58 találat (0,219 másodperc)

Találatok

1. 1911-04-29 / 18. szám
[...] templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott multu csavargó személyében kinyomozta [...] Javíthatatlan ifjú lelenc VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot kinek romlott lelkű letét [...]
2. 1911-07-08 / 28. szám
[...] anán csy József középhomoródi Jenei Sándor és Szuhányi László zsarolyáni választókerületek­ben [...] van Öngyilkossági szándékból Fecske And­rás szaniszlói kőbőr cigány Mezőteremen hasbaszurta magát [...]
3. 1911-07-15 / 29. szám
[...] való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug alezredest választotta meg a [...] Választás Királydarócz község képviselő­testülete Ladányi Sándor okleves állatorvost községi állatorvossá választotta [...] körorvosi ál­lásra Dr Láng György szaniszlói körorvos az érendrédire pedig Dr [...]
4. 1911-07-29 / 31. szám
[...] Egeli Imre nkárolyi B csky Sándor vezendi dr Lány György szaniszlói Nagy István érendrédi és dr [...] korában városunkban elhunyt Esküvő Moorócz Sándor budapesti áll polg iskolai tanár [...]
5. 1911-08-05 / 32. szám
[...] felvenni Ez megtörténvén Papp József szaniszlói társával egy pohárka borra egy [...] Dancinger Lajos igaz­gatósági tagokká Biró Sándor Freund Rofael Fekete László Kuling [...] dr Jakobovits Emánuelt főkönyvelővé Jakabovits Sándort segédköny­velővé Vajda Rudolfot pénztárnokká Straszner [...]
6. 1911-09-16 / 38. szám
[...] elmaradásukat kimentették Plachy Gyula Jékey Sándor Falussy Árpád dr és Madarassy [...] Merk István berencsényi tanító eljegyezte Szaniszlóról Háger Mariskát özv Háger Jánosné [...]
7. 1911-09-16 / 38. szám
[...] elő­nyösen feltüntetik Késelés Czumbel János szaniszlói lakost Pószet József ottani suhanc [...] szolga fia János ref Vadon Sándor kocsis leánya Anna gör kath [...] 77 éves ref végelgyengülés Vagnej Sándor gör kath 3 éves agyvelőgyuladás [...]
8. 1911-09-16 / 38. szám
[...] törvényszék területén fekvő a a szaniszlói 412 sz betétben AI 1 [...] napjának d e 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló és Ermihályfalva községek elöljáróságainál tekinthetők [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
9. 1911-10-07 / 41. szám
[...] e 9 11 Hymen Kisded Sándor nagykárolyi ke­reskedő ma tartja esküvőjét [...] papjukat Papp Dániel és Biró Sándor nagyecsedi lakosok erőszakos módon behatoltak [...] Após és vő Lány József szaniszlói lakos f hó 6 án délelőtt a szaniszlói határban ve­szekedés közben vejére ifj Résch Mihály sza­niszlói lakosra revolverből rálőtt A golyó [...]
10. 1911-10-07 / 41. szám
[...] Mezei tolvajlás Bulyáki Károly Torma Sándor és Nagy Dániel nagyecsedi lakosok [...] ápolás céljából Megőrült Kádár István szaniszlói lakos a múlt évben Amerikába [...] A társaság tagjai id Varga Sándor Varga Samu Koszonyi Mihály Varga [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Fele­lős szerkesztő Hacsak Géza Munkatársai [...]
11. 1911-10-14 / 42. szám
[...] szófiai nemzetközi kiállítás vezetobizottsá­gához Szófiában Sándor tér Alexander platz 5 szám [...] megközelíthető Igazán bá­mulatos gyorsaság Járvány Szaniszlón Szaniszlón a ron­csoló toroklob járyányványszerüen lépett [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
12. 1911-10-28 / 44. szám
[...] gondnoka Péchy Imre 12 Weisz Sándor 13 Récsey Ede 14 dr [...] Po­zsonyi Lászlóné 54 id Vida Sándor 55 Kaufmann József 56 dr [...] Melinda László 76 id Matolcsy Sándor b Póttagok 1 Singer Lipót [...] akkor érkezett meg Merker felesége Szaniszlóról s látva hogy az udvaron [...]
13. 1911-11-04 / 45. szám
[...] a tettest sikerült Rácz Teréz szaniszlói lakos személyében letartóztatni aki majd [...] meg­indították A megtévedt magtáros Antal Sándor magtáros nem a bibliai értelemben [...]
14. 1911-11-11 / 46. szám
[...] üdvözölték Dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost mint Kosztra Ignác utódját [...] In­gatlanforgalmi r t igazgatósága Kemény Sán­dort a turterebesi bérgazdaság vezetőjét ügy­vezető [...]
15. 1911-12-09 / 50. szám
[...] jegyez elő bérletekre Eljegyzés Győrffy Sándor m kir jöve­déki segédtiszt múlt [...] a ka­rácsonyt Üj jogtudor Biró Sándor ügyvédjelöltet Weinberger Bence helybeli sörnagykereskedő [...] léptek fel igy Vámfaluban vörheny Szaniszlón roncsoló torok lobb Tyukodön hagynláz [...]
16. 1911-12-16 / 51. szám
[...] december 8 tól Születtek Herin Sándor vonatfékező leánya Mária róm kath [...] főellenőr 62 éves hátgerinoc sor­vadás Szaniszlói Mihály 20 napos görcsök Jónás [...]
17. 1911-12-23 / 52. szám
[...] művezető igazgató és főrendező Kiss Sándor titkár Iníődy Oszkár karnagy Gáspár [...] rendező Ernyey János rendező Faragó Sándor ügyelő Németh Erzsi súgó Olinszky [...] Márton főkellékes 1 segéddel Csákó Sándor főszabó 2 segéddel Ádám Jakab [...] a személyvonat­tal el is indult Szaniszlón egy percig áll a vonat [...]
18. 1912-01-13 / 2. szám
[...] erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós laká­sán Nagy utcán leendő [...] területén fekvő és a a szaniszlói 412 sz tkvi betétben A [...] ei nem adható b A szaniszlói 497 sz betétben A I [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
19. 1912-01-27 / 4. szám
[...] Jánosné 20 f Dr Vetzák Sándor 2 K Bodlán Veronka 2 [...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át Rendőri büntető [...]
20. 1912-03-16 / 11. szám
[...] Az eljárást megindították mindkettőjük ellen Szaniszlói csendélet Morsik Nagy Lajos szaniszlói lakos eredeti módon akarta megbo [...] amelyben Balog Ödön cimbalmos Rézműves Sándor nevű társára re­volvert fogott amellyel [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Felelős szerkesztő Hacsek Géza Munkatársai [...] hónapos gümős agyhártya lob Pap Sándor 38 éves g kath kőműves [...]
21. 1912-04-27 / 17. szám
[...] városunkban gyű­lést tartottak Takács Ferenc szaniszlói tanító elnöklete alatt A kerületi [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­pomuk [...] mertem a csuto­ráját törülni mondja Sándor bácsi ne­hogy sértés történjen Szívtam [...] kabaré megindult Tetszettek a nóták Sándor bácsi a harangszóhoz illő ühangjával [...]
22. 1912-06-08 / 23. szám
[...] én ülést tartott Hivatalvizsgálat Igyártó Sándor debre­ceni kir föügyász az elmúlt [...] mosborkut 1 tanítói 1 tanítónői Szaniszló 1 igazgató tanítói 1 tanítónői [...]
23. 1912-08-03 / 31. szám
[...] a napon tűnt el Petőfi Sándor a magyar irodalom és a [...] avasi járásba járásorvossá Dr Somló Sán­dort nevezte ki Tanítói kinevezések A [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...]
24. 1912-08-31 / 35. szám
[...] honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét Márton Sándor erdőtanácsos leányát Áthelyezés A m [...] Szent József tiszteiére Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontiíikálni a Dalegyesület [...] Zsigmond Müller Ottó K Nagy Sándor Fló ris koldus ifj Mózsa [...]
25. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta nonc [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]
26. 1912-09-21 / 38. szám
[...] sógora Kubinyi Mariska unokahuga Kubinyi Sándor unoka­öccse Végrehajtó bizottsági ülés A [...] bírói árverésen megvette a Govrik Sándor féle érszakácsi birtokot A birtokra [...] kinevezte ta­nítónak az októberben megnyíló szaniszlói ál­lami iskolához Budó Remusz természetesen [...]
27. 1912-11-30 / 48. szám
[...] 10 10 koronát ado­mányoztak Szalkay Sándor a mátészalkai ke­rület országgyűlési képviselője [...] Nemes Ferenc ellen Útépítés A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő A [...]
28. 1913-01-04 / 1. szám
[...] Mór Sternberg Lipót ifj Sternberg Sándor dr Stern­berg Géza Sternberg Jenő [...] gazda feljelentést tett Gutmann Izsák szaniszlói és Weisz Dávid vezendi gabonaügy­nökök [...] pár csizma tűnt el Béréi Sándor és Vicsay Sándornak a Magyar Király heteseinek szobájából [...] a feljelentést Nem tudta Rác Sándor börvelyi lakos hogy Nagykárolyban sertésvész [...]
29. 1913-01-04 / 1. szám
[...] Vasvillával vágta fejbe Musuly György szaniszlói mezőőrt Kerezsi János a tanyán [...] Az esetnek szemta­núja volt Szabó Sándor gazdálkodó kinek a háza előtt [...] számú végzése következtében Dr Vetzák Sándor ügyvéd által képviselt C siki [...]
30. 1913-01-11 / 2. szám
[...] nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület dr Vetzák Sándort Boros János Páll Györgyöt bízta [...] a hangja minta lengyel tallérét Szaniszló király nagymester sajnálja az ara­nyat [...]
31. 1913-02-15 / 7. szám
[...] Kinczel Antal és Alt Ferenc szaniszlói legények kissé többet öntöttek a [...] lókereskedő Az egyik Ná dai Sándorba másik Tóth Pál a bőrkabátos [...]
32. 1913-02-22 / 8. szám
[...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...] Füstös János Vas Gábor Kovács Sándor Beckman Sámuel Szabő István Vojtovics [...] hó lé én 24 éves Sándor nevű gyógyszerész fia a Ganner [...]
33. 1913-03-01 / 9. szám
[...] szerepelnek A társaság tagjai Füredi Sándor dr Szilágyi Imre dr Füredi [...] sorozás Március 10 én Genes Szaniszló Börvely 11 én Vezend Nagymajtény [...] közvetlenül a végrehajtás következik Járványok Szaniszlón a vörheny Mező petriben a [...]
34. 1913-03-22 / 12. szám
[...] Jármy Béla orszgy képviselő Jékey Sán­dor főszolgabíró s Madarassy Dezső földbirto­kos [...] csendőrség a tettest Simonka László szaniszlói lakos szemé­lyében kinyomozta Följelentették a [...]
35. 1913-03-29 / 13. szám
[...] Csaba Adorján Szatmárvár­megye főispánja Bónis Sándor közigazgatási gyakornokot Nagykárolyból az erdődi [...] Csa náloson Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakos okleveles jegyzőt választották meg [...] Imre do­hánygyári munkás Póttagok Barak Sándor csizmadia Buchmann Márton ács 2 [...]
36. 1913-05-10 / 19. szám
[...] Annuska Gyurka fia K Nagy Sándor Rab Prezsmer Bálintffi Ferenc Mag­dolna [...] börvelyi aljegyző és Fetser János szaniszlói okleveles jegyző Az altiszti tanfolyamra [...] Elnöki megnyitó Tartja berencei Ko­vács Sándor 3 Bartók Lajos költeményeiből szaval [...] Endre 4 Emlékbeszéd Felolvassa Somló Sándor a Petőfi Társaság tagja 5 [...]
37. 1913-05-10 / 19. szám
[...] csendőrjárőrt szidalmazta A szesz Csüllög Sándor szaniszlói legény bement egy kicsinyég a [...] loptak Mojsza György járásőrmester Sarkady Sándor Dobor Pál és Székely Gerzson [...]
38. 1913-05-24 / 21. szám
[...] ÉRMELLÉK 21 ik szám Somló Sándor Baróthy Lajos Szávay Gyula a [...] jelentsék be résztvételüket Berencei Kováts Sán­dor erdődi főszolgabírónál A rajz és [...] egység a III dijat Ro­senfeld Sándor VII o t 4 találat [...] tanú Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Hermann Verőn [...]
39. 1913-08-23 / 34. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
40. 1913-08-30 / 35. szám
[...] Megverte a lakótársát Reszler István szaniszlói lakos Házközösségben éltek a 65 [...] a villanyvilágítás bevezetéséért 4 Szabó Sándor kérvénye kor­látlan italmérési engedélyszám emelésért [...]
41. 1913-09-06 / 36. szám
[...] megkötött szerződés jóváhagyása Szerkesztőségi hir Sándor Oszkár gimn tanár lapunk főmunkatársa eltávozván helyette Sarkady Sándor polg isk tanár bízatott meg [...] tanárokul Balabán János és Sarkady Sándor polg isk tanárokat egyhangúlag választotta [...] el A rendőrség nyomában van Szaniszlón pedig Porzsolt János 20 éves [...]
42. 1913-09-06 / 36. szám
[...] Pénzre volt szüksége Epstein Dávid szaniszlói lakosnak Felbérelte tehát Vargha János [...] az Epstein terve mert a szaniszlói csendőrőrs rájött a stiklire és [...] vakmerő tolvaj besurrant a Csiri Sándor fő utcai hentes és mészáros [...]
43. 1913-10-11 / 41. szám
[...] áruisme és kereskedelmi földrajz Sarkady Sándor könyvviteltan gyorsírás és gépírás dr Vetzák Sándor kereskedelmi és váltójog A jelentkezéseket [...] ebből tüzet fogtak a Sógor Sándor Nagy Győri Feri Simay stb [...] az eljárás megindult Kádba fűlt Szaniszlón egy kis leány Kchak János szaniszlói lakos a vele egy ház­ban [...]
44. 1913-10-25 / 43. szám
[...] Tatz Kálmán szobrász és Róth Sándor hegedűs Az idei színházi szezonban [...] nagykárolyi járás főszolga birája a szaniszlói aljegyzői állásra november 10 én [...] In­gatlanforgalmi r t igazgatója Kemény Sándor A részvényesek feljelentése szerint 600 [...]
45. 1913-11-08 / 45. szám
[...] Kis 13 éves fiának Fülöp Sándornak volt 600 K öröksége az [...] a járókelők között Tengerit loptak Szaniszlón Kozáromi István gazdának a földjéről [...] hogy az ismeretlen tettesek Váncza Sándor és a vele vadházasságban élő [...] 15 szekér szalmája és Vakarcs Sándor 25 sze kér szalmája A [...]
46. 1913-11-15 / 46. szám
[...] addig Késelés A múlt vasárnapon Szaniszlón bál volt mely ünnepélyes alkalommal [...] Kiegyezett a tolvajjal Kozák Juliánná szaniszlói lakos Mig lakásától távol volt [...] Mérk útle­vél nélküli utrakelésért Kalavé Sándor Bau­mann Józsefné szül Fischer Matild [...] Megadta a csendőrségnek Morvái Lajos szaniszlói polgár Mikor a vasárnapi báli [...]
47. 1913-11-29 / 48. szám
[...] dr szent györgyi Jordán Károly szaniszlói apát plébánost t b kanonokot [...] Rédei Károly és ifj Vida Sándor A mennyasszony szüleinek lakásán tartott [...] Szabó Mariska 2 Felolvasás Sarkadi Sándor polg isk tanár 3 Vonós [...] magyar dara­bok Luczay Béla Huszthy Sándor Grabovszky József és Bortnyák Dezső [...]
48. 1913-11-29 / 48. szám
[...] szemben a járvány terjedt A szaniszlói aljegyzői választás A szaniszlói aljegyzői állásra a választást e [...] Az egyik Csendőrőrs S zatmármegye Szaniszló Ki rályhi da Drótválaszt Reszler [...] lőtt Kiirtja a családot Tóth Sándor már régebbi idő óta foglal­kozott [...] meghalt A súlyosan megsebesült Zsigmond Sán­dor a veje a nagykárolyi kórházban [...]
49. 1913-12-06 / 49. szám
[...] 49 szám ÉRMELLÉK Eljegyzés Páll Sándor borbély iparos eljegyezte Köllös Mariskát [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] intéző Zsuzsánna major U p Szaniszló szarvasmarha és hízott sertés Nyers [...]
50. 1913-12-13 / 50. szám
[...] engedélyezett Áthelyezés Vármegyénk alispánja Dienes Sándor közigazgatási gyakornokot szolgálatté­telre Avasujvárosból Fehérgyarmatra [...] körorvosi állásra dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után dr Scheiner [...]

 

  • 1
  • 2