Szolnok Megyei Néplap, 1977. szeptember (28. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-01 / 205. szám

XXVIII. évf. 205. sx. 1977. szeptember 1-, csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Átadták az okleveleket Ünnepség az oktatási igazgatóságon Tanácstagok és segítőik Nyilvánvaló, ha száz keze, lába is lenne . egy-egy ta­nácstagnak, akkor sem tud­na minden apró-cseprő ügy­ben közbejárni. Ezért jó, ha e kérdéseket, lehetőségeket megtanácskozzák azokkal, akik az átlagosnál jobban érdeklődnek a lakókörzeti közügyek iránt, s akiknek élettapasztalatuk is van a szervezésben, a vélemények összegyűjtésében. Az aktí­vakból lesznek tehát az ak­tívák, akik alkotóan segéd­keznek a lakóterületi politi­kai munkában. Nem kell valamilyen tiszt­séget betöltenie ahhoz, hogy valaki részt vehessen a köz­életben, a közügyek intézé­sében. Alkotmányunk nem­csak az emberi jogok tiszte­letben tartásáról rendelke­zik, hanem azt is kimondja: ezt a társadalom érdekeivel összhangban gyakorolhatjuk, illetőleg jogainkat és köte­lességeinket nem választhat­juk külön. Abból, hogy a közügyekben minden állam­polgár részt vehet, mégnem következik az, hogy ezzel a jogunkkal valamennyien élünk is. A közéleti cselek­véshez a jó szándékon túl erős és céltudatos akarat is kell. Ugyanis a társadalmi igény nem a formális rész­vételben ölt testet, hanem a tevőlegesben, az teremt ér­téket, az formálja szocialista valóságunkat. Éppen ezért a szocialista demokrácia érvé­nyesítése igen szorosan kö­tődik mindennapjaink gya­korlatához, annak az álla­potnak tökéletes és folyto­nos megteremtéséhez, amely­ben az állampolgárok közül belső szükségletből, meggyő­ződésből, egyre többen és gyakrabban közvetlenül is beleszólnak az országos po­litikába. s közreműködnek lakóterületük, üzemük vagy szövetkezetük ügyeinek el­döntésében. Az épülő szocializmus tár­sadalmában az alkotó em­ber tevékenységében rejlik a legfőbb lendítő erő. Eddigi eredményeink adják a bi­zonyságát annak, hogy azok vannak többségben, akik ké­pesek önmaguk és a szű- kebb-tágabb közösség érde­kei közötti összefüggést fel­ismerni. A tanácstag közéleti sze­repe abból a szempontból is vizsgálható, hogy miként ké­pes tájékozódni közvetlen környezetében, ahol jelölték és megválasztották; az igé­nyek és kérések össztüzében hogyan tud összhangot te­remteni az utca, a város­rész és a város érdekei kö­zött, vagyis milyen körül­mények között tud hatéko­nyan politizálni. Először is: arra kell törekednie, hogy ne hagyják magára válasz­tói, segítsék munkájában. Más szavakkal: szélesedjen a közéletben részt vevők kö­re. amit a demokratikus fó­rumok elé vitt ügyek szá­mának növekedése serkent­het, ha valóban érdemi be­leszólást igényelnek. Kevés csak a képviselői fogadóórákat, a tanácstagi beszámolókat megtartani, s közvetíteni a panaszokat, kér­déseket. A követelmények nagyobbak. Az energiák föl­szabadítására is kell vállal­kozniuk, melyek tevékeny­ségi helyük közéletében rej­tőznek. Nagy feladat ez! Aki próbálta, tudja. B. Gy. Az MSZMP Szolnok me­gyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán az idén hat­vannyolcán szereztek okle­velet, s tízen tettek sikeres államvizsgát a kétéves sza­kosítón a marxizmus-leniniz- mus valamelyik ágából. A végzős hallgatók diplomaki­osztó ünnepségére — ame­lyen megjelent dr. Majoros Károly, a megyei pártbizott­ság titkára — tegnap délután került sor. Az ünnepségen Szigeti László, az iskola igazgató- helyettese köszöntötte a hall­gatókat, majd Donkó Jolán, a pártépítési tanszék vezető­je mondott beszédet. Az Oktatási. Igazgatóságon több mint tíz éve folyik fel­sőfokú politikai képzés, s ed­dig mintegy hatszázan sze­reztek oklevelet. Valameny- nyien példamutató, közéleti emberek, többségük propa- gandiáta feladatokat lát el, küzdenek azért, hogy pártun­kat, s politikáját minél több öntudatos ember kövesse, — hangsúlyozta. Elismeréssel szólt a mostani végzősök munkájáról is. Az évfolyam tanulmányi átlaga: 4.04. Ez már önma­gában is szép eredmény, de figyelembe kell venni azt is, hogy mindannyian munka mellett, szabad idejük nagy részét feláldozva sajátították el nagyszerűen a tananyagot. Sőt bekapcsolódtak az iskola oktató munkájába is. Nem csupán passzív résztvevői voltak a foglalkozásoknak hanem pezsgő viták során ad­tak számot gyakorlati tapasz­talataikról, elméleti ismere­teikről. Négy sikeres év végére te­hetnek pontot mind a hat­vannyolcán. A pártoktatás, a marxizmus-leninizmus . elsa­játítása azonban nem öncélú tevékenység. Majd a gyakor­latban dől el, hogy mennyire voltak hasznosak az iskola­padokban eltöltött évek, ho­gyan sikerül hasznosítani a tanultakat tevékenységük so­rán. A munkahely, a környe­zet elvárja, hogy ezután még aktívabban kapcsolódjanak be a közéletbe, magatartá­sukkal mutassanak példát, segítsék a szocialista ember­típus kialakítását — mondot­ta befejezésül Donkó Jolán. BISZKU BÉLA FOGADTA A LEMP KB TITKÁRÁT Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a KB székházában fogadta a hazánkban tartózkodó Sta­nislaw Kaniát. a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politi­kai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titkárát. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen a két párt képviselői tájékoztatták egy­mást a szocialista építőmun­ka eredményeiről, és véle­ményt cseréltek a két test­vérpárt kapcsolatainak ala­kulásáról, a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. BANYASZNAPI ÜNNEPSÉG A 27. bányásznap alkalmá­ból tegnap ünnepséget tartot­tak a Nehézipari Miniszté- rimuban. Kapolyi László mi­niszterhelyettes méltatta a szén-, olaj-, bauxit-, érc- és ásványbányászat 120 ezer dolgozójának sikerekben gaz­dag munkáját és az iparágak fejlődését. Az ünnepségen részt vett Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, Havasi Ferenc, a Minisztertanács elnökhelyet­Ezt követően dr. Majoros Károly, az MSZMP megyei bizottságának titkára átad­ta a vörös diplomát a tizen­három legjobban tanuló hall­gatónak, a többiek pedig dr. Ungor Tibortól, az iskola igazgatójától vették át az ok­levelet. A végzett hallgatókat dr. Majoros Károly köszöntötte. — Aki tájékozódni akar a világ fejlődésében, annak is­mernie kell a marxizmus- leninizmust, amely a művelt­ség szerves része — hang­súlyozta a megyei pártbizott­ság titkára. — Az ismeret- szerzésből jól vizsgázott va­lamennyi hallgató, ahhoz azonban, hogy gyümölcsöz- tessék a tanultakat, eleget tehessenek a fejlett szocialis­ta társadalom építéséből adó­dó magasabb szintű követel­ményeknek, ki kell fejleszte­niük az adni tudás képessé­gét. Amíg évtizedekkel eze­lőtt majdhogynem elég volt a lelkesedés a politikai mun­tese, valamint az érdekelt ál­lami intézmények és társa­dalmi szervezetek vezetői. GÁSPÁR SÁNDOR A FŐVAROS XVIII. KERÜLETÉBEN Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára tegnap lá­togatást tett a főváros XVIII. kerületében. Gáspár Sándor tájékozó­dott a városrész politikai, gazdasági és kulturális hely­zetéről, majd megtekintette a kerületben társadalmi munkával felépített sport- csarnokot. Ellátogatott a Fe­rihegyi repülőtérre is. A pestlőrinci látogatás munkás­gyűlésével ért véget, amelyen Gáspár Sándor tájékoztatást adott időszerű társadalompo­litikai kérdésekről. MARÓTHY LÁSZLÓ LÁTOGATÁSA BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, kában, ma már a tudás és a lelkesedés ötvözete szüksé­ges. Nem kisebbek a tennivaló­ink ma, mint évekkel eze­lőtt, csak megváltoztak. S ez más embert, magas szintű felkészültséget igényel. A tu­dás mellett azonban fontos a hit is. Enélkül nem lehet eredményesen dolgozni. Ami ezután vár az iskola végzett hallgatóira az nem könnyű, de nagyszerű, fel­emelő feladat. Élen kell jár­niuk a munkában, részt kell vállalniuk az emberek for­málásában, a közösségi élet kialakításában a munkahe­lyen, lakóhelyen egyaránt. Ehhez kívánt végül sok si­kert, eredményt a megyei pártbizottság titkára. A végzettek nevében Sin- ka Lajosné, a besenyszögi községi pártbizottság titkára búcsúzott el az iskolától, mondott köszönetét az igaz­gatóság tanárainak áldozat­kész, segítő munkájukért. a KISZ Központi Bizottságá­nak első titkára tegnap Bács- Kiskun megyébe látogatott. Kecskeméten Horváth Ist­ván, a Bács-Kiskun megyei Pártbizottság első titkára fo­gadta és tájékoztatta a me­gye életéről. Látogatása Ba­ján folytatódott. GYENES ANDRAS FOGADTA DRAGOLJUB SZTAVREVET Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra szerdán fogadta Dragoljub Sztavrévet, a Jugoszláv Kom­munisták Szövetsége Közpon­ti Bizottsága elnöksége Vég­rehajtó Bizottságának tagját, aki pihenésre érkezett ha­zánkba. Az elvtársi légkör­ben lezajlott találkozón köl­csönös tájékoztatásra került sor a szocialista építőmunka eredményeiről. Véleménycse­rét folytattak pártjaink és or­szágaink együttműködésének fejlődéséről és a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről. Lázár György Bulgáriába utazik Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke Sztanko Todorovnak, a Bolgár Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meghívására ma hivatalos baráti láto­gatásra a Bolgár Népköztársaságba utazik. Újdonságok az őszi vásáron Hűtőszekrények — „Pályázati” szandálok Tomi Brill, Tomi Mat A szeptember 16-án nyí­ló, tíznapos őszi BNV-n harmincegy országból és Honkongból több mint ezer kiállitó vesz részt. Néhány újdonság: 10 órá­tól 19 óráig, tehát napon­ta az eddigieknél egy órá­val tovább tart nyitva a vásár. Csökkentették a szakmai napok számát is, csupán három lesz, és ek­kor is csak 9-13 óráig, utána a nagyközönség is beléphet a pavilonokba. A sláger előreláthatóan az „INTERPLAYEXPO” a nem­zetközi játékkiállítás lesz a „D” pavilonban, amelyen be­mutatják a játékszergyártás legújabb nemzetközi ered­ményeit. Érdekesség lesz a 40-es pavilonban rendezett, vásárral egybekötött bar- kácskiállítás is. > A tíznapos őszi BNV-n megyénk néhány gyára, vál­lalata, szövetkezete is kép­viselteti magát termékeivel. A fogyasztási cikkek szak­vásárán a jászberényi Hű­tőgépgyár hűtőszekrényeket, hab- és szódásszifonokat, alumínium radiátorokat és ablak klímaberendezéseket mutat be. A vásár közönsége két újdonsággal is megis­merkedhet: a Bosch-licenc alapján készülő népszerű hűtőszekrénycsalád két új tágját, a két-, illetve há­romcsillagos, 240 literes szekrényt állítják ki. Az ab­szorpciós berendezések kö­zött is láthatunk újat: a propán-bután gázzal műkö­dő S—150-es szekrényt és az S—160-as modell kombinált üzemű változatát. Ezenkívül ott lesz a H—60—F jelzésű 60 literes szekrény prototípu­sa is. Régi részvevője a vásár­nak a martfűi Tisza Cipő­gyár. Bemutatja a szocialista és a tőkés exportra készülő női, férfi- és gyermekcipő­ket, az idei második félévi és 1978 első félévi kollekció­ját. A BNV látogatói ismét megtekinthetik a sportcipő­ket, ott lesz a tavalyi vásá­ron nagydíjat nyert szabad­idő cipőcsalád, valamint új­donságként láthatják majd a ’77-es BNV-pályázatra ké­szült poliuretán talpú, két színeffektussal gyártott női szandálokat. A Tiszamenti Vegyiművek a hagyományos Tomi mosó­porcsalád és a vízzel hígít­ható Praticolor falfesték mellett két újdonsággal je- lentkzeik. A kétkilós Tomi Brill és a háromkilós csoma­golású Tomi Mat mosóporok kézi és gépi mosásra is alkal­masak lesznek. Ezek a termé­kek elsősorban a Hajdúsági Iparművek új — eddig még nem kapható — automata mosógépéhez készülnek. A maxi ' csomagolású Tomi Brillt és Tomi Matot az ősz vége felé lehet majd vásárol­ni az üzletekben. A Tisza Bútoripari Válla­lat 4-es számú szolnoki üze­me is képviselteti magát a vásáron. Bemutatja a Mo­dul—15 konyhabútorcsalád új elemeit, amelyekkel a mennyezetig beépíthető a konyha. Először állítják ki az egészségügyi bútorokat, a harminc elem közül tizenöt Szolnokon készül. A megye szövetkezetei kö­zül a jászberényi Műszeripa­ri Szövetkezet ruhaszárító­kat, kapucsengőket és a hűtő- szekrényekhez tartozó külön­böző alkatrészeket állít ki a vásáron. A Kunhegyes és Környéke Vegyesipari Szö­vetkezet sportszerekkel — labdarúgókapu makett, ma- gasugróléc, bordásfal, edző fekvőpad, egyensúlyozó ge­renda, forgódob, hinta, gyógyzsámoly — jelentkezik a látogatók előtt. Kiprianu Ciprus új elnöke Jugoszláv—kínai tárgyalások (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK a 2. OLDALON) NAGYGYŰLÉS SZOMBATHELYEN A Hazafias Népfront, a Magyar Partizán Szövetség, az Országos Béketanács és az MSZMP szombathelyi Vá­rosi Bizottsága a nemzetközi antifasiszta nap alkalmából nagygyűlést rendezett tegnap Szombathelyen. a Pamutipari Vállalat nagytermében. A nagygyűlésen dr. Jókai Lo- ránd, a Magyar Jogász Szö­vetség főtitkára mondott be­szédet. Dr. Jókai Loránd beszéde után a nagygyűlés résztvevői nyilatkozatot fogadtak el. Eb­ben hangsúlyozták, hogy „a fasizmus ma is jelenlevő reá­lis veszélye ellen valameny- nyi becsületes, józan gondol­kodású embernek a leghatá­rozottabban harcolni kell.” EGY MONDATBAN — Hazaérkezett Lagosból a Magyar Szolidaritási Bizott­ság küldöttsége, mely S. He­gedűs László, a HNF OT tit­kára, országgyűlési képviselő vezetésével részt vett az ENSZ apartheidellenes külön bizottsága és az AESZ kö­zös rendezésében összehívott, apartheid elleni vilgkonfe- rencján. Jászberényben Tanácskozás a hiítőláncrál Az élelmiszerellátásban rendszeresen növekszik a tartósított termékek részará­nya, az ehhez szükséges hű­tőlánc biztosítása pedig mind magasabb technikai követel­ményeket támaszt az előál­lítókkal és a forgalmazók­kal szemben. Ennek techni­kai kérdéseiről lesz szó a szeptember 5-én Jászberény­ben kezdődő hűtőlánctechni- kai tanácskozáson. A hűtőlánc leggyengébb Szemét jelenleg a kereske­delmi hűtőpultok alkotják, számuk ugyanis meglehető­sen kevés. Gyarapításukat segíti, hogy ehhez évente több tízmillió forint támo­gatást nyújt az állam. A ta­nácskozáson arról is szó lesz, milyen új típusú, gaz­daságosan gyártható hűtő­pultok kialakítására lenne lehetőség. Or. Majoros Károly, a megyei pártbizottság titkára átadja a vörös diplomát dr. Séllei Imre karcagi ügyvédnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom