Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-10-14 / 42. szám

4-ik oldal. ______________________________________NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 42. szám Vé dekezés egy rém ellen. Se szeri, se száma azoknak a gyermekbetegségeknek, me­lyek hazánk zsenge lakosságának sorait megti­zedelik. Difterítisz, sárlach, himlő, kroup, vér­has és ezernyi más gyermekbetegség mellett pár év óta egy valóságos rém lépett fel az or­szágban : a tíidővész pusztító réme. Nem kiméi ez senkit, de legjobban belevette magát e kór az alsóbb neposzßfiyok közé, kik mehes;. gyájj, munkát végeznek, kik a sötét bányában Isten szabad levegőjéhez nagy ritkán jutnak, kik az összezsuffolt lakások testet ölő levegőjében életük nagy részét eltölteni kénytelenek. Ezek a szegény szerencsétlenek kapják meg legha- marább a tüdővész nehéz betegségét s mivel anyagi eszközeik csekélyek ahoz, hogy szana­tóriumba vonuljanak, azért hamar elpusztulnak. A statisztika bizonyítja, hogy évenként 80 ezer­nél több embér hal meg tüdővészben, pedig mint minden betegség ellen, ez ellen is lehet védekezni. A József kir. herceg Szanatórium- Egyesület több városban rendezett be szegény- sorsú tüdőbetegek részére ingyenes gyógyhe­lyeket, hol évenként sok száz tüdőbeteg nyer felvételt, talál gondozást és igen sokan vissza­kapják régi egészségüket. Ézt az egyesületet támogatni minden embernek szent kötelessége. Az egyesület most a belügyminiszter utján for­dult városunkhoz és vármegyénkhez, kérve az egyesület részére való nyilvános gyűjtés meg­indítását. Az egyesület füzeteket fog a közön­ség között kiosztani, mely a tüdővész elleni védekezés eszközét adja kezünkbe. Nagybányán még folyvást dühöng a skarlát és difteritisz. Ez a betegség valósággal a földből állott elő. Nagybányán tudvalévőén ezidőszernt a város csatornázása miatt az alsó földrétegek kerültek felszínre, melyekben igen igen sok miazmás kór volt fölhalmozva. Most minden felszínre kerülő régi földréteget már alaposait dezinficiálnak, karbolozzák az egész várost, de a kór csiráit nehéz elfojtani. Ezt c$ak azért említjük ezúttal, mert ősz felé sokan Nagybányáról almát, gesztenyét, szilvát s más gyümölcsféléket szoktak hozatni, miáltal a ve­szedelmes betegséget könnyen el lehet hur­colni. Amennyire lehet óvakodni kell. Anatómiai muzeum érkezett városunkba ■tegnap. Megnyitása ma szombaton. Ezernél több anatómiái, tudományos és mechanikus tárgyakat • tartalmaz. Belépésidij az 1. osztályba 30 f., az összes három osztályba 60 fillér. Katonáknak őrmestertől lefelé mind a három osztáiyba 30 fillér. Minden kedden délután 2 órától este 10 óráig a II. és III. osztály csak nők részére áll nyitva. Nyitva reggel 8 órától este 10 óráig. Nemzetközi kiállítás Szófiában. A szó­fiai nemzetközi kiállítás 1912. évi junius 1-én nyílik meg és szeptember 31-én zárul be. A kiállítás, a mely a bolgár kereskedelmi és föid- mivelésügyi miniszter tiszteletbeli elnöksége alatt áll, magában foglalja az ipar, kereskedelem, földmivelés, művészet, oktatás, egészségtan, élelmiszer és sportnak valamenyi termékeit. E vállalat, mely a szófiai városi hatóság és keres­kedelmi és iparkamara védnöksége alatt áll, 1912. évben a jubileumi év folyamán rendez- tetik a bolgár fővárosban, számtalan látogatót fog vonzani. Érdeklődők forduljanak az 1912. évi szófiai nemzetközi kiállítás vezetobizottsá­gához Szófiában, Sándor-tér (Alexander-platz) 5. szám alá. Iskolák a gyermekszanatóriumért. A gróf Zichy János vallás és közoktatásügyi mi­niszter kormányzata alatt .álló Gyermekszana- tórium-Egyesület, a mely a Balatonalmádi-i Zsófia Gyermekszanatóriumban a senyvedő is­kolaköteles kisdedek ápolását anyagi áldozat- készséggel Végzi, engedélyt nyert a nevezett minisztériumtól, hogy a nemes cél érdekében a tanulóifjúság között könyöradományt gyűjt­sön. A szanatórium kormányzósága ez utón is azon kérelemmel fordul a tanulóifjúsághoz, hogy nehány fillérrel egy. második szanatórium létesítéséhez hozzájáruljon. A gyűjtött összeg az iskola igazgatóságához adandó be, ahol kívánatra gyüjtőivet is be lehet szerezni. A bécsi általános közkórházak V. bel­gyógyászati osztályán végzett kísérletek alapján meg lett állapítva, hogv „a Ferencz József-keserüviz oldó és hashajtó hatása ki­sebb adagokra következik be. mint minden más keserüviznél. A természetes „Ferenc József - keserüvizet“ a betegek szívesen veszik be és folytonos használat mellett is jól tűrik“. Ezen elsőrangú orvosi bizonyítványból mindenki megértheti, hogy önönmaga érdekében jár el, ha bevásárlásánál csak a valódi „Ferencz Jó- zsef“-keserüvizet fogadja el. Elragadt lovak.. Fogarassy Károly nagy­károlyi lakos f. hó 12-én este fél 8 órakor a szőlőből két hordó mustot hozatott be. A láp lecsapoló hivatal tájékán a lovak elragadtak és őrült sebességgel vágtattaak a „Kis Pipa“-felé ; itt a lovak neki mentek a villany oszlopnak. A szekér eltört, a kocsis leesett a szekérről, fején és lábán súlyos sérüléseket szenvedett. A megvadult páriák azután egy-két akác fát ki­törtek, mig a kocsis tehetetlen állapotban a föl­dön feküdt. A helyszínen összeverődött közön­ség azonnal értesítette dr. Rooz Elemér városi orvost és a rendőrséget. A rendőrség által ki­küldött betegszállító kocsi éppen fél kilencre érkezett a helyszínére, mely a városházától gyalog 5 perc alatt megközelíthető. Igazán bá­mulatos gyorsaság! Járvány Szaniszlón. Szaniszlón a ron­csoló toroklob járyányványszerüen lépett fel, minekfolytán az alispán az elemi iskolákat bi­zonytalan időre bezáratta. Após és vő. Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van vejével ifj. Résch Mihálylyal, de azért csak úgy beszélnek egy­mással, ha előbb a revolver forgóképességet kipróbálják. Ezen gyakorolta magát Lang a na­pokban, midőn a határon vejével összeveszett. Veje azonban nem hajlandó a gondolatoknak ilyen utón való kicserélésébe belemenni és pe­dig nem szeretné apósának ezen üzeneteit át­venni s ezért büntető feljelentést tett a gyöngéd após ellen. Garázda legények feltörték a Kerekes Ödön boltja előtt felállított automata cukoráru­lót s a benne talált pénzt és cukrot kiszedvén, az automatát az ut közepére dobták. A rend­őrség nyomozza a garázda betyárokat. Hamis bukásért hét havi börtön. Kohn Márkusz nagykárolyi kereskedő még a múlt év közepén csődött kért maga ellen. A leltározás alkalmával kitűnt, hogy Kohn az áruk nagy­részét potomáron értékesítette s az igy befolyt 30—40000 koronát részben elrejtette, részben anyósának adta. A károsult hitelezők ezért csa­lás miatt feljelentést tettek Kohn ellen, amely­nek alapján a kir. törvényszék vizsgálatot ren­delt el Kohn ellen. Az eljárás folyamán meg­állapítást nyert Kohn bűnössége, miért is a kir. törvényszék a szerdán tartott főtárgyaláson Kohnt 7 hónapi börtönre és 3 évi hivatalvesz­tésre ítélte. Kohn az ítéletet megfelebbezte a kir. Ítélőtáblához. Népmozgalmi adatok. 1911. okt. 6—13-ig. Születtek: Kreska András leánya Emilia, Gindele György leánya Veronka Jakab Zoltán leánya Margit, Szász János fia János, Marián Mihály leánya Erzsébet, Tihi Lajos leánya Má­ria és Skapinyák Károly leánya Erzsébet. Kihirdetésre jelentkeztek: Erdey István Heinrich Veronnal. Házasságot kötöttek: Lukáts Pál Lipót műszaki főellenőr Temesvárról, Biró Erzsébet­tel, Biró Imre pénzügyi főbiztos leányával Kiss Tivadar cipész Görög Máriával. Meghaltak: Mihálykovits Gyula 5 hóna­pos vasúton hirtelen; Asztalos Bálint asztalos 73 éves veselob; özv. Rubin Nathánné 80 éves aggkór és Somkután Lászlóné 23 éves csont­tuberkulózis. Két katasztrális hold kert (jól bekerítve) a városban, köves ut mellett, kitűnő vizű szivatytyus kút használatával,' kertészeti czélra haszonbérbe kiadó. Hol?? Megmondja a kiadóhivatal. POSZVÉK NÁNDOR oki. gazda; a szatmármegyei gazd. egyl. volt titkára. Gazdasági szakirodája. Törv. bej. cég. —~ Ingatlan és jelzálog forgalmi iroda. SZATIÁ1 Távbeszélő 14. szám. Kanatsy-u. 7. szám Földbirtokok, háza dás-yétele, bérletek, elő­nyös biztosítások k zvetitése, jutányos: kamatú jelzálogkölcsönök kieszközlése, konvertálások lebonyolitása, gépek és mindenféle gazdasági cikkek kedvező beszerzése és értékesítései üzemtervek, gazdasági építkezések és műszaki tervek kidolgozása, becslések, szakkérdésekben felvilágosítás, egyeztető bizottságokban képvi­selet, bírósági szakértői tisztség elvállalása . ] Nagykárolyban mely czégekel t keressük fel? KOVÁCS GYÖRGY női és lérfi divatáruháza Nagykároly. Állandóan nagy raktár női ruha kelmék, min­denféle díszek, nap- és esőernyők, függö­nyök, ágy- és asztalterítők, paplanok stb. Különálló szőnyeg és menyasszonyi kelengye osztály. Szolid kiszolgálás. Szigorú szabott árak. ÜH5T Legolcsóbb bevásárlási forrás! FRANKL DEZSŐ NAGYKÁROLY. Vaskereskedés a „Debreceni kapá“hoz. (Makai-udvar.) A közelgő őszi és téli szezonra ajánlja: Z folyton égő kályhájait. Z Mielőtt bárki szükségletét beszerezné, te­kintse meg raktáramat, Klein József posztó áruházába Nagykároly, Deák Ferencz-tér. Állandó raktár : hazai és külföldi szövetuj- donságokból, úgyszintén férfi és fiú öltönyökből. NEUMAN MENYHÉRT férfiszabó üzlete. Nagykároly, Széchenyi-u. mr Megérkeztek: a legújabb divata felöltök, télikabtátok, fiú- és férfiruhák. HM Éves hirdetéseket igen mérsékelt árért közöl lapunk kiadóhivatala. ZVOLENGZKY VILMOSNÉ kristály gőzmosó, vasaló és vegytisztitó-intézete NAGYKÁROLY, Kishajduváros 1. sz. Egyedül legszébbén mos és vasal hófehér és tükör fény. Tisztit bármilyen finom ruhákat. Vidékre megrendeléseket gyors, pontos ki­szolgálás és jutányos árban végez és haza is küld. Szives pártfogásaikat kéri a nagyérdemű közönségnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom