Szolnok Megyei Néplap, 1971. szeptember (22. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

MEGYEI PA RT B I ZOTTSÁG MEGYEI TANÁCS LÁPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér XXII. évi. 205. sz. 1971. szept. 1., szerda. „Perben, és haragban.. ” D ózsa József, a besenyszögi Kossuth Tsz főköny­velője útnak indítja helyettesét, Tóth Lajost. Menj el még egyszer a kőtelkiekhez, próbáljunk megegyzeni — mondja neki. Tóth Lajos nem szívesen indul, volt már ebben jónéhány kísérlet, hiába. A főkönyvelő hozzáteszi: még egyszer megpróbáljuk, van még öt na­punk, hogy perbe mehetünk, mert ha nem hajlanak, most már az jön. Lehet, hogy azóta meg is kezdődött a hosszú­nak ígérkező perpatvar útja az ezer zsák ügyében. Ennyit vitt el Besenyszögről a rizsszállításra a kőtelki Ady Tsz. A besenyszögiek azt vallják, az a Kossuth Tsz tulajdona volt. A kőtelkiek szerint a vetőmagtermeltetó vállalaté, azt ők a céggel el is intézték már, ehhez a be- senyszögieknek semmi közük. A Kossuth Tsz előbb elké­pedt a válasz fölött, aztán visszaharapott. Náluk dolgozott tavaly a kőtelki rizskombájn. A díjat átutalták, de a zsák árának levonásával. Az idén meg a kőtelkiek rántották be őket a csőbe. Most a besenyszögi tsz által_ bérelt repülő­gép dolgozott Kőtelken. Annak béréből a kőtelki tsz vonta le az ezer zsák árát. S, hogy az adok egy pofont, én meg visszaadom játék folyamatossága meg ne szakadjon, még fel is jelentették a besenyszögi vadásztársaságot. Azzal, hogy a besenyszögi szárcsák kárt tettek a kőtelki rizsföldön. Ezekután már csak az van hátra, hogy valamelyik fél azzal követelőzzön, a másik községben fészkelő csörgőszarka ellopott egy csirkét tőlük. De most már félre az élcelődéssel. Ha „minden jól megy” ismét útrakel egy jogi összecsapás, szaporítván társai amúgyis meggyarapodott táborát. Hovatovább ugyanis napjaink új jellemzője az országban és a megyénkben elszporodó felesleges pereskedés. Isme­rősöm szerint arányosan a jogászok sokasodásával. Úgy mondta ö: sok a jogász, mind bizonyítani akar. Annyi igaz­ság mindenképpen van ebben a feltételezésben, hogy azóta van ez így, amióta a termelőszövetkezetek, állami' gazda­ságok, vállalatok fő- és mellékállású jogtanácsosokat fog­lalkoztatnak. Eredetileg a jogtanácsos arra lenne hivatott, megelőzze a pert. Magyarán, abban segítse a tsz, vállalalt vezetőségét, hogy eljárásaikban, határozataikban, ügyintézésükben tör­vénysértést ne kövessenek el. Ügy méltányos, ha jelent­jük: sok helyen így is van. A másik táborban ellenben úgy: pert, minél több pert. Aztán megkezdődik a bizonyítékok beszerzése, jobbról, balról, kihallgatások, tanúk mozgatása, idő, költség. Azon az alapon vagy sikerül, vagy nem. Hiszen min­dig csak az egyik félnek sikerülhet. Amiben már az is benne'van. hogy az egyik fél már az indulásnál is tudja, kinek van valót an igaza. De... hátha nem derül ki. A most zajló besenyszögi, kőtelki vitában is feltétlenül tudják egy­más között, valójában melyik szövetkezet tartozik a má­siknak. Am a továbbiakban már nem erről lesz szó, hanem arról, ki mit tud bizonyítani. Ez a polgári perek velejárója. Ügy fogalmazta egy kunsági tsz-elnök: a jó jogász '„betermel” annyit mint a jó agronómus. De hogyan tudhat a jogász termelni? Hallottam olyan esetet, mikor egy szö­vetkezetünk jóhiszeműen elküldte a bizonylat egyetlen pél­dányát bizonyítékképpen a másiknak. Azok gyorsan kap­csoltak, ki nem adták többet a kezükből. Bíróság legyen most már a talpán, amelyik az eltüntetett bizonyíték híján igazságot tud osztani. Olyan is van, hogy fele-fele alapon, vagy bizonyos arányban osztoznak a vitás összegen az alperesek és a felperesek. De miért nem lehet ezt hosszú tortúrák nélkül megtenni? Miért úgy indulnak eleve a viták: nem egyez­kedünk, van jogászunk, majd eldönti a bíróság. Demok­ratikusabb ez természetesen, mint a gazdasági reform előtti időszak, amikor egy-egy tolvonással „a felsőbb szervek” vetettek véget az ilyen vitáknak. A m a nagyobb demokratizmushoz az is hozzátar­tozna, hogy ne éljenek vissza vele. Vannak szö­vetkezetek a megyében, amelyeknek három—négy ügyük fut egyszerre a bíróságon. Sokszor csak afféle két kiskakas összeveszett tételek. Oktalan fülemüle pörök. Csak most már nem kertszomszédok hanem szomszédos gazda­ságok, vagy távolabb levő termelőegységek között. Szocia­lista közösségek perben, haragban egymással. Mi értelme? — borzák — Jó rizstermés ígérkezik A 6zokotfnál korábban kezdődik az aratás (Tudósítónktól) A megye szakemberei a napokban tartottak szemlét a nagykunsági és a Tisza menti rizsföldeken. Megálla­pításuk szerint a növényál­lomány olyan sűrű, hogy a vadkacsa eltűnik benne, ez pedig a jó termés jele. Az állami gazdaságok a jelenle­gi fejlettségi fokból ítélve tizenhét—tizennyolc mázsás "holdanként! termést várnak. A tsz-ek átlagban tizenöt mázsa körüli hozammal szá­molnak. Ennél bizakodóbbak a karcagi gazdaságok, ahol a megye rizstermésének mint­egy fele található, itt tizen­hat mázsára becsülik az át­laghozamot. A kedvező időjárás meg­gyorsította a rizs fejlődését. Várhatóan a szokottnál tíz— tizenkét nappal korábban, szeptember közepén megkez­dődik a termés betakarítása. A nagyüzemek úiabb 26 rizs­kombájnt vásároltak. Ez azt jelenti, hogy a rizs mintegy 80 százalékát gépekkel taka­rítják be. Kádár János, Fock Jenő és Jnmzsagfjn Cedenbal látogatása a vadászati világkiállításon Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköz- társaság minisztertanácsának elnöke Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának és Fock Je­nőnek, a Minisztertanács elnökének társaságában ked­den felkereste a vadászati világkiállítást. A vendégeket a világkiállítás főbejáratánál Fehér Lajos, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhelyettese és dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi mi­niszter fogadta. A vendégek a kiállítás köz­pontjában tájékozódtak a nagyszabású vadászati-ter­mészetvédelmi bemutató — szakmai részleteiről, adatai­ról, majd körsétára indultak. Elsőnek a díszcsarnokot ke­resték fel, ahol dr. Tóth Sán­dor, a világkiállítás kor- mány-főmegbízottjának he­lyettese ismertette a pavi­lon anyagát. A magasrangú vendégek nagy érdeklődéssel tanulmányozták az egyes or­szágok vadászati kultúrájá­ra leginkább jellemző, nagy gonddal válogatott gyűjte­ményeket, amelyek egyúttal ízelítőt adnak az ■'országok természetvédelmi eredmé­nyeiről és vadászati témájú népművészetéről. A Szovjetunió nemzeti ki­állítási csarnokában B. Szvi- ridenko, a pavilon igazgató­ja üdvözölte a vendegeket, akik nagy érdeklődéssel ta­nulmányozták az élő növé­nyek környezetében szinte élethűen bemutatott kitö­mött állatokat, erdei, mezei vadakat s a páratlan értékű trófeákat, — amelyek közül egész sor nyert kiállítási nagydíjat. A szakemberek felhívták a figyelmet a ter­mészet védelmére hozott hat­hatós szovjet intézkedésekre, erről a témáról filmet is ve­títettek. A bolgár nemzeti pavilon­ban a kiállító ország szak­emberei ismertették a szebb­nél szebb szarvasagancsok és a kitűnő vaddisznó-agyarak „történetét” s elmondották, hogy Bulgáriában hathatós intézkedésekkel gyarapítják a vadállományt. Ezután a mongol nemzeti pavilonba érkeztek a látoga­tók, akiket itt Zs. Budszuren, Mongólia nemzeti megbízott­ja kaluzolt. Elmondotta, hogy gyűjteményük a világkiállí­táson 240 különféle érmet Kapott. Az anyagban világ­rekorderek is találhatók, a kőszáli kecske és az orgali trófeája. Nagy sikere volt a csodálatosan szép hópárduc bundájának. — A látogatók hosszasan időztek a népmű­vészeti tárgyaknál, — majd megtekintették a kiállítás egyik érdekességét, a mongol jurtát. „ Az NDK kiállítási csarno­kában vadász fúvószenekar köszöntötte a vendégeket, — majd dr. H. Ruffer pavilon­igazgató mufflon, dám- és szarvas-trófeákat mutatott be és külön felhívta a fi­gyelmet a nagydijas őz­agancsra. Franciaország pavilonjá­ban I. Lefebvre nemzeti megbízott kalauzolásával a látogatók hosszan elidőztek a párizsi vadászati és termé­szetvédelmi múzeum világ­hírű gobelinjei előtt, majd szemügyre vették a pavilon más ritkaságait is. Ezután di\ Tóth Sándor, a kormány-főmegbízott helyet­tese az 1100 trófeát egyesítő magyar trófeapavilonba ka­lauzolta a vendégeket, akik elismeréssel nyilatkoztak a kiállítási csarnok nagy szak­értelemmel elrendezett, igen változatos anyagáról. A csehszlovák pavilonban O. Küchler pavilonigazgató a viiágrekorder mufflon és vadmacska trófeákra hívta fel a látogatók figyelmét. Be­mutatták a legújabb típusú csehszlovák vadászfegyvere­ket és a világ sok országá­ban nagy népszerűségnek ör­vendő vadászati motívumok­kal díszített cseh üvegtár­gyakat. A körséta utolsó állomása a tanzániai pavilon volt, — ahol T. It. Mgondah pav ilon, igazgató a híres tanzániai vadrezervátumok életét szem­léltető gyűjteményre hívta fel a látogatók figyelmét. A körséta után Kádár Já­nos és Fock Jenő megtekin­tette a kiállítás lovas pályá­jának keddi versenyeit és bemutatóit. Mta: A szerkesztőség postájából i Tímár Mátyás Latin- Amerikába utazik Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese a hivatalos meghívásoknak ele­get téve a közeljövőben Ar­gentínába, Chilébe, Peruba és Ecuadorba látogat. Uta­zásának célja a Magyar Nép- köztársaság és a meglátoga­tandó országok közötti kap­csolatok erősítése, gazdasági együttműködésünk bővítése. A miniszterelnökhelyettest elkísérik a Külügyminiszté­rium, a Külkereskedelmi Mi­nisztérium és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok titkár­ságának magasrangú képvi­selői. Borsodi MHSZ vezetők Szolnokon Évek óta a legjobbak kö­zött szerepelnek Szolnok me­gye MHSZ klubjai. A rádió­bázis, a víziklub, a sportre­pülő-klub és a gépjármű is­kola jól képzett fiatalokat nevel. Nem csoda hát, hogy éven­ként számos, más megyei küldöttség látogat Szolnokra tapasztaltcserére. Kíváncsiak a módszerekre, tanulni akar­nak, s követni a példát, hasz­nosítani a látottakat. Teg­nap Borsod megyéből láto­gattak a megyeszékhelyre. Bokor József alezredes, az MHSZ Borsod megyei titká­ra, dr Lovas Lajos, a Borsod megyei pártbizottság osztály- vezetője elismerően nyilat­kozott a gépjárműiskolában, a sportrepülőtéren, a rádió­bázison látottakról. Az egész­napos tapasztalatcsere során megnézték a víziklub mun­káját is A vendégek hasz­nosnak ítélték a látogatást. A sztrájk következményei az EAK-ban Hadgyakorlat az NSZK*han Kína külpolitikája amerikai szemmel (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALON) HÍREK — TI DÚSÍTÁSOK — HÍREK. — TUDÓSÍTÁSOK - HÍREK Házgyár Szegeden Szeged város lakossága ta­lán még egyetlen új gyár üzembehelyezését sem várta olyan nagy érdeklődéssel, mint most, a több mint 600 millió forintos beruházással készülő házgyárét. A nagy építkezési kombinát 18 000 négyzetméteres csarnokában már elérkeztek a próbaüze­meléshez: az öntősablonok­ból kikerültek azok a beton­panelek, amelyekből meg­kezdték az első szegedi ház­gyári lakóház összeszerelé­sét. Az első, helyben készült házgyári lakóépületet a 6000 lakásosra tervezett Tarján negyed Csillag-téri szakaszán emelik, nagy ellentéteként az egykor ugyanott épült szükséglakásoknak, a város egykori nyomornesv''dének. Iskolarédió Nyolcadik tanévét k-zdl szerdán az Iskolarádió. Az 1971—72-es tanévben mint­egy nyolcezer nercnyi mű­sort sugároznak a gyerekek­nek. ötszázzal többet, mint az előző periódusban. A korábbi 19 sorozat he-. Ivett Immár 28 foglalkozik az iskolában tanultak ki­egészítésével, elmélyítésével. Az előadott 12 tantárgy kö­zött újdonság a biológia megjelenése. Folytatódik a 6—10 éves tanyasi kisiskolások számára tavaly megkezdett „Nyitnl- kék” sorozat is. Ezt a mű­sort a rádió felmérései sze­rint 560 kis iskola követi nyomon, azaz minden rá­dióval rendelkező tanyai tanintézet. Az általános iskola felső tagozata számára hangos szöveggyűjteményt is szer­kesztenek. Itt hangzik el a „Látom-e, amit hallok?” „Rege ősi ritmusban”, „Mi­lyen volt szőkesége?” című adós. A történelemleckék egy-egy korszak összefogla­lásához, zene, vers, és játék társítására törekszenek. Az alsó tagozatosok számára „Barangolás Miredóciában” címmel indul zeneoktatás. Kiállítás a zselicségi rezervátumban A vadászati világkiállítás alkalmából a Somogy megyei Erdő- és Fafeldolgozó Gaz­daság vadászati és vadgaz­dálkodási kiállítást rendezett a zselicségi erdőség ropolyl kerületében, a gazdaság re­zervátumában. Az itt lévő vadászházban hullatott agancsokat, vadászati fegy­vereket és felszereléseket mutatnak be. Somogy erdőrengetegeiben egyébként megkezdődött az idei szarvasbőgés. A Drává­tól a Balatonig hajnalonként és a késő esti órákba.i szarvasbikák hangja töri meg az erdők csendjét. Meg­érkeztek az első külföldi vadászvendégek is, akik el­foglalták a magasleseket, járják a cserkésző utakat. Nagygyűlés a nemzetközi antifasiszta nap alkalmából Kedden délután a nem­zetközi antifasiszta nap al­kalmából nagygyűlést rende­zett a Magvar Partizán Szövetség, a nácizmus üldö­zöttéinek bizottsága, az Or­szágos Béketanács és a Ma­gyar Jogász Szövetség a Va­sas Szakszervezet Költői An­na utcai székházában. A Himnusz elhangzása után Bodor Tibor színmű­vész szavalata következett, majd Sós Györgv, a Magyar Partizán Sző- etség aleln őke nyitotta meg az ünnepséget. Ezt követ;en Harmati Sán­dor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke mondott beszédet. Gépesített hagymaszedés A Makói Gépgyár által gyártott félautomata hagy­maszedőgéppel takarítják be a húsz holdon termesztett vöröshagymát a mözsi Üj Élet Tsz-ben. A gép a mözsi nem kötött talajon nagvor jól bevált, naponta néav hold termését szedi fel szinte veszteségmentesen. > A termelőszövetke; ' Olaszországból vásárolta ' vöröshagymát, amely magról vetett és kétszer ön tözött. A milánói hagyma 150—170 mázsás holdanként! átlagtermést ígér. ol van ho­zamot, amelv a hagyom' nvns hagvmatermesztő vidékeké is figyelmet kelt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom