Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-11-30 / 48. szám

48-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Inségakció vármegyénkben. A hegyvi­déki kirendeltség nagykárolyi megbízottja utján a földművelésügyi minisztérium alapos tájéko­zást nyert azokról az óriási csapásokról, me­lyeknek előreláthatólag az lesz a következmé­nye, hogy a jövő év telén, legkésőbb tavaszán fellép az ínség. A kormány intézkedése folytán az ínség enyhítésére 5 millió koronát vettek föl, ebből vármegyénkre is jelentékeny összeg jut. Úgy tudjuk, hogy Szatmárvármegye ínsé­gesei 260 vaggon tengerit és 10 vaggon babot fognak kapni 25—50% kedvezménnyel, ingye­nes vasúti szállítással, de készpénzfizetés mellett. Nem furcsa ez? Az ínségesek mint készfizetők. Városunk ügyvédi kara f. hó 27-én, d. u. 4 órakor kari ügyek megbeszélése céljából tartott értekezletén elhatározta, hogy minden hó első hétfőjén d. u. 5 órakor értekezletet fog tartani. Esküvő. Horváth Jenő kir. adótiszt f. hó 19-én örök hűséget esküdött Kandel Sámuel nagybérlő leányának Rózsikának. Esküvő. Winkler Lajos dobrai kereskedő f. hó 26-án tartotta esküvőjét Spitz Erzsikével, Weisz Mózes helybeli földbirtokos unokájával. A román nyelv. Marchis Romulusz nagykárolyi gk. esperes és Szakái János se­gédlelkész bevádolták Cseh Lajos főgimná­ziumi igazgatót Radu Demeter nagyváradi gk. püspöknél, hogy a főgimn. igazgató nem enged kellő teret a gimnáziumban a román nyelv ta­nítására. Radu Demeter püspök a vádat mégis* mételte a val|ás- és közoktatásügyi minisz­tériumnál, a honnan az ügyet véleményes je­lentéstétel végett a főgimn. igazgatóhoz lekül- dötték. A Népkonyhának 10—10 koronát ado­mányoztak Szalkay Sándor, a mátészalkai ke­rület országgyűlési képviselője és Illés József városi főmérnök. Hadkötelesek figyelmébe. Városunk ka­tonai ügyosztálya felhívja az 1890., 1891. és 1892. évben született helyben tartózkodó, úgy helybeli, mint idegen illotőségü hadköteleseket, hogy 200 koronáig terjedhető pénzbüntetés terhe alatt e hó végéig az ügyosztálynál jelentkez­zenek. A börvelyi postai ügynökséget f évi dec. 1-én postahivatallá alakítják. Ezen posta- hivatal postamesteri kezelésben teljes fel- és leadó szolgálattal és a postatakarékpénztár köz­vetítő hivatala gyanánt fog működni s postai összeköttetését a Börvelyről a börvelyi pálya­udvarra és vissza naponkint háromszor közle­kedő gyalogküldöncpostajárat utján a mindkét irányú 342. számú vonattal fogja nyerni. A pos­tahivatal forgalmi körébe Börvely község és az ahhoz tartozó Bodoky, Halmos és Veréb tanyá­kat osztották bé. A járdákat nagyobb rendben tarthatnák legalább a város belsejében a háztulajdonosok. Engedély nélkül való vadászásért tett feljelentést a vadásztársulat id. Nemes Ferenc ellen. Útépítés. A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő munkákra a nagyká­rolyi államépitészeti hivatal árlejtést hirdet Ajánlatok dec. 11-ig az államépitészeti hivatal­hoz intézendők. Bánatpénz 5%. 4060 koronát tartalmazó pénztárcáját lop­ták ki Klein Ignác bonyhádi marhakereskedő zsebéből a helybeli vasútállomáson. A nyomo­zás eddig semmi eredményre nem vezetett. Sörös üveggel vágta szólitón Fekete Ist­ván csomaközi lakos sógorát Heinrich Istvánt. Valamin összeszólalkoztak s :a derék sógor a sörös üveget találta a legalkalmasabb érvnek. Fizetésképtelenséget jéledtett be váro­sunkban Weisz Antal rőfösáru- és Blau Károly divatáru-kereskedő; Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő, A lemezgyári munkások ellen tett fel­jelentést a vasútállomás igazgatósága. A mun­kások ugyanis többszöri figyelmeztetésre sem hagyták abba azt a veszedelmes szokásukat, hogy a síneken keresztül járjanak. Csorba ren- dőralkapitán hatósági meghagyásának tán csak lesz nyomatéka. Ä zárlat alól feloldották Balogh Antal röhkóros lovait. Vigyázz !! Vigyázz !! Kékre festett kirakat! ~Hgt| A Debrecenbe utazó vidéki n. é. közönség szives figyelmét felhívom, hogy saját érdekében 1 1 ÜZLETEM ET felkeresni szíveskedjék. Zaveczky Leó divatüzletének igen elő­nyös megvétele folytán nagyon olcsó árban árusíthatom az alant felsorolt === árucikkeket: - ■ r |K| f 1 mtr. Jó minőségű Barchet csak — 34 1 „ Ujmintáju posztó )) — 28 i „ Selymek minden szinten — 90 1 Finom delin (alkalmi)1 — 34 1 drb. Téli schal 1 50 1 . Finom paplan 4 — 1 vég Finom vászon 7 96 Tervezte: Rácz Béla bank és hirdetési irodája Debrecen, Csapó-u. 12 Szénlopás. Az állomásfőnökség folyó hó 29- én följelentést tett a kapitányságon, hogy ismeretlen tettesek az állomás szénraktárából nagyobb mennyiségű szenet loptak. A rendőr­ség rövidesen kinyomozta a tetteseket Páskuj Sándorné és Hamza Györgyné személyében, a szenet pedig lefoglalta. Betöréses lopás. Mangold János pék­iparos feljelentést tett, hogy f. hó 28—29 éjjel ismeretlen tettesek álkulcscsal felnyitották pék- műhelyét és onnan nagymennyiségű lisztet és kukoricát loptak. A házbérjövedelem bevallásának ma, 30- án van az utolsó napja. A késedelmeskedő- ket joga van a pénzügyigazgatóságnak a be­vallott összeg 1—25 százalékáig megbírságolni. Tűz. Kavuszi Mihály penészleki lakosnál csépelt Egri József gépész. Cséplés után nem oltotta el a gőzgép parazsát, a buzakazal meg­gyűlt, ottégett Egri József cséplőszekrénye is. Betörők jártak f. hó 11-én Kovács János reszegei lakosnál. A csendőrség nyomozása ed­dig még nem vezetett eredményre. Lopás. Blum József mészáros feljelentést tett, hogy a f. hó 24-ről 25-re virradó éjjel ismeretlen tettes a tornácáról egy 4 m. hosz- szuságu gyökér-szőnyeget ellopott. A rendőr­ség a nyomozást megindította. Betörő járt Hágen János mészárosnak a Legényegylet házában levő üzletében. Az ajtót álkulccsal kinyitotta s 10 korona készpénz és pár korona értékű húst vitt el. A nyomozás megindult. Libazsírt és bort lopott ismeretlen tet­tes Vajda Józsefnek, a Közgazdasági bank fő­könyvelőjének a Vaday-köz 13. sz. alatti laká­sáról. A nyomozás folyik. A hüvelykujjába került Asztalos Mituk Istvánnak a gondatlansága. A vasúti vendéglő­ben alkalmazásban levő borfiut fáért küldték, a csintalan emberke felkapaszkodott egy üres földhordó kocsira, amelyeket az állomás épülete előtt az útépítéshez ideiglenesen alkalmazott va­súti sínen toltak a munkások. Jobb lába a ke­rekek alá került s hüvelykujja összeroncsoló- dott. Rendőri intézkedésre kórházba szállították. Tűz. Praszler János csomaközi kis fiú gondatlanságából leégett Kinczel Ignácnak a község szélén lévő hatalmas szalmakazla. Libát lopott Ajaki Berta Domahidán Ro­senfeld Izidortól. Fényen nagyon fényes erkölcsök lehet­nek. Moldován Endre r. k. plébános padlásá­ról ismeretlen tettesek f. hó 14-én 10 méter­mázsa búzát loptak. A nyomozás még semmi eredményre sem vezetett. Betörtek Weiszfeld Salamon csomaközi vegyeskereskedő üzletébe. A pénzfiók tartalmát, 20 koronát, elvittek. Az udvaron lévő rucákból is elemeitek négyet A nyomozás folyik. Összepofozkodott a jánki vasúti állo­máson két atyafi, Vathy Antal és Major József. De ügyesen eligazították az ügyet. Major öt­ven koronát fizetett Vathynak s szent lett a béke. ;KOSTYA JÁNOS a ékszerész és aranyművesnél a a legmegbizhatóbban és leg- \ olcsóbban lehet vásárolni! $ Brilliáns * * * $ > &yémánt ékszereket $ és .O' és ezüst tárgyakat. zsebórákat. arany Pontos járású Javítások kiváló figyelemmel gyor­san elkészíttetnek. DEBRECEN, Széchenyi-utca 1. szám. (Kistemplom mellett.) i * I i Népmozgalmi adatok 191november 23-tól — 1912. november 29-ig. Születtek: Török István Bálint rézműves fia: István Frigyes, ref. Szakács Lajos cseléd fia : Ferenc, ref. Sonkután László cipész halva­született leánya. Erdei József malmi kocsis leánya, Anna rk.; Buga Szabó János kőműves fia János rk.; Szilvasán János napszámos fia Ferenc gk.; Grünwald Izidor leánya Erzsébet izr.; Csiszár Ferenc vasúti munkás halva szü­letett fia; Lakatos János postaszolga leánya Ilona gk. ; Simonka László asztalos fia László gk.; Sopronyi János uradalmi parádés kocsis fia Ferenc Tibor. Kihirdetésre jelentkeztek: Stark Márton Reilicz Eszterrel, Bonház Mátyás Kávási Máriá­val, Rácz János Heisler Etelkával, Miskolczy Pál Altvater Teréziával. VIKTORIA szálloda ÉTTERME YÍDEKIEK TÄLÄLKOZO HELYE! Figyelmes kiszolgálás! — Mérsékelt árak! Kitűnő magyar konyha! = f ! f o f7 i mif í ti mindennap FRISS TIZ-ORAI! SZÄTMAR. «la­szives pártfogást kér tisztelettel Demkő Mihály, vendégi os.

Next

/
Oldalképek
Tartalom