Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-03-22 / 12. szám

12. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. A jánk—ricsei ut kiépítése ügyében az érdekelt községek 50 tagú küldöttsége járt f. hó 20-án Csaba Adorján főispánnál. A küldött­séget Jármy Béla orszgy. képviselő, Jékey Sán­dor főszolgabíró s Madarassy Dezső földbirto­kos vezették. A főispán előtt Jármy Béla orszgy. képviselő, a küldöttség szónoka, tárta fel azt a szomorú állapotod, amelyben az illető vidék községei ut hiányában leledzenek. A főispán válaszában kijelentette, hogy tudomása van az ottani állapotokról, azonban az egész útvonal­nak egyszerre való kiépítése a jelen körülmé­nyek között lehetetlen. Ajánlja, hogy egyelőre a Kisnamény községtől a vasúti állomásig ve­zető átjáró ut kiépítését kérjék, ezt rövidesen megkaphatják, az ut többi részét pedig foko­zatosan fogják majd kiépíteni. Ilyen irányú ké­résüket a főispán a kereskedelemügyi minisz­ternél támogatni fogja. A fősorozáson a nagykárolyi járásból 220 hadkötelest soroztak be katonának, untaug­lich 154. Nagykárolyból 300 hadkötelest vizs­gált meg a sorozó-bizottság. Bevettek 59-et köztük 6 önkéntest. Szives tudomásul. A helybeli fodrászok tudatják a m. t. közönséggel, hogy üzleteiket husvét másodnapján egész nap zárva tartják. A csendőrök fizetésrendezéséből ki­folyólag 200—200 korona illetményt helyeztek biztos kilátásba az altiszteknek és a legénység­nek. A napokban jött aztán a rendelet, amely csak 100—100 koronában állapítja meg az illetményeket. A csendőrök természetesen nin­csenek nagyon elragadtatva ettől a rendezéstől, bár ez is több mint semmi. Versenytárgyalás. A helybeli m. kir. államépitészeti hivatal március 27-én d. e. 11 órakor versenytárgyalást tart a nagybánya— kolozsvári áll. közút 34—35 km. szakaszán levő 70. számú 70 m. nyílású hid újjáépítésére. Bánatpénz 5 százalék, mely valamely m. kir. adóhivatalnál teendő le, a nyugta pedig az ajánlathoz csatolandó. A műszaki művelet, ál­talános és részletes feltételek és az ajánlati minta nemkülönben a vasbeton szerkezetre vo- votkozó különleges feltételek nevezett hivatal­nál megtekinthetők, ugyanott az ajánlati költ­ségvetés 3 koronáért megszereszhető. Tilos a vasúti kupék folyosóján tartóz­kodni, a vasúti és hajózási felügyelőség leg­újabb rendelete szerint. Tilos pedig azért, mert a folyosókon álldogáló csevegő, cigarettázó és kíváncsiskodó utasok akadályára vanrjak a ki- és beszállásnak, megnehezítik az étkező kocsik­hoz való eljutást, a dohányosok meg pláne az utasok testi épségét is veszélyeztetik. Nagyon szép, nagyon üdvös rendelet, csakhogy nem igen remélhető, hogy foganatja is lesz. Köztu­domású dolog, hogy leülni csak valahová le­het, ha pedig nincs hová, nem is lehet leülni. Már pedig nincs hová, mert {nincs hely. Min­dig több utast szorítanak össze egy kocsiba, mint amennyi az ülőhelyekre fér. Ha már most a folyosóra szorult utas elolvassa a tilalmat, amely szerint még meg is büntetik a maga hi­báján kivül, egyenesen megüti mérgében a guta. Hogy ennek elejét vegyék, legokosabb volna szép „szecessziós“ betűkkel ékes hivatalos stí­lusban írni ki a figyelmeztetést a folyosókon: „A folyósokoni település büntettetik.“ így lega- láb senki sem érti meg és legalább senki sem boszankodik. A szecessziós betűk meg arra jók, hogy el se tudja olvasni senki. Nagyon jól be­váltak ezek a betűk pl. Pesten a villamosokban. Amig a felránduló börvelyi atyafi kisillabizálja, hogy a „kocsikbani köpködés tiltatik“, vígan bepöködi a kocsi felét, mig aztán meg is érti, a másik felét. A színészekkel Zilahon midjárt szerep­lésük első napján, múlt szombaton, furcsa his­tória történt. Zene nélkül adták a Limonádé ezredest, merthogy a kották a zenészek jóin­dulatából Nagykárolyban felejtődtek. Az utolsó I percben vették észre a dolgot, intézkedni már sehogysem lehetett, megkezdték hát az előadást zenekar nélkül, elkészülve természetesen a leg­rosszabbra. A legérdekesebb a dologban, hogy a müpártoló közönség semmit sem vett észre, egész előadás alatt nagyon jól mulatott. Tap­soltak, nevettek, jókedvükben nem értek rá észrevenni, hogy a Limonádé ezredes tulajdon­képen operett volna. Két duettet is adtak elő a színpadon, természetesen ezt is zene nélkül s a muzsika senkinek sem hiányzott. Más­napra szintén operett volt műsorra tűzve, ennek a kottái is Nagykárolyban maradtak. A direktor megelégelvén a közönség hozzáér­tésének újból való próbára tételét, a társulat egyik tagját Károlyba küldte a kottákért. Sze­rencsére meg is kerültek s vasárnap már a ze­nekar is bemutatkozott. A „Limonádé ezredes“ legközelebbi előadását, amint a rósz nyelvek mondják, hatalmas plakátokon fogja a direktor hirdetni: !!! Limonádé ezredes !!! Zenével itt először!!! Amint egyébiránt halljuk, a társulat a legszebb reményekkel néz a hathetes szezon elé. Bérlet még sohasem volt Zilahon ennyi s majd minden nap telt ház előtt játszanak. Visszajöttek a csendőrök. A helybeli szárnyparancsnokságról 25 lovas és gyalogos csendőrt vezényeltek fel Budapestre a parla­menti zavarokkal kapcsolatban. A napokban bocsátották őket vissza, nagy megkönnyebü- lésére a vidéknek, mert bizony az a pár szál csendőr, aki itt maradt, ha egész nap megfe­szített munkában volt is, nem tudta megfelelő módon ellátni a szolgálatot, lopó, garázda, ve­rekedő, sikkasztó atyafiak nagy gyönyörűségére. Fehér papirosra feketével nyomtatva látja itt a „valódi : Franck: kávé-pótlék“ gyárjegyét. Kérjük, vigyázon, mert utánzatok is vannak for­galomban. Gyár Kassán. í Sonkalopás. Köröskényi Timót, városi végrehajtó följelentést tett a rendőrségen, hogy kamrájából ismeretlen tettes 12 sonkát és 15 db. kb. 60 kg. szalonnát 200 K értékben ello­pott. Falussy alkapitány Czégényit bízta meg a nyomozással. Czégényi rövidesen ki is nyo­mozta a tettest. Tudomására jutott ugyanis, hogy egy Benze Károly nevű nagykárolyi atyafi anyja mosott aznap ugyanabban az udvarban. Czégényi Benze Károly lakásán meg is találta a lopott husnemüt. Azt eljárást megindították. Lopás. Ungvári Zsigmondné följelentést tett a rendőrségen, hogy tőle Maiosán Róza és Kovács Ilona 400 kor. értékű ékszert és ruha­neműt lopott. A rendőrség kinyomozta, hogy a két jóravaló hölgy Nagyvárad felé utazott s elfogatásuk iránt megtette az intézkedést. Deszkalopás. Szilágyi Demeter följelen­tést tett a csendőrségen, hogy ismeretlen tettes dézsmálja a deszkakészletét. A csendőrség a tettest Simonka László szaniszlói lakos szemé­lyében kinyomozta. Följelentették a járásbíró­ságnál. _______________ Tá ncpróbabál. Az Orbán-féle állandó tánciskola a Csizmadia Ipartársulat árucsarno­kának emeleti tánctermében, folyó évi április hó 6-án műkedvelői szini előadással egybekö­tött zártkörű tárcpróbabált rendez. Belépti-dij: Ifjusági-jegy 1 K 60 f., nem táncolók 1 K. Karzat 60 fill. Karzati-jegy kizárólag az elő­adáshoz érvényes. — Jegyek előre válthatók a növendékeknél és az előadás napján délelőtt 9—12 óráig és d. u. 6 órától a tánciskola pénztáránál. Kezdete fél 8 órakor. A legköze­lebbi tánctanfolyam április hó 8-án veszi kez­detét. Egy tandíj lefizetése ellenében a növen­dékek két tanfolyamot látogatnak, egy kezdőt és egy haladót. — Tandijak: Hölgyek 12 kor. nrak 16 korona. Vasár- és ünnepnapi látogatás 60 f., héthöznap 30 fillér. Tyúklopás. Fekete János helybeli csiz­madia mester feljelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen tettes 12 tyúkját ellopta. Va­sárnap ki is nyomozta a rendőrség a tyuktol- vajokat két érhatvani asszony személyében, akik potom áron árulgatták a tyúkokat a Gencs- utcában. A tyúkokat elkobozta a rendőrség s a további nyomozás megejtése végett megkereste a tasnádszántói csendőrséget. Katonaorvosi ösztöndíjak orvostan­hallgatók részére. A kultuszminiszter tudatja a gimnáziumi tanulókkal, hogy a cs. és kir. hadügyminisztérium az 1913/14. évi téli félév kezdetével éppen úgy, mint az előző években, a belföldi egyetemek oly orvostanhallgatói ré­szére, akik kötelezik magukat, hogy 6 éven át mint hivatásszerű katonaorvosok a hadseregblen tényleges szolgálatot végeznek, már az e ső tanévtől kezdve ösztöndíjakat adományoz. Az ösztöndíj az első évtől kezdve az első szigorlat letételéig évenkint 480 kor., a szigorlat letétele után 720 korona és a kilencedik tanévtől kezdve 1008 korona. Az ösztöndíjra pályázók, kik kér­vényüket az érettségi vizsga letétele után és valamely egyetemre való beiratás előtt beter­jeszteni kívánják, azt a folyó év augusztus hó 1-ig közvetlenül a katonaorvosi alkalmazó is­kolába (Bécsben Wahringerstasse 52.) tartoznak benyújtani. Természetesen azokat a pályázókat veszik elsősorban figyelembe, akik az érettségi vizsgát kitünően tették le és különben is telje­sen megfelelnek. Nem lesznek hadgyakorlatok. Az idén nem lesznek hadgyakorlatok, mert a külpoliti­kai bonyadalniak miatt amúgy is be vannak hiva a tartalékosok és a tábori szolgálat van olyan instruktiv, mint a manőver. De tekintettel kel) lennie a hadvezetőségnek arra a szem­pontra is, hogy a katonai intézkedések nagy anyagi áldozatokkal jártak, amelyeket nem le­het még jobban növelni nagy hadgyakorlatok­kal. Fontos szempont volt a hadgyakorlatok lemaradására az is, hogy a tartalékosok töme­ges behívása családjaikra is nyomasztóan ha­tott. Eddig még egyáltalán nem tettek előkészü­leteket az idei menöverekre, pedig ilyenkor már az előkészületek legnagyybb része meg szokott történni. A lépfene megszűnt Nagymajtényoan és Csomaközön. A rendőrök fizetésjavitása. A belügy­miniszter a törvényhatósági joggal felruházott, valamint a rendezett tanácsú városok rendőr­ségének fejlesztésére az 1913. évi költségvetésbe felvett egy millió koronából Nagykároly város részére 6000 korona államsegélyt engedélyezett Ezt az államsegélyt a belügyminiszter első sor­ban a városi rendőrségnek legégetőbbnek mu­tatkozó s alábbiakban megjelölt szükségleteinek a kielégítésére rendeli fordítani és pedig: 1 a rendőrlegénység (rendőraltisztek és rendőrök) illetményeinek javítása; 2., rendszeres rendőri szakoktatási célokra ; 3., a legtöbb városban a közbiztonság hátrányára teljesen elhanyagolt polgári biztosi (detektív) szolgálat létesítésének, illetve fejlesztésének megkezdése ; 4., ugyancsak a közbiztonság javítása érdekében u. n. ren­delkezési alap rendszeresítése. Fenyőfát lopott a temetőből Tempfli Ist­ván fia, József. A lopás még decemberben történt, de csak most sikerült a csendőrségnek a tet es nyomára jutni. Gyár-jegy. : Modern rnhafestés: 1Vái|áía|* pÁl Legszebb rubatisztitás bármily divaiszinre. JhUIJ IhÄJ vl 4M Vegyileg száraz nton! Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz., a róm. kath* elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom