Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-23 / 52. szám

52-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 5-ik oldal : Gallérok gözmosása: tűköríéimyel iiófehérre v m v n Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz., a rom. kath. elemi fiúiskola mellett Kézimunkák, glassé keztyük, Bútorok szőnyegek tisztítása Hymen. Propper Vilmos a szatmári Bank- egyesület r. t. tisztviselője e hó 26-án d. u. 3 órákkor tartja egybekelését Guttmann Gizivel Nagykárolyban. Eljegyzés. Legeza István Nagybányáról eljegyezte, Tóth Lajos polgártársunk leányát, Ilonkát. Az ügyvédi kamarából. A szatmárné- meti-i ügyvédi kamara Bakó Lajos ügyvédet önkéntes lemondása folytán az ügyvédek név­jegyzékéből törölte. Irodája részére gondnokul dr. Siidy Tibor ügyvédet rendelte ki. Dr. Stein- berger Samu mátészalkai ügyvédet elhalálozása folytán törölte. Irodája részére dr. Kelemen ügyvédet rendelte ki gondnokul. Alakuló közgyűlés. Nagykároly varos képviselőtestülete f. hó 23-án alakuló közgyű­lést tart Ilosvay alispán elnöklete alatt. A köz­gyűlés tárgya: A képviselőtestületi tagválasztás következtében az uj képviselőtestület megala­kulása. Hangverseny. A Zenemükedvelők Egye­sülete f hó 16-án este 8 órakor a vármegye­ház nagytermében magas nivóju hangversenyt rendezett. A szereplőket nem kedvetlenítette el a csekély számú közönség és legjobb tehetsé­gükkel valóban műélvezetet nyújtottak a meg­jelenteknek. Az első szám Mendelsohn: Es dur vonósnégyese, melyet Herman László, Gifalcz Emil, Ferenc Ágoston és Szoruhán Zoltán ját­szottak bravúros összjátékkal, páratlan techni­kával. Ezutánakis 13éves művésznő HermannMili hegediijáiékát élvezte a közönség. Vieuxtemps: Ballada és Polonaisét játszotta Hermann László zongora kísérete mellett. A szűnni nem akaró tapsra aztán még egy darabot játszott, ezt is mint az előbbit bájjal és valódi művészettel. A következő szám Hermann Ella hegediijátéka. Vienavszki: Hegedűverseny d-mollját adta elő. Ő már valódi hivatott művész, ki első sorban a saját lelkét gyönyörködteti s nagyarányn kép­zettségével bámulatba ejti. Sok tapsot aratott Dr. Barna Jánosné úrnő is szépen sikerült sza­valatával. A következő szám Szoruhán Zoltán gordonkajátéka volt, aki ügyesen, művészi ér­zékkel játszotta el Golterman Gordonkaverseny d-mollját s részesült méltó elismerésben. Befe­jezésül a zeneegyesület zenekara játszotta el Schubert: Varazshárfa nyitányát, melynek gyö­nyörű akkordjai mellett oszlott szét a kevés, de lelkes közönség. A Szatmárvármegyei Gazdasági Egye­sület e hó 20-án délelőtt 11 órakor rendes őszi közgyűlést, ezt megelőzőleg választmányi ülést tart Szatmáron, a városháza tanácster­mében. Nagylelkű adomány. Szabó István szat­mári praelátus kanonok, a helybeli legény- egyletnek 1000 komát adományozott. Választmányi ülés. A „Vörös kereszt“ helybeli fiókja gróf Károlyi Istvánná elnöklete alatt választmányi ülést tartott, f. hó 17-én. Ekkor állapították meg a segélyzendök névsorát s kimondták, hogy 10—10 kor. segélyben ré­szesítik őket. Határozatba ment, hogy Debre-, czeni István polgármestert kir. tanácsossá tör­tént kinevezése alkalmából jegyzőkönyvi kivo­nattal üdvözlik. Csaba Adorján főispánt pedig a „Vöröskereszt“ egyleti fiókok rendszeres mű­ködésének céljából alakítandó vármegyei vá­lasztmány megalakításában készséggel támogatja. Sajtóper. Lapunk főszerkesztője dr. Vetzák Ede sajtópert indított a „Közérdek-Érmellék“ f. é. julius 29-iki számában mezjelent cikk írója ellen. A cikkben — amely „Reflexiók három egy nyomdában nyomott Demidor cikkekről“ cim alatt jelent meg — magára nézve becsület- sértést látott s ezért kérte az eljárás megindí­tását. A vizsgálóbíró a cikk szerzője Dr. Merts László ellen 4 vizsgálatot elrendelte s annak foganatosításával a helybeli járásbíróságot bízta meg. Előzetes színházi jelentés. Tisztelettel értesítem Nagykároly r. t. város és vidéke n. é. közönségét, hogy a Városi Színházban elő­adásaim sorozatát: 1912. évi január hó 1-én Cigányszerelem operettel megkezdem. Egyben van szerencsém társulatom névsorát bemutatni: I. Ügyvezetőség: Neményi Lipót művezető- igazgató és főrendező, Kiss Sándor titkár, Iníődy Oszkár karnagy, Gáspár Jenő rendező, Ernyey János rendező, Faragó Sándor ügyelő. Németh Erzsi súgó, Olinszky Erzsi pénztáros. II. Műszaki személyzet: Pantle Arnold disz- mester, 4 segéddel. Huszti Márton főkellékes, 1 segéddel. Csákó Sándor főszabó, 2 segéddel. Ádám Jakab, színházi szolga. III. Előadó sze­mélyzet : Hölgyek : Komáromi Gizi operette szubrett, Miklós Dóra koloratur, N. Szeiényi Ilonka énekesnő és társalgási színésznő, Füzes Lenke szubrett, Mezey Ella énekesnő, Sárváry Nusi hősnő, Spóner Ilonka szende, vígjátéki szubrett, Salgó Lonci énekes naiva, Szeiényi Emilia operett komika, Homokay Gabriella anyaszinésznő. Férfiak: Neményi Lipót,jellem, Ernyei János h isszerelmes, Stella Gida lírai .szerelmes és siheder, Kovács Imre apa és jellem, Bay László baritonista, Csáky Antal tenorista. Bakó Lajos bonvivant, Gáspár Jenő operett buffo komikus, Kun Dezső táncos komikus. IV. Segédszemélyzet: Hölgyek : B. Láng Juliska, Mikey Rózsi, Béressy Gizi, Fekete Mariska és Kiss Eszti tánc siők, Abonyi Terus, Rajnai Jenőné, Bállá Jolán. Urak : Kiss Sándor, Vöigyi József, Ötvös Arnold, Faragó Sándor, Kiss Lajos, Szép Gyula, Rajnai Jenő, Pelsőczy László. — Az idény alatt színre kerülnek a fővárosi színházakban nagy sikert aratott összes újdon­ságok. A zenét a cs. kir. 63. sz. gyalogezred zenekara szolgáltatja. — Bérletek árai: Idény­bérlet : (64 előadásra) Alsópáholy 522 K 24 f., Emeleti páholy 365 K 58 f., Támlaszék I—V. sor 104 K 46 f, Körszék I—V. sor 83 K 56 fill., Zártszék I—III. sor 62 K 68 f., Erkély I. sor 104 K 46 f., Erkély II. sor 83 K 56 fillér. — Páros és páratian bérlet: (32 előadásra) Alsópáholy 261 K 12 f., Emeleti páholy 182 K 80 f., Támlásszéki—V. sor 52 K 23 f., Kör­szék I—V. 41 K 78 f., Zártszék 1—III. sor 31 K 34 f., Erkély I. sor 52 K 23 f., Erkély II. sor 41 K 78 f. — A bérletárak fillérkülömbö- zete az Országos Színész Egyesület nyugdija javára lesz fordítva. — A bérletek eszközlésével Kiss Sándor titkár van megbízva, ki a bérlet­jegyek kiállításával és a bérlet-összeg felvételére fel van jogosítva. A megnyitó előadásra a jegyek január hó 1-én délelőtt 9 órától a szín­ház nappali pénztáránál válthatók. — Teljes tiszteletiét Neményi Lipót, az „Északkeleti színi­kerület“ igazgatója. Pénzintézeti közgyűlés. A Központi Takarékpénztár részv.-társaság — mint értesü­lünk, — 1912. évi január hó 13-án délelőtt 11 órakor tartja meg az intézet helyiségében ez évi rendes közgyűlését. Gyűlések. A szatmárvármegyei községi és körjegyzők egyesülete múlt heti gyűlésén bejelentetett a nyugdíjalapra vonatkozó számo- dás, mely szerint a tiszta vagyon 323,506 K 96 filh Majd Nagy István jegyző mutatta be az országgyűléshez intézendő felirat szövegét, melyet egyhangúlag elfogadtak. — A helybeli Kossuth Lajos asztal-társaság a Kun-féle ven­déglőben Drágus István elnöklete alatt tartott választmányi gyűlésén 23 elaggott iparos és iparosnőnek és 4 árvagyermeknek kisebb na­gyobb pénzsegélyt, összesen 250 koronát ado­mányozott. Mit tehet egy adófizető polgár ? Ezt a kérdést igen eredetien oldották meg Mándi Tóth Lajos és T. Nagy József károlyi lakosok, akik a múlt napok egyikében egy gróf Károlyi György-téri helyiségben garázdálkodtak s ami­kor a cirkáló rendőr csendre intette őket, adó­fizető jogukra hivatkozva a rendőrnek estek, akit csak a közbejött segítség mented meg a brutalitásoktól. A két lelkes adófizetőt bekísér­ték a rendőrségre, ahol majd alkalmuk lesz a kihágás! adót is lefizetni. Házvétel. Szilágyi Imre nőidivat-áru ke­reskedő és neje Ujlaky Erzsébet megvették Ser!i Ignác és neje sz. Visszás Juliánná Árpád-utcai házát 16.000 koronáért. ítélet a zugtanitók ügyében. Néhány héttel ezelőtt meglehetős feltűnést keltett az a hir, hogy a helybeli orthodox iskolában dacára a szigorú alispáni rendeletnek, tanítanak. A rendőrség megindította a nyomozást s ennek alapján megindították az eljárást Steinberger Lipót és Ábrahám Mózes oklevél nélküli vallás tanítók ellen közegészségügyi kihágás cimén. Az orthodox hitközség, akihez ez ügyben a rendőrség fordult, azt a felvilágosítást adta, hogy ezek csak imákat tanítottak s azért voltak olt mert a fitíllen templomba nem vihették a gyermekeket. A rendőrség kihágásért 4—4 ko­rona büntetésre ítélte a zugtanitokat. Szerencsétlenség a vasúton. Havasal­ján, fiánál akarta tölteni a karácsonyi ünnepe­ket Sajó Sándor budapesti nyugalmazott vasúti főraktárnok. F. hó 19-én este a személyvonat­tal el is indult. Szaniszlón egy percig áll a vonat s a főraktárnok valamiért kiszállt a fül­kéből. Mikor a vonat megindult gyorsan fel­akart kapaszkodni. A feljárón azonban meg­csúszott s a vonat kerekei alá került, melyek mindkét lábát levágták. A borzalmasan meg­csonkított embert a nagykárolyi közkórházba szállították, ahol másnap reggel meghalt. Öngyilkosság. Hermann István 25 éves nagykárolyi lakatos-segéd vasárnap este meg­látogatta a kismajtényi határban levő 60 sz. őrházban lakó szüleit. Otthon egy pillanatra félrevonult s hatlövetű forgópisztolyával halán­tékon lőtte magát. A megrémült szülők nagy- nehezen magukhoz tértek s nyomban szekérre tették a súlyosan sérült fiút, hogy a helybeli közkórházba szállítsák. Az öngyilkos fiatalem­ber azonban útközben meghalt. Zsebében egy szüleinekszóló levelet találtak, amelyben bocsá­natot kér tettéért, melynek okát azonban el nem árulja. Halál a disznótorban. Almássy Mátyás mezőteremi gazdánál disznótor volt a napok­ban, amely szokás szerint nagy ivásokkal szo­kott végződni. így volt most is, a vendégek mind berúgtak s azután hazaszédelegtek. Egye­dül a házigazda testvéröcscse, Almássy maradt ott s lehajolt fejjel aludt az asztalon. A házbe­liek is mind lefeküdtek s magára hagyták a teljesen részeg átlapotban levő embert. Éjfél felé aztán nagy zuhanásra ébredtek a házbe­liek. Bementek a másik szobába s ott találták Almássy Mihályt a földön hörögve. Mielőtt se­gíthettek volna rajta, meghalt. Valiszinüleg sziv- szélhüdés ölte meg. Sikkasztó postamester. Siket Gergely sikkasztó postamestert a kir. törvényszék 6 hónapi börtönre Ítélte. A nevezett Portelekeu működött s leleplezése nagy feltűnést keltett mindenfelé. Az Első nagykárolyi cipészek termelő csoportja szives tudomására hozza n. é. vevő közönségnek, hogy Nagykárolyban, gróf Károlyi György-tér 10. szám alatti üzlethelyiségében kizárólag saját készítésű férfi, női és gyermek cipőkből box, sevró bőrből készítve — dúsan felszerelt raktárt tart. Mérték szerinti megrendeléseket elfogad úgy helyben mint vidékre mindennemű cipők és csizmákra. Javításokra különös gond fordittatik. Szives pártfogást kér tisztelettel: Elv; jó munka, szolid és pontos kiszolgálás az Első nagykárolyi cipészek termelő csoportja. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom