Új Néplap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

AZ ŰJ NÉPLAP TISZA- FÖLDVÁRON ÉS MARTFŰN 7. oldal Új csamok-ötven munkahely Otven munkahelyet teremtett legújabb beruházásával a svájci Wettstein GmbH Szolnokon. A cég 1500 négyzetmé­teres csarnokát tegnap adták át a Piroskai úton. Precíz gépeken precíz munkadarabok készülnek A Wettstein két éve települt Szolnokra. A Berger-Nefag Besenyszögi úti telephelyén, 800 négyzetméteren húszán dolgoztak a cégnek. A telepet időközben kinőtték, és a sváj­ciak úgy vélték, érdemes to­vábblépni. Tavaly ősszel indultak a tárgyalások, hogy aztán a nyertes szolnoki Quartz Bt. generálkivitelezésében ta­vasszal a BVM telephelyének egy lerobbant üzemcsarnokát négy hónap alatt újjávarázsol­ják. A felújítás értéke 50 mil­lió forint, a csarnokban elhe­lyezett gépek értéke pedig 500 millió. A fejlesztés révén újabb harminc embernek tudtak munkát adni. A csúcstechno­lógiát felvonultató, számító­gép-vezérlésű megmunkáló eszközökön - három műszak­ban - nyugatra gyártanak nagy pontosságú termékeket. Mint Hagen Stephan Sta- nek, a felújítást szervező Isz- szo-Group ügyvezető igazga­tója lapunknak elmondta, a 12 ezer négyzetméteres területen hamarosan újabb beruházás kezdődik. A felújított csarno­kot ugyanis máris kinőtte a Wettstein, ezért újabb üzemet húznak fel. Egyébként az a cél, hogy ez a terület három év alatt egy­fajta gyártóközpont legyen. Már tárgyaltak német beruhá­zókkal, és remény van arra, hogy összesen másfél milliárd forintos beruházással 2-300 munkahelyet tudnak terem­teni Szolnokon. A Wettstein új üzemcsar­nokát egyébként augusztus 30-án avatják fel ünnepélye­sen. Sok a feketegazdaságból szerzett jövedelem Törökszentmiklóson (is) Egyre kevesebb jut segélyezésre Szűkíteni kell a segélyezést és a segélyezettek körét - erre a megállapításra jutottak szűkebb pátriánk több településén is. Sok önkormányzat ugyanis kénytelen megállapítani, hogy nem tud annyit költeni a rászorulók segítésére, amennyit eddig. Törökszentmiklóson sem tudják a jövőben fenntartani az eddigi segélyezési szintet. A városban az idén 75 millió forintot terveztek erre a célra. Emellett próbálják a segélyre szorulókat ösztönözni, hogy saját maguk is tegyenek lépé­seket helyzetük javítása érde­kében. A jelenlegi anyagi fel­tételek azonban - mint másutt is - csak azt tudják biztosítani, hogy a legrászorultabbakat támogassák. Ugyanakkor van olyan tapasztalat is, hogy a vá­rosban nagy a feketegazdaság­ból szerzett jövedelem: vagyis sokan így egészítik ki a mun­kanélküli- vagy a jövedelem- pótló támogatásukat, netán a segélyüket. Az új szociális szabályozás­sal a város azt is szeretné el­érni, hogy megszűnjenek a párhuzamos segélyezési for­mák, vagyis hogy ne részesül­jön valaki egyszerre többfajta támogatásban. Évente több millió forintos nagyságrendben Lopják a növényvédő szereket A növényvédő szer feketepiaca virágzik, miután évente csak a megyénkben mintegy 4-6 millió forint értékben tulajdonítanak el készítményeket. Emellett a fiktív számlák is nagy mennyi­ségben fordulnak elő, míg a piaci növény-egészségügyi ellenőr­zések száma elmarad a kívánalmaktól. A piaci zöldség-gyümölcs fel­hozatal ellenőrzésére kevés pénz jut. A megyei növény­egészségügyi és talajvédelmi állomás központi költségvetési forrásból összesen 1500 vizsgá­latot tud elvégezni, ez azonban nem korlátozódik kizárólag a lakossági fogyasztásra szánt termékekre. Ebből a pénzből végzik el főképpen az exportra jutó termékek vizsgálatát, to­vábbá a termőhelyi, a kömye-' zetvédelmi és az új hatóanyag­vizsgálatokat is. Ezért a lakos­sági piacokra felhozott áru mennyiségét tekintve az állo­más által elvégzett piaci vizsgá­latok száma szinte a nullával egyenlő - mondotta kérdé­sünkre válaszolva Magyar Já­nos növényvédelmi osztályve­zető, aki beszámolt arról is, hogy az elmúlt években az önkor­mányzatoktól, piacüzemeltetők­től többször érkezett megrendelés vizsgálatok elvégzésére. Az idén azonban mindössze csak a jász­berényi önkormányzat kért egy 16 mintás vizsgálatot. A köz­ponti, illetve a berényi növény- védőszer-maradvány analitikai mérések nem zárultak pozitív eredménnyel. A lakosság védelme érdeké­ben fontos lenne több vizsgálat elvégzése - hangsúlyozta a nö­vényvédelmi szakember. A vizsgálatok eredménye esetén sem könnyű azonban a hatóság dolga - fűzi tovább gondolatait az osztályvezető. Nemrég ugyanis egy dunántúli megke­resés érkezett, mely szerint egy (Folytatás a 3. oldalon) Nem lesz számottevő a pedagógus-munkanélküliség Szolnokon Februárban emelik az óraszámot A nagy nyári szabadságolások ellenére sincs híján a szolnoki önkormányzat intézendő közügyeknek, ezekről a tegnapi szo­kásos hétközi városházi sajtótájékoztatón Kovács Libór alpol­gármester számolt be. Elöljáróban elmondta, hogy megjelent az oktatási törvény parlament által jóváhagyott módosítása, ez pedig számos változással jár a fenntartó jo­gosítványaitól kezdve az isko­lai irányítómunkáig. Lényeges kérdés, hogy a pedagógusok kötelező óraszámának 18-ról 20-ra való emelése három idő­pontban vezethető be, mégpe­dig 1996 szeptemberében, 1997 februárjában és szeptem­berében. A városvezetés úgy látja: Szolnokon az 1997. feb­ruári bevezetés valósítható meg. Ennek előzményeként szakmai és munkavállalói ér­dekegyeztetésre van szükség, az előkészületekre körlevélben kérik fel az intézményvezető­ket. Az Új Néplap kérdésére - a kötelezőóraszám-emelés miatt mennyi pedagógus válik mun­kanélkülivé? - az alpolgármes­ter noha konkrét számot nem tudott mondani, annyit meg- jegyzett, nem lesz számottevő. Ugyancsak oktatási téma a pe­dagógusok továbbképzése, en­nek egyik, testvérvárosi kap­csolatokra épülő megnyilvánu­lása: reutlingeni segítséggel két szolnoki tanár vehet részt a tübingeni nyári egyetemen, németnyelv-tudását tovább gazdagítva. A millecentenáriumhoz fű­ződő szolnoki események kap­csán Kovács Libór arról be­szélt, hogy mindent előkészí­tettek az augusztus 18-i aján­dék hangversenyre, amelyen a P. Mobil együttes és az Állami Hangversenyzenekar közös koncertjén a Honfoglalás című szvit csendül fel látványos külsőségek között. (Folytatás a 3. oldalon) Sorokban 3.1 millió nyugdíjas Magyarországon 35 év alatt 16,8 százalékról 22,5 száza­lékra növekedett az 55 éves­nél idősebb nők, illetve a 60 évesnél öregebb férfiak, azaz a nyugdíjaskorúak aránya a népességben. A tényleges nyugdíjasok hányada még ennél is lényegesen nagyobb mértékben - 6,4 százalékról 30.1 százalékra - emelkedett ugyanezen idő alatt. Jelenleg mintegy 3,1 millió ember ré­szesül nyugdíjban, járadék­ban vagy egyéb nyugdíjszerű ellátásban. A KSH adatai szerint Ma­gyarországon a nyugdíjakra a GDP 10-11 százalékát fordít­ják, hasonlóképpen, mint Olaszországban és Franciaor­szágban. Németországban és az Egyesült Királyságban ez az arány 6-7 százalék, az USA-ban 5, Kanadában 4 százalék. Kommunikáció A Matáv miskolci régióköz­pontjában átadták rendelteté­sének a világ legkorszerűbb kommunikációs rendszerét, az ISDN-t. Az integrált szolgálta­tású digitális rendszer nem csupán belföldön, hanem a vi­lág valamennyi kontinensével másodpercek alatt képes köz­vetlen kapcsolatot teremteni. Kunhegyesen eddig nehéz volt a rádiótelefont használni. Most ez lényege­sen javult, hiszen nemrég üzembe helyezték az átjátszó antennát. fotó: m j. Tönkremehetnek az akciózó irodák Kispénzű utazási kedvünk Idén akár 200 milliárd forint devizabevételt is hozhat szá­munkra az idegenforgalom - hirdeti a reklám. Ám amíg a kül­földiek „rohamát” várjuk, nem árt megvizsgálni, mi mekkora bevételt jelenthetünk a külföld számára - azaz mennyien en­gedhetik meg idén a külföldi utazást maguknak. Szolnokon utazási irodáknál ar­ról érdeklődtünk, mennyire ka­pósak meghirdetett útjaik, s merre megy legszívesebben a külhonba látogató hazánkfia? Az IBUSZ Rt.-nél a legtöbben az olasz és a görög tengerparti utakra jelentkeztek. A spanyol tengerpart iránt kisebb az érdek­lődés, s a horvát Adria sem vonzó a turisták számára drága szállásáraival. Mint mondták, az emberek a középkategóriájú uta­zásokat keresik. Jellemző, hogy szinte az utolsó pillanatban jön­nek, mivel kedvezményes utakra várnak - ezekből azonban idén kevesebb volt. A luxuskategóriá­ban lekötött kevesebb út általá­ban elkel, míg a középkategóriá­ból több megmarad. A Pelikán Toursnál az alacso­nyabb árfekvésű görög, horvát és tunéziai utak a kelendőek, míg a magasabb árfekvésű Karib-szige­tek vagy a francia Riviéra iránt kisebb az érdeklődés. Itt azt ta­pasztalták, hogy az olaszokhoz kevesebben mennek - ez azon­ban utazási irodánként változik attól függően, hol milyen ajánla­tot tudnak a szezonra megsze­rezni. Itt is jellemző, hogy az emberek az utolsó pillanatban je­lentkeznek, és sokszor főszezon­ban keresik az olcsóbb utakat. Örvendetes viszont, hogy meg­mozdult a belföldi turizmus. A Good Travelnél az elsődle­ges célpont Görögország - még az odáig vezető balkáni útviszo­nyok mellett is. Az olasz utak iránti kereslet visszaesett. A leg­többen apartmanos, önellátós el­helyezést választanak, kevés a szállodai szobát igénybe vevők száma, és még kevesebb azoké, akik repülőgéppel utaznak. A Holiday Tours görög és spanyol útjait tudta legjobban ér­tékesíteni. Vannak exkluzív kíná­lataik is, mint Mexikó vagy Ke­nya - ez utóbbira eddig két uta­suk volt. Mint tapasztalják, na­gyon kevés a pénzük az embe­reknek, és ezért inkább a szeré­nyebb utakat választják. Többen az akciós lehetőségeket keresik, ám amíg ezek az utak a középré­teg számára jók, addig az utazási irodák a sok akciózásba tönkre­mehetnek, hiszen így ár alatt kel­nek el az utak. B. Gy. Kedden indultak Kunhegyesről, és 350 kilométer megtétele utált ma érkeznek a vajdasági Feketicsre a guruló tábor résztvevői. Huszonötén vágtak neki a nagy útnak, hogy . találkozzanak testvérvárosuk lakóival, akiknek az őseit Kunhegyesről telepítették ki. Útköz- í ben megálltak a történelmi nevezetességeikről ismert helyeken, Feketicsen pedig részt vesznek a redemptiós emlékhely avatási ünnepségén. Felvételünk Kisújszállás és Túrkeve ; között örökítette meg a kerékpárosokat. fotó: mészáros j

Next

/
Oldalképek
Tartalom