Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-07-15 / 29. szám

4-ik oldal. Közigazgatási bizottsági ülés volt jú­lius hó 7-én a vármegyeháza kistermében, melyről rövid tudósításunk a következő: Az alispán jelentése szerint a személy és vagyon­biztonság a múlt hóban kielégítő volt.. A vár­megyénél egv aljegyzői állás rendszeresittetett és a milliós közúti kölcsönre vonatkozó hatá­rozat jóváhagyatott. Útlevelet kért az elmúlt hó folyamán 91 egyén, kapott 77, visszatért 76. — A tanfelügyelő az iskolalátogatásokról tett jelentést. — íb. főorvos jelentése szerint a vármegyei közegészségügye elég kedvező; a heveny fertőzőkor ad csupán némi aggodal­omra okot; a kolera ellen tett intézkedéséket egy egészségügyi főfelügyelő ellenőrzi. — A közgazdasági előadó szomorúan konstatálja, hogy úgy a tavaszi, mint az őszi vetés silány, sok helyen rossz és csupán helyenként van szép termés; gyönge és arankás a takarmány is. Az utóbbi ellen intézkedést kér az irtásra vonatkozólag. — Kacsó Károly, államépitészeti hivatali főnök jelenti, hogy az utak jó karban vannak; a szamosborhidi és misztótfalui állami iskolák versenytárgyalása megtartatott s az ajánlatok a miniszterhez felterjeszttettek. — Pénzügyigazgató jelenti, hogy az adóügy ked­vezőbb az előző év hasoneredménynél. — Kir. ügyész jelentése szerint az elmúlt hóban letartóztattak 152 férfit, 28 nőt; szabadon bo­csátottak 132 férfit, 23 nőt, letartóztatva ma­radt : 20 férfi, 5 nó. — Az állatorvosi jelentés a száj- és körömfájásról panaszkodik, amely 84 községben lépett fel s csak kettőben szűnt meg. — Legkedvezőtlenebb tehát a vármegyé­ben jelenleg az állategészségügy és a közgaz­daság állapota, a mi igen rossz és sajnos kö­vetkezményű lehet az egész évre, mert hiszen úgyszólván a két legfontosabb pontot érdekli. Kinevezés. Csaba Adorján, vármegyénk főispánja dr. Bornemissza Béla fehérgyarmati ügyvédet tb. vármegyei t. ügyésszé nevez­te ki. Uj hitközségi elnök. A nagykárolyi orth. izr. hitközségben a Qrósz József volt elnök lemondásával megüresedett elnöki állást f. 9-én tartott közgyűlés Czutrin Jakabbal töl­tötte be, ki ismert ambíciójával a hítk. ügyeit szanálni fogja. Primitiák. Három primitia volt a julius hó folyamán a nagykárolyi róm. kath. templom­ban. Az első — mint azt annak idején meg is irtuk — Szolomájer Tasziló bencésrendi lel­készé 2-án; ünnepi szónok ez alkalomból Pali mann Péter volt; manudoktor: Morócz Ágos­ton. — A másik primitiát Diczig Béla, néhai Diczig Ádám, nagykárolyi tanttó fia tartotta 6-án, ünnepi szónok Kovács Gyula theológiai tanár, manudoktora pedig Sepsy Márton, sza- niszlói káplán volt. — A harmadik primitia 9-én volt; tartotta Hagen János. Ünnepi szó­nok volt Récsey Ede, manduktora: Láng Pál aknaszlatinai adminisztrátor. — Mind a három első misés nagykárolyi szülők gyermeke és mind a hárman a nagykárolyi gimnáziumban végezték középisKolai tanulmányaikat A két utóbbi primítíán a helybeli dalárda is énekelt, valamint solo-ének hangzott el. Esküvő. Makay Miklós építész ma szom­baton délután esküszik örök hűséget Karaszka Margitnak Nagykárolyban. A nőegyíet közgyűlése vasárnap, f. hó 9-én volt özv. gróf Károlyi Istvánná elnöklete alatt. Az elnöki jelentés tudomásul vétele után a közgyűlés köszönetét szavazott Péchy Lász- lóné úrnőnek és a vele tevékenyen közre­működött hölgyeknek a szegény gyermekek felruházása körül kifejtett tevékenységükért. Dr. Serly Jenőnek nagy elfoglaltsága miatt a pénztárnoki állásról való lemondása folytán pénztárnokul Ilosvay Sándor nyug. alezredest választotta meg a közgyűlés. A Melinda árva­ház leányinternátusának megnyitását 1912. szeptember 1 -éré tűzték ki. Választás. Királydarócz község képviselő­testülete Ladányi Sándor okleves állatorvost községi állatorvossá választotta. _________________ Be igtatás. Dr. Baltazár Dezső a tiszán­túli ref. egyházkerület nagy műveltségű püspö­két aug. 20-án fogja Debrecenben installálni, mely fényes ünnepélyen a helybeli ref. egyház nagy küldöttséggel fogja magát képviseltetni. Előléptetés. A pénzügyminiszter Merk Dezső nkárolyi pénzügyi segédtitkárt tikárrá, Mikcsa János adótisztet pedig főtisztté nevezte ki. Ügyvédek szövetsége. A nagykárolyi ügyvédek hétfőn, f. hó 10-én értekezletet tar­tottak és megalakították a nagykárolyi ügy­védek szövetségét. Elnök lett Dr. Adler Adolf, jegyző Dr. Kovács Lajos. Határozatba ment ezután, hogy a szövetség minden hó első hétfőjén d. u. 4 órakor értekezletet fog tar­tani az ügyvédi kart érdeklő ügyek meg­beszélése czéljából. Ezredgyakorlat. A nagykárolyi zászló­alj f. hó 7-én, Nagyszőlősre jutazott négy heti összpontosításra. A gyakorlaton még a szat­mári és máramarosszigeti zászlóaljak vesznek részt, valamint a nagyszőliősi, amelyhez a többit is összpontosították. A közigazgatási bíróság Ítélete egy választási ügyben. A nagykárolyi 111. választó kerületben 1910. évi november 3-án megtartott törvényhatósági bizottsági tagválasztás tárgyában beadott panaszra a napokban jött le a köz- igazgatási bíróság ítélete, mely szerint a panasz­nak helyt nem ad. Indokolásában kimondja a bíróság, hogy amennyiben a választás alá eső tagok választása tényleg a virilisek névjegyzé­kének a végérvényes kiigazítása előtt történt volna is meg, ez a szabalytalanság az egész választás megsemmisítésére alapul csak akkor szolgálhatna, ha kimutattatnék, hogy ez a kö­rülmény a választás szabadságát és törvényes formáit károsan befolyásolta. A nagykárolyi ipartesíület f. hó 6-án tartott elüljárósági ülésen felolvastatott a kikül­dött számvizsgáló bizottság jelentése. E szerint 1910-iki év végén a pénztár maradvány 1776 K és 64 f. volt. Ezen bizottság az összes köny­veket, naplókat stb alaposan megvizsgálta, mindent rendben talált és javasolja, hogy az elnökségnek a példás vezetésért elismerés szavaz- tassék. Sok lévén a hátralékos tagdíj, határozat­képpen ki lett mondva, hogy az összes hátra­lékokat okt. 1-én végrehajtás utján fogják be­hajtani. Fedorka István tanítónak tanfolyam tar­tásra nyújtandó segély iránti kérelme nem volt teljesíthető. Ezután a zászlószentelésre kiküldött bizottság tette meg jelentését, melyből megálla­píthatjuk, hogy az impozáns és felette ünnepélyes lefolyású lesz. Vasúti államásunk építése. A helybeli vasúti állomás épülése egy lépéssel közelebb jutott a megvalósulás felé. Az építési munkála­tok Geiringer és Sajovits budapesti és munká­csi cégre bízattak, kik a végleges szerződést e hó 18-én fogják Budapesten aláírni. Ennek megtörténte után nyomban megkezdődik az építkezés, mely másfél évig el fog tartani. Gyászeset. Súlyos csapás érle Jakab Imre pénzügyőri biztost, mert Lenke nevű 4 éves gyönyörű leánykája rövid, de kínos szenvedés után e hó 11-én este jobblétre szenderült. Helyettesítések. A vállaji körorvosi ál­lásra Dr. Láng György szaniszlói körorvos, az érendrédire pedig Dr. Kovács József városi tisztiorvos helyettesittetett. Választmányi ülést tartott f. hó 8-án d. u. 5 órakor a Nagykárolyi Atlétikai Klub, mely ülésen Dr. Josits Miklós elfogadta a tit­kári állást. Ezután a lemondott elnök és egyik alelnök helyének betöltésére közgyűlés össze­hívását határozta el a választmány, amelynek határideje tekintettel arra, hogy a nyári sze­zont sokan nem töltik itthon, augusztus 26-án d. u. 5 órára a Klub Fény-utcai sporttelepére állapíttatott meg, mely közgyűlésre a Klub tagjait ezúton is meghívja — a választmány. Az esküdtek alaplajstroma julius hó 14-étöl 29-ikéig a polgármesteri hivatalban _______NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK megtekinthető s felszólamlások ugyanezen idő alatt tehetők meg. A felszólamlások szintén közszemlére lesznek kitéve s azokra vonatkozó észrevételek további 8 nap alatt eszközölhetők. Elhalasztott mulatság. A lövöldekerti tennisztársaság a f. hó 15-ére tervezett és tenniszversennyel egybekötött táncmulatságát közbejött akadályok miatt egyelőre nem tartja meg, harem annak határidejét bizonytalan időre kitolta. Amennyiben a mulatság meg lesz tartva és amennyiben annak határidejéről értesülni fogunk, azt olvasóinkkal annak idején közölni fogjuk. Pályázat. A Mándy Ödön elhalálozása folytán megüresedett 2000 kor. évi fizetéssel és 630 korona lakbérrel dotált árvaszéki irat­tárnoki állásra pályázat van hirdetve, amely a jövő hó 23-án jár le. Haladunk. Ismét előre haladt városunk iskola építkezési és elhelyezési ügye, mert Szatmárvármegye közgyűlése a városi képviselő- testület erre vonatkozó összes javaslatait és költségvetéseit jóváhagyta. Ha a minisztérium a terveket jóváhagyja s azokon lényeges vál­toztatást nem teszen, akkor még az idén kiír­ják az árlejtést. A nagykárolyi „Zár és Lemezárugyár“ teljesen felépülvén, ünnepélyes felavatása e hó 16-án lesz, mely nevezetes eseményre felhívjuk az érdeklődők figyelmét. Pályázat a megyénél. Szatmárvármegye főispánja pályázatot hirdet az árvaszéknél üre­sedésben levő irattárnoki és Aranyosmegyesen most rendszeresített körorvosi állásra. Azt hisz- szük, hogy előbbire sokkal több reflektáns lesz, mint utóbbi állásra. Bizony beteges álla­pot az, hogy mig egy járásban alig van egy orvos (sokszor egysem) addig a korcsmák száma gombamódra szaporodik. Jobb fizetést, több orvost és kevesebb büntanyát kérünk ezután! A nagykárolyi Kath. Legényegyesület az egyesületi ház alapkő letételének emlékére a házépítés javára 1911. julius hó 23-án a Polgári Olvasókör kerthelyiségében rossz idő esetén fedett helyiségben este 8 órakor zárt­körű tánczmulatságot rendez. Rendező-bizott­ság: Görög József, rend. biz. elnök. Torna István, rend. biz. elnök. Ifj. Griszháber Albert, Molnár Ignácz, Opitz Károly, ellenőrök. Dipold Ferenc, pénztáros. Csanálosi József, cigány- biró. Riskó József, jegyző. Kivándorlás. Évtizedek mindegyre na­gyobb mérvet öltött Amerika felé való kiván­dorlás — mint azt a hajós társaságok busán jelentik — határozottan csökkenőben van. En­nek okát abban lelhetjük, hogy Amerikában az utóbbi időben a megélhetési viszonyok nehe­zebbek, a munka pedig igen sok vonalon szü­netel, sőt nagyon sok helyütt teljesen meg­szűnt. Mig ezelőtt százával állított ki az alispáni hivatal Amerikába szóló útleveleket, a múlt hónapban alig 60—70 utlevélügy intéztetett el, de ugyanannyian érkeztek haza messze tenge­rentúli utjokról s eszükben sincs többé vissza­utazni, azt állitván, most már itt is elég tisz­tességesen fizetik a tisztességes munkát. A szatmári papnövendékek felvétele. A napokban tartották a szatmári püspöki pap­növeldében a szokásos papnövendék felvétele­ket, mely alkalommal városunkból fel lett véve : Lőrincz Lajos, Kálmándról Scheffei Ferenc, Erdődről Herman István és Nagymajtényból Reszler István. Leforázás. Grosz József bútorkereskedő Ella nevű 7 éves kis leányát súlyos baleset érte. Amint a cseléd a forró tejet el akarta helyezni, a kis leány neki szaladt és a forró tej a szó szoros értelmében tetőtől-talpig le­forrázta a szerencsétlen gyermeket, ki most élet és halál között vivődik. 29-ik szám. : Modern ruhafestés: VfiíílÁÍA|* BáI Legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. űkéíI Vegyileg száraz utón! Nagykároly Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom