Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-06 / 49. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 49. szám ÉRMELLÉK. Eljegyzés. Páll Sándor borbély-iparos eljegyezte Köllös Mariskát Érszakácsiból. Katholikus Népszövetség megalakí­tása Érmiháb falván. F. hó 1-én a róm. ka­tholikus hívek nagy érdeklődése mellett meg­alakult Érmiháiyfalván a Kath. Népszövetség. Jóljárt Jónás, az országos szövetség kiküldötte ismertette a szövetség megalakításának szük­ségességét, mely után Szőke János plébános a megjelentekhez buzdító beszédet intézett s a megjelentek kimondták a Népszövetség meg­alakulását. Az érmihályfalvai Iparos Otthon vi!- lanyszinháza teljesen elkészült most már csak a gépek beállítása és szerelése van hátra és a karácsonyi ünnepekre meg fog az első állandó mozi nyílni Érmihályfalván. Az Otthon vezető­sége mindent elkövet, hogy a nagy közönség igényeit minden tekintetben kielégítse. Gyönyö­rű szép nagy termet építtetett olyan berende­zéssel, amely bármely nagyobb városban is feltűnést keltene, a legelső gyártmányú gépek­kel felszerelve. És igy reméli a vezetőség, hogy a közönség pártolni is fogja a ma már min­denütt népszerűségnek örvendő mozit. Érmihályfalva villanyfényben. Régi vágya ment teljesedésbe Érmihályfalva lakos­ságának, a pokoli sötétség után most már ra­gyogó villanyfényben úszik a község. Múlt hó 28-án gyultak fel először a villanylámpák és — eltekintve kisebb üzemzavaroktól — azóta a legszebb világításban gyönyörködik a lakosság. 152/1 1913. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLL t.-cz. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1913 évi 23628 számú végzése következtében Dr. Vetzák Ede ügyvéd által képviselt Nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület javára 480 K f s jár erejéig 1913 évi junius hó 26-án foganatosított kielégiési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 3377 koronára becsült következő ingósá­gok, bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1913. évi V. 1098/2 számú végzése folytán 480 korona, tőkekövetelés, ennek 1913 évi április hó 5 napjától járó 6 % kamatai 7s% váltódij s eddig összesen 119 K. 80 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban adós lakásán Jókay-utca 7 sz. alatt leendő megtartására 1913. évi dec. hó 24-ik nap­jának d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé­rőnek szükség esetén becsáron alul is elfog­nak adatni. Kelt Nagykároly, 1913. évi dec, hó 4. napján. Rósenfeld Zsigmond, kir. bir. végrehajtó. Karácsonyi vásár! Van szerencsém értesíteni a helybeli és vidéki vevő közönséget, hogy a raktáron levő Összes árakat, különösen karácsonyra legújabb óriási választékban és rendkívüli olcsó áron árusítom. Szives pártfogást kérve maradtam kiváló tisztelettel POLITZER IGNÁC, úri-, nőidivat-, játék és kézimunka-üzlete Nagykároly. (Hadnagy Ignác ur házában.) Baba-javitás elfogadtatik. éskarácsony­fa-diszeket CZIPŐ NAGYÁRUHÁZ! wr ismét megnyílt < 02 ií H N < •< > >­O < z 2sS O CL N U < £ ű£ tü a tavasszal már itt volt czipő nagyáruház a volt helyiség, Kereskedelmi és Epar- bank palota sarok helyiségében, hol jelenleg a legjobb minőségű férfi és női amerikai cipők óriási választékban egységes árak mellett kaphatók u. m.: Női ninőlz chevró barna fekete lak, V n.CA HW vipUiV minden létező fazonban A I dU valódi amerik, bőr béléssel .jAiCA » » chevr. lakk, bag. gomb. fűz. » I" dU Férfi vegyes cipők K 8‘50 Fórfi PÍnŐk amer- baSaria duplatalp V tq.CA F Cl 11 liljRMV barna, fekete különleg. k 10 dl; vadász, orosz, bagaria f Y'RO » V teljesen vízmentes . . jj * dl/ Mielőbbi látogatást kérve, vagyok kiváló tisztelettel STERN LAJOS. Czipő nagyáruház! m a •< C/i m­o ra cn >• 73 > EZ AZ IGAZI! WÁGNER „Hangszer-király“ Budapest, József-körut 15. Különleges hangszerei a következők: Va­rázsfuvola, ajándékkal 4 kor. Csodaréztrombita, vastagrézből 6 kor. Tündérharangok, 15 csengő, 8 kor. János vitéz“ fuvola 1 és 2 kor. Varázghegedü, felszereléssel 6 íkor. Jogásztárogató, billentyűkkel 16 kor. Eneklőgép, amerikai, tölcsérnélkül! Saját javító szakműhelyek! A.milánói, párisi és londoni kiállításon a cég az első dijakkal lett kitüntetve. Fényképes árjegyzék ingyen! Óvás! Ügyeljünk a „WÁGNER“ névre és a 15. házszámra. 7697/913. Iksz. Árverési hirdetmény kivonata. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333/1881 I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezeihez letenni vagy an­nak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 10%-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezéhez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Nagykároly város tanácsánál, Gilvács, Nagymajtény és Kaplony községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. évi november hó 11. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Dögéi, kir. tkvvezető. Í por LILIPUT ( egy tökéletesen jól felszerelt Ä FÉNYKÉPEZŐGÉP f keresővel, jó lencsével ellátva, mellényzsebben hordható, ára 9 korona. E£-: GÁL SAMU könyvkeres­kedésében. alulírottnál: & Ä • a?» «•* Vf a*« a* «» Fedeles hintó, jégszekrény, rr f-gép méhes és bor. Baromfi, 36 «:ü 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Vetzák Éde ügyvéd által képviselt Nonn Gyula nagykárolyi lakosnak dr. Boleman Márton csőd­tömeggondnok által képviselt vb, ifj. Tóth Mi­hály nagykárolyi lakos ellen folytatott végrehaj­tási ügyében 3123 kor. tőke, ennek 1901. évi október hó 1. napjától járó 5% kamata, 109 kor. 25 fillér bekebelezett eddigi, valamint az alább megállapított költség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémeti kir. tör­vényszék területén fekvő és a) Siket Tóth Mihály, ifj. Tóth Mihály, Ember Lászlóné szül. Tóth Mária, Bárth Gyu- láne szül. Tóth Emma és Tóth Béla nagyká­rolyi 254. sz. betétben A. 1. 1—3. sorsz. 658., 659.,' 660. hrsz. a. foglalt jószágtestnek (ház 19. öi. sz. alatt udvarral és kerttel a Verbőcy- utcában) ifj. Tóth Mihály nevén álló 7s részét — de csak abban az esetben, ha ezen egész jószágtest a 7131/913. tksz. alatt 1913. évi no­vember hó 29-ére kitűzött árverésen el nem adatnék — 1146 kor. kikiáltási árban; b) ugyanazoknak a gilvácsi 50. sz. tkönyv- ben A. 1. 2. 4. sorsz., 423., 930. hrsz. alatt foglalt jószágtestnék (erdő a gilvácsi erdőben ifj. Tóth Mihály nevén álló 1/s részét 12 kor. kiáltási árban azzal, hogy azon birtok illetmé­nyek a kikiáltási ár 2/s részén alul el nem ad­hatók. 2. Az árverés megtartására határidőül 1914. évi január hó 26-ik napjának d. e. 9 óráját a nagykárolyi kir. járásbiróság árverési helyiségébe a nagykárolyi ingatlanokra s ugyan azonnap délutáni 3 óráját Gilvács községházába a gilvácsi ingatlanokra nézve kitűzi. KEMÉNY KÁLMÁN, uradalmi intéző Zsuzsánna-major. U p.: Szaniszló. szarvasmarha és hízott sertés. Nyers szőrmeáruk i— eladása. g mindenféle bőrök, Perzsia, Nutria, Opossum, Sealskin stb. legnagyobb választék­ban kaphatók KATZ HERMA! férfi-, fiú- és gyermekruha áruházában nmnrrriv Piacz-utca 43. szám. : UuDllul/ull, Dréher sörcsarnok mellett. BUST Nagybani eladás szűcsök és szabók részére. ^ I Telefon szám: 6—98. | ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom