Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-11 / 2. szám

2. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 3-ik oldal. határozata megmutatta, hogy a város polgár­sága előtt nem szorul fejtegetésre, mily elha­tározó fontosságú ez az ügy a város fejlődé­sére, egész, jövőjére. Megvan rá minden remé­nyünk, hogy siker fogja koronázni fejlődni tö­rekvő városunk igyekezetét. Két napirend előtti felszólalás és a kép­viselőtestületi tagok névsorában beállott válto­zások bejelentése előzte meg a püspökség ügyének tárgyalását. Napirend előtt dr. Adler Adolf képviselő- testületi tag indítványára Debreczeni István polgármester betegsége feletti őszinte sajnálko­zásának s azon óhajának adott a képviselőtes­tület kifejezést, hogy a polgármester egészségét visszanyerve a város érdekében való tevékeny­ségét mielőbb folytathassa. Elnöklő helyettes polgármester bejelentette, hogy a képviselőtestületnek egyik buzgó és te­vékeny tagja, Eürth Ferenc, izr. főrabbi meg­halt. Indítványára a képviselőtestület az elhunyt­nak érdemeit s a képviselőtestület mély rész­vétét jegyzőkönyvben megörökíteni rendelte. Helyettes polgármester bejelentette, hogy gróf Károlyi Gyula Jurcsek Bélát, Igaz Károly dr. N. Szabó Albertet, özv. Fűzi Istvánná Ősz Jánost, Péchy Imre Wieser Miklóst, a Nagyká­rolyi Önsegélyző Népbank Gábor Armandot, a nagykárolyi statusquo izr. hitközség Peisner Lajost, a nagykárolyi Takarékpénztár-Egyesület dr. Vetzák Sándort, Boros János Páll Györgyöt bízta meg képviselőtestületi tagsági jogainak gyakorlásával. Rooz Samu, Lochmájer Márton és Strohmájer Ferenc választott és virilis kép­viselőtestületi tagok nem nyilatkoztak arra nézve, hogy melyik jogcímen óhajtják a képviselőtes­tületben jogaikat az 1913. évben gyakorolni. Ezért választott képviselőtestületi tagsági joga­ikban hagyták őket s helyettük a virilis pótta­gok közül a sorrendben következő Sternberg Dénés, Rácz Demeter és Somossy Miklóst hív­ták be a képviselőtestületbe rendes tagokul. Gróf Károlyi Antal budapesti lakos virilis kép­viselőtestületi tagot, megbízottat nem nevez­vén, megbízott nevezéséig saját személyében hagyták meg képviselőtestületi tagsági jogainak gyakorlásában. Fürth Ferenc II. kerületbeli vá­lasztott képviselőtestületi tág elhalálozása kö­vetkeztében a sorrendben következő póttagot, Varga Endrét hívták be a képviselőtestületbe rendes tagul. Ezután dr. Vetzák Ede városi képviselő- testületi tag indítványát, a városi jogügyi- és pénzügyi-bizottság valamint á városi tanácsnak a görög katholikus püspökség székhelyének Nagykárolyban való felállítására vonatkozó ja­vaslatát tárgyalták. Dr. Vetzák Ede képviselő- testületi tag megokolta indítványát s kifejtette a püspöki székhely városunkban vaió felállítá­sának jelentőségét. A közgyűlés névszerinti szavazással egy­hangúlag úgy határozott, hogy a képviselőtes­tület az újonnan létesített görög katholikus ma­gyar püspökség székhelyéhek Nagykároly vá­rosban leendő elhelyezését őszinte örömmel és lelkesedéssel óhajtván, ennek lehetővé tételére szives készséggel ajánlja fél anyagi segítségét is s e célra 200,000 koronát és telekbeni hoz­zájárulást ezennel felajánl -s a vallás és közok­tatásügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztés intézését rendeli el. (A felterjesztést előbbi szá­munkban egész terjedelmében közöltük.) Utasítja a képviselőtestület polgármestert, hogy az előterjesztett kérelem ügyében, alkal­mas időben, a jelentkező óvárosi lakosokból s az ügy iránt érdeklődő férfiakból szervezendő küldöttségnek miniszter ur Őnagyméltósága elé vezetése iránt szükséges intézkedéseket tegye meg. Felkéri a képviselőtestület kerületünk or­szággyűlési képviselőjét, Jgróf Károlyi József urat, vármegyénk főispánját, Csaba Adorján urat s vármegyénk alispánját, Ilosvay Aladár urat, hogy a város előterjesztett kérelmét támo­gatni s a kérelem ügyében miniszter ur Őnagy­méltósága elé vezetendő küldöttségben részt venni kegyeskedjenek. A vármegyei közigazgatási bizottság f. hó 10.-én pénteken ülést tartott. A havi je­lentésekből közöljük a következőket: Az alispáni jelentés szerint 60 útlevelet adtak ki. A tanfelügyelő jelentette, hogy a balota- falusi gk. tanító ellen fegyelmi vizsgálatot in­díttatott. Javaslatot dolgoztatott ki az 1914. év­ben szükséges áll. elemi iskolák szervezésére nézve. Eszerint Cstngerujfaluban, Bikszádon, Szamoslukácsin, Felsőfernezelyen, Jávorfaluban, Lázáriban, Kolcéren, Érkörtvélyesen, Kisbozintán, Lénárdfaluban, Zazaron, Ráksán, Középhomo- ródon, Genesen, Ópályiban hozta javaslatba az áll. el. iskola engedélyezését. — Mezőteremen áll. kisdedóvó szervezését hozta szeptemberre javaslatba, miután a község is nagy áldozatot ajánlott fel az állami rendszeres kisdedóvó ér­dekében. Egyúttal kérte előadó a tanító nyugdijbi- zottság megalakítását. A tanítói nyugdijbizottságba dr. Schönp- flug Béla várm. főorvost és helyettesül dr. Lacheta Brúnó szatmári járási és tb. főorvost, Madarassy Dezső és Tóth Mór közig bizott­sági tagokat megválasztották. A vármegyei főorvos jelentése szerint az általános egészségi állapot általában véve ked­vezőnek mondható. Járvány három községben lépett fel és pedig Szamoslippón a vörheny s Pusztatelken és Laczfaluban a kanyaró. Ezzel szemben azonban megszűnt december folyamán a béréi vörheny, a panyolai roncsoló toroklob s a mezőteremi kanyarójárvány.J Az elmúlt évekkel szemben történt össze­hasonlítás eredményeként jelentette a főorvos azt az örvendetes tényt, hogy a legutóbbi 10 év alatt egy évben sem voltak a közegészség- ügyi viszonyok a ragályos betegségek tekinte­tében oly kedvezőek, mint 1912-ben, ameny­a zarándok szelíd szóval le nem csillapítja a fogadóst. — A katona urak, — mondta alázatosan, — jó Krakkoviankák és Ferenc-tallérokkal rendelkeznek. Te csak komisz csárdás vagy, fogd be tehát a szádat. Hires dörmögött egy darapig, aztán meg­rázta az öreg zarándok iszákját. Abban már számos Krakkoviankák és Ferenc-tallér csörgött. — Nem sokáig tart a dicsőség, úgy lá­tom, — mondta és megveregette a tisztes férfi vállát. A zarándok lesütötte a szemét: — Megtesszük, amit lehet. Amire besötétedett, az arany- és ezüstpén­zek a zarándok tarisznyájába vándoroltak egy- től-egyig. Vjuk egy darabig kardját kereste, hogy széthasítja a szentférfi fejét, de a kardo­kat elrakta a fogadós. Penge vigasztalta a pajtását: — Ne busulj, czimbora, a milánói arany­nak még szebb a hangja, minta lengyel tallérét Szaniszló király nagymester, sajnálja az ara­nyat a talléraitól. Vjuk lassan megnyugodott és a bográcso vette szemügyre. A fogadós uj bort öntött a tűz felé és a zsoldosoknak katalmas kedvük támadt. Táncolni kezdtek és lerúgták nehéz csizmáikat. A szökött-apáca dalolt a tűz mellett és a zarándok is lángra kapott. Vén cser volt az öreg. Lassan tüzesedett neki, de aztán soká égett. Jobbra-balra dőltek mellőle a mulatók és ő még mindig rakta egyedül. Hajnaltájban aztán abban hagyta a mulatozást és fölcihelő- dött. A katonák már aludtak a szalmán és csupán az apáca látta félszemmel, hogy a tisztes öreg összeszedi a zsoldosok csizmáit, lehányt ruharabjait és búcsú nélkül elhagyja a fogadót * \ ' . • ' . - ■ i.v Amint mondám, a forralt bort az ördög találta ki és a zsoldosok átkozták magukban az ördögöt, amidőn reggel a Jámbor utazóból az utszélre vettettek. Mezítláb, félig öltözetlen, kard és süveg nélkül találták magukat a nagy országúton, a térdig éró hóban és a rettentő hidegben még beszélni sem tudtak. Egy álmos szolgalegény azt adta nekik tudomásukra, hogy a szentföldi zarándok Eperjes felé vette az útját. A zsoldosok találtak is a hóban valami nyo­mokat. De az lehetett farkasé is. Az ut a hegynek kanyarodott és a hegyi ut közepén kőfeszület állott, amelyet vastagon takart be bundájával a hó. Még csak varjak sem látszottak a téli tájon, nagy messziségben, mint fehér kupacok emelkedtek ki a látóhatár­ból az eperjesi tornyok. — Megfagyunk odáig! — mondta alig hallhatólag Penge. — Én is azt gondolom, — felelt rekedt suttogással Vjuk. — Ez a kutya hideg megöl. Érzem, hogy nem soká bírom, pajtás . . . Csak a feszületet érjük el. Istentagadó, lázankodó voltam egész életemben. Most szeretnék a fe­szület alatt meghalni. Penge a cimborája karjába kapaszkodott és húzta, tolta előre a hóban. Vjuk már öreg legény volt, de sohasem látszott meg rajta. Csak most, amidőn a halál farkasa ólálkodott a két vándor körül, most látszott, hogy a far­kas elsőbben Vjukra feni fogát. Nehezen, meg-megállva mentek fölfelé a hegyi utón. Egyszerre tompa kiáltást hallottak a hátuk mögött. Az apáca jött mögöttük és a karjával integetett, hogy megvárják. — Mindjárt ketten leszünk, cimbora — szólt Penge. —Ketten könnyebben bírunk veled. A szürkeköntösü asszonyféle elérte a ka­tonákat, aztán lenyirott fejéről levette kendőjét és a megdermedt Vjuk vállára bontotta. — Csak addig a feszületig — hörögte a zsoldos. — Nagyon bűnös vagyok. Az apáca és a zsoldos ketten huzták-tolták a magával tehetetlen Vjukot a kőfeszület felé. Egy darabig úgy látszott, hogy olyan mesz- szire van az a feszület, hogy hármójuk közül egyik sem érheti el soha. Mintha minden lé­pésükkel, amelyet előre tettek, a feszület ugyanannyival ment messzebb fenn a hegyen. Az apáca hóval dörzsölgette a Vjuk meztelen mellét, hátát és csodálatos bizalommal suttogta füleibe: — Mindjárt ott leszünk! Aztán lábadra huzzuk a Jézuska csizmáját. Vjuk vacogva nézett az apácára : — Hát van a Jézuskának csizmája? — Hogyne volna ! Nagyon szép, meleg, nagy csizmája van. Csak gyere, te szegény Vjuk ! — igy szólt az apáca, aztán szabadon lévő kar­jával integetett a messzi feszület felé: — Gyere, Jézuska, közelebb. Egy szegény katonának, aki a pogányok ellen harcolt, kell a csizmácskád! — kiáltotta. Penge a lenyirt fejű asszonyfélére nézett

Next

/
Oldalképek
Tartalom