90 találat (0,684 másodperc)

Találatok

1. 1913-09-21 / 38. szám (591. oldal)
[...] SZÖVETSEG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztő pálóczi Horváth Zoltán dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő Kováts István dr Sebestyén Jenő Tari Imre [...] Hogy mindnyájunk közös vágya szive kérése a nemzeti nagyság össze van [...] a mi népünkhöz hogy szívünk kérése nem­zeti életünk meggazdagodása a magyar [...]
2. 1901-04-28 / 17. szám (264. oldal)
[...] 000 korona kölcsön dolgát előterjesztett kérése tárgyában már elvileg és pedig [...] a melyben az ellenvéleménynek Fejes István és Antal Gábor voltak a [...] terjedése ellen világi hatósági véde­lem kérése a zsinattartás iránt való intézkedés [...] Tiszáninnenről Bernáth Elemér és Fejes István Tiszántúlról gróf Degenfeld József és [...]
3. 1907-04-21 / 16. szám (250. oldal)
[...] A kecs­keméti concursus Gyih ki István curator lemondása Darvas József megválasztása [...] Csáthi Dániel superintendenst Helmeczi Komoróczy István utódát Negyedfél évre 1 terjedő [...] Nem lévén éppen pásztornélküli nyáj kérése nem volt figyelembe vehető 5 [...] özvegyének jelenlétében történendő összeírásával Mócsi István nagy­kőrösi lelkész és Lossonczi István rector professor bízat­tak meg Az [...]
4. 1876-09-24 / 39. szám (1241. oldal)
[...] egy egyház nem szavazott Vattai István zsolcai lelkész 11 Komjáti Ferenc [...] megye kellően legyen képviselve Vattai Istvánt felkérték hogy a főjegyzőnek segít­ségére [...] g lelkészek közé kebe­leztessék be Kérése nem teljesíttetett Bornemisza József jelentette [...] az igricii Fekete Károly Vattai Istvánnal a miskolci Végh György Makiári [...]
5. 1888-05-06 / 19. szám (599. oldal)
[...] meg is hajol­tak a püspök kérése előtt így csupán a két [...] Dávidházy János Szőke János Csernák István Bencsik István Kiss Áron esperesek Bernath István Horthy István egyház­megyei gondnokok Szűcs István a debreceni egyház főgondnoka Balogh [...] egyházkerületi tanácsbirák Ferge József Kovács István Nagy Lajos Bíró Antal Fráter [...]
6. 1898-04-03 / 14. szám (214. oldal)
[...] január hóban 29 Kassa Homola István Az egyetemes konvent ülése Második [...] Károly Tiszán­innenről rendes tagokul Fejes István és Radácsy György konventen kivüli [...] Karap Ferenc Bernáth Elemér Fejes István Szász Domokos Bartha Lajos Szabó [...] vonatkozó indítványa s az a kérése hogy a revíziót már a [...]
7. 1866-07-22 / 29. szám (931. oldal)
[...] ez idei confirmánsok közöl Mózses István Törteli Mari Gráner Örzse Klenovszki [...] i n t é­zetére Fejős István Mózses János Dudok István és Árvái János tápió sz [...] a vételről számadásunkhoz kívántató nyugta kérése mellett igaz tisztelettel maradtam a [...] ref templom számára Nt Varjú István mint a dunántúli superint pénztárnoka [...]
8. 1910-04-17 / 16. szám (241. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Könyvéből Könyörület és hatalom Balatoni István Vezérczikk Szükségleteink új felszámítása H [...] hisz felső ruháját is eldobta Kérése hogy lássak A te hited [...] könyörület és végetlen hatalom Balatoni István Szükségleteink új felszámítása Egyetemes konventünk [...]
9. 1911-06-11 / 24. szám (387. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Élet Könyvéből Teljes bátorság Balatoni István Vezérczikk A prot theol fakultás [...] jelentőséggel bír az apostolok e kérése Krisztii előtt a hatalom magának [...] ajándékát felette kevés 1 Balatoni István A prot theol fakultás körül [...]
10. 1890-03-30 / 13. szám (405. oldal)
[...] gyűlést megnyítottnak nyilvánította Utánna Begedi István espe­res úr felolvasván esperesi jelentését [...] Az egrest presbyterium beállítására Bélaváry István csoknyai és Nagy Albert jádi [...] tárgyában adandó javaslattételre kiküldetnek Verbay István Német Zs és Dr Vida [...] Lepoglava fegyház hozzá csatolását kéri Kérése nem adatik meg azon okból [...]
11. 1907-10-27 / 43. szám (682. oldal)
[...] során a halasi gimnázium állam­segély kérése némely kikötések mellett helybenhagya­tott s [...] A Ráday könyvtár bizottságnak Hamar István által előterjesztett jelentéséből tudomásul vette [...] Biczó Zsigmond 200 V Molnár István 100 koronát II A Baldácsy [...] 300 Biczó Pál 250 Kuthy István 150 Tatay Lajos 400 Tóth [...]
12. 1911-05-07 / 19. szám (312. oldal)
[...] ezen lemondása mellett a bizottság kérése daczára megmaradt a bizottság megválasztotta [...] Kátay Endre esperes Dunaszentgyörgyről Szóm­bathy István lelkész és neje Mosnicáról Temes [...] Kálmán Petri Elek dr Bernát István és Gonda Béla alelnökök Nagy [...] Sz elnöke és Bilkei Pap István theol igazgató dr Pálóczi Horváth [...]
13. 1879-05-25 / 21. szám (667. oldal)
[...] Farkas urnák 1 Debreceni Nagy István Hajdúböszörményi prédikátor jelesebb én ekszer­z [...] Majd a külföldet nev Grottingát keresé fel Itt érte őt a [...] hét egyh férfiút köztük Nagy Istvánt hogy írjanak a zsoltárok dallamaira [...] 36 Lengyelnek 37 darabja Nagy Istvánnak pedig 17 éneke van énekes [...]
14. 1845-05-25 / 21. szám (497. oldal)
[...] kisérte jelenleg is a sasiak kérése tartalmát s követeik maguk vi­seletét [...] rendelettel mellyen alapíttatott a sasiak kérése megtagadása ha ugyan ezen fensöbb [...] hogy bicskei lelkész t Nagy István úr átalános többséggel a nevezett [...]
15. 1902-05-18 / 20. szám (315. oldal)
[...] programul szerint átdolgozott zsoltárokról Benkö István Könyvismertetés A debreczeni lelkészi tár [...] Angol egyházi szemle B Pap István Irodalom Egyház Iskola Egyesület Gyászrovat [...] kérdést a konvent azonban Tisza István elfo­gadott módosítása által szerves kapcsolatba [...] helyesnek tartom hogy a dotáczió kérése nem ettől tétetett függővé A [...]
16. 1891-05-03 / 18. szám (593. oldal)
[...] mikor lehet segéd papságra alkalmaztas­sék Kérése örömmel teljesíttetik biztosokul küldetnek ki [...] Simon Sámuel segédlelkész és Baksai István rimaszom­bati gimn igazgató tanár Ez [...] bizottság tagjai közül egyedül Baksai István rimaszombati fő­gimnáziumi tanár van életben [...] lefolyt lelkész­választás alkalmával közfelkiáltással Pap István morágyi helyettes lelkész Hogy menynyire [...]
17. 1893-08-17 / 33. szám (517. oldal)
[...] melyben a püspöki szék Szent István király fundál­tatásától fogva fennáll és [...] a veszprémi püspöki szék Szent István király által alapíttatott e avagy [...] is ezen püspöki széknek Szent István király által való alapíttatása ez [...] ő alapítványa és a folya­modók kérése között semmi ellenkezőt nem lehet [...]
18. (_3. oldal)
[...] Az a még egyszer Balatoni István 553 Az öröm Muraközy Gyula [...] 26 A jövő feladatai Bernát István 38 Szocziális munkák p 50 [...] A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kérése gyülekeze­teink lelkipásztoraihoz 86 Lap s [...] és tanítóink betegsegélye­zése Dr Kováts István 182 A jobb jövő felé [...]
19. 1848-07-02 / 27. szám (859. oldal)
[...] helységébe Az isteni segély áhítatos kérése után Jászay Mihály esperes és [...] lelkész egyházi rendböli tanácsbirák Berki István szatmári Nagy Lajos sályi Győri István ököritói és Lu­kács István kocsordi lelkészek világi rész­röli tanácsbirák [...]
20. 1900-12-30 / 52. szám (832. oldal)
[...] és Gergely Antal Csütörtökön Hamar István és Fleisclter Gyula Pénteken Csűrös István és Szabó Aladár Szombaton Forgács [...] hogy ha a magyar liturgia kérése csakugyan nem eretnekség akkor hol [...] szerkesztő Szőts Farkas Főmunkatárs Hamar István HORNYÁNSZKY VIKTOR CS ÉS KIR [...]
21. 1892-11-24 / 51. szám (779. oldal)
[...] beismerése Isten irgalmas volta ennek kérése hálaadás az áldásokért a gondviselés kérése továbbra is kétség a jövővel [...] ajánljuk e művet lelkésztársainknak Benkő István BELFÖLD Kiss Áron püspök Nagykállóban [...]
22. 1902-09-07 / 36. szám (582. oldal)
ságos utánjárása kérése sürgetése kopogtatása gyűjtötte össze a [...] nem fért óriás közönségnek Cászár István gigei szomszédlelkész tartott megható beszédet [...] Szalánczvár jelenlegi ura gróf Forgáeh István valamint testvére László gróf most [...] tartotta az úrvacsora osztást Szobonya István györkei lelkész végezte melyben 1200 [...]
23. 1886-11-14 / 46. szám (1449. oldal)
[...] tori László a Benczédi Székely István a Beltai Gáspár a Melius [...] és egyházi pl Geleji Katona István Bornemissza Péter stb művei termékei [...] 1727 ben majd Szatmárnémeti Pap István és Török Ferenc 1771 ben [...] még csak az az egy ké­rése van hogy a papir csak [...]
24. 1891-07-05 / 27. szám (877. oldal)
[...] egyház pres oytereibez van egy kérése és viszont egy fogadása melyet ünnepélyesen nyilvánosságra hoz Kérése az hogy az egyházi elöljárók [...] ref egyház küldöttsége tisztel­gett Baki István lelkészük vezetése alatt Azon egyházé [...]
25. 1894-04-12 / 15. szám (239. oldal)
[...] Kossuth L haláláról és Gáspár István indítványára határozatba ment hogy az [...] án Kurdi Béla dolgozatát Gáspár István olvasta fel a felolvasás a [...] szintén április 8 án Hamar István tartotta Itt a tavasz a [...] átengedése mellett 15 500 államsegély kérése szintén elhatároztatott Az új Egyházi [...]
26. 1910-05-01 / 18. szám (282. oldal)
[...] Bertalan alelnök tartott gr Tisza István legutóbbi konventi beszédét tette kritika tárgyává Sok tekintetben egyetértett Tisza Istvánnal Nagy elis­meréssel szólott az ő [...] a titkos szavazás 10 egyháztag kérése folytán mivel a szabály­rendelet nem [...] közgyűlését a melyet gr Tisza István főgondnok hosszabb beszéddel nyitott meg [...]
27. 1903-09-20 / 38. szám (602. oldal)
[...] köszönetét fejezi ki Pálóczi Horváth István úrnak és nejének az anyá­sítandó [...] haladéktalanul behajtatni Egyházkerületi képviselőkül BenkŐ István és fóthi Molnár Albert egyházi [...] Ráday Gedeon és Pálóczi Horváth István világi tanácsbirák választattak A szám­vevő [...] jóváhagyatott A kispesti egyház azon kérése hogy az államsegélypénztárból felvett 10 [...]
28. 1893-05-04 / 18. szám (281. oldal)
[...] egyház és derék tanára Márton István egy évtized alatt kifejtett iskolájának [...] ez idő szerinti tanárai Márton István Tóth F és Látzai részint [...] szuperintendenciának titkon pedig főleg Márton István a komáromi egyházzal szövetkezve egyen­gette [...] kivitte hogy a komáromi egyház kérése visszautasíttatott sőt követei mint a [...]
29. 1895-04-04 / 14. szám (220. oldal)
[...] jó pásztor XXII Az anya kérése XXIII Az öregek tisztelése XXX [...] Bartha Lajos György Endre Fejes István Széli Kálmán bizott­sági tagok és [...] Irma Szász Károly dr Keeskeméthy István Limbacli baseli misszionárius Szabó Aladár Hamar István Biberauer Richárd Azután szeretet munkát [...]
30. 1916-02-20 / 8. szám (85. oldal)
[...] SZÖVETSÉG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztők pálóczi Horváth Zoltán dr és Kováts István dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő [...] A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák­szövetség kérése gyülekezeteink lelkipásztoraihoz Nekrolog Simon Ferencz [...]
31. 1896-05-03 / 18. szám (282. oldal)
[...] a hiányt a kerületek Fejes István len­dületes beszédben kel ki mindenféle kárpótlás kérése ellen A jövedelem melytől a [...] nézetét Teljes mér­tékben helyesli Fejes István elvi kijelentését mert ő is [...] és egyházkerületi közigazgatási pénztárak Fejes István álláspontját teszi magáévá Tisza Kálmán [...]
32. 1903-05-10 / 19. szám (295. oldal)
[...] melyben Dányi Gábor gróf Tisza István Morvay Ferencz Papp Károly Hajós [...] Továbbá kívánta hogy a segély kérése ne bizassék a gyülekezetekre mert [...] a gyülekezetek életében Gróf Tisza István hosszabb beszédben kelt védelmére a [...] és a helyett gróf Tisza István javaslatát fogadta el A közalapot [...]
33. 1911-02-12 / 7. szám (99. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Urunknak nincs elegendő tanítása intése kérése ajánlása sőt fenyege­tése is abból [...]
34. 1886-11-14 / 46. szám (1463. oldal)
[...] 8 án tartott sup consistoriumra kérése megadatott jegyzőkönyvi 9 sz a Czúnba candidatus Karászi István rendeltetetett r lelkésznek azonban illoeálva [...] Gergely 1800 1802 ig Pápai István 1802 18 n ig Hornyák [...] 3 28 1829 ig Bódizs István 1829 1838 ig Dávid András [...]
35. 1880-04-25 / 17. szám (557. oldal)
[...] és egyhangúlag megválasztatott pénz­tárnokká Dobó István lett A magyarhoni ág h [...] Gusztáv Karsay Sándor és Cékus István püspökök Fabinyi Theofil és b [...] s nem követeltetik az engedély kérése
36. 1843-09-09 / 36. szám (434. oldal)
[...] superint és tek bizáki Puky István segédgondnok urak Erdekesb pontjai 1 [...] tudomány tanításával is bizassék meg Kérése megadatott fizetése 650 váltó ft [...] Tanácsos leend elnök tek Puky István ur által igen eszélyesen adott [...]
37. 1868-01-26 / 4. szám (125. oldal)
[...] Úr kegyelmének s áldásának buzgó kérése mel­lett egyházunkat hitrokoni munkás szeretetekbe [...] szeiit Iéítujiítivai rtaurm ieikész Domokos István 9 gondnok Hóné István előljáró Szegedi Mihály előljáró Zabán [...]
38. 1878-07-07 / 27. szám (865. oldal)
[...] folyamodása több tagjának b Kemény István főgondnok irányában tanúsított tiszteletlensége s [...] Kun Géza és gr Kun István választat ak meg úgy­szintén algondnokokká [...] nemkülön­ben az enyedi tanoda azon kérése is hogy két segéd­tanári állomása [...]
39. 1911-10-29 / 44. szám (723. oldal)
[...] is Petri meghajolt a közgyűlés kérése előtt A kinyomatott püspöki jelentést [...] választmány jelentése volt B Pap István theol igazgató előadásában A jelen­tés [...] is gondoskodva van B Pap István német dr Tari Imre franczia [...]
40. 1912-06-09 / 23. szám (365. oldal)
[...] pártfogással kíséri Az Udvarhelyvármegyei Tanítóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] s bővebb fel­világosítással szolgál Dallös István polg isk igazgató Budapest VIII [...] óragyárának hirdetését Felelős szerkesztő Hamar István NYILTTER E rovatban foglaltakért nem [...]
41. 1901-04-28 / 17. szám (262. oldal)
[...] teljesíthetőnek A megindult vitában Fejes István Antal Gábor és Radácsy György [...] gróf Degenfeld József és Tisza István azonban a bizottság véleménye mellett [...] funkczió­ját Ha a tiszáninneni kerület kérése teljesíttetnék akkor minden kerület sőt [...]
42. 1860-12-10 / 49. szám (1619. oldal)
[...] Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak Miskolczy István föesperes úr 10 ft Riegel [...] s e mellett jutányos ár kérése mellett bevégzett alólirt e közös [...]
43. 1895-09-26 / 39. szám (619. oldal)
[...] től számíttatik a két kérvényezőnek kérése teljesíttetik Az első lelkészképesítő vizsgát [...] közül Szentgyörgyi József csarnotai Torday István d pataji Kiss Károly mányi [...] László Szinay Gyula világiak Joó István gimná­ziumi felügyelő a kollégium igazgatói [...]
44. 1902-10-26 / 43. szám (696. oldal)
[...] szegénységére való tekin­tetből megengedtetett Old kérése a megyei és közalapi járulék [...] szutori Bogdáni József jablonczai Liikő István barlai Szabó István bósi Erdélyi János palágyi Séra [...]
45. 1904-08-14 / 33. szám (525. oldal)
[...] Teleki József gondnok póttagokul Benkő István és dr Nagy Dezső választattak [...] egyházkerületi közgyűlésre egyházi részről Benkő István és Arany Gusz­táv világiakul gróf [...] gyöngyösi egyesült prot egyháznak azon kérése hogy a pesti egyházmegyébe óhajtja [...]
46. 1910-11-27 / 48. szám (764. oldal)
[...] az egyházi vezető körök támogatásának kérése mellett akcziót indít új tagok [...] Szelényi Ödön evang B Pap István ref theol és S Szabó [...] orsz statisz­tikai hivatal igazgatója Czeglédi István cz hosszabb elbeszélő költeményéből olvasott [...]
47. 1902-06-01 / 22. szám (350. oldal)
[...] acclamatio és az ő megtartásá­nak kérése a mi pedig a darabnak [...] énekeskönyv megjelenését Rákos Palota Benkő István ref lelkész KÖNYVISMERTETÉS Skaricza Máté [...] Skaricza Máté a Szegedi Kis István reformátor élet­rajzának szerzője 1544 ben [...]
48. 1900-05-06 / 18. szám (279. oldal)
[...] eljárni Az ülés végén Fejes István mutatta be az Egyetemes énekügyi [...] az egyházkerületeket felszólítja De Tisza István gróf erélyes felszólalásából és az [...] ki azonban az értekezlet kifejezett kérése előtt meghajolva lemondását visszavette Tárgysorozat [...]
49. 1904-03-27 / 13. szám (201. oldal)
[...] kormány képviseletében megjelent gróf Tisza István miniszterelnököt Berzeviczy Albert kultuszminisztert Cseh [...] főjegyző Czike Lajos esperes Németh István theologiai tanár Sárközy Aurél Kovács [...] Lélek erejének és kegyelmének segélyül kérése Az immár esküt tett püspök [...]
50. 1843-05-06 / 18. szám (214. oldal)
[...] esetek nyomán a csáti egyház ké­rése megadatott A zsérczi egyház kit [...] kedvelt elnöklete alatt t Somosy István Jászai Mihály Szakái László esperes [...]

 

  • 1
  • 2