Szolnok Megyei Néplap, 1972. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér XXIII. évf. 121. sz. 1972. június 1., csütörtök. A M EGY Él PA RT BIZ OTT S Á G ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA Folytatódtak a magyar kubai tárgyalások Szerdán a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának székházában folytatódtak a hivatalos ma­gyar—kubai tárgyalások. A magyar delegációt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a kubai küldöttséget dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első. titkára, a kubai forradal­mi kormány elnöke vezette. Fidel Castro kitüntetése Sikeres tárgyalások A szlovén kormány elnök nyilatkozata A Magyar Népköztársaság Elnöki* Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság közötti kapcso­latok, a két ország népei ba­rátságának elmélyítése, vala­mint a szocialista országok közötti egység és internacio­nalista együttműködés, a társadalmi haladás érdeké­ben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül dr. Fidel Castro Ruznak, a Ku­bai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága első titká­rának, a kubai forradalmi kormány elnökének a Ma­gyar Népköztársaság Zászló­rendjének gyémántokkal éke­sített I. fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke szerdán este az Országház Munkácsy termében nyújtotta át. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztár­saság kormánya és népünk nevében tisztelettel és elv­társi barátsággal köszöntöt­te Fidel Castrót kitüntetése alkalmából. Majd hangsú­lyozta: — A kitüntetéssel is kife­jezésre kívánjuk juttatni őszinte nagyrabecsülésünket azért a kiemelkedő mun­kásságért, amelyet Fidel Castro elvtárs a kubai nép társadalmi felemelkedéséért, a magyar és a kubai nép barátságának elmélyítéséért, a szocialista országok inter- nacoinalista egységéért és együttműködéséért, az anti- imperialista erők összefor- rottságáért és tartós ered­ményeiért folytat. Kívánjuk, bogy a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága, a kubai forradalmi kormány élén végzett áldozatos mun­kássága újabb nagy sikere­ket eredményezzen a test­véri kubai népnek, annak a népnek, amely az amerikai kontinensen először vitte győzelemre a társadalmi ha­ladás, a szocialista forrada­lom ügyét, — mondotta Lo­sonczi Pál, majd további sikereket, jó egészséget kí­vánt Fidel Castr'ónak. A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke köszönő szavaival elmondot­ta: hogy a kubai nép mély szimpátiát és tiszteletet érez a magyar nép, a Magyar Népköztársaság pártja és kormánya iránt. — Ismerjük kitartásukat, szilárdságukat, hősiességüket a harcban, amelyet a reak­cióval, a fasizmussal szerű­ben folytattak. Ismerjük küzdelmeiket azért, hogy győzelemre vigyék a szocia­lizmust, azt a hősies maga­tartást, amellyel népük és pártjuk a legnehezebb hely­zetekben is síkra szállt a győzelemért. Nagyon mély érzéseket táplálunk azok iránt a hős munkások és munkásnök iránt, akik éle­tüket áldozták az ügyért. Emlékezünk az elnyomatá­sokra. és a győzelmekre is. Magyarországon véglegesen győzött a szocializmus. Nagy és nehéz próbákat álltak ki. Népünk megérti és értékeli a sikereket, amelyeket né­pük elért, a mi népünknek is nagyon nehéz körülmé­nyek között kellett harcol­nia, hogy a szocializmus A tetteken a sor A kereskedelem és a ven déglátóipar 18 szolnoki KISZ alapszervezetének képviselői és a kereskedelmi szakbizott­ság tagjai tanácskoztak teg­nap délután Szolnokon a Ba­rátság klubban. Napirenden Szolnok 900. évfordulójával kapcsolatos szervezeti kérdé­sek és tervek szerepeltek. Elsőnek Urbán István, a városi pártbizottság osztály- vezetője számolt be a me­gyeszékhely jubileumi évfor­dulóját előkészítő intézkedé­sekről, javaslatokról, ötle­tekről. Majd Zakár Zoltán, a városi tanács elnökhelyet­tese ismertette a jubileumi intézőbizottság összetételét és a 10 szakbizottság — köztük a kereskedelmi' — általános és speciális funkcióját. Javítani kell a lakossági szolgáltatást Több napirendi pont sze­repelt a mezőtúri városi ta­nács tegnapi ülésén, de a legnagyobb vitát a termelés-, kubai és a magyar nép ba­rátságának elmélyítésén kí­vánnak munkálkodni, hogy harcolnak a szocializmus győzelméért, a nemzetközi munkásmozgalom egységéért, az imperializmus ellen. A kitüntetés átadásánál je­len volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára, Fock Je­nő, a Minisztertanács elnöke, Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­ellátásfelügyeleti osztály munkájáról, valamint a la­kosság kereskedelmi és ipari szolgáltatási igényeinek ki­elégítéséről szóló jelentés váltotta ki. A hozzászólók elmondották, hogy javítani keil az áruellátást, a GEL- KA, a Patyolat munkáját, a külterületek ellátását. Többet kell törődni a szakmunkás­képzéssel, a helyes árpoliti­kával, a zöldség- és a gyü- mölesellátás érdekében koor­dinálni kell a város szövet­kezeteinek. Szó volt a ma­gánkisiparosok tevékenysé­géről, sok szövetkezetben nem az alapszabály szerint működtek s ezért nagyobb gondot kell fordítani az el­lenőrzésre. • Emelkedett a továbbtanulók aránya Befejezéséhez közeledik a7 idéi nyolcadik Osztályo­sok iskoláztatása, pályavá­lasztása. Az első összegezé­sek szerint a következő hó­napokban 137 912 nyolcadi­kos végez, számuk 13 358-cal kevesebb az előző évben vég­zettekénél, ami újabb 8,8 « Sztane Kavcsics, a Szlo­vén Szocialista Köztársaság kormányának elnöke szer­dán a Duna Intercontinental szállóban, fogadta az újság­írókat, s tájékoztatta őket a szlovén delegáció magyaror­szági tárgyalásainak ered­ményeiről. Mint mondotta, a meg­beszéléseken igen kedvezően ítélték meg a magyar—ju­goszláv együttműködés ala­kulását. Szinte valamennyi területen az állandóság, a stabilitás jellemzi a két or­szág kapcsolatát. A mostani megbeszéléseken mindenek­előtt a gazdasági kérdéseket tekintették át, s megállapít százalékos csökkenést jelent. A nyolcadikosoknak 89,1 százaléka kíván továbbta­nulni a következő tanévben, a továbbtanulásra jelentkezés aránya 2 százalékkal maga­sabb az előző évinél. Az előző években viszony­lag nagyarányú volt az el­térés a felvételi keretszám és a továbbtanulásra je­lentkezettek között az egyes iskolatípusokat illetően. Eb­ben az évben a gimnáziumi és a szakközépiskolai je­lentkezési számok már kö­zelítenek a felvételi keret­hez. A 27 400 gimnáziumi helyre 25185-en jelentkez­tek, vagyis a gimnáziumi helyeknek még mintegy 8 százaléka betöltetlen, A 30 600 szakközépiskolai he­lyet 33 721 tanuló pályázza meg első helyen, a túljelent- kezes itt tehát több mint 10 százalékos. A törökszentmiklósi kulturális napok eseményeiből Nagy sikerű irodalmi est színhelye volt hétfőn este a városi művelődési központ színházterme: Márai Enikő szerkesztésében Sarkadi-estet tották, hogy Magyarország és Jugoszlávia együttműködése kedvezően alakul, ezen belül azonban a magyar—szlovén kapcsolatokban még igen sok a kihasználatlan lehetőség. A dr. Tímár Mátyás mi­niszterei nökhelyettes vezette delegációval, majd Fock Jenővel, a kormány elnöké­vel is eszmecserét folytat­tak arról, hogy milyen intéz­kedéseket tehetnének a töb­bi között a határmenti áru­csereforgalom, az ipari koo­peráció, a vasúti együttmű­ködés, a műszaki tudományos kapcsolatok, továbbá a tu­rizmus fejlesztésére. tartottak. A felszabadulás utáni idő egyik legkiválóbb prózaírójára, az új magvar széppróza tragikusan elhunyt képviselőjére, Sarkadi Imré­re Czine Mihály irodalom- történész emlékezett, s az író műveiből vett szemelvé­nyeket művészek szólaltat­ták meg, köztük Latinovits Zoltán és Kézdi György. Kedd este az Alkotmány Tsz központjában a Szolnoki Szigligeti Színház művészei és a termelőszövetkezet dol­gozói találkoztak baráti be­szélgetésen. A színház mű­vészeit Szombathy Gyula, Csomós Mari és Papp Zoltán képviselték. A találkozót a tsz színházbarátainak köre szervezte. A résztvevők még aznap a, művelődési központ­ban megtekintették a Száj­hős előadását. Sporthírek Tegnap teljes fordulót ját­szottak az NB I-es labda­rúgó csapatok. Eredmények: Ferencváros—Salgótarján 0:0, Bp. Honvéd—Bp. Dózsa 1:1, Komló—MTK 1:1. Diós­győr—Csepel 2:1, Eger—Bp. Vasas 3:1, Tatabánya—VM Egyetértés 0:0. Videoton— Szombathely 1:0. Ma: Lapunk mai számában a 7. oldalon közöljük a Szolnokra érkező és a Szolnokról induló vonatok új menet­rendjét ír Eredményes lakásgazdálkodás Szolnokon ír Legyen kiemelt feladat koztatása — különösen a nődolgozók esetében — sür­gető gondja volt (s helyen­ként ma is az) a megyei és helyi vezetésnek. A mun­káskezek hiányával küzdő vál­lalatokat és szövetkezeteket az itteni létszám biztosításá­nak jó lehetőségei is arra kész­tették, hogy üzemeket, gyáregységeket építtessenek, bővítsenek Szolnok megyé­ben. Összesen huszonkét gaz­dasági szervezet valósítja mejy — központi támogatás igénybevételével is — nyolc év alatt az említett, több mint egymilliárdos beruhá­zást. A létesítmények kö­zül 13 olyan, amely szaka­szosan, több ütemben ké­szül el. Ezeket a kivitelező részlegesen adja át az épít­tetőnek. íly módon tavaly mintegy 2400 új munkahely — ennyi dolgozóval — ke­rült a termelésbe a megye több helységében. Az idén további üzemek, bővített te­lephelyek teljes átadására befejezésére számíthatunk Mezőtúron és Kunszentmár- tonban. A megyeszékhelyen kívül hat beruházás megvalósítá­sának elősegítésére szoci­alista szerződésben is kö­telezettséget vállaltak az aláírók. akik számottevően hozzájárulnak a kivitelezés közben tapasztalt akadályok leküzdéséhez a politikai és gazdasági munka eszközeivel. Sokféle tanácsi segítség Az iparfejlesztési alapbói csak a támogatásra kijelölt területeken — településeken — megvalósuló beruházásra lehet pénzt adni. Szolnok megyében azonban több más — e célra nem kijelölt — helységben is ielentős ipar­fejlesztés történt és törté­nik. Más forrásokból ezek­hez is segítséget nyújtanak a tanácsok — többfélekép­pen. Forintban is az irá­nyító szakemberek letelepí­tésének, a szükséges ’ mun­kaerő biztosításának előse­gítésében és más módon is. Kétségtelen; a beruházási piac feszültségeinek enyhíté­sére hozott központi intézke­dések bizonyos módosulá­sokat eleve szükségessé tesz­nek egy-egv létesítmény el­készültének időpontiáhan. sőt a korábbi programot is •olykor változtathatlak. E2 azonban nem okozhat és nem is okoz megyénk ipará­nak biztató fejlődésében megtorpanást. Éppen a be­ruházási kereslet ki elég'*té­réhez szükséges jobb felté­tel ek , bi zt.esit yen vésett, több mint 40 millió forinttal segíti elő a megyei tanács az építőipari vállalatok technikai színvonalának emelését. M. I. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, az MSZMP KB székhazában fo­gadta dr. Fidel Castro Ruzt, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát. (MTI fotó — Vigovszki Ferenc felv. — KS) ügyét győzelemre vigye. Fidel Castro végül kifejez­te, hogy a továbbiakban is a Benke Valéria, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Óvári Miklós és Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, továbbá a Központi Bizott­ság, az Elnöki Tanács, a kor­mány számos tagja, a politi­kai, a gazdasági, a kulturális élet sok más vezető szemé­lyisége, jelen volt a fogadá­son a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja is. A szívélyes, baráti fogadá­son Fock Jenő pohárköszön- tőt mondott. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa szerdán es­te fogadást adott dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kom­munista Párt Központi Bi­zottsága első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke tiszteletére az Országházban. Részt vettek a fogadáson a kubai kormányelnök kísére­tének tagjai is. Magyar részről a fogadáson részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára, Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Je­nő. a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, ü k - TUDÓSÍTÁSOK — litHKK -TUDÓSÍTÁSOK HÍREK nács titkára és a magyar, valamint a kubai delegáció tagjai. Több mint egymllllárd forint iparfejlesztésre Hosszabb, nyolcéves idő­szakról ad áttekintést az az értékelés, melyet a me­gyei tanács vb ipari osztá­I lya készített az iparfejlesz­tés Szolnok megyei helyze­téről. Lényegében a gazda­ságirányítási reform beveze­tésének és kibontakozásának éveiben _ 1968—70 között J elentős hozzájárulás A negyedik ötéves terv­időszakra e célból 120 mil­lió forint jut a megyének. Ezt még növeli az a 69 és fél millió, amely a fővárosi iparkitelepítési alapból jut a megyénkben megvalósuló fejlesztésekre. az ide tele­pülő üzemeknek. Mind a két­féle pénz olyan juttatás, amelyet a belőle részesedő cégeknek nem kell visszafi­zetniük. Nagymértékben ösztönöz tehát önmagában is. arra. hogy igénybe ve­gyék. S ha még azt is hoz­zászámítjuk. amit a helyi tanácsok forintban — saját erőforrásaikból — biztosíta­nak a területükön elhatá­rozott iparfejlesztéshez, több mint egynegyedét _al- kotja a nyolc év alatt 'me­gyénkben ilv módon tá­mogatott ipari beruházások pénzszükségletének. Ez nagyon jelentős ösz- szeg: 1975-ig több mint egymilliárd forint, s a múlt év végéig 35 százalékát használták fel. Ezáltal va­— nyílt lehetősége a megyei tanácsnak arra, hogy anya­gilag is — e három évbeő 38 millió forinttal — támo­gathassa az iparfejlesztést. Ezt az összeget akkor a végrehajtó bizottság a Kar­cagon és Mezőtúron megva­lósuló fejlesztés elősegítésé­re biztosította. lósult meg — egyebek kö­zött a mezőtúri Villamos és Géptechnikai Cikkek Gyá­rának bővítése, Kisújszál­láson a faipari vállalat át­telepítése oly módon, hogy a budapesti férfi fehérne­műgyár csaknem ötszáz nőt foglalkoztató üzemet léte­síthetett a városban. Ugyan­ott új téglagyár épült, s megvalósult a Gyógyászati Segédeszközök Gyárának beruházása, a vasipari vál­lalatnak új gyáregysége lé­tesült ilyen ráfordítással. Űj beruházások fejeződtek be Túrkevén. Tiszafüreden, Kunszentmártonban, örmé­nyesen. Jászboldogházán és másutt is. Nagy ösztönző a munkaerő Köztudottan megyénkben az iparfejlesztés nagy ösz­tönzője a rendelkezésre álló munkaerő. Helybeli vagy lakóhelyéhez közeli foglal­Fogadás az Országházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom