51 találat (0,118 másodperc)

Találatok

1. 1954-02-10 / 34. szám
[...] a karcagi Béke tsz berekfürdői tanyákon la­kó párttagjai A pártbizottságok is [...] gyalog közle­kedve is felkeresik a távoli ta­nyákon és községekben lakó elvtársaikat Ezek [...]
2. 1959-12-25 / 303. szám
[...] veszélyről ijesztő konkurrensről beszél­nek a távoli fények hanem arról hogy ott [...] és az emberek ma a távoli tanyákon figyelő tekintettel szemlélik a budapesti [...]
3. 1972-01-11 / 8. szám
[...] és a Nagykunság pusztáin A távoli tanyákon lakó családok ma már nem [...]
4. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
5. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
6. 1972-06-07 / 132. szám
[...] község kis utcáiban és a távoli tanyákon lakó­kat ezen a napon is [...]
7. 1962-03-16 / 63. szám
[...] kulturális életének irányítói a központtól távoli tanyákon élő szövetkezeti gazdák nevelésére szórakoz­tatására [...]
8. 1985-02-23 / 45. szám
[...] A Jászkarajenőn és a hoz­zátartozó tanyákon folyó állattartás is jó hírnévnek [...] Rigó Lajos el modta hogy távoli rokonai élnek Jászalsószentgyörgyön Halmay János [...] falu határában mintegy nyolcszázan élnek tanyákon nem ritkaság a belterületi és [...]
9. 1996-08-22 / 195. szám
[...] cél az volt hogy a távoli tanyákon is ismeretekhez jussanak az ott [...]
10. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fontos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
11. 1957-09-22 / 223.szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli ta­nyákon épp úgy mint a váro­sok [...]
12. 1965-10-31 / 257. szám
[...] a legeldugottabb fal­vakban s a legtávolibb ta­nyákon is ha volt két könyv [...]
13. 1985-10-29 / 254. szám
[...] kíséri a falun és a tanyákon élő öregek helyze­tét Főleg az alföldi tanyá­kon élők kerültek reflektor fénybe hiszen [...] Izgalmas ifjúkor film 16 00 Távoli és közeli dal 16 45 [...]
14. 1958-02-16 / 40. szám
[...] ember Itt él kint a tanyá­kon születése óta Gyermek­korában nem járhatott [...] északi ország Ma mesélem a távoli rónát Milyen a rozs ha [...] északi ország M mesélem a távoli rónáé Hajam az ottani rozsra [...] a bohóság Ma mesélém a távoli rónát M t ilyen a [...]
15. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
16. 1976-09-21 / 223. szám
[...] 5 Tejet kenyeret az eszpresszóban Távoli tájakon Ügy tűnt nekem kép [...] is képes elénk tárja a távoli tájban élő embert aki sok [...] tanított mellétté pedig a könnyező tanyákon lakó szövetkezeti dolgozóknak is­meretterjesztő előadásokat [...]
17. 1969-07-10 / 157. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
18. 1974-03-24 / 70. szám
[...] is szervez utakat a Szovjet­unió távoli vidékeinek meg­ismertetésére A kölcsönös idegenforga­lom [...] minden olyan mint a kör­nyező tanyákon De közelebb érve jól látszik [...] enyém Hogy jártam külföldön még távoli világ­részre is elmentem Ezek té­nyek [...]
19. 1959-01-14 / 11. szám
[...] 7 olvasókör­ben és kinn a tanyákon is sátrat ütöttek a kultúrának [...] történő repülés már nem a távoli jövendő kérdése azonban külön valutát [...] történő repülés már nem a távoli jövő kérdése Óriási fejlődés a [...]
20. 2011-10-21 / 247. szám
[...] emberek­nek Hétfőnként a külterülete­ken lévő tanyákon garázsokban míg szerdán Szolnok belvárosá­ban [...] a hétköznapi hősö­ket keressük A távoli ro­kont a régi iskolatársat vagy [...]
21. 1967-09-17 / 220. szám
[...] istenháta mögötti kis falvainkban magános tanyá­kon is sajtót vesznek kézbe az [...] jó hírneve messzi­re szállt és távoli megyék állami gazdaságai kérik a [...]
22. 1993-04-09 / 83. szám
[...] tűzdelt vízjárásos túri határban A távoli tanyatelepítést indo­kolta az is hogy [...] az utat a kocsi a távoli ta­nyától a városig Némelyik rá­tarti [...] tatarozták az iskolákat A környező tanyákon élők szintén arányosan a tehetségük [...]
23. 1977-09-24 / 225. szám
[...] áram nélküli helyiségekben hétvégi házakban tanyákon településektől távoli munka­helyeken is használható Ti­zenegy kilogrammos [...]
24. 1974-01-13 / 10. szám
[...] Azután éveken át úgy kísértem távoli uta­dat mint a láthatár szélén [...] isten ölébe si­mult szerencsétlenségtől do­romboló tanyákon a porba veszett lábnvomú ifjúság [...]
25. 1960-06-23 / 147. szám
[...] gólját láthat­ják a nézők a távoli falvak­ban tanyákon is A képrögzítés Tegyük fel [...]
26. 1977-09-14 / 216. szám
[...] ezért elsősor­ban hétvégi házakban tele­pülésektől távoli munkahe­lyeken tanyákon használha­tó előnyösen Mélyhűtő tere mínusz [...]
27. 1979-06-07 / 131. szám
[...] esetben ered­ményes lehet vízszegény helyeken ta­nyákon hétvégi faházak mellett a hordóban [...] szerelhe­tünk és ezzel a lakás távoli pontján is olthatunk tüzet Egyes [...]
28. 1971-09-30 / 230. szám
[...] gondozottakat első­sorban az eldugott települé­seken tanyákon élő terhes mamákat kisgyermekes anyákat [...] környék­beli nem szívesen menné­nek el távoli munkahelyre Jó volna megtudni hogy [...]
29. 1973-02-17 / 40. szám
[...] 100 000 ember élt ilyen távoli helyeken A becslések alapján több [...] embe reknek a száma akik tanyá­kon élnek s így nem része­sülnek [...]
30. 1973-02-18 / 41. szám
[...] város vagy falu tornya mint távoli ha­jó árbócza mereg ég felé [...] gab nát de a nagyobb tanyákon már gőzcséplőket használ­nak A learatott [...]
31. 1972-10-28 / 255. szám
[...] út vagy vasút Falvak városok távoli egy­mástól Jórészt csak a gyé­ren [...] szá­zaléka vagyis 5291 lakos külterületen tanyákon lakott addig ez az arány [...]
32. 1993-10-19 / 244. szám
[...] figye­lemre méltó hogy harmonikus csapatuk távoli zenekedvelőket is vonz A jászberényi [...] a városban meg a környező tanyákon A gazdák érdek képviseletére közös [...]
33. 1975-12-02 / 282. szám
[...] kutyabengekéreg nyugtató tea ÁZSIA EGYIK távoli vidé­kéről származó kis fehér gyökér [...] fordul orvoshoz A kis településeken tanyákon élőknek sokszor nincs is erre [...]
34. 1958-06-18 / 143. szám
[...] te­hetőség van szórakozásra Kinn a tanyákon sokáig különösen a hosszú téli [...] könyv a leg­eldugottabb helyekre a távoli tanyavilágba is És amint a [...]
35. 1994-09-06 / 209. szám
[...] reálisnak A lakósűrűség kicsi A tá­voli előfizetők tanyákon élnek Számukra nem légvezetéken visszük [...]
36. 1984-09-04 / 207. szám
[...] rokonai nevelték a Jászapáti környéki tanyákon Érzékeny gondol­kodó fiúcska volt Kilenc [...] elhangzott két interjúval felfedezni a tá­voli szemhatárunkon kívül került értékeket is [...]
37. 1971-10-31 / 257. szám
[...] elter­jedt mint a falun és tanyá­kon Összecsukható ernyőt se láttam kevesebbet [...] sem kalkulálták bele azt a távoli közvetlenül kéz­zel nem fogható hasznot [...]
38. 1977-12-16 / 295. szám
[...] jelen­tős részét 2800 vagonnyi árut távoli konzervgyárakba Nagyatádra Szigetvárra Paksra kell [...] a községek­ben falvakban és a tanyá­kon élő lakosság is igényt támaszt [...]
39. 1970-01-01 / 1. szám
[...] az ország­ban Háromszázezerrel csök­kent a tanyákon külterüle­teken élők száma közel 400 [...] stb számolha­tunk a közeli és távoli ter­veinkben Sokat tudunk ma is [...]
40. 1975-04-13 / 86. szám
[...] Azután éveken át úgy kísértem távoli uta­dat mint a láthatár szélén [...] isten ölébe simult szerencsétlenségtől dorombo­ló tanyákon a porba veszett lábnyomú ifjúság [...]
41. 1962-01-27 / 22. szám
[...] ezt nyíltan de igyekezett egy távoli és bi­zonytalan időpontra halasz­tani az [...] falvakban éppúgy mint a legkisebb ta­nyákon nagy figyelemmel kí­sérték az SZKP [...]
42. 1956-03-18 / 67. szám
[...] hí­vó vállalkozásnak amely sokezer komszomolcot távoli parlag és szűzföldekre hivott s [...] ló oldalához dőlve Messze a tanyákon kakas kukorékolt Gyorsan világo­sodott itt [...]
43. 2000-10-21 / 248. szám
[...] a kócsi Justus és Lorzs tanyákon a kilakolta­tott családtagokkal és barátokkal [...] Azután öreged­tek a szülők elköltöztek távoli életben lévő gyerekeikhez Mesz sze [...]
44. 1962-05-06 / 104. szám
[...] el a párthoz kezeli és távoli ismerősök vagy belépésekor tett nyilat [...] antennát hanem még kint a ta­nyákon is Deák Zoltánék például a [...]
45. 1969-04-22 / 90. szám
[...] és hány gyere­ket ismernek a tanyákon ahol reggel kicsapják a gyerekeket [...] akutak legyenek elő­fordulhat hogy a távoli múltban keresendők Az emberélet tapasztalatai [...]
46. 1990-06-30 / 71. szám
[...] a biciklire s még a távoli Kisújszállásra Kunhegyes­re is elvitték A [...] ötvenes években például az itteni tanyákon már volt televízió mert volt [...]
47. 1992-03-09 / 58. szám
[...] a várostól több kilométerre eső tanyákon tengetik életüket Az öregség terhét [...] ember részesül Közülük huszonheten a távoli tanyák la­kói hetvenhatan pedig szűkös [...]
48. 1958-02-09 / 34. szám
[...] és talán nem is nagyon távoli időben létre­jön A népek békéje [...] gyűléseket tartunk most városokban falvakban tanyákon a mai nemzetközi helyzet ismertetése [...]
49. 1953-06-12 / 138. szám
[...] Kunmártonban és minden városban községben tanyákon A kedves meleghangú levelek mindegyi­két [...] vállala­toknak adtak már el alkatrészeket Távoli vidékekről Szombathely­ről és Pécsről is [...]
50. 1994-06-16 / 140. szám
[...] Janika meggyógyult és hosz szú távoliét kórházi kízelés után újra velünk [...] petróle­umlámpát a hagyományos tü­zelést a tanyákon és az uradal­makban ez kukoricaszár [...]

 

  • 1
  • 2