Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-07 / 36. szám

4-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 36. szám. Egy békésen befejezett ügy. Ismeretes olvasóink előtt a Hübner András és Fátyol József között a Magyar Király kávéházban fel­merült kellemetlenség. Az ügy békés elintézést nyert olyformán, hogy Hübner feljelentését visszavonta. Fátyol József pedig 40 koronát fizet a városi önkéntes tűzoltók javára. Szerencsétlenség. F. hó 4-én d. u. 3 órakor nagy szerencsétlenség történt a Bandur Testvérek ipar-telepén, mely örökre nyomo­rékká tett egy fiatal gyermeket. A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta- nonc többed magával egy hatalmas vasrudat vágott ketté. Mikor a vasrudat már félignél jobban elvágták, engedett s mintegy méter ma­gasságból Debreczeni jobb lábára esett. A vas­rúd felső és alsó lábaszárát két helyen törte ketté. A sérültet a helybeli közkórházban ápol­ják. Mulasztás senkit sem terhel, saját maga vigyázatlansága az oka szerencsétlenségének. Fizetésképtelenségek. Szőke Lajos fü- szerkereskedő és Weinberger Sámuel cipőke­reskedő fizetésképtelenek. Hűtlen házastárs. Bartha Zsigmond tég­lagyári munkás közös háztartásban élt Besze Máriával. A házas társ megunva az együtt létet magához vette Bartha óráját és arany láncát s tovább állott Bartha a távozást későn vette észre s igy másnap tehette meg a felje­lentést. A rendőrség elrendelte országos kö­rözését. Zsebvágást produkáltak f. hó 2-án Dem- jén Jánosné zsebén, mikor a helybeli vasútál­lomásnál a vonatra felszállott. Demjénné észre­vette, hogy 30 koronája hiányzik s feljelentést tett a rendőrségen. A rendőrség helyes nyomon indult meg s megkeresésére az érmihályfalvai csendőrség egy asszony személyében letartóz­tatta a tettest s átadta a bíróságnak. Árlejtés. A kassai 111. honvédkerület had- biztosSága a f. évi 3765. sz. alatt a helybeli honvédzászlóalj számára 1912/13. évre szüksé­ges Széna, alom és ágyszalma, valamint a tüzifa- szállitásra versenytárgyalást hirdet. A tárgyalás f. évi szeptember hó 18-án d. e. 9 órakor a helybeli zászlóalj gazdasági hivatalába tartatik meg, ahol a feltételek hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Ellopták Szikszay János helybeli lakos esztergályos másfél éves sertését a tasnádi va­sútállomásnál. A rendőrség a tettest kinyomozta egy hajdudorogi ember személyében. Véres verekedés. A Rosner-féle korcs­mában folyó hó 26-án együtt boroztak Csék- mán József és Péter János munkások. Borozás közben birkózni kezdtek, s mert Péter János Csékmán Józsefet a földre teperte, ez utóbbi sértett önérzetében Pétert megkéselte. Pétert a rendőrség letartóztatta. Hűtlen cseléd. Schlézinger Dezső hely­beli fakereskedő feljelentést tett a rendőrségen Tóth Anna nevű cselédje ellen, ki tőle több értékes ruhaneműt ellopott s Tasnádszántóra szökött. A rendőrség megkeresésére a csendőr­ség .előállitotta. Értesítés: Szives tudomására hozom a n. é. bözönségnek, hogy Debrecenben, Csopó-u. 14. szám alatt „Csokonayhoz“ címzett (Tö­rök-féle vendéglőt) Halász J. utódaitól átvettem s azt nevem alatt tovább vezetem. Kitűnő ma­gyar konyháról, tisztán kezelt jó borról gondos­kodtam. Naponta frissen csapolt kőbányai sör áll a n. é. közönség rendelkezésére. Főtörek­vésem leend a n. é. közönség teljes megelége­dését kiérdemelni. Szives pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel Lévai J. vendéglős.’ A cséplőgép dobjába esett Preg Fe­renc 20 éves fiú, ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél. A fiú társát akarta felvál­tani, mint etető s vigyázatlanságából a gép dobjába esett s teste jobb oldalát teljesen szét­roncsolta. Azonnal szörnyet halt. A hát ság megállapította, hogy a szerencsétlenségért sen­kit sem terhel felelősség. Feljelentést tett a rendőrségen Fátyol Feri zenész özv. Stótner Nándorné ellen uzsora vét­sége miatt. Hogy tényleg fenn forog-e a vétség, a rendőrség nyomozása fogja kibizonyitani. Az „Állami Tisztviselők Zsebnaptára 1913. évre“, mely Csikvári Jákó, az „Állami Tisztv. Orsz. Egyesülete“ hivatalos lapja szer­kesztőjének szerkesztésében fog megjelenni, ezút­tal is valóságos kincsesháza lesz az állami tiszt­viselőknek. Ára 3 korona, mely összeg a szer­kesztő nevére, Mátyásföldre (Pestmegye) kül­dendő és pedig legkésőbb f. évi október hó 1-ig. Ajánljuk az állami tisztviselők figyelmébe. ÉRMELLÉK. A járásbíróság ügye. Érmihályfalva köz­ség lakosságának évek óta egyedüli vágya és óhaja, hogy járásbíróságot és adóhivatalt kap­jon és hogy azt meg fogja kapni, majdnem biztosra veszi mindenki, vagy legalább is biz­tosra vette, pedig körülbelül csalódni fog, mert olyan hírek hallatszanak, ami egy csep reményt sem ad, hogy Érmihályfalva a járásbíróságot megkapja. Igazságtalan mellőzés történne a köz­séggel ha meg nem kapná. Csak a község ve­zető embereinek az ügy érdekében erősebb ak­ciót kellett volna már régebben kifejteni és kellene különösen most amikor az ügynek a halogatása egy a biztos eredménytelenséggel. Itt az utolsó óra amikor mindent el kell kö­vetni, hogy az eddigi mulasztások helyre pó­toltassanak. Névmagyarosítás. Kolling Ferenc ér­mihályfalvai lakos nevét belügyminiszteri enge­déllyel „Bátori“-ra magyarosította. Országos vásár Érmihályfalván. Folyó hó 4. és 5-én zajlót le Érmihályfalván az őszi nagyvásár, amelynek eljövetelét úgy várták a község iparosai, mint mondani szoktak, zsidók a mesiást. De bizony csalódtak nagyon mind­azok akiknek a vásár adja a kenyeret, mert az oly hires és látogatott szeptemberi vásár csak árnyéka volt annak amilyen szokott lenni. Egyik főoka volt, hogy a sertés vész miatt a sertés felhajtás tiltva van, de talán a főok az általá­nos pénzszűke, hogy annyi embernek csalódást hozott a legjobbnak remélt őszi vásár. A mester-utcai lakosok sérelme. Jön az ősz megjönnek az esős idők és a Mester­utca ismét vizalá fog kerülni és úgy látszik a község elöljárósága egy csepet sem törődik vele, hogy a községnek ezen szégyenfoltja el tűnjön, nem jöhet idegen a községbe akinek a Mester-utcába vezet az útja, hogy fel ne háborodjon, amikor látja, hogy az egész utca annyira viz alatt van, hogy a lakosoknak gátat kel csinálni, hogy a viz el ne öntse az udva­raikat és hogy az éveken át lerakodó iszap is milyen egészség terjesztő azt nem kell bőveb­ben magyarázni. Végre talán belátja az elöljá­róság, hogy valamit mégis kellene tenni, mert közeleg a tél, meg az esős idő és addig kellene valamit csinálni. l212—1912. vhtó szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XL1. t -cz. 19. és 20 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp 1. 116/2. sz. végzése következtében Dr. Hegedűs István ügyvéd által kép­viselt Fried Bernát nugykárolyi lakos javára 3SK s jár. erejéig 1912. évi augusztus hó 8-án foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 700 ko­ronára becsült következő ingóságok, u. m.: bolti be­rendezés és áruk nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi V. 8C4. számú végzése folytán 38 korona tőkekövetelés s eddig összesen 44 K 36 fillérben birói- lag már megállapított költségek erejéig a fizetett ösz- szegek betudásával Nagykárolyban, adós üzletében leendő megtartására 1912. évi szeptember hó 11-ik nap­jának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el­fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. éheimében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1912. évi augusztus 30. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. S” Biztos kereset! Kitűnő vállalathoz rT' A O Q keres- 2000 koronával 1 rV ív O tetik. A vállalat jövedelméből a tőke benthagyá- sáig 160 kor. havi részesedés bizíosittatik. Személyes közreműködés nem feltétlenül szükséges. A befektetett tőke ingatlanra való bekebelezéssel bistositva lesz. Évi haszon- részesedés 5—6 ezer korona Ajánlatok ké­retnek. ■ ERDÉLYI ISTVÁN Debrecen, Eötvös-u. 104. sz. a. A I/I legjobban szerkesztett, teljesen független, nagy íVl. előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse elő „AZ UJSAG“-ot! Vasárnaponként: „ASSZONY“, „GYERMEK“ melléklettel. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre . Fél évre . . Negyed évre Egy hónapra K 28-— „ 14*- „ 7— „ 2-40 „Az Újság“ terjedelme rende­sen 32—36—40 oldal Vasárnap és ünnepnapokon 80—100—200 oldal. BEGRENDELESI CZIB: „AZ OISÁG“ kiadóhivatala Budapest, HV., Rákóczy-ui 15. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom