Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-11-08 / 45. szám

45. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Fogy is a számuk napról-napra. Ötévi börtön, nyilvános korbácsolás és a pofájába bélyeg kell az ilyen emberségéből kivetkőzött bestiának, aki tönkretett egzisztenciák, nyomorba döntött lelkek árán és elvesztett gyermekét sirató anyák boldogtalanságán keresztül jut keresethez. HÍREK. TÁJÉKOZTATÓ. A Régi Kaszinó könyvtára nyitva van a délelőtt ■folyamán. A Polgári Kaszinó könyvtára nyitva van minden­nap d. e. 12 órától 2-ig. Nagykároly város képviselőtestülete által 1913. évi november 9 napján délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében tartandó rendkivüli közgyűlés tárgysorozata : 1. Az Apolló mozgófényképszinház igazgatósága: Weisz Mór kereskedő, erdőszentgyörgyi lakos kérelme a városi színházbérletére vonatkozólag megkötött szerződés módosítása s annak megengedése iránt, hogy a vetítőgépet a színház karzatán állíthassa fel. 2. A nagykárolyi izraelita nőegy­let kérelme az általa fenntartott népkonyha segélyezése iránt. 3. Linharí Vilmos kérelme a szinházfüggönyön való hirdetés jogának bérbe­adására vonatkozólag hozott 167—1913. kgy. számú véghatározat módosítása iránt. 4. A te- herfuvarosok részére várakozóhely kijelölése tárgyában intézkedés. 5. Szabó Ferenczné szül. Szilágyi Máriával s Lukács Lajossal a Kende­res-utcai vizlevezetés érdekében megkötött ki­sajátítási szerződés és vázrajz jóváhagyása. 6. Bodnár Béla kiskorú illetőségi ügye. 7. Az 1913. évi október 27-én tartott pénztárvizsgálat al­kalmával felvett jegyzőkönyv bemutatása. Előléptetés. Máv debreczeni üzletveze­tősége Opitz Károly helybeli mozdonyvezetőt főmozdonyvezetővé léptette elő. Eljegyzés. Dr. Porges Ármin liptószent- miklósi ügyvéd tegnap eljegyezte Brichta Miksa helybeli nagykereskedő, a kereskedelmi társulat elnöke és neje leányát: Alicét. Előléptetés. Dr. Benedikt Márk állam- vasúti felügyelő a IV-ik fizetési osztály 2-ik fizetési fokozatából ugyanannak a fizetési osz­tálynak I-ső fizetési táblázatába lett előléptetve. fiinevezés. A debreceni kir itélőtába el­nöke dr. Török József ügyvédjelölt szatmári lakost a debreceni ítélőtábla kerületébe segély- dijas joggyakornokká nevezte ki. A „Kölcsey Fgyesület“ november 1-én délután 6 órakor a vármegyeháza alispáni kis­termében választmányi ülést tartott, A választ­mányi ülésen elnöklő dr. R. Nagy József egye­sületi titkár üdvözölte a megjelent tagokat s a választmány határozatából felajánlotta az ügy­vezető elnökséget Bárczy Istvánnak, aki a jelö­lést elfogadta és hálás szavakkal köszönte meg a bizalmat. Majd a választmányi ülés elhatá­rozta, hogy az alapszabályok értelmében rend­kivüli közgyűlést hiv össze és ezzel egybekötöt estélyt rendez 1913. novemben 16-án, délután 6 órakor a vármegyeháza nagytermében. A rendkivüli közgyűlés tárgya és elnöki állásnak választás utján történő betöltése. A gyűlést követő estélynek a műsorát alább közöljük, Megnyitó. Tartja : az ügyvezető alelnök. Nyitány. Előadja : az egyesület zenekara. Rajzok. Irta és felolvassa: Szentiványi Béla. Gábor Inka ma­gyar nótákat játszik cimbalomkisérettel. Dr. R. Nagy József magánjelenetet ad elő. Az egyesületi zenekar Haydn szinfoniát játszik. Belépődíj nem tagok számára 1 K, diákjegy 40 fillér. A közönség pártolását kérjük e szép estély alkalmával. Kinevezés. Dr. Sereghy Mihályt nagy­váradi kir. Ítélőtáblái bírót a király a m. kir. Kúriához bíróvá nevezte ki. A reformáció emlékünnepét igen szép, magas nivóju estélyen ülte meg a Protestáns Társaskör. A nov. 2-án d. u. lefolyt ünnepély műsorából különösen kiemelendő Pálur István ref. s. lelkész szép nyelven mondott ünnepi beszéde, Rédey Károly ev. lelkész tartalmas felolvasása a protestantizmus szellemi és anyagi áldásairól, továbbá Kürthy Károly ref. s. lelkész frenetikus hatással előadott nagyszabású sza­valata. A szép ünnepélyt vallás különbség nél­kül szép számú közönség élvezte végig. Jönnek a színészek! Mint értesülünk f. hó 20—25 között Neményi Lipót színigazgató városunkba érkezik, hogy a müpártoló közön­séggel a bérleteket a közelgő színi szezonra megkösse. Járvány a megyében. Magyarkékes köz­ségben a kanyaró járványszerüleg fellépett. A községet zár alá helyezték. Szarvasmarha díjazás. A szatmármegyei gazd. egyesület a nagykárolyi m. kir gazdasági felügyelőséggel együttesen a múlt héten tar­totta meg négy községben az üsző és borjas tehén díjazásokat. E díjazásoknak célja az ál­lattenyésztés fellendítése terén kifejtett fárado­zások pénzbeli jutalmazása, másrészt buzdítás a vidék tehéntartó gazdáira nézve, hogy állat- állományaikat igyekezzenek a vidéknek meg­felelő fajta gondos nevelésével folyton fejlesz­teni, ez által anyagi boldogulásukat előmoz­dítani. A leglanyhább érdeklődéi mutatkozott Nagyecsedben a verseny iránt, csak 30 dara­bot hajtottak fel. Pedig tekintélyes dijak kerül­tek kiosztásra. Igen szép állományt mutatott be Ombod község. A tenyésztés nyugati bony- hád vidéki tarka tehenekből igeit szép példá­nyok voltak. E szép marhaállvány Tichy állat- felügyelő buzgalmának eredménye, kinek azon célú tanácsára, hogy a szatmári piac bő ellátása végett jó iejelő teheneket vegyenek, mintegy 30 drb. faj tehenet hozattak az ombodiak. Eb­ből tenyészett ki a szép szarvasmarha állomány. Kivándorlási hiénákat Ítélt el ismét a a szatmári törvényszék. Az elitéltek: Zuckerman Izsák és Mayer Hers. Fejenként 4—4 havi fogházat és 200—200 K pénzbüntetést kaptak. Hirek az Apollóból. A városunban meg­telepedett mozgó-szinház vállalat mindjobban megnyeri a közönség becsülését és kedvelését. Az első előadás teknikai hibáit a gépmester teljesen kiküszöbölte s a drága pénzen vett, elsőrendű gép most hibátlanul működik. A ké­pek igen szépek, tiszták és nem rezegnek. A város épen vasárnap fogja tárgyalni azt a mó­dosítást is, hogy a képeket elölről vetíthessék, a karzatról, ami még teljesebbé teszi a képek szépségét. A város érdeke is azt kívánja, hogy ne gördítsen akadályt a mozi életképessége elé, mely mint a városi színház állandó bérlője s a rendőr és tűzoltó-dijak fizetője a városnak is jövedelmet hoz. A legközelebbi műsorból kü­lönösen a Johannisták cimü nagyhatású törté­nelmi darab emelendő ki. A [későbbi napok műsorából a Hősies szerelem és a Végzetes szenvedély emelendők ki. F. Hő 16-rá pedig lehozza a társaság ismét a világhírű, csodála­tos hatású filmet, a Quo Vadis-t. Tüzek. Ismét tüzek és pedig nagyok. Az első f. hó 6-án este a Somos-kut melletti cse­lédház égett le. A nagy tűz tegnap, 7-én dél­előtt tört ki, mikor a Patz Antal sörraktára gyulladt ki. A hatalmas épülei, melyben sok áru is volt felhalmazva, óriási munkát adott tűzoltóinknak, kik emberfeletti munkát is vé­geztek, mig a szél által is élesztett tüzet elfoj­tották. Alig csillapult le az a tüzriadalom, épeu ebéd idejében az előbbi helyhez közel egy nagy csűr lobbant lángra. A kifáradt tűzoltók ujult erővel fogtak ismét az oltáshoz és igen szép, valóban önfeláldozó munkával gyorsan elejét vették a tűz továbbterjedésének. Akár egyenkint fel lehetne sorolni a derék és lelkes tűzoltók sorát, akik egyrészt túlszárnyaló buzgalommal, fáradhatatlanul dolgoztak az oltás sikeréért. Az önkéntesek igen kevesen jelentek meg, de akik ott voltak eredményesen működtek közre az oltásban. A kivonult katonai segítség, mely mintegy 50 emberből állott és igen nagy se­gítségére volt a tűzoltóságnak. Elismerés illeti a parancsnokságot, hogy a tűzoltóparancsnok egyszeri kérését, hogy a tüzeseteknél a kato­naság segédkezet nyújtson, — teljesítette. A második nagy tüzből, meg a Kugler György Petőfi-utcai csűrét a belerakott sok takarmány­nyal együtt elhamvasztotta, átjutott a szálló pernyék utján a mintegy 800 lépésnyire levő Róth József-féle udvar nádfedeles kis mellék- épületére is, hol azonban a háziak és a se­gítségre sietők hirtelen elnyomták az erősödni kezdő tüzet. Eközben majdnem szerencsétlen­ségtámadt abból, hogy Schnell Imre kereskedő oltás közben lebukott a tetőről. Szerencsére baja nem történt. — A tűznek egy kis incidens is kísérője volt. A csendőrök előállítottak egy fiatal embert, ki az udvarban lábatlankodott és felszólításra nem akart segíteni, se kimenni. A rend érdekében nagyon jól van ez igy. Öngyilkos szerelmes. Az elmúlt hét szenzációja az volt Nagykárolyban, hogy egy fiatal, az életet még csak ismerni kezdő ember akarta eldobni magától a reménytelennek kép­zelt életet. Az elkeseredett fiatal ember neve Rácz János, ki helyben bádogos segéd. Régebbi idő óta gyengédebb érzelmeket táplált Sinka Flóri iránt. A szülők természetesen ellenezték a házasságot, — mert már arról volt szó, — mire a legény a leánynál Fény-utcai lakásán mellbe lőtte magát. Az azonnal előhívott orvos adta az első segélyt, azonban az operáció vé­gett Pestre szállították a szülők. Vallott a gyújtogató. Lapunk múlt szá­mában hírül adtuk, hogy a rendőrség elfogta Varga János csavargót, ki gyújtogatás gyanúja alatt állott. Az azóta megejtett kihallgatás so­rán Varga beismerte a gyújtogatást. Ezidő sze­rint csak a Brancs Mihálynál kiütött tüzet is­merte el. A csűrt azért gyújtotta fel, mert benne akart hálni, de be volt zárva. Azzal akarta megboszulni magát, hogy tüzet rakott az eresz alá. Részegséggel védekezik. A teljesen elzüi- lött embert, aki valamikor csendőr volt s most a cigányok közé züllött, átadták az ügyész­ségnek. Meghalt a szüleiért. Megható öngyil­kosság történt f. hó 3-án Szatmáron. A Töltés­utcában nagy nyomorban élt Fülöp Izsák öreg boltos. Kis, 13 éves fiának, Fülöp Sándornak volt 600 K. öröksége az árvaszéknél, mit a nagyanyja hagyott rá. Az árvaszék csak nagy korában, vagy halála esetén adta volna ki az örökséget. A kis fiú, hogy szülei megkaphat­nák a pénzt, a Szamosba ugrott. Holttestét csak másnap fogták ki. Inas társainak már ré­gebben mondogatta, hogy, ő megöli magát, hogy a szüleinek legyen pénzük Amerikába menni. S ime a halálával mégis szerezte az úti költséget. Véres verekedést rendezett f. hó 5-én Irinyben 3 cigány. Konczányi Péter, továbbá a felesége Mureguly Zsuzsa és Konczáni Julcsa sármunkás cigányok verekedtek össze az utcán nagy botrányt okozva a járókelők között. Tengerit loptak Szaniszlón Kozáromi István gazdának a földjéről ismeretlen tettesek. A csendőrség azonban hamarosan kiderítette, hogy az ismeretlen tettesek Váncza Sándor és a vele vadházasságban élő Szilágyi Emiliá volt. Tűz Börvelyben. F. hó 1-én éjjel leégett Fodor Ferenc 20 szekér szalmája Csáky Péter 15 szekér szalmája és Vakarcs Sándor 25 sze kér szalmája. A szalma biztosítva volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom