Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-13 / 2. szám

2-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. POSZVÉK NÁNDOR oki. gazda; a szatmármegyei gazd. egyl. volt titkára. Gazdasági szakirodája. Törv. bej. cég. '=—- Ingatlan és jelzál 15 forgalmi iroda. =—~ Távbeszélő 14. szám. SZATIAR. Kazincy-u. 7 szám. Földbirtokok, háza' dás-vétele, bérletek, elő­nyös bizíositásox kéz vetítése, jutányos kamalu jelzálogkölcsönök kieszközlése, konvertálások lebonyolítása, gépek és mindenféle gazdasági cikkek kedvező beszerzése és értékesítései üzemtervek, gazdasági, építkezések és műszaki tervek kidolgozása, becslések, szakkérdésekben felvilágosítás, egyeztető bizottságokban képvi­selet, bírósági szakértői tisztség elvállalása fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós laká­sán Nagy-utcán leendő megtartására 1912. évi január hó 26-ik napjának délelőtti Vs 11 órája határidőül kitü- zetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly meg jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­gok az 1881. évi LX. t-ez. 107. és 108. §-ai érteimé^ ben készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-<fz. 120. §. éheimében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1912. év január hó 11,-ik napján. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. 57—1912. vhtó szám. Árverési hirdetni :ny.v Alulírott bírósági végrehajtó &z .1881. . t.-cz. 102. és'az 1908. évi XLL t -ez 19, értelmében ezennel közhírré , teszi, hogy á d^préc^jp kir. törvényszéknek 1911. évi 20,612. V. számú véfzesé' következtében dr. Popper Mór ügyvéd',áltaj. képyjstó Dunáé bjzt. társ. debrec'erii cég .jávára '89 K'^Öd já? erejéig 1911. évi december hó •-2o-án foganatositptt- kielégítési végrehajtás utján le- és feliílfogláít.és 1100 koronára becsült ' 8096—911 tkvsz. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykároiyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr, Vetzák Éde ügyvéd által képviselt ö;v. Szilva­sán Jánosné szül. Marinkás Veronka vezendi lakosnak dr. Merts László ügygondnok által képviselt Szilvasán Demeter és neje Sajtos Flóra ismeretlen helyen lévő' amerikai lakosok ellen folytatott végrehajtási ügyében 63 kor. 25 fil­lér tőke letétbe helyezése és 15 K 90 fillérben megállapított árverés kérési költség, ezúttal megállapított 3 K eszményi bélyegköltség kielé­gítése. Továbbá a csatlakozott Kalos Pál ügyvéd, engedménye dr. Vetzák Ede ügyvéd 69 K 40 f tőke, annak 1911. junius 21-től járó 5 % ka­matai 46 K 31 f költség, k-öveteiése kielégítése végett az 5609/911. tkvi sz. alatt elrendelt ár­verés megtartására újabb határidőül 1912. évi január hó 24. napjának d. e. 9 óráját Ve- zend községházába kitűzi. 2. Ez alkalommal árverés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. törvényszék területén fekvő és a) a szaniszlói 412. sz. tkvi betétben A. 1. 1— 3/ sorsz..a. foglalt 69., 70., 71. haszonra 136—137. házszámu két házzal ellátott házas belsőségnek Szilvasán Demeter nevén álló Va részét 1017 K 50 f kikiáltási ár Va részén alul ei nem adható. b) A szaniszlói 497 sz. betétben A. I. alatt foglalt 1013., 1603., 1812., 1890., 2414., 2610., 2861., 3056., 3291., 3292., 5411., 5412., 5956., 5957., 5958., 5959., 6439., 6855., 6856., 6857., 7642., 7643., 7644. és 8312. krszámu jószág- testnek Szilvasán Demeter nevén álló Va részét a Ci—2. alatt Szilvasán János javára bekebe­lezett évenkint fizetendő 20 K készpénz élet­járadék és haszonélvezeti jog fentartásával 1290 K 50 f kikiáltási árban, azzal, hogy ez a kikiáltási ár 2h részén alul el nem adható. c) A szaniszlói 497. sz. betétben A. f 1. sorsz. alatt foglalt 4674. hrsz. szőlőnek Szilva­sán Demeter nevén álló szőlőnek felerészét ugyancsak a Ci—2. alatti életjáradék és ha­szonélvezeti jog fentartásával 6 K 50, f kikiál­tási árban azzal, hogy ez a kikiáltási ár 2/s ré­szén alul el nem adható. d) A szaniszlói 1113. sz. betétben A.fi. sorsz. alatt foglalt 6197. hrsz. II. fordulóbeli homoki szántónak Szilvasán Demeter nevén álló felerészét 43 K kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási ár a/3 részén el nem adható'. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bá­natpénzül a kikiáltási ár 10 °/ö-át készpénzben avagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/1881 1. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított el­ismervényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 10%-áig nyomban ki­egészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetéu az Ígéret fi­gyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a tkvi. hatóságnál, valamint Szamszló és Érkörtvélyes községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1911. december 18. A kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság Dániel Sándor s. k. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : Fógel, kir. tkvvezetö. Van szerencsém a nagyér deniü sportkedvelők szives tudomására hozni, hogy az idei korcsolya szezonban fényes villanyvilágítással rendeztem be. mm "A világítás este 5 órakor kezdődik é? 8 óráig tart. — Bérletjegy egész szezora: felnőtteknek 15 K., diákoknak 5 K. Egyes , jegyek felnőt­teknek 60. fid., diákoknak 30 ,fiii. Egy pár korcsolya egyszeri használatra 26 fill. £ nagyérdemű közönség rendelkezésére 2 tágas szoba áll. Szíves' pártfögásiíkt kérve, MÜSKA JÁNOS gőz- és káüfürdőtuíajdonas, maradok teijes tisz.elettel Kölcsey-uteza 24-ik = szám, | . s.v.,'t j'Ce<, w«, vV i>\*>v a legjobban szerkesztett, teljesen független, nagy előkelő napilapot járatni sísajt, fizesse elő Vasárnap: „Asszony“, „Gyermek“ mellélettel. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Az-40 Egy évre K 28.­Fél évre „ 14.­Hegyed évre „ 7.­Egy Mnapra „ 2.40 újság terjedelme rendesen 32—36- oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 80—100—200 oldal. MEGRENDELÉSI CZIM : AZ ÚJSÁG kiadóhivatala Budapest, VII. kerület Rakóczi-ut 5I-ik. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom