Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-08-05 / 32. szám

32. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. ÉRMELLÉK. OMKE Érmihályfalván. Lapunk jelen rovatában már a múlt számban foglalkoztunk az érmihályfalvai kereskedőknek a nagykárolyi csoporthoz való társulásával és ezzel az OMKE-be való belépésével. Annak idején — még mielőtt az érmihályfalvai kereskedők eme lépéséről csak sejtelmünk is lett volna, — meg­írtuk egy ízben részletesen az OMKE céljait, terveit és ismertettük hivatalos programmját. Hogy mennyivel fontosabb lesz most a nagykárolyi fiók munkája, amely kebelében egy szomszéd és az országos egyesületbe eddig még nem tartozott város kereskedelmi társadalmát viszi be magával, megállapítható azokból a gazdasági körülményekből, a melyek Nagykárolyt az Érmellékkel és pedig első­sorban Érmiháiyfalvával összekötik. Csak egy kis részben közeledés kell s egyszerre megindul a két város között a legszükségesebb egyesülés. Az ország kereskedelme megérezte azt, hogy hatalmas, egységes, országos szervezetté való tömörülése most már elengedhetetlenül szükséges; látta, hogy a magyar kereskedő osztály nem fog­lalja el a közbecsülésben azt a polcot, a mely hivatásánál és gazdasági jelen­tőségénél fogva teljes mértékben megil­letné. Ezért sorakoztak a kereskedők egy erős, impozáns társaságba, amely „gátat vessen minden olyan áramlatnak, mely a kereskedelem jogos érdekei ellen, a ke­reskedők becsülete, avagy tisztességes megélhetése ellen támad“. Az egyesülésnek ezt a szükségessé­gét a központban érezték meg; ott in­dították meg azt a nagy mozgalmat, a mely ma már az egész kereskedelmi osztályt szárnyai alá vonja. Tehát ott, ahol pedig aránylag sokkal jobb a ke­reskedők helyzete, mint a vidéken. Minél kisebb a hely, minél szükebb a kör, annál nagyobb szüksége van ott a kereskedelemnek az egyesülésre, mert annál nagyobb mértékben érzi a keres­kedelem azokat a hátrányokat, amelyek­nek korrigálására, rendezésére, illetve eloszlatására az egyesülés történt. Természetes tehát, hogy amig nagy mértékben szükséged ezt Nagykároly vá­ros kereskedelme, úgy aránylag még na­gyobb mértékben szüksége van Érmihály- falvának, amely egymagában EMKE-fiókot nem alkothatván, egyesül a nagykárolyi csoporttal. Ha majd ez az egyesülés továbbra is ily öntudatosan halad, ha majd min­den legkisebb helyiség rájön arra, hogy ilyen utón juthat bele abba a nagy tár­saságba, amint azt Érmihályfalva tette, akkor keresztülvinné az Omke azt célját, mely szerint életre akarja kelteni a ma­gyarkereskedők szunnyadó önérzetét, el akarja érni, hogy ennek az érdemén alul értékelt osztálynak minden egyes tagja tudatára ébredjen hivatása fontosságának s eléri azt a magas és szép, igazán a modern haladáshoz méltó célt, hogy: „legyen béke a magyar társadalomban, legyen összhang a gazdasági élet ténye­zői között.“ Szerves egészszé óhajt tömörülni a kereskedelem; nem azért, hogy háborút indítson, hanem azért, hogy békét csi­náljon. Ma ember ember ellen, osztály az osztály ellen küzd. Téved, aki azt hiszi, hogy az egyesülés támadókká teszi a zárt sorokat. Nem. Csak tekintélyt szerez az egyesült erőnek és épen megakadá­lyozza azt, hogy egy épen a rendezet­lenség miatt gyöngének tartott csoportot folytonos apró-cseprő, de néha nagyobb támadásokkal rendezetlen chaotikus harcba kényszerítsenek olyanokat, akika tisztességes és nem harci, csupán a kor haladásával lépést tartani vágyó szándé­kokkal egyesült kereskedelem előtt ba­rátságosan kalapot fognak emelni. Az egyesülés egymagában már olyan jelentőséges tényező egy ilyen impozáns osztály beléletében, hogy még minden további munka nélkül is tiszteletet kell, hogy ébresszen a társadalomban önmaga iránt. Annál nagyobb mértékben fog ez fennállani akkor, ha az egyesült erők nem térnek pihenőre az egyesülés után, hanem komoly, igazi társadalmi munkát fognak kifejteni. Ezért ünnepeljük mi Érmihályfalvát akkor, amikor a nagykárolyi csoportba lép, ezért üdvözöljük abból az alkalom­ból, amikor bevonul az Omkébe és ki­veszi részét abból a társadalmi mozga­lomból, amely ma már minden vonalon megindult és sok helyen már rég mun­kában van. Mert igy Nagykároly város társadal­mához érdekkel is fűzött várost, sokkal, nagyon sokkal közelebb érezzük most magunkhoz az érmihályfalvai kereskedő­ket és velük Érmihályfalvát. Aki a csendőrrel szembe száll. Az ellopott 60 korona. Verekedés a vasúti állomásnál. Virág János reszegei pályamunkás e hó 2-án Mihályfalvára jött fizetését felvenni. Ez megtörténvén Papp József szaniszlói társával egy pohárka borra egy vendéglőben betértek Onnan kijővén Papp József azt vette észre, hogy 60 kor. pénze, amit szintén az imént fel­vett eltűnt. Azonnal jelentette a dolgot az állo­másnál szolgálatban levő csendőrőrsvezetőnek s közölte vele, hogy a gyanuja Virágra irányul. Az őrsvezető erre felszólította Virágot, hogy kövesse, ki azonban a parancsnak ellenszegült. Nagy nehezen mégis sikerült az ellentálló mun­kást az első osztályú váróterembe bevonszolni. Ebben a pillanatban Virág hirtelen torkon fogta a csendőrt, ki azonban egy ügyes fogás­sal ugyanazt művelte támodójával, ami neki nem sikerült. Erre a vasútnál levő 30—40 főnyi pályamunkás a lefegyverezett cimbora megmentésére sietett, de a vasúti tisztviselők és a gyorsan előkerült csendőr segitő-csapat a rendet helyreállította. Virág János a csendőr­ségi laktanyába kisértetett, ahol a dologról jegy­zőkönyvet vettek fel s nyomban elbocsáttatott. A 60 korona nyomát Papp József most bottal ütheti, mert a pénz jószivü pártfogója eddig nem jelentkezett. Talán holnap sem. HÍREK. Uj jegyző. Gyanta hözségben a meg­ejtett jegyzőzválasztás alkalmával egyhangúlag Bérezel György jásási Írnokot választották meg. Szarvasmarha- és ló-kiállitás Érmi­hályfalván. Az „Érmihályfalva és Vidéki Gaz­dakör“, a nagyméltóságu in. kir. földntivelésügyi miniszter ur, „Biharmegyei Gazdasági Egyesii- sület“, Biharvármegye lótenyésztő bizottsága és a biharvármegyei gazdasági felügyelőségnek tá­mogatásával folyó évi, szeptember hó 3-án Ér­mihályfalván, a vásártéren szarvasmarha- és ló- kiállitást rendez. A dijakat a m. kir. föidmive- lésügyi miniszter ur adományozte. Cégváltozás. Koling György hengergőz­malom és növény-olajgyár tulajdonos fiát maga mellé társul fogadta s a céget „Koling Cyörgy és Fia" néven vezetik tovább. Földrengés. Ottomány községben az elmúlt vasárnap reggel 6 órakor pár másod­percig tartó gyönge földrengés volt, — amely elvonult Gálospetri és az Érmiháiyfalvához — tartozó tanyákon keresztül is. Nagy volt a ré­mület minden felé a nép babonás félelemmel telt el és imádkozott az erős Istenhez, aki an­nyira hatalmában tartja a gyenge embert. Az „Érmihályfalvai Gazdasági Nép­bank“ részvénytársaság múlt vasárnap tartott közgyűlés az alapszabályokat elfogadta, s a megalagulást kimondta. A megejtett szavazás után: Vezérigazgatóvá Dancinger Lajos, igaz­gatósági tagokká: Biró Sándor, Freund Rofael, Fekete László, Kuling György, Spilaner Frigyes, Grósz Lajos, Strassner Adolf. Rosenfeld Genrik, felügyelő-bizottsági tagokká: Deutsch József, Róth Lipót, Kállay Lajos, Klór Antal válasz­tattak meg. Az alakuló közgyűlés végeztével a megválasztott igazgatóság mindjárt ülést tar­tott amelyen ügyésszé dr. Jakobovits Emánuelt főkönyvelővé Jakabovits Sándort, segédköny­velővé, Vajda Rudolfot pénztárnokká, Straszner Adolfot választotta meg. Az uj pénzintézet e hó 15-én megkezdi működését. Kolera hir Érmihályfalván. A múlt hét szerda délutánján nagy rémületett okozott a pályaadvaron az Érsemjénből jelentett ama hir, hogy az Érmihályva felé haladó személy- vonaton egy gyermek kolera gyanús tünetek között meghalt, s egy másik betegedett. — A hir csakhamar bejárta az egész várost, s min­denütt nagy félelmet idézett elő. Bihari Gábor h. állomás főnök intézkedésére csakhamar meg­jelent Fráter Gáspár vasúti és dr. Andrássy Ernő járási orvos, s várták az érkező vonatot, hogy annak utasait megvizsgálják. A vonaton azonban már a halott gyermeket megvizsgálta Szirmay Vilmos érsemjéni orvos, s konstatálta, hogy bélhurultban halt meg, mig a másik gyermek a rémülettől és a kocsiban levő rossz levegőtől lett rosszul. A vonat megérkezte után ezt az Érmihályfalvárói kiszállt két or1 os is megállapította, s a kishalottat elszállítottak, beteg testvérét pedig kezelés alá vették. Óva­tosságból azonban a kocsir, mely a halott gyermeket hozta, mégis fertőtelenitették. Felborult a motor. Ács Károly géprak­táros és Landauer József bádogos segéd mo­torbicikli versenyt rendeztek. — Mikor teljes gyorsasággal haladtak Ács moiuija felfordult, s tulajdonosa súlyos sérüléseket szenvedett. Vörös kakas. Az érmihályfalvai határ­ban levő Pásztor-féle tanyán elégett egy ka­zalszalma. A tűz oka még nem derült ki. Véres szerelmi dráma a vasúti állo­máson. Reménytelenül szerették egymást Józsa Lajos debreceni géplakatos és Ungvári Nária. A legény a fővárosban dolgozott s a múlt hét elején jött haza. Szombat este együtt sétáltak a nagycserei vasúti állomás mellett a sínek mentén s a legény hosszas rábeszélésére elha­tározták, hogy együtt halnak meg. A leányt azonban az utolsó pillanatban félelem fogta el, úgy, hogy Józsa szinte erőszakkal nyitotta fel a száját és háromszor beié lőtt revolverével. Majd karjára vette a leányt s a közeldeő vonat fele vonszolta. A nehéz teherrel azonban nem boldogult. Letette tehát a már közben kiszen­vedett leányt a fűbe s magát pedig a vonat alá vetette. A vonat azonban csak súlyosan meg­sebesítette, életét nem oltotta ki, úgyhogy hal­dokolva szállították be a debreczení kórházba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom