Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-16 / 51. szám

51-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Leghasznosabb karácsonyi ajándék egy elsőrendű YarrósféD:: 10 koronával 10 évi jótállás mellett vásárolhat PUT GUTTMAN varrógépraktárában Nagykároly, Széchenyi-utcza. dór képviselő ellen. A Kúria a kérvényt eluta­sította és a peticionálókat 24.600 korona költ­ségben marasztalta el. Uj iparvasut Szatmármegyében. Hor­váth János debreceni* fakereskedő cég, mely az ország legnagyobb és legtekintélyesebb fake­reskedői közé számítható' a tegnapelőtt nyitotta meg a szatmármegyei Oláhgyíirüs és Medgye- sen átvonuló és a fővonalhoz bekapcsolt ipar- vasutját. amelyet tudvalevőleg a nevezett hely­ségek körül megvett 4000 hold erejének kihasz­nálására, illetőleg a kitermelt tűzifa elszállítá­sára épített. Az iparvasut megnyitásán a keres- delmi minisztériumot Hieronymi Pál vasúti- és hajózási főfelügyelő képviselte. Népkonyha megnyitása. Csütörtökön dél ­ben nyitotta meg a népkonyha vezetősége a népkonyhát. A megnyitási ünnepségen a város elökellö hölgyei közül ’igen sokan vettek részt. Karácsony előtti vasárnapon a keres­kedelemügyi miniszter a fogyasztóközönség ér­dekeire való tekintettel megengedte, miszerint a folyó évi december hó 24-ére eső vasárnap­ján az ipari és kereskedelmi darusítás és ház­hoz szállítás a magyar szent korona országai­nak egész területén, kivételesen esti 5 óráig akadálytalanul végezhető legyen. Ez alól azon­ban mindenrendü irodai munka ld van véve, igy ezekre jelen intézkedés nem terjed ki. A december 31-ikére eső vasárnap munkaszüne­tét azonban nem függesztette fel a miniszter. Megszűnt az ebzárlat. A 40 napra ter­jedő ebzárlat a héten megszűnt. Fizetésképtelenség. Fried Jénő helybeli bőrkereskedő fizetésképtelen. ' 7000 koronára menő passivával szemben az áruraktár .1830 K értéket képvisel, mihez még 2—300 K áctiv követelés járul. Kiegyezett. Griinvald izidor helybeli rő- fös kereskedőnek sikerült hitelezőivel egyezségre lépni. Országos állatvásárok lesznek az 1912. évbee Szatmárnémetiben. 1. Gyertyaszentelő boldogasszonyról pimzett országos vásár január 30 és 31. 2. József napi vásár március 19 és 20. 3. Fülöp Jakab napi vásár április 30 és május 1. 4. Sarlós boldogasszony napi vásár julius 2 és 3. 5. Szent Mihály napi vásár. Az izraelita ünnepek miatt a vásár napjának át­helyezése iránt a ni. kir. kereskedelmi minisz­tériumhoz felterjesztés' tétetett. 6. Erzsébet napi vásár november 19 és 23-án. Vigyázatlanság áldozata. ^Bertók Lajos és fia a napokban egy akácfát döntöttek le Pável Ernánuel hodáci lakos udvarán. A ledőlt fa egyik ága a 2—3 méter távolságban játszó kis Qroszmann Samut érte, kinek bal lábát az ág el is forte. A vigyázatlan favágók ellen a szülők büntető feljelentést tettek. A szőiőpászíor tolvaja. A vállaji szőlő- pásztornak volt két elöltöltő pisztolya, amelyet már régóta irigy tekintettel kisért egy vállaji suhanc : Fried Antal. Nem volt mivel ijesztgetni a barázdákból felugró nyulakat s szép holdvi­lágos estéken nem volt mivel beledurrantam a sötét, falusi éjszakába s a szegény Fried Antal szégyelte magát legény cimborái előtt, akik mind­nek volt egy-egy rozsdás pisztolya s mikor egyszer alkalma volt rá: bemászott Imre József vállaji szőlőpásztor viskójába s a ládából két pisztolyt ellopott. De nem élvezhette a nagy boldo gságot, mert a csendőrség tudomást szer­zett a dologról s megindította lopás miatt az eljárást. Az étvágytalanság, mely annyi embert kínoz, a rossz emésztés következménye. Az emésztési hibákat a természetes Ferencz Jó- zsef-keserüviz rendszeres használata által (reg- gelenkint 7s pohárral éhgyomorra) játszva meg lehet javítani. Vörös kakas. Csomaközön Kis Mihály udvarán annak hasonnevű fia gyufára tett szert s azzal a szalmakazal tövében játszott. Csak­hamar kigyulladt a szalmakazal, honnan a tűz átcsapott a szomszéd Mosuly György tanyájára is, kinek nagymenyiségü szénája és szalmája lett a lángok martaléka. A szülők ellen az el­járás megindult. Lopás. Schvarcz Adolf reszegei bérlő magtárának ablakát Násztán László és özv. Turcsi Józsefné betörték s onnan nehány zsák búzát elemeitek. A csendőrség a károsult bérlő feljelentésére kinyomozta a tetteseket és meg­tette feljelentését. Támadás az utcán. Bodnár Zsigmond érkörtvélvesi lakos az utcáh gyanútlanul haza­felé bahagó Oláh Andrást megtámadta és kés­sel többször oldalba szúrta. Oláh segítségért kiabált, mire a verekedés színhelyére kerültek a két ellenfél feleségei is. Az asszonyok is harcra keltek s itt is a Bodnár família bírta jobban, mert Bodnárné Oláhnét alaposan hely­ben hagyta. Kölcsönös feljelentést tetteh. Dohányt csempészni nehéz dolog, pe­dig minden pipás ember óhaja az, hogy igy december hó végén ellássa magát egy kis fi- náncolatlan szüzdohánynyal. Persze a dohány- termelő vidéken mindég kerülnek csempészek kik szállítják a fináncolatlan dohányt. Erre vál­lalkoztak Kondor Pál és neje gencsi lakosok is mert, igy gondolkoztak, ha bajjal is jár, de jö­vedelmez. A napokban azonban a csendőrök elfogták őket, s mintegy 30 kiló dohányt vet­tek el tőlük s feljelentették a pénzügyőröknél. Eossz szomszéd — ezer átok. Jaszlit zsarolás miatt följelentették. Kevés ember van a városon ki nem ismeri Weisz Józsefet. Kit másképen Jaszlinak csúfol­nak. Tisztességes foglalkozásaa hanglérozás. Vesz és elad. Ezen foglalkozása miatt is már sokat került bajba a - járásbírósággal, hol úgy tudja magát -védeni, mint egy - kriminálista ügyvéd védencét.­Weisz József özv. Ungvári Zsigmondnénak egy nyilvánosház tulajdonosa a szomszédja, ki­nek már sok borsot tört az orra alá. Tudta, hogy késő reggel férnek nyugalomra mindany- nyian s kieszelte, hogyan lehetne egy kis potya pénzre szert tenni. Gondolt merészet és nagyot s korán reggel, mikor a szomszédok pihenőre tértek az udvaron egy éleshangu kovács-ülővel és egy csengővel oly éktelen lármát csapott, hogy a szomszédok aludni nem tudtak, gon­dolván, hogy szomszédja fizet mint a köles, ha nyugalmát nem hagyja. Uogváriné tanuk előtt megkérdezte Weiszot miért teszi ezt. Weisz káján mosoly és nagy szerénykedés között előadta, hogy fizessen néki 100 koronát s akkor megszűnik a zaj. Szerény kívánságát azonban Ungváriné úgy intézte el a kedves szomszédjának, hogy feljelentette az ügyészségen zsarolás miatt. Népmozgalmi adatok 1911. december 8-tól. Születtek : Herin Sándor vonatfékező leánya Mária, róm. kath., Dapsy Kálmán borbély leánya Irén, róm. kath., Scheffler Mihály kőműves fia Ferenc, róm. kath., Jónás Jenő nyomdász leánya Szeréna, izr., Lebovits Paula leánya Paula, izr. Mikola Ambrus tanító fia Aurél, gör. kath. Kihirdetésre jelentkeztek: Tegeiy János Preiszler Máriával,Szepesi Vazul Kardos Annával. Házasságot kötöttek: — Meghaltak: Schmidt Edéné, Gindele Mária 33 éves (tuberkulózis), Tóth Ilona 1 hónapos (veleszületett gyengeség), Váradi Nagy János 67 éves (gyomorrák), Gáti Zsuzsánna sármun­kás 70 éves (aggkori gyengeség), Kerepesi József máv. főellenőr 62 éves (hátgerinoc sor­vadás) Szaniszlói Mihály 20 napos (görcsök), Jónás Gizella 3 napos (veleszületett gyengeség). Előfizetési felhívás! Amikor lapunkat megindítottuk, az a cél lebegett szemeink előtt, hogy la­punk Nagykároly város és a Vidéke, nemkülönben az Érmellék közönségének megbízható, igazságos szóvivője legyen. Nyíltan bevallott célunk az, hogy min­den rendelkezésünkre álló eszközzel elő­mozdítsuk ama vidékek kulturális érde­keit, amelyeknek szószólói vagyunk. Ép­pen ezért a lefolyt eseményeknek minden­kor igazságos és objectiv bírálói voltunk és leszünk tekintet nélkül bizonyos klikk vagy magánérdekekre. Csakis ennek tu­lajdoníthatjuk, hogy lapunk az igaz köz­vélemény törhetetlen harcosává lett, ke­rülve mindenféle lármás, sokszor valót­lanságokkal telített, erkölcsi érdekeket mélyen sértő és lealázó szenzációt. Ha pedig ilyen szenzáció néha napján fel is merült, olvasó közönségünk jó ízlésére való tekintettel diszkréten napirendre tér­tünk fölötte. Emez igyekezetüket semmi sem igazolja fényesebben mint az, hogy mindenkortávoltartottak magunkat a kósza s bizonytalan hírek világgá kürtölésétől s irodalmi rovatainkban mindig szem előtt tartottuk *az erkölcsi tisztaságot. Emellett törekedtünk arra, hogy vál­tozatos, tartalmas lapot nyújtsunk, ame­lyet bárki is kezébe vehet anélkül, hogy megmételyezné erkölcsi s világfelfogását vagy azt Ízléstelennek tartaná, Törekvé­sünk, a jövőben is az leend, hogy a köz­véleménynek puritán és igazságos szó­szólói s egyben igazságos és feddhetet­len irányitói lehetünk. Teljesen áthatva attól a gondolattól is, hogy édes hazánk boldogulása ipa­runk és kereskedelmünk hatásos fejlesz­tésétől is függ, nem is zárkózunk, de nem is zárkózhatunk el ama törekvések lel­kes támogatásától, amelyek hivatva• vau­nak emez osztályok anyagi és' erkölcsi fellendítését előmozdítani. " ; É ‘ Lapunk tehát ebben az irány kan is szigorúan tárgyilagos álláspontot fogfalva ei törhetetlen harcosa akar lenni a ke­reskedő és az iparos osztáiy jogos és méltányos érdekeinek. Hogy eszméink és reformterveink minél szélesebb körben terjedhessenek el, lapunknak egy évi elő­fizetési árát a kereskedő-társulat, O. M. K. E. valamint az ipartestület tagjai ré­szére 6 koronában állapítottuk még. Tet­tük ezt pedig abban a reményben, hogy a kereskedő és iparos osztály átlátva tö­rekvéseink jogosultságát s lapunkban fel­találva igazságos szószólóját, eme fela­datunk megvalósításában anyagilag és erkölcsileg támogatni fog. Kérjük tehát szives megrendelésükkel váltsák valóra meggyőződésünket! Aki 1912. évre előfizet, december hónapban ingyen küldjük a lapot. Teljes tisztelettel: Nagykároly és Érmellék szerkesztősége és kiadóhivatala. Karácsonyi i r i r i • r r « r r « PINTÉR GUSZTÁV ékszerésznél tárgyak es pontosan jaro zsebórák ajándékul a legszolidabb árban beszerezhetők. Javítások jól és olcsón eszközöltetnek "TUgg DEBRECEN, PIAC-UTCA 26. SZÁM------------------ (Barak-épiilet.) -----------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom