Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-09 / 50. szám

4-ik cld'.il. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 50-ik szám. ‘.Gallérok gőzmosása: tüköríénnyel hófehérre Hájtájer Pál Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett Kézimunkák, glassé keztyiik, Bútorok szőnyegek tisztítása talpraesett beszédében a képviselő vendégeket éltette. A képviselő Nagykároly város felvirág­zására ürítette poharát. Désy Zoltán a demok­rácia eszméjét dicsőítve; élteti a választó pol­gárokat, Moldován humoros felköszöntőjével általános derültséget keltett. Dr. Jordán Károly apát a képviselőt, Jékey Zsigmond a kerületet, Rónai István plébános Désy Zoltánt éltette. A sikeresen összeállított menü a vendégek kivé­telével — akik a délutáni gyorsvonattal elutaz­tak — sokáig jó hangulatban tartotta a jelen­levőket. Vármegyei közgyűlés. Szatmárvármegye törvényhatósága a folyó hó második felében rendkívüli közgyűlést tart. Szabadságolás. Dr. Somossy Ignác já­rás-orvos, tb. vármegyei főorvos, aki súlyos operáción ment keresztül, egészsége végleges helyreállítása céljából 6 heti szabadságot kapott. Helyettesítés. Dr. Somossy Ignác járás- orvos szabadság ideje alatti helyettesítésével Dr. Koszorús István bízatott meg. Áthelyezés a honvédségnél. Berényi István főhadnagy Szegedről Nagykárolyba Sar- vay János hadnagy városunkból Debrecenbe helyeztettek át. Neményi színigazgató városunkban idő­zik s 15-Ő1 kezdve jegyez elő bérletekre. Eljegyzés. Győrffy Sándor m. kir. jöve­déki segédtiszt múlt hó 19-én Budapesten el­jegyezte Kiss Anikót, Kiss István győri mérnök leányát. A vármegyei állandó biráló-választ- mány f. hó 14-én d. u. 3 órakor az alispáni kisteremben ülést tart. Az ülésen a vármegyei virilisek 1912. évi névjegyzéke ellen beadott felebbezéseket fogják tárgyalni. Kinevezés. Csaba Adorján főispán Varga István oki. jegyzőt a csomaközi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetőhelyettessé kinevezte. A közigazgatási bizottság f. hó 7-én gyűlést tartott, amelynek lefolyásáról — tekin­tettel a közbejött ünnepre — csak jövő szá­munkban referálhatunk. Vizsgálat. Tartia György vallás- és köz- oktatásügyi miniszter által a vármegyei polgári iskolák ügyeinek felülvizsgálása céljából ki­küldött számellenőr folyó hó 5-én a helybeli állami poig fiú iskolában hivatal vizsgálatot tartván, megvizsgálta a pénztárt, valamint az intézet egész felszerelését. Az intézet pénz- és vagyonkezelését valamint a bútorok és tansze­rek gondozását szakszerűeknek és kifogástala­noknak találta, melyért elismerését fejezte ki Patek Béla igazgatónak. Pályázat, llosvay Aladár alispán a Fel­sőbánya városnál lemondás folytán megürese­dett állatorvosi állásra f. hó 15-én lejáró pá­lyázatot hirdet. A választás határnapja f. hó 20-ika. Készülődés a karácsonyra. Benne vá­gyunk az egyik legpoetikusabb hónapban, a decemberben, amely ha nem is díszeleg fehér havával, azért a sziveknek nagyon kedves. — Várjuk a jöttét s mikor megérkezett, izgatottan számláljuk napjai múlását. A felnőtt ember ép­pen úgy, mint a gondatlan gyermek, mert mindkettő jól tndja, hogy december utolján van karácsony, a szeretet ünnepe. Karácsony közeledése meglátszik már a városon is. Az utcákat esténként több sétáló látogatja. Csalo­gatják őket a szebbnél-szebb kirakatok, ame­lyek tele vannak karácsonyi ajándéknak alkal­mas tárgyakkal. A boltokban is napról-napra több a vevők serege s a nagykárolyi kereske­dők is bizonyára mindig örömmel várják a ka­rácsonyt. Üj jogtudor. Biró Sándor ügyvédjelöltet, Weinberger Bence helybeli sörnagykereskedő fiát, a kolozsvári jogtudományi egyetemen dok- tudorrá avatták. Adomány. Gróf Károlyi József ország­gyűlési képviselő 100 koronát, Péchy Lászlóné úrnő 30 koronátadományoztak a Népkonyhának. A Kölcsey Egyesület szombaton a vár­megyeház nagytermében estélyt rendez a követ­kező müsorraí: 1. Újabb drámai motívumok. Szabadelőadás. Mondja: Szentiványi Béla, 2. Chopin: Ballada, op. I. Zongorán előadja: Solymossy Paula, 3. Dominique apó. Irta: Szalánczy, szavalja : Kimer Anna, zongorán kiséri: Huszthy Zoltán. 4. Rossi: Träumerei. Hegedűszóló. Játsza: Kürthy Zoltán. Zongorán kiséri : Vitek Lároly. 5. Hü mindhalálig. Kor­rajz. Irta és felolvassa: Rtdei Károly. 6. Pász­tor imája: Kreutzertől. Éneklik: Csanálossy József, Csepreghy Antal, Demidor Ignác, Let- linger Béla, Szőllősy Károly. Az estély az egye­sület tagjainak ingyenes, nemtagoknak szemé- lyenkint 1 korona a belépő-dij. Kezdete este 6 órakor. Műkedvelői előadás. A nagykárolyi Le­gényegylet december 26-án karácsony másod­napján a „Fegyverkovács“ c. népszínművet adja elő kitűnő műkedvelői gárdával a szere­pekben. Hangverseny. A nagykárolyi Zenemü- kedvelők-Egyesülete f. hó 16-án a városi szín­házban hangversenyt rendez, amelyen Szatmár- ról a filharmonikusok és a Hermann-növérek is részt vesznek. A Nagykároly—Erdődvidéki Takarék- pénztár f. hó 3-ik napjára hirdetett közgyűlése határozathozatalra illetékes számú részvényes meg nem jelenése folytán megtartható nem lé­vén, legközelebb uj közgyűlés fog összehivatni. A „Központi Takarékpénztár r.-t.“ f. hó 2-án délelőtt fél 12 órakor intézeti helyisé­gében rendkívüli közgyűlést tartott. Dr. Jékel László vezérigazgató bejutatta az igazgatóság­nak a még egy ügyészi állás szervezésére vo­natkozó s ezzel kapcsolatosan szükségessé, vált alapszabálymódositási javaslatot, melyet a köz­gyűlés egyhangúlag elfogadott. Eszerint a mos­tani ügyész érdekeinek sérelme nélkül még egy ügyészi állás szerveztetik s kimondatik, hogy az állás élethossziglan tart s attól az ügyész csak nagyon fontos okból mozdítható el. Az alapszabály azon intézkedése, hogy az ügyész az igazgatóság tagja ne lehessen, hatályon kí­vül helyeztetett. Ügyvédkamarai rendkívüli közgyűlés lesz f. hó 29-én délelőtt 11 órakor Szatmáron. Pályázat van hirdetve postagyakornoki állásokra. Pályázhatnak a 14 évnél nem fiata­labb s 16 évnél nem idősebb, négy középis­kolát végzett ifjak, akik magyar honosak s ép testalkatuak. A felveit növendékek tartoznak az állást 1912. évi február hó 1-én elfoglalni. A népkonyha megnyitása. A népkony­ha vezetősége ezúton tudatja az érdeklődőkkel, miszerint a népkonyhát f. hó 14-én déli 12 órakor nyitja meg. Közgyűlés. A „Nagykárolyi Zár-, Le­mezáru- és Faipari Gyár Részvénytársaság“ f. hó 3-án d. e. rendkívüli közgyűlést tartott, me­lyen a Wagner István, Weinberger Ferenc és dr. Hegedűs István tagokból álló bizottság je­lentése alapján megállapittatott, hogy a kibo­csátott 500 drb részvényre 564 jegyzés eszkö­zöltetett, minek következtében az alaptőke fel­emelési műveletet tudomásul vette, a felemelt alaptőkét az eszközölt bejegyzések által bizto­sítottnak kimondotta és a túljegyzések törlésé­vel az igazgatóságot megbízta. A közgyűlés az alapszabályok 27. §-át olyképen módosította, hogy a választható felügyelő-bizottsági tagok számát 7-ben állapította meg; az üresedésben levő igazgatósági tagsági állásokra pedig Bo­rostyán István, Csetényi Lajos, Rosenberg Sá­muel, Taub Mihály, Wagner István nagykárolyi és Ehrnfeld Mór debreceni lakosokat választotta meg. A közgyűlést követő igazgatósági ülésen dr. Antal István indítványára még egy vezér- .igazgatői állás szervezését határozta el és arra Láng Samut a „Közgazdasági Bank“ vezér- igazgatóját választotta meg és döntött az ujrb- ban rendszeresített művezetői állásra beérkezett pályázatok ügyében. Lóvizsgálat. Takonykóros eset miatt a hatóság elrendelte a városunk területén levő összes lovak állatorvosi megvizsgálását. A vizs­gálat a Gróf Károlyi György-téren foganatosít­tatott. Tejvizsgálat. Az elmúlt hetivásár alkal­mával a rendőrség élelmiszer vizsgálatot tartott, amikor is igen sok tej, vaj és turókészletet kobozott el, mert nem voltak tisztán kezelve. A lefoglalt élelmiszereket elkobozták s a tulaj­donosok ellen a kihágást eljárást megindí­tották. Felekezeti tanítók arcképes igazolvá­nyainak jövő évi érvényesítése tárgyában a vallás- és közokt. miniszter a kereskedelmi mi­niszterre! egyetértőleg eddigi szokástól eltérően a következőleg intézkedett : A nem állami tan­személyzet, beleértve az összes népoktatási tanintézeteket a féláru vasúti menetjegyek vál­tására jogosító arcképes igazolványoknak a kö­vetkező évre való érvényesítését tanintézetenként együttesen tartozik kérelmezni s pedig az ille­tékes kir. tanfelügyelők utján. A közös s az isk. széki elnök által láttamozozott folyamod­ványokhoz az illetők névjegyzéke is csatolandó s erre annyiszor két (2) K. értékű postabélyeg ragasztandó fel, ahány személy neve azon fog­laltatik. Magától értetődik, hogy ezen kérvények minden évben legkésőbb december végéig nyúj­tandók be a már említett helyre, honnét ezek ezentúl direkt lesznek a Máv. igazgatóságához továbbítva. Később érkezett avagy hiányosan kiállított nem helyesen bélyegeit kérvények tár­gyalás nélkül visszautasittatnak. Szatmárnémeti, 1911. november hó 21-én. Bodnár György kir. tanfelügyelő. Sztájk készül a postatakarékpénztár­nál. Budapestről jelentik: Néhány hónappal ezelőtt a postatakarékpénztári tisztviselők me­morandumba foglalták a helyzetük javítására vonatkozó kéréseiket és azt a kereskedelmi mi­niszter elé juttatták. A memorandumra ma kap­ták meg a választ. A miniszter minden kérésü­ket elutasította. A postatakarékpénztári tisztvi­selők döntő lépésre készülnek. Fiókgyógyszertár felállításának engedé­lyét kéri Widder nagybányai gyógyszerész. A gyógyszertárt Misztótfaluban állítaná fel. Az ügy a legközelebbi vm. közgyűlés elé kerül. Sertésvész. A sertésvész úgy látszik krónikus jellegűvé lett vármegyénkben. Egyik helyen megszűnik, másik helven fellép. így lépett fel Réztelek, Nyircsaholy, Vitka, Alsó- fernezely, Hodász, Kérsenye községekben. Az óvintézkedések megtétettek. Járványos betegségek egyes helyeken megszűntek s ezért meg is nyitották az isko­lákat. Másutt nagyobb erővel léptek fel, igy: Vámfaluban vörheny, Szaniszlón roncsoló torok- lobb, Tyukodön hagynláz. A szükséges óvin­tézkedéseket mindenütt foganatosították. Vasúti elgázolás. A városunkból Kál- mándra vezető utón, amelyet Szatmárra vezető vasúti vonal keresztez a múlt pénteken délben 1 órakor véres szerencsétlenség történt. Láng S71VGS tudomásul 1 Minden karácsonykor a játék rendelő közönségnek nagy bosszúsága volt, mert a rendelt játék összetörve di'iwo lUUUlliaoUl. érkezett meg, amellett, hogy a csomagolás és postaköltség sokba került. Hogy ezen kellemetlenségeknek a nagyérdemű közönség ne legyen kitéve, ajánlom jó előre óriási választékban szép — - ■ ■ rendkívül olcsó és részben magyar gyártmányú játéktárgyaimat, karácsoyfa díszeket, továbbá a szakmámhoz tartozó összes czikkeket jó minőségben és olcsó árak mellett. — Szives pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel. Az összes árukból olcsó karácsonyi vásár! POLITZER IGNÁCZ úri-, nőidivat, kézimnnka-, játék- és rövidáru kereskedő NAGYKÁROL Y B A N. (Hadnagy Ignácz ur házában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom