Új Néplap, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

EXTRA Pobjedával macskaköves utakon Szemelvények a szolnoki vasút történetéből Péntektől nálunk is mozicsatorna Mitől virágzik a kultúra? Ignácz kontra Benson (írásaink a 6-7. oldalon) Hitelstop A Magyar Nemzeti Bank áp­rilis 1-jétől beszünteti az ex­porthoz szükséges rövid lejá­ratú hitelek jegybanki refi­nanszírozását. A kereske­delmi bankok felkészültek a rájuk háruló feladatok ellátá­sára. A partnerek szempont­jából az export előfinanszíro­zás banki gyakorlata nem vál­tozik. A kereskedelmi bankok a már megkötött exportszer­ződés alapján nyújtanak hi­telt. Béremelés Megállapodott a szakmai besorolási rendszerről és az ahhoz kapcsolódó bértarifák­ról munkaadóival a Papíripari Dolgozók Szakszervezete. A korszerűsített besorolási rendszer átlagosan a korábbi­nál 15 százalékkal nagyobb alsó bért tesz lehetővé. Meg­állapodtak továbbá a szakma 1993-as évi bérfejlesztéséről. Az Országos Érdekegyeztető Tanács ajánlását figyelembe véve 10 százalékos kötelező, valamint 15 százalékos aján­lott bérfejlesztési minimum­ban egyeztek meg. Ofotért A 93-as Ofotért Szolno­kon, az Árkád üzletházban a megye legnagyobb látsze- részüzlete. Havonta itt ezer- hatszáz-ezemyolcszáz szem­üveget készítenek és ha szük­séges, új szolgáltatásként ezek nagy részét azonnalra vállalják. Magyarul: az óhaj­tott szemüveg akár meg is várható. Kevés felhő Kevés lesz a felhő, csapa­dék nem várható. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet -1 és plusz 8 fok között várható. 3000 kötet serült meg Áradás a tiszafüredi kiinwtárban A hirtelen téliesre fordult idő­járás nem csak a közlekedőknek okozott kellemetlen meglepeté­seket, hanem a tiszafüredi vá­rosi könyvtár dolgozóinak is. A szombat estétől hétfő délutánig vigasztalanul zuhogó eső „fel­becsülhetetlen” károkat okozott az intézményben. A rosszul szi­getelt tetőszerkezeten keresztül, szinte ellenállás nélkül jutott a víz az épület belsejébe, ahol az átnedvesedett falakon lecsu­rogva behatolt a parketta alá is. A könyvtár alapterületének 2/3-a beázott. A gondokat csak fokozta, hogy a könyvtár - mint rendesen - hétvégén zárva volt. Szerencse a szerencsétlenség­ben, hogy a dolgozók, érezvén a veszélyt azonnal a helyszínre rohantak és hétfő délutánig ere­jükhöz mérten „víztelenítették” a területet. Szinte megállás nél­kül több száz liter vizet hordtak ki az udvarra a vízfelfogó edé­nyek, rongyok segítségével. Ezért hétfőn ki sem tudtak nyitni. Ám a kegyetlenül hideg, alattomos késő téli gonosz víz- cseppek elvégezték a dolgukat. A leltár bizony - a dolgozók ügybuzgó kármentése ellenére - nagyon szomorú. Több mint ezer kötet szenvedett súlyos ká­rokat, ennek a duplájára tehető a még menthető, de nedves pél­dányok száma. Kötésre előké­szített 1992 III. negyedévi fo­lyóiratok sérültek meg. Átázott a többszáz darabos video- és hanglemeztár is. Gyűjtemé­nyekről van szó, melyeknek pótlása szinte lehetetlen. Nem is beszélve a konkrét anyagi kár­ról. Már sokadszor ázik át ez az intézmény. Ősszel a Széchenyi iskola la­vórral szaladgáló tanárairól ír­tam. De ezen tetőszerkezet alatt van a sportcsarnok és szakmun­kásképző iskola is. Most a %! könyvtár húzta a rövidebbet. A többiek „megúszták”. Ez a példa azonban figyelmeztető, mert a rossz tető a beázások gyakoriságával arányosan egyre több vizet fog beengedni. A ki­vitelező SZOTÉV? aki ellen csődeljárás folyik téríti meg a kárt? Aligha! Őket már az sem érdekli, hogy füredi iskolások kötelező olvasmányok nélkül maradtak. De ajánlhatok nekik még szárazon maradt könyve­ket: Építési szabványok előírá­sai, Erkölcs és Etikai kézi­könyv, BTK. Félek - ismerve az önkormányzat anyagi helyze­tét -, hogy sok ilyen esőzés lesz még a tetőcseréig. Gondolatok egy beázott könyvtárban, jut eszembe Vörösmarty után. De ki a fenének van kedve gondol­kodni egy ilyen helyen. Nekem sincs, mert csak ázok és fázok. Rettenetesen! Percze A régióban csend van Nem jellemzőek a visszaélések Önkormányzat, megye, ré­gió - így követik egymást a közigazgatás új rendszerének lépcsőfokai. Sokszor azonban látszat és nem egyszer valósá­gos érdekellentétek alakulnak ki közöttük. Akadnak olyan vélemények, amelyek még erősebb önkormányzatot akar­nak, míg mások a megyék fon­tosabb szerepét hiányolják. Hogyan is működik a gyakor­latban ez a hierarchia? Erről esett szó azon a sajtótájékozta­tón, amelyet szerdán délelőtt tartott dr. Skultéty Sándor címzetes államtitkár, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Nógrád megye köztársasági megbízottja Budapesten. A hivatal munkájáról elmondta: ez a régió az egyetlen az or­szágban, amelyből nem érke­zett panasz a Belügyminiszté­riumba a hivatal tevékenysé­géről. Ez azért lényeges, mert Magyarország belpolitikai stabilizálódásának fontos eleme, hogy az önkormányza­tok többé-kevésbé jól, de ke­zelni tudják a helyi problémá­kat. Az önkormányzatok leg­fontosabb funkcióival kapcso­latban felvetődött, hogy a jegyzők szerepe nincs egyér­telműen definiálva, ami meg­nehezíti feladatuk elvégzését: például a képviselőtestületek túlkapásait észre kell venniük, ugyanakkor a testülettől függ egzisztenciájuk. Ezzel a meg- hasonlott követelményrend­szerrel van összefüggésben, hogy a három megyében ösz- szesen 34 jegyzői státusz van. Ez a probléma pedig elveze­tett a közigazgatási reform té­maköréhez. Dr. Skultéty Sándor elmondta: véleménye szerint a jelen helyzetben korainak tűnik ezzel foglalkozni, mert előbb egyfajta diagnózist kellene felál­lítani az önkormányzatok mun­kájával kapcsolatban, s változta­tásról csak akkor lehet szó, ha egyértelműen tisztázottak a „be­tegpontok”. Nyereséges a bizományi Tavaly 10 milliárd forintos for­galmat bonyolított le a Bizomá­nyi Kereskedőház és Záloghitel Rt., és 330 millió forint nyere­séggel zárta az évet - jelentették be a cég szerdai sajtótájékozta­tóján. Az eredmény növelése érdekében az idén 220 éves vál­lalat új nagykereskedelmmi üz­letházat hozott létre. Az üzlet­ház a BÁV Rt. országos bolthá­lózatát látja majd el új árukkal, lehetőleg importból, de kiske­reskedőknek is árusít. Terveik szerint a cég üzleteiben a jövő­ben egységes lesz az áruválasz­ték, ám a korábbiaktól eltérően nemcsak használt műszaki cik­kekből, hanem új árukból is. A BÁV Rt. nagykereskedelmi üz­letága kizárólag olyan műszaki cikkeket hoz forgalomba, ame­lyek rendelkeznek a minőségel­lenőrző intézetek vizsgálati iga­zolásával, a magyar nyelvű ke­zelési utasítással, megfelelő or­szágos szervizhálózattal, egy­éves garanciával és jótállással. Hasznosítási tervek kellenének A reptér jövője csak a pénzen múlik Az ország térszerkezete változ­hat meg, ha az új repülőteret Kiskunlacházán és nem a Ti­szántúlon, Kunmadarason épí­tik meg - hangsúlyozta a Kör­nyezetvédelmi és Területfej­lesztési Minisztérium szakem­bere a tegnapi tanácskozáson. A kunmadarasi községháza nagy­termébe Varga Mihály országy- gyűlési képviselő hívta meg a térség önkormányzatainak ve­zetőit és az érintett tárcák kép­viselőit. A közforgalmú repülő­tér ügye az egész Alföld szem­pontjából meghatározó, nem he­lyi ügyről van szó - jegyezte meg Tóth Albert országgyűlési képviselő is. Ezzel szemben évek óta húzódik a megoldás, jólehet jónéhány támogatója van a beruházásnak. A kérdések zömét Skonda Ödönhöz, a Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Miniszté­rium (KHVM) főosztályvezető­jéhez intézték. A szenvedélyes hangú felszólalásokra vála­szolva több ízben kiemelte, hogy függetlenül kell kezelni a kunmadarasi és a fővároshoz közeli kiskunlacházi repülőtér jövőjét. Az utóbbi megépítését a budapesti aglomeráció újabb túlfejlesztése és a természetvé­delmi okok miatt nem a támo­gatja a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. A KHVM főosztályvezetője a januárban megszületett kor­mányhatározatra utalva leszö­gezte: a költségvetésből nem támogathatják a repülőtér átépí­tését. Közforgalmi célokra a te­rület önkormányzati tulajdonba adható. Boros Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat elnökének vé­leménye szerint a térség telepü­léseinek egy társulást kellene létrehozniuk, melyek fejlesztési tanulmányt készíttetnének. Egy ilyen terv, hatástanulmány elké­szítése akár százmillió forintba is kerülhet. Ezt a pályázóknak, a jövendő tulajdonosoknak kell elkészít­tetni. Megegyeztek, abban, hogy a kincstári Vagyonkezelő szervezettől tájékoztatást kér­nek, hány pályázat érkezett be. Sz. Z. Alávetési nyilatkozat Martonyi János külügyi állam­titkár válaszlevelet küldött Hans van den Broeknak, az EK Bi­zottsága külügyekért felelős tagjának, amelyben közölte: a magyar fél elfogadja javaslatát, hogy ez év április 7-én kerüljön sor Brüsszelben a hágai aláve­tési nyilatkozat aláírására. Az államtitkár sajnálatának adott hangot, mivel mind ez idáig nem érkezett meg Pozsonyból az alávetési nyilatkozat szöve­gének elfogadására vonatkozó megerősítés, bár magyar részről elfogadtuk a szlovák kormány szövegmódosító javaslatainak többségét. Indítványozta, hogy az aláírással egyidejűleg folyta­tódjanak Brüsszelben a vízgaz­dálkodási rendszerrel kapcsola­tos tárgyalások. Sajtótájékoztató a városházán Közel háromszáz fellebbezés Várhegyi Attila polgármester - mint mondta - meglepődött, amikor megkereste a Geoin- form Kft. azzal, hogy van fölös­legesen egymillió forintja, és nem szeretné az önkormányzat szándékaival ellentétesen köz­célra adományozni. A polgár- mester a városi sportiskolát ja­vasolta, mint támogatásra szo­ruló egyesületet. Április 21-22-én, a drogelle­nes kampány keretében buda­pesti középiskolások a sport­csarnokban előadják Déry Ti­bor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicaljét, ahová elvárják a város tanuló if­júságát osztályfőnöki óra gya­nánt. A Burkly egyetem profesz- szora, a USAID menedzsere­ként járt a múlt héten Szolno­kon, s együttműködésben egye­zett meg a város vezetésével egy, az infrastruktúra minden területére kiterjedő fejlesztési koncepció előkészítésére. A professzor azzal búcsúzott el, hogy úgy látja, Nyíregyháza és Debrecen után mindenképpen érdemes foglalkozniuk Szol­nokkal. Várhegyi Attila hangsú­lyozta, nem segélynyújtásról, hanem előzetes együttgondol­kodásról van szó. Az április húszadikai közgyű­lés napirendi pontjai között sze­repel majd a szociális törvény­ből fakadó helyi önkormányzati rendelet megalkotása. A pol­gármester elmondta, nem tűz- zel-vassal kívánják a közgyűlé­sen átvinni a koncepciót, hiszen a város lakosságának felét érinti majd a határozat, ezért minden­képpen szükségeltetik konszen­zusra jutni a többi pártok képvi­selőivel. Az április 27-i közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja lesz, mégpedig a 250-300 önkor­mányzathoz (többnyire lakás­ügyben) érkezett fellebbezés. Egyenként meg kell vizsgálni, s határoznia kell a közgyűlésnek a fellebbezésekről. Várhegyi Attila alkotmánybírósági hatá­rozatra hivatkozva (mely a személyiségi jogok és üzleti ti­tok védelmére vonatkozik) kérte a sajtó képviselőit, hogy ne legyenek jelen az ülésen. A testvérvárosi találkozóra meghívást kaptak Szolnok do­kumentációban rögzített test­vérvárosai, valamint Tallinn, Yokohama, Portsmouth. Az áp­rilis 26-tól május 2-ig tartó ren­dezvénysorozatra ellátogat Göncz Árpád köztársasági el­nök is, aki itteni programjában Tószegen is tart egy félórás fa­lugyűlést. A megyei önkor­mányzat, a köztársasági megbí­zotti hivatal, és a pártok frakció­inak képviselői is meghívást kapnak. Szolnokon a Közép-Európai Rendőrakadémia hallgatói (írásunk a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom