgálati fogságból e a fogház őrét is magával vitte. Coroiu csütörtökön önként jelentkezett az ügyésznél. Kijelentette, hogy szökésével csak azt akarta bebizonyítani, hogy Romániában nincs olyan börtön, amelyből nem tudna megszökni, ha akar. — Hátgerincét törte a rázuhant fás kordé. Kassai szerkesztőségünk jeleníti: Éliás Anna 38 éves kassai asszony tegnapelőtt a városi erdőiben hulladékot szedett s az összeszedett rozsét haza akarta szállítani egy kordén. A fával megrakott kordé azonban a lejtős utón rázuhant a szerencsétlen asszonyra és eltörte a hátgerincét. Súlyos állapotban szállították a kórházba. — Még mindig nem ért véget a budapesti építő­ipari sztrájk. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Az épitőpiafi munkások sztrájkja szer­dán már csaknem végétért, az utolsó pillanatban azonban felborultak a tárgyalások. A sztrájk tulaj­donképpen csak elméleti jelentőségű, mert a mun­kátok százával Jelentkeznek munkára. Pöstyén, augusztus 16. (Saját tudósítónktól.) Néhány hét óta uj Strasznoff garázdálkodik a Yágvölgy ében. A fiatalember, akii megirigyelte Strasznoff Ignác „dicsőségét" és pontosan utá­na akarta csinálni a világhírű csalónak egyik ezelőtt harminc évvel jól bevált trükkjét, va­sárnap érkezett meg Pöstyénbe, ahol azonnal autóba vágta magát és a „Katolikus villá“-ba hajtatott. A villában Harie Bélának úgy mutatkozott be, mint az esztergomi ér­sekség titkára, aki azért jött Pöstyénbe, hogy az érsekség egyik magasrangu papja részére megfelelő szállásról gondoskodjék. Előadta, hogy a magasrangu egyházfértfi há­rom-négyheti kúrára fog Pöstyénbe érkezni ée egy egészen csöndes magánvillában szeretne szállást találni. Természetes; hogy a jó kato­likus családiban rendkívül megörültek a magas- rangú vendég látogatásának és mindent elő­készítettek, hogy a vendég a lelhető legottho-1 nosab'ban érezze magát náluk. A „kitűnő14 j fiatalember pedig bekebelezte a jó ebédet, majd előadta a házigazdának, hogy tekintettel arra, hogy vasárnap van s ő csak pengő felett ren­delkezik, nem tudja beváltani pénzét, négyszáz korona kölcsönt kér egy napra. A kérést természetesen azonnal teljesítették. Ezután a „titkár" elment a pöstyéni polgár­mesterhez, aki szintén katolikus pap s akinek ugyancsak előadta a mesét, viszont a polgár- mester nem ült föl neki: mindenesetre ő is örö­mét fejezte ki a vendég jövetele fölött, de pénzt nem adott. Ezután különböző kisebb vülatulajdonosokat látogatott végig, akiktől 100—200 koroná­kat vitt el, mindegyiktől annyit, amennyit lehetett. Este azután nyoma tűnt. A vágvölgyi Strasz- noff-növendék persze csak egészen kicsiben I tudta utánozni mesterét, de viszont valószínű, j hogy a büntetése nem lesz jelentéktelen. Bűnügyi zárlatot rendeltek el a sikkasztó dunaszerdahelyi járásbiró ingóságaira Dunaszerdahely, augusztus 16. (Saját tu­dósítónktól.) Jurás Sándor felfüggesztett járásbiró sikkasztási ügyében Markovics vizsgálóbíró még mindig folytatja a vizsgá­latot. Az ügy olyan ágas-bogas, hogy nem lehetetlen, hogy még hetekig eltart, míg minden apró részlete napvilágra kerül és sikerül meg­állapítani, hogy tulajdonképpen mennyi is a hiány. Át kell ugyanis tanulmányozni a sikkasztó biró kezein megfordult összes aktákat, ez pedig magában véve is óriási munka. Az eddig megállapított hiány, tehát' 180.000 korona erejéig tegnap Dunaszer- dahelyen bűnügyi zárlatot foganatosítot­tak a sikkasztó biró lakásán és lefoglal­ták autóját, bútorait, valamint összes in­góságát. A lefoglalt holmi azonban nem nyújt elég fedezetet, de Jurás váltig hangoztatja, hogy a kárt meg fogja tériteni. A napokban védője meglátogatta Jurást, aki sírva panaszkodott és folyton csak azt hangoztatja, hogy maga sem érti, hogyan tűnhetett el ennyi rengeteg pénz a kezén. Szinte lehetetlennek tartja, hogy ilyen nagy legyen a hiány. Hevesen tiltakozik az ellen a beállítás ellen, hogy szerelmi kalandjai emésztették fel a rengeteg pénzt. Egyéb­ként bízik abban, hogy kaució ellenében rövidesen szabadlábra fogják helyezni és akkor be fogja bizonyítani ártatlanságát. A helyzet ma mindenesetre az, hogy alig múlik el nap, hogy ne jelentkezne valaki a dunaszerdahelyi járásbíróságon, aki sírva követeli az állítólag Jurás kezén elsikkadt pénzét. — Tizenhárom évbe került egy sikertelen élés­kamrabetörés. Rimaszombati tudósítónk jelenti: Müller István illavai fegyenc pont egy évvel ez­előtt szabadult feltételesen tizenhatéves fegyház­büntetése kétharmadának kitöltése után a fegyin­tézetből és hazatért falujába, Licére, ahol azonnal „munkához" látott. Csakhamar társat is talált Brez- nyanik János munkanélküli személyében, akivel együtt betört Mihóesik József gazdálkodó éléskam­rájába. A gazda felébredt a gyanús neszre és meg­zavarta a betörőket. Müller izgalmában rálőtt Mi- hócsikra, a golyó azonban szerencsére nem talált. A két betörő elmenekült, de Mihóesik fölismerte őket és csakhamar ismét csendőrkézre kerültek. A bíróság MüLlert tízévi, Breznyanikot pedig kétévi {egyházra ítélte. Az ügy fellebbezés alá került és Müller büntetését nyolcévi {egyházra, Breznyanik büntetését pedig tizennégy hónapi börtönbüntetésre szállították le, Müllernek ezáltal nemcsak a mos­tani nyolcévet kell kitöltenie, hanem az előző bün­tetéséből is m ég öt esztendőt, mert hiszen csak a jó magaviselet föltétele mellett engedték el a bünte­tés egyharmadát. xx Gyengélkedés idején, különösem ha a Tosszullétet szorulás vagy keresztfájáé fokozza, az enyhe és igen kellemes természetes „Ferenc József" keserüviz mindig puha, könnyű szék- ürülést ée kielégítő emésztést szerez. mmmmMBBmmsms m iiiii>iiM»iMiiOT»iMm — Egy pofon súlyos következményei. Besz­tercebányai tudósítónk jelenti: A beszterce­bányai kerületi bíróság dr. Liska-tamácsa ma vonta felelősségre Zlaceam János hermándi munkást, aki múlt év augusztus 3-áD megpofo­zott egy fiatalkorú ináét. Az inas apja felelős­ségre akarta vonni Zlaosant, aki a felelőeségre- vonásra is azzal válaszolt, hogy a fiú apját is úgy elagyalbugyálta, hogy kórházba kellett szállítani. Olyan hatalmas pofont kapott a sze­rencsétlen apa a rabiátus munkástól, hogy sú­lyos koponyaoperáoiót kellett rajta végrehaj­tani és a bírósági szakorvos nézete szerint nem lehetetlen, hogy a pofon következtében epi­leptikus rohamokat fog időnként kapni. A vas- tenyerü munkás kéthavi fogiházbüntetest ka­pott. xx Pihik Matyi cigányprímás a Flóra-borozó­ban játszik, Praha-Vinohrady, Fochova 121. — Nagyszombatban fel akarják emelni a húsára­kat. Nagyszombati tudósítónk jelenti: A nagyszom­bati mészárosok és hentesek szervezete beadvány­nyal fordult a járási hivatalhoz és arra való hivat­kozással, hogy a vásárra kerülő vágómarha áTa any- nyira fölment, hogy nem képesek a hentesek és mészárosok többé e régi áraik mellett a húst kimér­ni, kérik a húsárak felemelésének engedélyezését. A járási hivatalban a napokban össze fog ülni a drágasági bizottság, amely dönt a hentesek kérése felett. xx Mélyen leszállított áraik a Magas Tátrá­ban. A Kánpátegyesület (Karpathenvereiin) f. évi augusztus 24-én 8 napi táreaskirándulást rendez a Magas Tátrába. Az ut ára (útiköltség­gel Prága—Poprád, esetleg Gsonba, Tátralom- nic és vissza, lakás, penzió, kiszolgálás, for­galmi adó, stb.) 450 koronától 610 koronáig. 50 százalékos kedvezmény a tátrai villamoson. A lakás kívánság szerint a Magas Tátra bár­melyik fürdőjében. Bővebb felvilágosítások Wanka nyug. főgimn. igazgatónál, Praba XI., Karlova 9., Hl. — A námesztói autóbuszról elloptak egy postazsákot. Zsolnai tudósítónk jelenti: A Ná- mesztó—zakamenyklini autóbusz, amely ma­gánkézben van ugyan, a postakincstárral kö­tött szerződés alapján postaértékeket is szállít az útvonalon fekvő községekbe. Az elosztást az autóbusz sofőrje végzi. A napokban az autó­buszról eddig még ki nem derített módon el­tűnt egy postazsák, amelyben körülbelül 700 korona értékű értékcikkek, azonkívül ajánlott levelek és kisebb csomagok voltak. Az autó­busz ugyanekkor egy másik zsákban 72.000 koronát szállított az állami tisztviselők kifize­téséhez. A csendörség valószínűnek tartja, hogy a tolvaj ezt a szállítmányt akarta megkaparin­tani. Megindult a nyomozás. xx „OGAR!" A leggyorsabb dijgyöztes mo­torkerékpár vezérképviselete Autoservice Spira, Kogice, Florianska 6. Telefon 20—62. Használt motorkerékpárok állandóan raktáron, speciális motorkerékpár-javltóinülhely, Ariel- Seryioe. , Szépség­ápoláshoz valódi Hétfőn kezdődik a kassai Tanulmányi Hét K a s s a, augusztus 16. Augusztus 19-én, hét­főn este ünnepélyes Veni Sanctéval kezdődik az a Tanulmányi Hét, melyet a katolikus leány- ifjúsági országos moderátorság rendez a leány- egyesületi vezetők részére Kassán a Szociális Testvérek Otthonában (Regina Pacis, Masaryk- körut 23) augusztus 27-ig bezárólag. A Tanulmányi Hét elméleti és gyakorlati anyaga felöleli mindazt a sok hasznos tudniva­lót, amire egy modem és agilis vezetőnek az egyesületi életben szüksége van. A változatosan összeállított program, melyet teljes egészében máT egyizben közöltünk, nemcsak az egyesületi élettel kapcsolatos összes tudnivalókat nyújtja a hallgatóknak, hanem több előadás a legége­tőbb szociális problémákat is fogja tárgyalni ka­tolikus szempontból s ezeket az előadásokat li­turgikus, pszichológiai, hitoktatási, egészség­ügyi előadások váltogatják s teszik a Tanulmá­nyi Hét .programját élénkké és érdekessé. Az előadásokat a legkiválóbb előadók: Csár- szky József püspök, Tost Barna prelátus-plebá- nos, Wick Béla kanonok, Bartha Béla hitoktató, Listyák Jenő egyházm. moderátor, dr. Nemes- sányi László orvos, Esterházy Lujza egyházme­gyei moderatrix, Nagy Erzsébet tanárnő, egy­házm. moderatrix, Kowalcze Amitta és Schalk- ház Sára szociális testvérek tartják. A rendezőség azonban gondoskodik arról is, hogy a résztvevőknek a komoly tanulmányok’ mellett kellemes szórakozásban és kirándulás­ban is legyen részük. Vidéki résztvevők ellátá­séról és elszállásolásáról a rendezőség gondos­kodik. Jelentkezni lehet: SchaHdház Sára szociális testvérnél (Kosice, Masaryk-körut 23). — Uj bírósági szakértőorvos Nagyszőlősön. Tudósítónk jelenti: A beregszászi kerületi bíró­ság dr. Magyar Lásziló nagyszőllősi orvost a nagyszőllősi járásbíróság területére állandó orvosszakértőül nevezte ki. — Nem azonos. A Prágai Magyar Hírlap vasár­napi számában megjelent „Feltűnő éjjeli botrány Budapesten Sándor Stefi szülésznő lakásán14 című tudósítással kapcsolatban félreértések elkerülése céljából megállapítjuk, hagy a riport szenvedő hőse nem azonos azzal a Sándor Stefiivel, aki az 1933— 34-es szintez esonbam a kárpátaljai magyar színtár­sulat szuibrettje volt A cikkben szereplő Sándor Stefi budapesti kabaré'énekesnő, mig a másik Sán­dor Stefi szimmüvésznő Tolnay Andor eopron-szé- kesfehérvári színtársulatának szubrettprimadenná- ja, xx Télen a nyarat kívánjuk — nyáron panaszko­dunk a melegre. Pedig igazán nem kellene a me­legtől szenvednie. Mert van egy szer,amely oly kel­lemesen üdít, oly nagyszerűen hűsít, hogy a leg­erősebb napsugár sem bánthatja önt: Az Alpa-sós- borszesz. Megszagolja a sósborazeszt, néhány csöpp Alpával bekeni homolokát és halántékát és azonnal megszűnik a nagy melegsége. Ezáltal elejét veszi petyhüdtségnek, rosezullétnek. Ezt orvosa is bizo­nyíthatja. — Fölakasztotta magát az asszony — a férj ideg- sokkot kapott. Nagyszőllősi tudósítónk jelenti: Ba- Ibumics Paula 26 éves lipcsemezöi asszony tegw napelőtt a padláson fölakasztotta magát. Férje ész­revette az asszony gyanús viselkedését s utána ment a padra, de amikor feleségét fölakasztva meg* látta, hatalmasat elköltött s összeesett A szomszé­dok a sikoltásra fölszaladtak a padra, a« asszonyt levágták a kötélről, a férfit pedig eszméletre té­rítették. Az asszony, amikor levágták, még vonag- lott s ezért beszállították a nagyszőllősi kórházba, de útközben meghalt. Az öngyilkos asszonyt fői­boncolták. A férfi idegsoíkkot kapott s igy még nem lehetett kihallgatni. Az öngyilkosság oka ismeret­len, xx Ha azt akarja, hogy reggelre üde, bársonyos arc mosolyogjon vissza önre a tükörből, ngv mos­sa meg este arcbőrét gyengéden a Leton-szappam krémszerü habjával. Hagyja rajta e krémee habot néhány másodpercig. Ezután öblítse arcát bőven meleg vízzel, utána közvetlenül hideg vizzeL —Véres verekedés a sopornyai búcsún. Vághosz- szufalusi tudósítónk jelenti: A sopornyai buosu vé­res verekedéssel ért véget. Hrumka István és Stkcipa János borozgatás közben összeszólalkozott, Stkcipa hirtelen haragra lobbant, és arcul ütötte ba­rátját, aki erre kést Tántott elő és a két fiatalem­ber olyan borzalmasan összeszurkálta egymást, hogy kórházba kellett szállitani őket. Életbenmara- dásuikhoz nincs sok remény. xx A* Első Dunagőzhajózási társaság közli, hogy alacsony vízállás miatt toválbhi intézke­désig a hétfői személyhajó Budapestre és a pénteken közlekedő expresszhajó nem közié­it eduek. A különhajó a Szent István-ünnepre augusztus 18-án ugyanezen okiból szintén el­marad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom