Szolnok Megyei Néplap, 1985. október (36. évfolyam, 231-256. szám)

1985-10-02 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! mu. SZOLNOK MEGYEI TXXVI. évi. 23L «. 1081 okt. 2..««rdm A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Mihail Gorbacsov ma Párizsba érkezik Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének tagja, ma délután érkezik Párizsba négynapos hivatalos látoga­tásra. Az SZKP KB főtitká­ra e látogatás során három ízben folytat megbeszélést Mitterrand elnökkel, pénte­ken pedig a két államférfi közös sajtóértekezleten is­merteti tárgyalásaik mérle­gét. Az SZKP KB főtitkárának nyilatkozatát, amelyet a francia televíziónak adott, valamint a látogatás előtti szovjet és francia vélemé­nyeket a 2. oldalon közöljük. MA: n vendéglátás csak az első lépés legyen! 3. oldal A társadalom ügye — és a családé 4. oldal Magyarország külpolitikája hü marad az ENSZ alapokmányához Vórkonyi Péter felszólalása New Yorkban A Jászberényi Tanítóképző Főiskolának 70 millió forinton költséggel új 216 férőhelyes kollégiuma épül műhelytanter­mekkel. A jövő év őszére elkészülő létesítményben biztosí­tanak majd helyet a továbbképzések résztvevőinek is Fotó: D.Q. Eazmeosere Mugabe miniszterelnökkel Losonczi Pál Zimbabwéban Teljes nézetazonosság a nemzetközi kérdésekben Várkonyi Péter külügymi­niszter, az ENSZJcözgyűlés 40. ülésszakán résztvevő ma­gyar delegáció vezetője, ok­tóber 1-én délelőtt felszólalt a közgyűlés plenáris ülésén. iBdszédének bevezető részé­ben méltatta az ENSZ negy­venesztendős tevékenységé­nek jelentőségét, majd meg­állapította: — Meggyőződésünk, hogy a viliág békéjének megőrzése szempontjából meghatározó szerepe van a szovjet—ame­rikai viszony alakulásának. Rövidesen sor kerül a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok vezetőinek csúcstalálko­zójára, amely előmozdíthat­ja a viszonyuk javulását és líozzájáruLhat a nemzetközi feszültség enyhítéséhez. A magunk részéről üdvözöljük a találkozót csakúgy, mint a genfi szovjet—amerikai tár­gyalásokat, amelyeken — a felek megállapodásának megfelelően — az űrfegyve­rek, a hadászati és a közép- hatótávolságú nukleáris fegyverek szoros összefüggé­séből kiindulva lehet és kell előrelépni a hadászati fegy­verkezés korlátozása terén. Ennek érdekében nélkülöz­hetetlennek tartjuk az olyan érdemi lépéseket, amelyek megakadályozzák a világűr militari zálását. Támogatjuk a Szovjetunió­nak a megegyezésre irányu­ló törekvéseit és üdvözöljük a megállapodáshoz szükséges kedvezőbb légikör megterem­tését szolgáló olyan nagy je­lentőségű lépéseit, mint a közép-hatótávolságú raké­ták telepítésének egyoldalú felfüggesztése és más válasz- intézkedések leállítása, vala­mint a nukleáris robbantá­sok meghatározott időtartam­ra szóló moratóriuma. Ügy véljük, a ■ nemzetközi biztonság megszilárdítását nagyiban elősegítené, ha az Egyesült Államok hasonló lé­pésekkel viszonozná a szov­jet kezdeményezéseket. Ha­zánk a Varsói Szerződés tag­jaként, tevékenyen részt vesz a nemzetközi feszültség eny­hítését, a fegyverkezési ver­seny megfékezését, a katonai szembenállás szintjének csökkentését célzó javaslatok kidolgozásában és a megva­lósításukra irányuló erőfe­szítésekben. Európai ország lévén nem­zetközi törekvéseinkben ki­emelt figyelmet szentelünk a földrész békéje és országai együttműködése kérdéseinek. /Változatlanul vallj,ük, hogy az enyhülés eredményeinek védelmét és az európai együttműködés elmélyítését valamennyi résztvevő állam a helsinki záróokmányban foglaltak kiegyensúlyozott megvalósításával képes a leghatékonyabban szolgálni. Jelentős fórumnak tartjuk a stockholmi konferenciát, amelynek fontos szerepe le­het az államok közötti biza­lom erősítéséiben, az európai katonai szembenállás szint­jének és veszélyének csök­kentésében, Az ENSZ-ben és más fóru­mokon kifejtett leszerelési erőfeszítések ellenére válto­zatlanul, sőt növekvő inten­zitással folytatódik a fegy­verkezési verseny. A nukleá­ris és más tömegpusztító fegyverek újabb generációi­nak kifejlesztése után reális veszélyként jelenik meg a fegyverkezési versenynek a világűrre történő kiterjesz­tése. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi helyzetben is van reális esély a fegyverkezési verseny megfékezésére, az események menetének gyö­keres megváltoztatására. Nagy jelentőségűnek tart­juk, üdvözöljük és támogat­juk a Szovjetuniónak a köz­gyűlés mostani ülésszaka elé (Folytatás ,a 2. oldalon.) Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tegnap közel két »és fél órán keresztül — kellemes baráti légkörben, négyszemközti megbeszélést folytatott Robert Mugabe miniszterelnökkel. Losonczi Pál és Robert Mugabe kifejezésre juttatta, hogy országaik a legmesz- szebbmenő iószándék­kal vannak az együtt­működés sokoldalú erő­sítése iránt. A zimbabwei miniszterelnök szerint az említett ötéves tervben Ma­gyarországnak különösen a mezőgazdaságban, az ipar­ban és az infrastruktúra te­rületén nyílik lehetősége a fejlesztésekben való részvé­telre. Mugabe rendkívül meleg szavakkal emlékezett vissza 1983-as magyarországi láto­gatására és őszinte elisme­réssel szólt a magyarországi társadalmi-gazdasági fejlő­désről. Losonczi Pál tájékoz­tatta Mugabét a magyaror­szági belpolitikai helyzetről. Ugyanezt tette országa vo­natkozásában még részlete­sebben Mugabe. Kijelentet­te, hogy a jelenlegi zimbab­wei vezetés legfontosabb po­litikai célja a nemzeti egy­ség megteremtése. Az Elnöki Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy már ez a rövid látogatás Zimbabwé­ben is jelentősen segített az afrikai ország bonyolult bel­ső helyzetének jobb megis­merésében. A nemzetközi kérdésekben teljes volt a né­zetazonosság. Mugaibe Afri­ka déli részének helyzetét elemezve elmondta, hogy or­szága erején felül vesz részt a térség felszabadító moz­galmainak támogatásiában., a frontállamok biztonságának megerősítésében. Magyar-szovjet járműipari megállapodás BNV Félidő a vásáron Diákok éa dolgozók az Iskolapadban Volán - milliók továbbképzésre Együttműködés az intézményekkel—Korszerű tanműhely Mind több az ösztöndíjas A Volán 7. számú Vállalat dolgozói létszáma jelenleg mintegy háromezer. Fontos, hogy ennek a dolgozói állomány­nak a folyamatos, magas színvonalú utánpótlása, illetve to­vábbképzése biztosítva legyen. Két évtizeddel ezelőtt ponto­san felmérték dolgozóik iskolázottóági sízintjét a vállalatnál, és elgondolkodtató eredményre jutottak: állományuk 46 szá­zalékának nem volt meg az általános iskolai végzettsége. Az első feladatok tehát világosak voltak: minimumra csökken­teni ezt az arányt. Jelenleg már csak a 6,5 százalék tartozik e kategóriához. Tárgyalások, megállapodások, sajtótájékoztató k Fontos kérdésnek tekintik ma a vállalat vezetői azt, hogy minél nagyobb legyen a szakképzett, s a legalább középiskolai végzettséggel rendelkező dolgozók száma. E cél érdekében szoros kap­csolatot tartanak fenn a me­gye több szakmunkásképző intézetével, és szakközépis­kolájával. Az érdekek köl­csönösek: cserébe azért, hogy a tanintézetek jól kép­zett, szakmailag magas szin­tű utánpótlást biztosítanak, a vállalat anyagi és techni­kai segítséget ad a képzés­hez. A szakközépiskolái: kö­zül két intézménnyel különö­sen jó az együttműködés; az újszászi Autó- és Vasutfor- galmi, valamint a túrkevei Ványai Ambrus Közlekedés­gépészeti Szakközépiskolá­val. E ké: intézményben je­lentési 'olgozók képzése. A n ‘.gye több szakmun­kád intézete, ha lehet, még szorosabb szálakkal kö­tődik a vállalathoz, hiszen az iskolák egyik fő gyakor­lati bázisa a Volán 7. számú Vállalat, a profiljába tarto­zó szakmákban. 1978-ban építettek 16 millió forintért egy korszerű, háromszintes tanműhelyt, ahol jó feltéte­lek között sajátíthatják el a szakmát a fiatalok. Jelenleg összesen 186 diák szerez gyakorlati ismereteket a vállalatnál, s ezek fele Vo­lán-ösztöndíjas. Húszegynéhány éve mind­össze két mérnöke volt a vállalatnak. Most hozzávető­leg hatvan, egyetemet vagy főiskolát végzett munkatár­suk van. A tervszerű után­pótlás-nevelésit jelzi, hogy diplomásaik fele vállalati ösztöndíjjal tanult. (Egyre szaporodik azoknak a szak­embereknek a száma, akik­nek két diplomájuk van. Leggyakoribb természetesen a mérnök-közgazdász párosí­tás.) A vállalat jó kapcsola­tait jelzi, hogy a Győri Köz­lekedési és Távközlési Mű­szaki Főiskola minden év­ben kihelyezett felvételit tart Újszászon, s általában tízen-tizenkeíten sikeresen is veszik ezt az akadályt. A szolnoki Volán Vállalat arculatának megfelelően ha­talmas gépjárműparkot üze­meltet. Nem közömbös ezért, hogy a gépjárművezetők mi­lyen szakmai hozzáértéssel végzik munkájukat. Hazánk­ban 1972-ben kezdődött meg a gépjárművezetői és kar­bantartói szakmunkáskép­zés. Azóta a vállalat 450 dol­gozója végezte el a tízhóna­pos tanfolyamot, ami a szak­munkásvizsgára való felké­szítést szolgálja. Gépkocsi- vezetőik 35 százaléka már e szakma birtokában ül a vo­lán mögött. Évente összesen közel két­millió forintot költ a válla­lat e tanfolyamok, a tovább­képzések szervezésére, s a vezetőképzésre. (ösztöndí­jakra 360 ezer forint jut.) Mindezek biztosítják azt, hogy nemcsak az utánpótlás folyamatos, hanem a dolgo­zók szakmai ismereteinek frissen tartása, emelése is. Tegnap a Mogürt Külke­reskedelmi Vállalat és a szovjet Avtoexport külkeres­kedelmi egyesülés vezetői Budaipesten aláírták a jövő évre szóló járműipari megál­lapodást. Eszerint 1986-ban a kölcsönös szállítások értéke csakúgy mint a legutóbbi években, meghaladja majd a 800 millió rubelt. A partne­rek tárgyalásokat folytattak a következő ötéves tervidő­szak export-, illetve import- tételeiről is, egyeztették az igényeket és a Lehetőségeket. A most létrejött szerződés alapján a magyar járműipar a Mogürt Külkereskedelmi Vállalat közreműködésével 7600 különböző típusú Ika­rus autóbuszt, 300 Tajga tí­pusú, építkezéseknél • hasz­nált munkáslakókocsit és jármű-, főleg autóbusz pótal­katrészt szállít nagyobb té­telben a szovjet Avtoexport megrendelésére. A Szovjet­unióból 4400 haszonjármű érkezik, köztük másfél ton­nás kis UAZ teherautók, IZS áruszállítók és RAF mikro­buszok. Ugyancsak a szovjet exporttételek között szere­pelnek a nagy teljesítményű KAMAZ járművek járműal­katrészek és Szkif személy- gépkocsi -utánfutók. A megállapodás alapján jövőre 16 750 szovjet sze­mélygépkocsit hozunk be, köztük több mint 13 ezer La­dát, a többi Volga, Moszk­vics és UAZ terepjáró. Az új tervezésű Ladák, a 2108-as típusú, mellsőkerék-meghaj­tású járművek behozatalára jövőre még nem kerül sor. Tegnap félidejéhez érke­zett az őszi BNV, és most már sűrűsödnek a szakmai rendezvények. Vásárszerte folytatódtak az üzleti tár­gyalások. számos kereskedel­mi megállapodást készítettek elő. A Chemolimpex Külke­reskedelmi Vállalat vezetői sajtótájékoztatójukon a ve­gyi áruk piaci helyzetét vá­zolták. Idei forgalmuk várha­tóan eléri a 65 milliárd fo­rintot, konvertibilis elszámo­lású exportjuk pedig a 380 millió dollárt, ami 2—4 szá­zalékkal lesz magasabb, mint tavaly. Az Alumíniumipari Ke­reskedelmi Vállalat sajtótá­jékoztatóján- több új termék­ről informálták az újságíró­kat. A jövő évtől lesznek kaphatók a közönségsikert aratott alumíniumhajók, vi­torlások, szörfök, tartozéka­ikkal együtt. A Primo — az első nagy sorozatban előállított ma­gyar gyártmányú mikroszá­mítógép — felhasználási le­hetőségeiről tájékoztatták az újságírókat a MTA—SZTAKl Műszaki Fejlesztő Leányvál­lalat vezetői. Elmondták, hogy a vásáron is nagy kö­zönségsikernek örvendő szá­mítógép segítséget nyújthat egyebek közt az iskolai tan­anyag elsajátításához, a nyelvtanulásihoz lehetséges a Primo-gépek összekapcso­lása is, s így a tanár egy irányító berendezésen külön- külön kísérheti figyelemmel a diákok munkáját. A Pri- mótoól a Microkey Kutatási Fejlesztési Termelési Társu­lás eddig hatezret állított elő, de igény szerint többet is tudnának gyártani. Az ér­deklődés jelen-lleg lanyhább a vártnál — mondották a tájékoztatón. A mikroszámí­tógépekhez a MTA—SZTAKl szoftvereket is árusít, a nyelvleckék és tantárgyak Után rövidesen forgalomba kerülnek a játék szoftverek. A programnyelv elsajátítá­sához úgynevezett öntanító Easic-kazetta is kapható már. A Tégla- és Csenépipard Tröszt vezetői a Tüzép szak­embereivel közösen értékel­ték a tégla- és cserépkínálat alakulását, s felmérték a jö­vő évi igényeket. Megállapí­tották, hogy az égetett tető­cserép iránt nem csökkent a vásárlók kereslete, így a Tüzépek jövőre is az ideihez hasonló mennyiséget rendel­nek. A vásárközpontban tartot­ta ülését a Kötőipari Külke­reskedelmi Társaság is, ame­lyen a Tricotex Külkereske­delmi leányvállalat idei for­galmáról és jövő évi tervei­ről tájékoztatták a résztve­vőket. Elmondták, hogy az idén a tervezettnél kevesebb kötöttárut exportálnak az USA-ba és Dániába, de meg­erősítették piaci pozícióju­kat Olaszországban. A szoci­alista országokba viszont a korábbiakhoz képest egyen­letesebben tudják, szállítani az árukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom