Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-07-08 / 28. szám

4-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMFLLÉK 28-ik szám. hivatnak. A gyűlés tárgyai: 1. Dr. Josits Mik­lós titkár nyilatkozatának tárgyalása. 2. Elnök­választó közgyűlés határidejének megállapítása. Halálozás. Mándi Mándi Ödön Szatmár- vármegye tisztviselője folyó hó 2-án este V* 7 óra­kor, élete 62-ík, boldog házassága 25-ik évé­ben’ hosszas szenvedés után jobblétre szende- rült. Hűlt tetemei julius hó 4-én délután 5 óra­kor tétettek Nagykárolyban, a reformátos egy­ház szertartása szerint örök nyugalomra. Automobil szerencsétlenség. Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség érte Káro­lyi Mihály grófot Báttaszék mellett, hogy a rendkívül megfeszített sebességgel rohanó s általa vezetett automobil olyképpen borult fel, hogy a benne ülő grófot maga alá temette, a soffőr pedig 8—9 méternyire repült s a földön elterült. A soffőrnek baja nem történt s a kö­zelben dolgozó mezei munkásokkal sikerült a grófot az autó alól súlyosan megsérültén elő­húzni. Az orvosok bordatörést konstatáltak s gyorsan intézkedtek a betegnek egy budapesti szanatóriumba való elhelyezése iránt. Kinevezés. A király Dr. Fehér László miniszteri titkárt, városunk fiát miniszteri osz­tálytanácsossá nevezte ki. Szatmárvármegye igazoló választmá­nya f. hó 1-én tartotta ülését. A választmány igazolta Dr. Madarassy Géza nagykolcsi, anán- csy József középhomoródi, Jenei Sándor és Szuhányi László zsarolyáni választókerületek­ben megválasztott bizottsági tagokat. Igazolta továbbá a szinérváraljai kerületben megválasz­tott Fényes Béla és Bárci Béla v. bizottsági tagokat a választás ellen benyújtott felebbezést elutasítva. Vizsgálatot rendelt el a nagypaládi, rézteleki, választásokat illetőleg, mig a meg­hiúsult batizi választás megejtéséről intézkedett. Megsemmisítette a választmány a börvelyi, avasujfalusi és joóházi kerületekben megejtett választást, s az avasujfalusi választás elnökét a felmerült költségek fizetésére is kötelezte. — Mátyás Mihály, Róth Károly, Dr. Simon Miksa Hadnagy Ignác, Dragos Teofil, Szikszói Bálint, és Nonn János póttagok hivattak be a virilisek közül időközben elhalt bizottsági tagok helyére. Primitia. Szolomájer Tasziló benczés- rendi áldozópap a múlt vasárnap tartotta aróm. kath. templomban első szent miséjét. Manu- duktora Strommer Viktorin pannonhalmi alper- jel, ünnepi szónok Pallmann Péter segédlelkész. Mise után azujmisés a nagyszámú hívőknek áldását osztogatta. A vármegyei központi választmány ülése. Szatmárvármegye központi választmánya az országgyűlési képviselőválasztók ideiglenes névjegyzéke s az az ellen tett felszólamlások, észrevételek átvizsgálása végett a vármegyei székház emeleti kistermében f. hó 9-én d. e. 11 órakor ülést tart. A miniszterelnök felelete az ököritóiak segélyügyében. Ismeretes lapunk olvasói élőn, hogy Huszár Károly a sárvári kerületi orsz.- gyülési képviselője az ököritói segélyosztás ügyé­ben meginterpellálta Khuen Héderváry gróf miniszterelnököt. A miniszterelnök a múlt hó 28-án adott válaszában kijelentette, hogy a ható­ságot felelőségre vonta, azonban meggyőződött, hogy nincs oly nagy sérelem, mint ahogy egyesek feltüntették. Azok akik rögtöni segítségre szo­rultak azt meg is kapták. A többiek, akiknél a szükség nem volt oly égető, csak akkor kap­hatták meg a segélyt, amikor a hatóság gondos utánjárással megállapíthatta, hogy ki és milyen arányban részesüljön segélyben. A választ tudo­másul vették. Atlétika és football. A nagykároiyi at­létikai club folyó hó 2-án, vasárnap d. u. 5 órakor ismét nyilvános tornázást rendezett Fény­utcai telepén. Á megjelent sportkedvelő úri kö­zönség a legnagyobb mértékben lekötött figye­lemmel nézte végig a különböző mérkőzéseket. Az atlétika távugrásból, magasugrásból, suly- dobásból, diszkoszdobásból, gerelyvetésböl, 80 méteres és 200 méteres gyorsfutásból, kitartó futásból és szertornából állt. A különböző tor­nák igen ügyesen folytak le, szüntelenül újabb és újabb változatosságu képekkel gyönyörköd­tetve a nézőket. Szép sportképet nyújtottak kü­lönösen a futások. Valamennyi versenyző de­rekasan kitett magáért úgy, hogy a nyilvános versenyek a legkomolyabb tréningről tesznek bizonyságot. — Fél hétkor kezdődött meg a football-mérközés és tartott egészen sötét estig. Mind a két csapat a legnagyobb szak­képzésről tett bizonyságot. A két csapat a club legrutinirozottabb footballistáiból volt összeválogatva és „fehér inges“ meg „csikós inges“ csapatnak nevezték őket a football- dressz után, amelyet viseltek. A végig teljes hévvel és ambícióval folyt küzdelem a „csikós ingesek“ győzelmével végződött. Eredmény: 2:0. — Az atlétikai club még számos nyil­vános mérkőzést szándékozik rendezni. A mérkőzést, annak határidejét és lehetőleg programmját is lapunkban annak idején előre jelezni fogjuk. A tervbe vett versenyek iránt városszerte nagy az érdeklődés, ami a club vezetőségét bizonyára arra fogja ösztönözni, hogy a sportkedvelő közönség gyarapítása és tagjai sport-kedvének fokozása czéljábó! hasonló versenyeket minél gyakrabban rendezzen. A nagykárolyi kereskedő társulat Pu­cser Károly elnök elnöklete alatt 1911. jul. 2-án a Polgári olvasókörben választmányi ülést tartott, amelyen jóváhagyták a kereskedelmi palota épí­tésére vonatkozólag kötött építési szerződést — majd a kereskedelmi és iparkamara többrend­beli megkeresésének elintézése után azon ja­vaslat terjesztetett elő, hogy a társulat hivata­los közleményei közzétételére, valamint a ke­reskedő osztály érdekeinek hatályosabb propo- gálására egy helyi lapot kérjen fel és e lap, mint a társulat hivatalos közlönye szerepeljen. A választmány egyhangúlag hozott határozatá­val a javaslatot elfogadta és lapunkat kérte fel, hogy hivatalos közlönye legyen. Avasujváros uj jegyzője. Mint örömmel értesülünk Avasujváros nagyközségben a múlt hó 28-án megejtett jegyzőválasztáson egyhan­gúlag Csilléry Ferencet, Csilléry Dávid helybeli vezető járásbiró fiát választották meg. Tenniszmulatság. A lóvéidéi tennisz- társaság f. hó ,Í5rén este tánccal, esetleg tenniszversenynvel egybekötött mulatságot ren­dez a Lövölde-kertben. A bizonyára jól sikerü­lendő mulatság iránt egész intelligens közön­ségünk érdeklődik s így válószinü, hogy az estélynek nagy sikere lesz. Személy-jegy 2 ko­rona, családjegy, (4 személyre) 5 korona. Kirándulás Nagybányára. Nagy kirán­dulás van tervbe véve, melynek előkészitésén városunk derék tűzoltósága buzgón fáradozik, ügy halljuk, hogy jövő hó 20-án Nagybányán tüzoltószövetségi nagygyűlés lesz s ezen alkal­mat városunkból sokan megragadják, hogy nehány napot vármegyénk e vidékén kelleme­sen és tanulságosan töltsenek. Tennisztársasági közgyűlés. A nagy­károlyi lövöldekerti tennisztársaság f. évi julius hó 6-án választó közgyűlést tartott. A társaság tisztjei lettek : tb. elnök Fogarassy Károly, ügyv. elnök: dr. Borody Dezső, pénztáros: Sz. Nagy József, játékbirák: Füzesséry György, Kacsó Kálmán és Jenser Mihály; gondnok: dr. Bo­rody Béla. Visszavont vádinditvány. A Nagykároly és Vidéke Tákarékpénztár részvénytársaság ne­vében Kardos Aurél és Bunda Miklós vádat emeltek Rónai István csanálosi köztiszteletben álló plébános ellen, — ennek az intézetre vo­natkozó állítólagos sértő nyilatkozata miatt. — Rónai tagadta a vádat és a hivatolt tanuk nem csak nem igozolták a vádat, hanem azt is iga­zolták, hogy a kérdéses időben Rónaival nem is beszéltek és igy Rónai előttük sértően nem nyilatkozhatott, mire Bunda Miklós és Kardos Aurél a vádat visszavonták. Erre Rónai István emelt vádét Kardos Aurél és Bunda Miklós el­len a hatóság előtti rágalmazás miatt. A meg­tartott tárgyaláson Kardos Aurél és Bunda Mik­lós kijelentették, hogy Rónai István plébános ur ellen helytelen információ alapján nem mint magánszemélyek, hanem mint a Nagykároly és Vidéke Takarékpénztár részvénytársaság igazga­tói tették meg a feljelentést ezzel egyéni magán becsületében Rónai István plébános urat sér­teni nem akarták és ha őtet akaratukon kivül mégis megsértették, sajnálkozásukat fejezik ki és a mennyiben mégis sértve érzi magát, ezért lovagias kötelességüknek tartják tőle bocsána­tot kérni. Rónai István e nyilatkozat után vád­ját visszavonta és ezzel a sok port felvert ügy aktái lezárultak. Öngyilkos tanítónő. A szatmári refor­mátus felső leányiskolában múlt hó 26-án Sera Katalin tanítónő, aki most fejezte be tanulmányait, mivel bizonyítványában két elég­ségest “talált, öngyilkosságot követett el. A kilátásba helyezett állást ugyanis csak úgy kaphatta volna meg, ha bizonyítványában nincs elégséges. Mikor a bizonyítványt megkapta, szobájába zárkózott és tiz gramm strichnint vett be. Természetesen néhány perc alatt vége volt az alig 20 éves fiatal leánynak. Apja két évvel ezelőtt szintén öngyilkosságot köve­tett el, testvére pedig szerencsétlenség áldozata lett az ősszel: ráborult a petróleumlámpa és halálra égette. Az özvegy asszony iránt álta­lános a részvét. — Nyomozást indítottak annak kiderítésére, hogy a leány miképen jutott a gyilkos méreghez. Az Apolló mozgó nagy kiadásai s a kö­zönség kevés érdeklődése miatt a nyári hóna­pokban csak szombat és vasárnap tart előadá­sokat. Indokolja ezt még azon körülmény is, hogy mióta a mozi működését megkezdte, azó­ta csaknem naponként más és más szórako­zásoknak lesz nézete a közönség, mely nálunk különösen a holt szezonban, erősen redukáló­dik. De akik igazán élvezetes estét akarnak maguknak szerezni és a céljok, hogy legalább valami fogalmuk legyen azon kimondhatatlanul pazar költekezésről, mellyel az angol aristok- racia Londonban V. György angol király megko- ronáztatáskor kifejtett, az helyesen cselekszik, ha elmegy a moziba. A csendőr öngyilkossága. Török Béla m. kir. csendőr, aki nemrégiben még váro­sunkban teljesített szolgálalot f. hó 3-án szolgálati fegyverével főbe lőtte magát és meghalt. Fölöttes hatósága a vizsgálatot el­rendelte, Tessék jól vigyázni, hogy, tényleg valódi Ferenc József-keserüvizet kapjon az üzletben, mert nagyon sok csekély értékű viz a csalódiság hasonló czimkével van forgalom­ban, számítva arra, hogy ily módon meg fogják vásárolni a „Ferenc József“-keserüviz helyett, melyről köztudomású, hogy a leg­kellemesebb izü, legenyhébb és legbiztosabb hatású. Számtalan orvos a maga és a saját családjában felmerülő szükség esetén szintén a „Ferenc József“-keserüvizet használja. A „Ferenc József-keseriiviz források“ igazgató­sága Budapesten van. Öngyilkossági szándékból Fecske And­rás szaniszlói kőbőr cigány Mezőteremen hasbaszurta magát. A sikerült műtét után a helybeli közkórházban vették ápolás alá. : Modern ruhafestés: Vláitáfov* Pál Legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. «■»Mj lÄJUI J u>l Vegyileg száraz utón! Nagykároly Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom