Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-10-11 / 41. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 4L szám teljesen kimerült, de előállott egy 20000 koro- nányi tulfizetési hiány is, amely aztán fenti intézkedést vonta maga után. A kereskedelmi továbbképző esti tan­folyam megalakult és az előadások f. hó 9-én este meg is kezdődtek. A jelentkezett növen­dékek száma 17. Az előadó tanárok a követ­kezők: Balabán János — kereskedelmi számtan, Darabánt András — áruisme és kereskedelmi földrajz, Sarkady Sándor — könyvviteltan, gyorsírás és gépírás, dr. Vetzák Sándor — kereskedelmi és váltójog. A jelentkezéseket még mindig nem zárta le a vezetőség, hogy akik később gondolják meg magukat, nehogy vég­legesen megúsztassanak a tanulás lehetőségé­től. Uj jelentkezőket még mindig felvesz Pucser Károly elnök. Kolera Szatmármegyében. Megjelentek megyénkben is. a kolera fekete hírnökei Tisza- becsen fordult elő az első eset, amely halállal végződött. Újabban Kisarból tettek jelentést a fehérgyarmati főszolgabíróhoz, hogy Bállá Ká­roly gazdálkodó szerdán koleragyanus tünetek közt meghalt. A hatósági boncolás ázsiai kole­rát állapított meg. Alispáni intézkedésre a cs. és kir. 5. gyalogezred szatmári zászlóaljától egy század legénység vonult ki két tiszt vezetésével Vásárosnamény környékére, hogy a Tisza vizé­nek használatától a lakosságot visszatartsák. Az iparos továbbképző tanfolyam ve­zetésével az Országos Technológiai Egyesület Darabánt András polgáriskolai tanárt bízta meg, ki már meg is tette a szervező lépéseket. Az előadó tanárok már ki is vannak jelölve, csak a jóváhagyás kiányzik még hozzá. Egyben lé­péseket tett a vezetőség arra nézve is, hogy a tanfolyam tárgyai közé felvétessék még az áb­rázoló rajzolás is, azoknak az iparosoknak a számára, akik alaprajzok, metszetek és egyéb tervek alapján kell, hogy dolgozzanak. Ilyenek pl. az asztalosok, építőiparosok, kovácsok, la­katosok, bádogosok. A tanfolyamra eddig már 28 jelentkező van, azonban még mindig sokat remélnek. Kisgazdák figyelmébe. Ismételten figyel­meztetjük kisgazdáinkat hogy a földmivelés- ügyi miniszter 50 ezer korona hitelt engedé­lyezett ez évben oly célból, hogy a járási kir. állatorvosok bármely időszakban szegénysorsu kisgazdák állatait lépfene, serceüszög és sertés- orbánc ellen ingyenesen beoltsák. Ama község kisgazdái, ahol a betegségek valamelyike évről évre elő szokct fordulni, a baj orvoslása végett teljes bizalommal keressék fel az illetékes járási illetve a városi állatorvost. Teaházak Magyarországon. Nemes szándékú nagyarányú mozgalmat indított a fi­atalkorúak óiiási halandóságának csökkentésére, a fiatalkornak nagyváradi felügyelőbizottsága. Molnár Géza' kúriai biró elnök aláírásával ter­jedelmes, komoly tanulmánynak is beillő kör­iratot bocsátott most ,ki, amelyet az ország összes, igy városunk jótékony intézményeinek és egyesületeinek is megküldött a mozgalomhoz való csatlakozás végett; országos agitáció utján törvényhozási intézkedést akarnak a nagyváradi emberbarátok kisürgetni arra nézve, hogy a korcsmák és italmérések minden vasár- és ün­nepnapot megelőző este nyolc órától a vasár- és ünnepnapot követő köznap reggel hat órá­jáig kötelezően zárva tartassanak; az égetett szeszes italok korlátlan kimérése a kávéházak és cukrázdák kivételével szűnjék meg és bün­tetés terhe alatt tiltsa meg a törvényhozás a fiatalkorúak korcsmában és italmérő helyisé­gekben való tartózkodását, úgyszintén részükre bárhol szeszes italok kimérését. Végül szüksé­gesnek és kívánatosnak jelzik a közönség nép­szerű előadások s képes ábrázolatok utján való felvilágosítását és állandó oktatását a szeszes italok káros voltáról s azok fogyasztásának vé­szes következményeiről. Felhívják a jótékony- sági egyesületeket arra, hogy teaházakat állít­sanak fel, amelyekben teát és más alkoholmen­tes italokat a lehető legolcsóbb áron bocsát­hatnának a közönség fogyasztására. — Hihető, hogy ezt a szép s a jövendő nemzedék fejlő­désére jelentőséges programmot általános ér­deklődés s pártolás fogja felkarolni és a sok hangos jótékonysági jelszó után egyszer már komoly intézményes cselekedet következik. Országos állatvásárok vármegyénk­ben október hóban: 13-án Nagypaládon és Szinérváralján; 17-én Csengeren; 20-án Avas- újvárosban ; 21-én Érendréden ; 31-én Magyar- berkeszen. A dohányfogyasztás csökkenése. A do­hányjövedék első félévi, most megjelent kimu­tatásában is híven visszatükröződik a gazdasági válság szociális hatása. Az elmaradt szokásos 5—8 százalékos emelkedés helyett kerekszám­ban 2 százalékkal csökkent az év első felében a dohányfogyasztás. A jobb fajok fogyasztását a krízis csökkentette, az olcsóbb dohányfajták forgalmának csökkenését a feszült külsőpoliti­kai helyzet okozta, mert ennek folytán 300.000 ember volt hosszú ideig Boszniában. Különö­sen az év első hónapjai voltak a rosszak a fogyasztásra; márciustól fogva javult a helyzet. A pénzügyminisztérium jelentése szerint az év első felében 30 millió szivarral és 1000 millió cigarattáva! kevesebb fogyott el, mint a múlt évben. Üsző és borjas tehén díjazás. A szat- mármegyei gazdasági egyesület a nagykárolyi m. kir. gazdasági felügyelőséggel karöltve e hó folyamán a szarvasmarha-tenyésztés felvirágoz­tatásán, a gazdák buzgalmának serkentésére 2000 K-t. oszt ki kisebb-nagyobb jutalomdijak­ban, a szép jószágokat tartó gazdák között. A díjazások a következő községekben lesznek megtartva; október 19-én Pribékfalván, 21-én Nagyecseden, 24-én Ombodon, 26-án Matolcson. Nagy tűz volt e hó elején Dobra köz­ség határában. Özv. Csenteri Lászlóné takar­mánya gyuladt ki, leégett 53 kereszt buzaszal- máája, ebből tüzet fogtak a Sógor Sándor, Nagy Győri Feri, Simay stb. gazdák búzája, zabja, szénája és mindenféle takarmánya. 15 gazdá­nak van a nagy tüzből kára, melynek összege 3215 koronára van becsülve. Részben biztosí­tás révén megtérült. Türelmetlen őrletője akadt a gebei molnárnak. Kinczler Ferenc azt kívánta, hogy neki előbb őröljön, mint a többieknek, akik előbb jöttek. Minthogy a molnár ezt nem akar­ta teljesíteni, mellen ragadta és a késével le akarta szúrni. Megfogták.­Betörtek Hken a Gold Ármin üzletébe és onnan fűszerárukat és pénzt loptak el. A szerelem vége. Putosnai Ilona nyir- csaholyi lakost kihívta szeretője az utcára s mikor az gyerekével karján kiment, elverte. A tettes, Szemán István azt vallja, hogy az asz- szony szerelmével üldözte, azért verte el. Való­színűbb azonban, hogy bosszúból, mert az lo­pásért feljelentette. Háborúzó dohányosok ellen tett a csendőr­ség feljelentést. Maday György és felesége, to­vábbá Nagy Gyöigy domahidai dohányosok olyan botrányos veszekedést és a végén vere­kedést rendeztek, hogy közerkölcs és közcsend elleni kihágás címén megindították ellenük az eljárást. Tűzbe jött a boglya a szó szórós ér­telmében. Halász K. János domahidai gazda nedvesen rakta össze a lucernáját a határban. A hatalmas boglya belsejében lassankint a bom­lásnak indult lucerna olyan nagy meleget fej­lesztett, hogy végre kigyuladt és földig leégett. Megverték az albirót Olcsvaapátiban a legények, mert zajos mulatozásukba beleszólt. A tettesek Balo.g Bertalan és Lajos. Olcsó húsnak hig a leve. Higabb már nem is lehet, mint mikor Kraszna a leve. Eb­ből húztak ki a királydaróci határban a cigá­nyok egy elhullott juhot, megnyuzták és meget­ték. Persze kutyabajuk Kolera elleni védekezés! A kolerajár­vány veszedelme ellen elsősorban a leginkább tiszta csira- és baktériummentes ivóvíz élvezete által védekezhetünk. Mint ilyenek, különösen ajánlhatók a Schönborn Buchheim gróf féle uradalmi Polenai, Szolyvai és Luhi Erzsébet természetes tiszta égvényes ásványvizek, mert ezek állandó orvosi felügyelet mellett abszolút tisztán, mindig friss töltésben a modern hygienia követelményeinek megfelelőleg kerülnek forga­lomba, de különösen most a kolerajárványra való tekintettel ezen vizek oly szigorú hatósági felügyelet és ellenőrzés mellett lesznek töltve, kezelve és forgalombahozva, hogy az biztos garancia arra, hogy ezen vizek élvezetével hathatósan védekezzünk a kolera ellen. Ezen vizeknek különösen most egy asztalról sem szabad hiányozniok. Kapható mindenütt! Ellopta a helybeli állomás főnök sapkáját Csobi András csavargó napszámos. Régi libahús származásáról rántotta le a lepleit a csendőrség. Egy éve, hogy ellopták Szabó András 2 drb. libáját Szamoskéren. Az ember Amerikában volt, az asszony pedig nem tett feljelentést. Most, hogy Szabó előkerült feljelentést tett a csendőrségnél, mely a tette­seket Vincze József és fiai személyében derí­tette ki. Pontos fizetők. Vajda Sándor és Leitner Ferenc helybeli építők különféle jogcímeken több helyről adósságot vettek fel és mikor fizetésre került a sor nem voltak hajlandók ebbeli kötelességüknek eleget tenni. Elutazáso­kat nem jelentvén be senkinek Amerika biztos partjai felé vették utjokat, a fizetést persze a nagyharangra testálták. Leitner Ferenc, Buch- mann Márton helybeli kőműves mestert is meg­károsította olyanformán, hogy tőle elutazása előtt irt kötelezvény alapján egy földbirtokos ismerőse által egy helybeli bankban 7000 ko­rona elsőbbségi jelzálog kölcsönt vett fel. Buchmann Leitnert és a felvevőt csalás bün­tette miatt feljelentette. Kézrekeritése érdekében az eljárás megindult. Kádba fűlt Szaniszlón egy kis leány. Kchak János szaniszlói lakos a vele egy ház­ban lakó Lajti Józsefre bízta 1 éves kis leányát, amig ő a faluba dolga után elment. Közben a gye­reket magára hagyták, aki játszás közben egy kád vizbe esett és belefulladt. Betörtek Hiri András irinyi la-os há­zába, mig ő távol vált és onnan élelmiszereket loptak el. A gyanúsított tettes kihalgatás alatt nem. Darkász Ferenczné ismeretlen tettes el­len fe jelentést tett, ki az ő neve alatt kiállított nyilatkozat alapján az ipari hitbizománynál fekvő 1200 korona értékű betétkönyvét ellopta. Az ország összes rendőrségi és csendőrségi hivatalai felhívást kaptak a tettes elfogatására. Kivándorló. Egy sürgöny fekszik előttem.. Pozsonyból adták fel Hodászra. Sürgöny választ kérek, Illés Lajos 18 éves hodászi földmives, hova micélból utazik, nem terheli őt a kivándorlási törvénybe ütköző, vagy bármely más cselekmény. Határrendrőség. A sürgöny hátára van Írva a válasz, me­lyet a kántorjánosii csendőrőrs adott fel a po­zsonyi határrendőrségnek: Illés Lajos hodászi lakos útlevél nélkül Amerikába szökik, büncselemény nem terheli. F. Őrmester­Szóval — Illés Lajost elcsípték!

Next

/
Oldalképek
Tartalom