Szolnok Megyei Néplap, 1977. december (28. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

XXVIII. évf. 282. sz., 1977. december 1., csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Illést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak megünnepléséről szóló beszámoló, az 1977. évi népgazdasági terv teljesítésé­ről szóló jelentés, illetve az 1978. évi terv és állami költségvetés irányelveire vonat­kozó előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) Munkaverseny két üzemben Teljesülnek a vállalt feladatok Tiszafüreden Az Alumíniumárugyár bu­dapesti közjxmtjában tavaly1 decemberben tartották a szocialista brigádvezietSk ta­nácskozását, amelyen — az országban elsőként — az üzem brigádjai csatlakoztak a csepeliek jubileumi mun­kaversenyfelhívásához. Né­hány nap alatt elkészült a gyár tiszafüredi üzemében is az 1977. évi feladatokat tar­talmazó terv. A jubileumi felajánláso­kat 22 szocialista brigád, 186 tagja tette. Az értékelés nemrég készült el. A statisztikák szerint a vállalások teljesültek: a ter­melési tervnél van egy kis eltérés, meri a 103 százalék helyett csak 102,5 százalék sikerült. A 144 milliós éves export­tervet teljesítették. Az anyag­takarékosság is eredményt hozott: 131 ezer 300 forin­tot „spóroltak” meg a bri­gádok. A társadalmi munka értéke elérte a 40 ezer fo­rintot. Az eiedmények mel­lett azonban gondok is adód­tak: a mennyiség önmagában nem elegendő, továbbra is törekedniük kell a munka minőségi színvonalának ja­vítására, és rendszeresebbé kell tenni a szocialista bri­gádvezetők tanácskozását. A minőség javítása érde­kében a már meglevő „meó- brigád” mellett még egy brigádiot alafa'tottak. Ennek a brigádnak a vállalásaiban is szerepel, hogy csökkentik a selejtet, megszigorítják á gyártási ellenőrzést. Az idén kétszeresére nőtt az újítások száma. A beadott és elfoga­dott ésszerűsítések túlnyomó- részt a termelés hatékonysá­gának növelését segítik elő. Az évforduló jegyében két brigádot hoztak létre az ad­minisztratív dolgozók köré­ben. Ezen a területen eddig nem tevékenykedett brigád. A tiszafüredi! gyárban eddig nem dolgozott komplex bri­gád, a terv az, hogy az el­következendő hónapokban alakul majd. A másik tiszafüredi gyár­ban, a Magyar Hajó- és Da­rugyár nagyközségi üzemé­ben is sikeresen teljesítették a brigádok az éves tervet. Az üzemben 1970 január 1- én kezdődött a munka, a szocialista versenymozgalom pedig 1972-ben. öt évvel ezelőtt még csak hat brigád dolgozott ötvenöt taggal, ma viszont 21 brigád kétszáz­nyolcvanöt tagja vállal fel­adatokat. A termelési programot üte­mesen, az előírt határidőnek megfelelően hónapról, hó­napra teljesítették a brigá­dok, ennek ellenére olykor anyag és eszközhiánnyal küz­döttek. Az exportkötelezett- ségüknek is eleget tettek. Kiemelkedően fontos feladat volt az idén az első öttonnás daru elkészítése a Szovjet­uniónak. Az üzem brigádjai pótfel­ajánlósokat tettek a jubi­leum alkalmából: új szoci­alista brigád alakult a daru­szerelő részlegben, amelynek a neve Auróra Ez a brigád a gyáregységen belül felhí­vást tett közzé: november 4-re készüljön el a harma­dik 5 tonnás portáldaru, amelyet exportra szállíta­nak. A felhívás eredmény­nyel járt. Három új brigádot szerveztek az üzemfenntartás területén, egyet az alkalma­zottak alakítottak tizennyolc taggal. A gyárban két kommunis­ta műszakot szerveztek az idén, március 12-én és októ­ber 22-én. Ezeken részt vett 819 dolgozó, a munkaórák száma 4914 óra, a munkáért kapott bér összege pedig több mint 75 ezer forint volt. Ezt az összeget a nagy­községi és a járási gyermek- intézmények fejlesztésére utalták át. A tanulásban is 1 ényegesen előrehaladtak: nincs a brigádoknak olyan tagja, akinek ne lenne meg az általános iskola nyolc osztályáról szóló bizonyítvá­nya. Jelentős azoknak a dol­gozóknak a száma, akik szakmásító tanfolyamon vagy középiskolában szereztek végzettséget. A brigádok tá­mogatják a nagyközségi óvo­dákat, iskolákat. Sz. E. ARAK, ADÓK, DOTÁCIÓK Gazdaságpolitikai cikk­sorozatunk befejező része 3. oldal MÚLT ÉS JELEN BULGÁRIÁBAN Barangolás az évezredek között 4. oldal Szekér Gyula hazaérkezett Moszkvából Tegnap hazaérkezett Moszk­vából a magyar küldöttség, amely a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési kor­mányközi bizottság XX. ülésszakán vett részt. A de­legációt Szekér Gyula, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, az együttműködési bizott­ság magyar tagozatának el­nöke vezette. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Sághy Vilmos belke­reskedelmi miniszter, ott volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete is. (A tárgyalásokról szóló köz­lemény a 2. oldalon.) Véget ért az őszi mezőgazdasági ügyelet Több mint 600 mezőgazda- sági gépszerelő és műszaki szakember, valamint csak­nem 150 korszerűen felszerelt szervizkocsi befejezte őszi mezőgazdasági ügyeleti mun­káját. Az őszi ügyelet alatt 2400 esetben hívták az ügyeleti dolgozókat, összesen 25 ezer munkaórát fordítottak a gép­hibák kijavítására. BORBÉLY SÁNDOR SOMOGY MEGYÉBEN Borbély Sándor, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának titkára tegnap Kaposvárra látoga­tott. Részt vett és felszólalt a Somogy megyei Párt-végre­hajtóbizottság ülésén, ahol a XI. kongresszus és a megyei pártértekezlet óta eltelt idő­szak gazdasági és politikai feladatainak végrehajtását vitatták meg és értékelték. DIPLOMÁCIÁI KAPCSOLATOK A Magyar Népköztársaság diplomáciai kapcsolatot léte­sített nagyköveti szinten a Comore Köztársasággal és a Seychelles Köztársasággal. atadtak az országos KARDIOLÓGIAI INTÉZET ÚJ ÉPÜLETÉT Tegnap ünnepi külsőségek között adta át rendeltetésé­nek Schultheisz Emil egész­ségügyi miniszter az Orszá­gos Kardiológiai Intézet új épületét. A Hámán Kató úton emelt létesítmény Eu­rópa egyik legkorszerűbb egészségügyi intézménye, ahol összesen 243 fekvőbe­teg ellátására nyílik lehető­ség. Az országban évente mint­egy 35—40 ezerre tehető azoknak a száma, akik in­farktust kapnak; a veszé­lyeztetetteké ennek három­szorosára becsülhető. Kezelé­sük, ápolásuk az egészség- ügyi hálózatban megoldott, folyamatos ellátásuk, gondo­zásuk biztosított. Gondot okozott viszont, hogy a szív­műtétet igénylőknek — hely hiányában — sokáig kellett várakozniuk kórházi felvé­telre. Ezen enyhít most az új intézmény, ahol négy mű­tő kapott helyet. Két műtő­ben egyidőben végezhetnek szívkatéteres vizsgálatot, míg a röntgenes érvizsgálathoz külön készülék vehető igény­be. TANÁCSKOZÁS A VIZEK MINŐSÉGÉRŐL Tegnap háromnapos ta­nácskozás kezdődött az OVH székházában a magyarorszá­gi vízminőségszabályozási mintaterületek tapasztalatai­ról. Kaprio, az ENSZ Egész­ségügyi világszervezete, a WHO Európai Irodájának Igazgatója nyitotta meg a tanácskozást, amelyen hét előadás és 22 felkért hozzá­szólás alapján összegezik a mintaterületeken szerzett ta­pasztalatokat, és megbeszélik az eredmények nemzetközi hasznosításának lehetőségeit. RÉGÉSZET! TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK Tegnap befejeződött a Ma­gyar Tudományos Akadémia régészeti tanszékének három­napos tudományos üléssza­ka; az intézet munkatársai 17 előadásban számoltak be kutatási tevékenységükről, beszélték meg a régészet előtt álló feladatokat. A tudományos ülésszakon elhangzott előadásokat az in­tézet rendszeresen megjelenő évkönyvében a közeljövőben közzéteszik. PESTALOZZI EMLÉKÉRE A pedagógiát forradalma­sító svájci Heinrich Pesta- Iozzi halálának 150. évfor­dulója alkalmából tegnap a Kossuth klubban emlékülést rendeztek. A Béke-világta- nács felhívására az idén vi­lágszerte megemlékeznek a kiváló tudósról, aki a népek kölcsönös, jobb megértéséért és a béke elmélyítéséért so­kat tett munkásságával. Az emlékülés előadója, dr. Zibolen Endre, a Felsőokta­tási Pedagógiai Kutató Köz­pont igaztatója többek kö­zött azt mondta, hogy a mai modern pedagógia nagyon sokat merített Pestalozzi munkásságából és korszerű elképzeléseit tulajdonképpen csak a szocialista oktatás tudja kellőképpen megvaló­sítani. EGY MONDATBAN — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fe­jezte ki részvétét Neelam Sanjiva Reddy-nek, az In­diai Köztársaság elnökének a Kelet-Indiát sújtó ciklon pusztításai miatt. Megkezdődött annak az újabb 106 tonna vasmaglemeznek a vágása, amelyből a 750 kilovoltos távvezeték második transzformátorának vasmagja készül majd a Ganz Villamos- sági Művek szolnoki gyárában. Ebben az évben már két és fél ezer tonna svéd, francia és olasz acéllemezt dolgoztak fel az üzem automata gépein A Varsói Szerződés honvédelmi miniszteri bizottsága folytatta munkáját­A Varsói Szerződés tagál­lamai honvédelmi miniszteri bizottságának tagjai — Bu­dapesten zajló ülésük prog­ramjának részeként — teg­nap megtekintették a Dunán felépített vasúti u'szályhidat, a polgári és katonai szakem­berek együttes munkájának eredményét. A bemutatón részt vett Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezetője, valamint Pullai Árpád közlekedés- és posta­ügyi miniszter. (MTI) Fejlődik az egészségügyi ellátás Egészségügyi gyermekotthon (Tudósítónktól) Új beruházások és a régi intézmények fejlesztésével bővítik az egészségügyi há­lózat, a több mint 450 ezer lelket számláló Szolnok me­gyében. A megyei tanács egészségügyi és szociálpoli­tikai osztályától kapott tájé­koztatás szerint Karcagon megkezdődött és a tervezett ütemben halad a 250 szemé­lyes egészségügyi gyermek- otthon építése. Fegvverneken 24 hellyel bővítették a cse­csemőotthont és jóváhagyás­ra került az állami intézmény újabb 100 hellyel való fej­lesztése. Több mint egy éve gyógyítanak már a megyei tanács Hetényj Géza kórhá­zának 268 ágyas belgyógyá­szati pavilonjában, és a terv­ben szerepel e°v újabb, 400 ágyas beruházás megvalósí­tása. Karcagon 156 ágyas ideg- és elmeosztállyal bőví­tették az ország egyik leg­szebb vidéki kórházát. A ko­raszülött csecsemők magas épül Karcagon színvonalú ellátása érdeké­ben korszerűsítették az új­szülött részlegeket, öt év alatt a megyében csaknem 22 millió forintot fordítottak az orvosi műszerpark fejlesz­tésére. A járóbeteg-ellátás színvo­nalának emelése érdekében Törökszentmiklóson, Jászbe­rényben és Mezőtúron jól felszerelt szakorvosi rendelő- intézetek kezdték meg mű­ködésüket. Az orvosi állások betöltését azzal is előmozdít­ják, hogy lakást biztosítsa­nak a leteleoedni szándéko­zó orvosoknak. Az elmúlt néhány év alatt 27 községi orvosi lakás épült, s további négy felépítése van napiren­den. Szolnokon 14 garzonla­kást kapott az egészségügyi ágazat, s az idén is nyolc ilyen otthont foglalhattak el a kezdő fiatal orvosok. Űj- szászon a gyógyintézet mel­lett húsz személy részére biztosított kultúrált elhe­lyezést a megyei kórház. Helikopterek a földek felett A Mezőgazdasági üzemek ma már nélkülözhetetlen se­gítőtársai, a MÉM repülőgé­pes szolgálatának repülőgé­pei és helikopterei, az idén is szinte felbecsülhetetlen ér­tékű munkát végeztek or­szágszerte, így Szolnok me­gyében is. A télutói í'ejtrá- gyázástól a vetésen át, a lombtrágyázásig több tízezer hektár növényi kultúra mű­velését végezték el. A repü­lőgépes szolgálattól kapott információ szerint a speciá­lis légiflotta október elejére nemcsak teljesítette, hanem túl is szárnyalta 1977. évi repülési óra, valamint hek­tár-tervét. Lombtrágyázást például az utóbbi évek leg­nagyobb területén csaknem másfél millió hektáron vé­geztek. Az országszerte, de külö­nösen az alföldi megyékben kialakult nagyüzemi táblá­kon az előzetes felmérések szerint tovább nő az igény a légi művelés iránt. Várha­tó. hogy 1978-ban legalább a másfélszerese lesz a repülő­gépes művelésre váró terü­let az előző évekéhez képest. Különösen a helikopteres fej trágyázás, a gabonafélék vegyszeres gyomirtása és a különböző növényi kultúrák levéltrágyázása ad majd na­gyobb feladatot a mezei flottának. Á gépparkot ennek megfelelően fejlesztik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom